Hotărârea nr. 95/2016

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Iaşi str. Păcurari nr.156D număr cadastral 6594/2 CF 124240 întocmit pentru investitia “Construire locuinţă şi împrejmuire pe teren proprietate”

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea

Planului Urbanistic Zonal - Iași, str. Păcurari nr.156D, număr cadastral 6594/2, CF 124240 întocmit pentru investitia

“Construire locuință și împrejmuire pe teren proprietate”

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

31.03.2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia De Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Nota de fundamentare nr 30179 din 21.03.2016 întocmită de Serviciul Urbanism ;

Având în vedere Certificatul de urbanism nr. 3260 din 18.11.2014 emis de Primăria Municipiului Iași ;

Având în vedere cererea nr. 60512 din 2.07.2015 prin care domnul Zelincă Dan și doamna Zelincă Georgeta în calitate de proprietari solicită avizarea și ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Iași, str. Păcurari nr.156D, număr cadastral 6594/2, CF 124240 întocmit pentru « Construire locuință și împrejmuire pe teren proprietate » ;

Având în vedere Avizul de oportunitate nr. 363 din 22.05.2015 precum și avizele obținute și studiile întocmite: studiul geotehnic cu verificare la cerinta Af, plan de situație pe suport topografic vizat de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Iași;

Având în vedere Avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local al

Municipiului Iași din data de 2.07.2015;

Având în vedere Avizul Unic nr. 13/P.U.Z./2016 emis de Consiliul

Județean Iași la data de 01.03.2016;

Având în vedere dispozițiile Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată cu modificările și completările ulterioare ;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 cuprinzînd Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ;

Având în vedere dispozițiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului nr.176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare și conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal, indicativ GM-010-2000;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal-Iași, str.Păcurari nr. 156D, număr cadastral 6549/ 2, CF 124240 întocmit pentru « Construire locuință și împrejmuire pe teren proprietate».

Suprafața terenului studiat prin P.U.Z. este de 360mp identificat cu număr cadastral 6549/ 2, CF 124240 și apartine domnului Zelincă Dan și doamnei Zelincă Georgeta, conform Contractului de vînzare autentificat sub nr.2271/15.10.2014, NP Dublea Adriana, încheiere întabulare nr. 127726/16.10.2014.

UTR LA - zonă de locuit cuprinzând locuințe colective mari și medii in ansambluri recent realizate cu P+4E/P+10E, POT = 50%, CUT=2,00mpADC/mp teren, regim de înălțime maxim admis D+P+1E+M, H maxim = 9m la cornișă de la cota cea mai înaltă a C.T.N.-ului.

Aliniament stradal - construcția se va retrage la 9,65m din axul aleii de acces iar imprejmuirea la 5,65m de axul acesteia. Retrageri față de limitele proprietății: 2 m față de limitele laterale, 5m față de limita posterioară. Se vor amenaja 2 locuri de parcare în incintă.

Anexa planșa reglementări urbanistice-zonificare face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 5 ani de la data aprobării.

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Consiliului Județean; Serviciului Urbanism; Domnului Zelincă Dan, cu domiciliul in jud. Suceava, comuna Panaci, sat Coverca și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 4 : Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Urbanism .

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Constantin Axinia


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 95 din 31 martie 2016

Total consilieri

locali

26

Prezenti

f

23

Pentru

22

Împotrivă

1

Abțineri

f

0

3 / 3 la H.C.L. nr. 95 din 31 martie 2016