Hotărârea nr. 94/2016

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Iaşi cartier Bejan F.N.(strada Cicoarei) număr cadastral 13458/CF 135485 şi număr cadastral 144663 /CF 144663 pentru investiţia CONSTRUIRE SPAŢIU DE BIROURI ŞI LOCUINŢE DE SERVICIU PE TEREN PROPRIETATE

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea

Planului Urbanistic Zonal - Iași, cartier Bejan F.N.(strada Cicoarei), număr cadastral 13458/CF 135485 și număr cadastral 144663 /CF 144663

pentru investiția

CONSTRUIRE SPAȚIU DE BIROURI ȘI LOCUINȚE DE SERVICIU PE TEREN

9    ^9

PROPRIETATE

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

31.03.2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia De Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 29937 din 21.03.2016 de întocmită de Serviciul Urbanism;

Având în vedere Certificatul de urbanism nr.1064 din 9.04.2015 emis de Primăria Municipiului Iași;

Având în vedere cererea nr. 56083 din 18.06.2015 prin care doamna Neagu Stela solicită avizarea și ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru investiția ”Construire spațiu de birouri și locuințe de serviciu pe teren proprietate“ pe un amplasament situat în Iași, cartier Bejan F.N. (strada Cicoarei F.N.) identificat cu număr cadastral 13458/CF 135485 și număr cadastral 144663/CF 144663;

Având în vedere Avizul de oportunitate nr. 374/ 22.05.2015 precum si avizele obținute și studiile întocmite: studiul geotehnic, plan de situație pe suport topografic vizat de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Iași;

Având în vedere Avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local al

Municipiului Iași din data de 7.10.2015;

Având în vedere Avizul Unic nr. 2/P.U.Z./2016 emis de Consiliul Județean

Iași la data de 3.03.2016;

Având în vedere dispozițiile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr.839/2009 cuprinzînd Normele metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991, cu modificările și completările ulterioare ;

Având în vedere dispozițiile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată , cu modificările și completările ulterioare ;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului nr.176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare și conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism republicată ;

Avand in vedere prevederile Ordinului Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului nr. 176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul - cadru al Planului Urbanistic Zonal;

Având in vedere dispozitiile Hotararii de Guvern nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Iași, cartier Bejan F.N.(strada Cicoarei F.N.), număr cadastral 13458/CF 135485 și număr cadastral 144663 /CF 144663 pentru investiția « Construire spațiu de birouri și locuințe de serviciu pe teren proprietate ».

Suprafața terenului studiat prin P.U.Z. este de 637 mp identificat cu număr cadastral 13458/CF 135485 (500mp) si număr cadastral 144663 /CF 144663(137mp) și aparține doamnei Neagu Stela, conform Contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr.982 din16.05.2014, BNP Blaj Avram Liliana, încheiere intabulare nr. 58128 din 19.05.2014.

UTR M - zona mixtă (birouri, locuințe de serviciu, echipamente publice), POT= 30%, CUT= 0,9mp ADC/mp teren , regim de înălțime S(D)+P+2E(sau E+M), înălțime maximă la streașina 10,00m, 12,00m la coamă (măsurata de la cota +0,00m a clădirii).

Aliniament stradal - 5,0m fata de limita de proprietate, 10,00m față de axul străzii. Retrageri față de limitele proprietății: 2,5m față de limitele dinspre est și vest (limite laterale), 9,0m față de limita posterioară (nord).

Se vor amenaja 14 locuri de parcare în incintă, la nivelul solului.

Anexa planșa reglementări urbanistice face parte integrantă din prezenta

hotărâre.

Imobilul va fi racordat la rețelele tehnico-edilitare publice. Extinderile, modernizările sau devierile rețelelor necesare funcționării obiectivului se vor realiza anterior investiției de bază.

Art. 2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Consiliului Județean; Serviciului Urbanism; Doamnei Neagu Stela, cu domiciliul in Iași, strada Ioan D.Pastia nr. 27B și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 3 : Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Urbanism .

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Constantin Axinia


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 94 din 31 martie 2016

Total consilieri locali

26

Prezenți

23

Pentru

22

Împotrivă

1

Abțineri

0

3 / 3 la H.C.L. nr. 94 din 31 martie 2016