Hotărârea nr. 93/2016

HOTĂRÂRE privind rectificarea Hotararii Consiliului Local nr. 424 din 05 decembrie 2005 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi pentru construire locuinte si functiuni complementare IASI ZONA BUCIUM TARLALELE 164-165 PARCELELE VN6755/1/2 DE6756/2 VN 6773/2 A6760/1 A6760/2 DE6731/1 DE 6771/1 VN1(6751/1) DE1(6843/1) DE1(6815/1/2) DE1(6840/1) DE1(6732/1/1) VN1(6841/1/1) VN1(6818/1) VN1(6818/2) VN1(6818/1/2) V1/1(6755/1/1) Ps2/1(6810/1/1/1) V1/2(6755/1/2) Ps2/2(6810/1/1/2) V1/3(6755/1/3) Ps2/3(6810/1/1/3) A1/7(6755/1/7) V1/7(6755/1/7) V1/4(6755/1/4) V1/6(6755/1/6) Ps2/4(6810/1/1/4) A1/1(6818/2/1/1) A1/2(6818/2/1/2) A1/3(6818/2/1/3) A1/4(6818/2/1/4) DE6(4781/3/2) V7(4772/9/2) F8(4773/9/2) V1/5(6755/1/5) V1/6(6755/1/6) P-2/4(6810/1/1/4) A1/5(6818/2/1/5)

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind rectificarea Hotararii Consiliului Local nr. 424 din 05 decembrie 2005 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal intocmit in vederea extinderii

intravilanului municipiului Iasi pentru construire locuinte si functiuni complementare

IASI ZONA BUCIUM, TARLALELE 164-165, PARCELELE VN6755/1/2, DE6756/2, VN

6773/2, A6760/1 A6760/2, DE6731/1, DE 6771/1, VN1(6751/1), DE1(6843/1), DE1(6815/1/2), DE1(6840/1), DE1(6732/1/1), VN1(6841/1/1), VN1(6818/1), VN1(6818/2), VN1(6818/1/2), V1/1(6755/1/1), Ps2/1(6810/1/1/1), V1/2(6755/1/2), Ps2/2(6810/1/1/2), V1/3(6755/1/3), Ps2/3(6810/1/1/3), A1/7(6755/1/7), V1/7(6755/1/7), V1/4(6755/1/4), V1/6(6755/1/6), Ps2/4(6810/1/1/4), A1/1(6818/2/1/1), A1/2(6818/2/1/2), A1/3(6818/2/1/3), A1/4(6818/2/1/4), DE6(4781/3/2), V7(4772/9/2), F8(4773/9/2), V1/5(6755/1/5), V1/6(6755/1/6), P-2/4(6810/1/1/4), A1/5(6818/2/1/5)

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

31.03.2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia De Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având in vedere cererea nr. 15940 din 15.02.2016 a domnului MIHOC LIVIU pentru a carei rezolvare se solicită rectificarea Hotararii Consiliului Local nr. 424 din 05 decembrie 2005, prin care s-a aprobat Planul Urbanistic Zonal IASI, ZONA BUCIUM, TARLALELE 164-165, PARCELELE VN6755/1/2, DE6756/2, VN 6773/2,

A6760/1 A6760/2, DE6731/1, DE 6771/1, VN1(6751/1), DE1(6843/1), DE1(6815/1/2), DE1(6840/1),    DE1(6732/1/1), VN1(6841/1/1),    VN1(6818/1),    VN1(6818/2),

VN1(6818/1/2), V1/1(6755/1/1), Ps2/1(6810/1/1/1), V1/2(6755/1/2), Ps2/2(6810/1/1/2), V1/3(6755/1/3), Ps2/3(6810/1/1/3), A1/7(6755/1/7), V1/7(6755/1/7), V1/4(6755/1/4), V1/6(6755/1/6),    Ps2/4(6810/1/1/4),    A1/1(6818/2/1/1),    A1/2(6818/2/1/2),

A1/3(6818/2/1/3),    A1/4(6818/2/1/4),    DE6(4781/3/2),    V7(4772/9/2),    F8(4773/9/2),

V1/5(6755/1/5), V1/6(6755/1/6), P-2/4(6810/1/1/4), A1/5(6818/2/1/5).

Având in vedere eroarea de redactare care s-a strecurat in partea scrisa

si in partea desenata a documentatiei urbanistice P.U.Z. cat si in textul hotararii la articolul 1 si 2 se solicita rectificarea Hotararii Consiliului Local nr. 424 din 05 decembrie 2005 prin îndreptarea erorii materiale: DE 6731/1 va fi corectat cu DE 6731/3.

Având in vedere Nota de Fundamentare nr. 32059/24.03.2016 intocmita de Serviciului Urbanism;

Având in vedere dispozitiile Legii 50/1991 privind autorizarea executarii

lucrarilor de constructii republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ;

Avand in vedere Ordinul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei nr.

839/2009 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ;

Având in vedere dispozitiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului

si urbanismul reactualizata ;

Avand in vedere prevederile Ordinului Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului nr. 176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de

elaborare si continutul - cadru al Planului Urbanistic Zonal;

Având in vedere dispozitiile Hotararii de Guvern nr. 525/1996 privind

Regulamentul General de Urbanism cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aproba rectificarea Hotararii Consiliului Local nr. 424 din 05 decembrie 2005 in sensul corectarii: in loc de DE 6731/1 se va citi DE 6731/3.

Art. 2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Consiliului Județean; Serviciului Urbanism; Domnului Mihoc Liviu, cu domiciliul in Iași, str. Toma Cozma nr. 24 și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 3 : Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Urbanism .

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Constantin Axinia


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 93 din 31 martie 2016

Total consilieri

locali

26

Prezenti

f

23

Pentru

22

Împotrivă

1

Abțineri

f

0

3 / 3 la H.C.L. nr. 93 din 31 martie 2016