Hotărârea nr. 9/2016

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Iaşi şi direcţiile subordonate pe anul 2016

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Iași și direcțiile subordonate, pe anul 2016

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 29 ianuarie 2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Muncă și Protecție Socială a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere adresa nr.116204/2015 prin care s-a înaintat către Agenția Națională a funcționarilor Publici, planul de ocupare a funcțiilor publice pentru aparatul de specialitate al primarului Municipiului Iași și pentru direcțiile subordonate pentru anul 2016;

Având în vedere adresa Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 61830/2016 prin care se transmite faptul că nu se constată nereguli cu privire la modul de completare a planului;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 6561/2016 întocmit de Serviciul Resurse Umane;

Având în vedere prevederile art.23, din Legea nr.188/1999, republicată, privind Statutul Funcționarilor Publici;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Planul de ocupare a funcțiilor publice pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Iași, Direcția Locală de Evidență a Persoanelor Iași, Direcția de Asistență Comunitară Iași și Poliția Locală Iași, pentru anul 2016, conform anexelor 1-4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Serviciului Resurse Umane, Direcției Locale de Evidență a Persoanelor Iași, Direcției de Asistență Comunitară Iași, Poliției Locale Iași și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.3. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciului Resurse Umane.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni

CONTRASEMNEAZĂ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Paul Corneliu Boișteanu    Denisa Liliana Ionașcu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

26

Pentru

26

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 9 din 29 ianuarie 2016

CONSILIUL LOCAL IASI

MUNICIPIUL IAȘI


Anexa nr.1 la HCL nr. 9/2016


Planul de ocupare a functiilor publice din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Iasi pentru anul 2016

Functia publică

Nr.maxim de functii publice

Nr.functi

publice

ocupate

Nr.functii

publice

vacante

Nr.maxim de functii publice

care vor fi înfiintate

Nr.maxim de functii publice supuse reorganizării

Nr.maxim de functii publice rezervate

promovării

Nr.maxim de functii publice rezervate

promovării

rapide

Nr.maxim de functii publice care vor fi

ocupate prin recrutare

secretar al municipiului

1

1

arhitect sef

1

1

director general

2

2

director executiv

5

4

1

1

sef serviciu

25

22

3

3

sef birou

17

14

3

3

Total categoria functionari publici de conducere

51

44

7

0

0

0

6

auditor clasa I grad asistent

1

0

1

1

auditor clasa I grad principal

2

2

auditor clasa I grad superior

4

3

1

1

cons.jr. clasa I grad debutant

1

1

cons.jr. clasa I grad asistent

4

0

4

2

cons.jr. clasa I grad principal

8

6

2

4

1

cons.jr. clasa I grad superior

10

8

2

4

4

2

consilier clasa I grad asistent

11

9

2

1

1

consilier clasa I grad principal

22

18

4

1

4

1

2

consilier clasa I grad superior

142

128

14

4

4

5

inspector clasa I grad debutant

3

0

3

3

inspector clasa I grad asistent

6

2

4

2

inspector clasa I grad principal

50

41

9

9

5

inspector clasa I grad superior

85

81

4

9

9

3

Total functii publice clasa I

349

299

50

18

18

18

28

Functia publică

Nr.maxim de functii publice

Nr.functi

publice

ocupate

Nr.functii

publice

vacante

Nr.maxim de functii publice

care vor fi înfiintate

Nr.maxim de functii publice supuse reorganizării

Nr.maxim de functii publice rezervate

promovării

Nr.maxim de functii publice rezervate

promovării

rapide

Nr.maxim de functii publice care vor fi

ocupate prin recrutare

referent de specialitate clasa II grad superior

4

4

0

Total functii publice clasa II

4

4

0

0

0

0

0

referent clasa III grad superior

43

37

6

5

Total functii publice clasa III

43

37

6

0

0

0

5

Total functii publice executie

396

340

56

18

18

18

33

Total functii publice

447

384

63

18

18

18

39

PRESEDINTE DE SEDINTA

Paul Corneliu Boișteanu

MUNICIPIUL IAȘI

Anexa la H.C.L. nr. 9 / 2016


DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ COMUNITARĂ

Planul de ocupare al funcțiilor publice pentru anul 2016

Funcția publică

Nr.maxim

de funcții

publice

Nr.funcții

publice

ocupate

Nr.funcții

publice

vacante

Nr.maxim

de funcții

publice

care vor fi înființate

Nr.maxim

de funcții

publice

supuse

reorganizării

Nr.maxim de

funcții publice

rezervate

promovării

Nr.maxim de

funcții publice

rezervate

promovării

rapide

Nr.maxim de

funcții publice

care vor fi

ocupate prin recrutare

dir.ex. în cadrul inst.publ.subord.

1

1

dir.ex.adj.în cadrul inst.publ.sub.

1

1

șef serviciu

5

5

șef birou

3

2

1

1

Total categ.funcț.publ.de cond.

10

9

1

1

auditor clasa I grad superior

1

1

1

cons.jr. clasa I grad asistent

1

1

cons.jr. clasa I grad principal

1

1

1

consilier clasa I grad debutant

1

1

consilier clasa I grad asistent

3

2

1

1

1

consilier clasa I grad principal

5

4

1

1

1

1

1

consilier clasa I grad superior

17

12

5

1

1

5

inspector clasa I grad debutant

5

1

4

4

inspector clasa I grad asistent

15

6

9

9

inspector clasa I grad principal

11

10

1

2

1

inspector clasa I grad superior

22

16

6

2

2

6

Total funcții publice clasa I

82

53

29

4

4

4

29

ref.spec.clasa II grad superior

1

1

Total funcții publice clasa II

1

1

referent clasa III grad superior

7

5

2

2

Total funcții publice clasa III

7

5

2

2

Total funcții publice execuție

90

59

31

4

4

4

31

Total funcții publice

100

68

32

4

4

4

32

MUNICIPIUL IAȘI

ANEXA la H.C.L. nr. 9 / 2016


DIRECȚIA LOCALĂ DE EVIDENȚA PERSOANELOR IAȘI

Planul de ocupare al funcțiilor publice pe anul 2016

Funcția publică

Nr.maxim

de funcții publice

Nr.funcții

publice

ocupate

Nr.funcții

publice

vacante

Nr.maxim

de funcții publice care vor fi infiintate

Nr.maxim

de funcții publice supuse

reorganizarii

Nr.maxim de

funcții publice rezervate promovării

Nr.maxim de

funcții publice rezervate promovării

rapide

Nr.maxim de

funcții publice care vor fi

ocupate prin recrutare

dir.ex. în cadrul inst.publ.subord.

1

1

0

0

0

0

0

0

șef serviciu

2

2

0

0

0

0

0

0

șef birou

3

1

2

0

0

2

0

0

Total categ.funcț.publ.de cond.

6

4

2

0

0

2

0

0

cons.jr. clasa I grad debutant

1

0

1

0

0

0

0

1

cons.jr. clasa I grad superior

1

1

0

0

0

0

0

0

consilier clasa I grad superior

2

2

0

0

0

0

0

0

inspector clasa I grad debutant

1

0

1

0

0

0

0

1

inspector clasa I grad asistent

7

6

1

0

1

0

0

1

inspector clasa I grad principal

17

16

1

1

4

1

0

1

inspector clasa I grad superior

21

20

1

4

0

4

0

1

Total funcții publice clasa I

50

45

5

5

5

5

0

5

referent clasa III grad principal

0

0

0

0

0

0

0

0

referent clasa III grad superior

9

7

2

0

0

0

0

2

Total funcții publice clasa III

9

7

2

0

0

0

0

2

Total funcții publice execuție

59

52

7

5

5

5

0

7

Total funcții publice

65

56

9

5

5

7

0

7

MUNICIPIUL IAȘI POLIȚIA LOCALĂ IAȘI

Planul de ocupare a functiilor publice pentru anul 2016

Funcția publica

Nr.maxim

de funcții publice

Nr.funcții

publice

ocupate

Nr.funcții

publice

vacante

Nr.maxim

de funcții publice

care vor fi

înființate

Nr.maxim

de funcții publice supuse

reorganizării

Nr.maxim de

funcții publice

rezervate

promovării

Nr.maxim de

funcții publice

rezervate

promovării

rapide

Nr.maxim de

funcții publice

care vor fi

ocupate prin

recrutare

dir.gen. în cadrul inst.publ.subord.

1

1

0

-

-

-

-

-

dir.gen.adj.în cadrul inst.publ.sub.

1

1

0

-

-

-

-

-

șef serviciu

8

6

2

-

-

2

-

-

șef birou

7

7

0

-

-

-

-

-

Total categ.funcț.publ.de cond.

17

15

2

0

0

2

0

0

cons.jr. clasa I grad principal

1

1

0

-

1

-

-

-

cons.jr. clasa I grad superior

0

0

0

1

1

consilier clasa I grad debutant

2

2

0

consilier clasa I grad asistent

1

1

0

-

-

-

-

-

consilier clasa I grad principal

8

7

1

-

1

-

-

1

consilier clasa I grad superior

4

3

1

1

-

1

-

1

funcții publice specifice clasa I

-

politist local clasa I grad debutant

4

4

0

-

-

-

-

-

politist local clasa I grad asistent

35

32

3

-

17

-

-

3

politist local clasa I grad principal

34

33

1

17

-

17

-

1

politist local clasa I grad superior

2

1

1

-

-

-

-

1

Total funcții publice clasa I

91

84

7

19

19

19

0

7

ref.spec.clasa II grad superior

1

1

-

-

-

-

-

-

funcții publice specifice clasa II

-

politist local clasa II grad superior

1

1

-

-

-

-

-

-

Total funcții publice clasa II

2

2

0

0

0

0

0

0

referent clasa III grad superior

4

4

0

-

-

-

-

-

funcții publice specifice clasa III

-

politist local clasa III grad asistent

6

5

1

-

1

-

-

1

politist local clasa III grad principal

64

62

2

1

40

1

-

2

politist local clasa III grad superior

117

116

1

40

-

40

-

1

Total funcții publice clasa III

191

187

4

41

41

41

0

4

Total funcții publice execuție

284

273

11

60

60

60

0

11

Total funcții publice

301

288

13

60

60

62

0

11

Presedinte de Sedinta

Paul Corneliu Boișteanu