Hotărârea nr. 91/2016

HOTĂRÂRE,privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,IASI,SOSEAUA IASI-TOMESTI T127,NUMAR CADASTRAL 147189,Intocmit in vederea construirii unei hale,sediu de firma si imprejmuire pe teren proprietate privata persoana juridica

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

IASI, SOSEAUA IASI-TOMESTI T127, NUMAR CADASTRAL 147189 Intocmit in vederea construirii unei hale, sediu de firma si imprejmuire pe teren proprietate privata persoana juridica

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31.03.2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia De Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Avand in vedere nota de fundamentare 31272/23.03.2016 întocmita de Serviciul Urbanism ;

Avand in vedere certificatul de urbanism nr. 212 din 30.01.2015;

Avand in vedere cererea nr. 41778 din 07.05.2015 prin care S.C.MARCO REALI S.R.L. prin domnul MARCU CIPRIAN solicita avizarea si ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Iasi SOSEAUA IASI-TOMESTI T127, NUMAR CADASTRAL 147189; Avand in vedere avizele obtinute si studiile intocmite: studiul geotehnic, ridicare topografica vizata de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara ;

Avand in vedere avizul de oportunitate nr. 349 din 01.04.2015;

Având în vedere avizul unic al Consiliului Judetean nr. 20/PUZ/2016;

Având în vedere avizul comisiei de urbanism din sedinta din 13.01.2016;

Avand in vedere dispozitiile Legii 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii republicata cu modificarile si completarile ulterioare ;

Avand in vedere Ordinul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei nr. 839/2009 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ;

Avand in vedere dispozitiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul reactualizata;

Avand in vedere Ordinul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului nr.176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal ;

Avand in vedere dispozitiile Hotararii de Guvern nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aproba Planul Urbanistic Zonal-Iasi, SOSEAUA IASI-TOMESTI T127, NUMAR CADASTRAL 147189 intocmit in vederea construirii unei hale, sediu de firma si imprejmuire pe teren proprietate privata persoana juridica.

Suprafata terenului studiat prin PUZ este de 3851,0 mp, conform contractului de vanzare cumparare nr. 932/08.11.2013 si contractului de vanzare cumparare nr. 3866/22.11.2013 si actului de alipire nr. 3147/04.09.2014;

Indicatori urbanistici:POT=50%,CUT=1,0mpADC/mpteren, Regim de inaltime:P+1E, Hmax.12 m masurata de la cota±0,00 la cornisa;

Anexa plansa de reglementari urbanistice face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Valabilitatea prezentei documentatii de urbanism este de 5 ani de la data aprobarii;

Art. 3. Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru construire unei hale si sediu de firma.

Art. 4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Consiliului Județean; Serviciului Urbanism; S.C.MARCO REALI S.R.L. prin domnul MARCU CIPRIAN din Jud.Iasi, comuna Dancu, strada Doliei nr. 70, bl. A9, sc. 2, et. 1, ap. 2 și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 5 : Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Urbanism .

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Constantin Axinia


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Denisa Liliana lonașcu

Nr. 91 din 31 martie 2016

Total consilieri locali

26

Prezenti

f

23

Pentru

22

Împotrivă

1

Abțineri

f

0

3 / 3 la H.C.L. nr. 91 din 31 martie 2016