Hotărârea nr. 88/2016

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI BULEVARDUL CHIMIEI NR. 2 NUMERE CADASTRALE 139161 si 133607 Intocmit in vederea construirii unui sediu birouri pe teren proprietate privata persoana juridica

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, BULEVARDUL CHIMIEI NR. 2, NUMERE CADASTRALE 139161 si 133607

Intocmit in vederea construirii unui sediu birouri pe teren proprietate privata persoana juridica

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

31.03.2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia De Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Avand in vedere nota de fundamentare nr. 29986/21.03.2016 întocmita de Serviciul Urbanism ;

Avand in vedere certificatul de urbanism nr. 34 din 05.01.2015;

Avand in vedere cererea nr. 27538 din 25.03.2014 prin care S.C.LVI

SERV S.A. prin doamna Mirea Liliana solicita avizarea si ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Iasi in BULEVARDUL CHIMIEI NR. 2, NUMERE CADASTRALE

139161 si 133607;

Avand in vedere avizele obtinute si studiile intocmite: studiul geotehnic, ridicare topografica vizata de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara ;

Avand in vedere avizul de oportunitate nr. 299 din 12.01.2015;

Având în vedere avizul unic al Consiliului Judetean nr. 11/PUZ/2016; Având în vedere avizul comisiei de urbanism din sedinta din 18.11.2015;

Avand in vedere dispozitiile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii republicata cu modificarile si completarile ulterioare ;

Avand in vedere Ordinul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei nr. 839/2009 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ;

Avand in vedere dispozitiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul reactualizata;

Avand in vedere Ordinul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului nr.176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal ;

Avand in vedere dispozitiile Hotararii de Guvern nr.525/1996 privind

Regulamentul General de Urbanism cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aproba Planul Urbanistic Zonal-Iasi, BULEVARDUL CHIMIEI NR. 2, NUMERE CADASTRALE 139161 si 133607, intocmit in vederea construirii unui sediu de birouri pe teren proprietate privata persoana juridica.

Suprafata terenului studiat prin PUZ este de 3274,0 mp(2600,0 mp si 674,0 mp) conform actului de dezmembrare nr. 290/03.03.2011 si contractului de vanzare cumparare nr. 1544/31.10.2014;

Indicatori urbanistici: UTR1: POT=50%,CUT=3,3 mpADC/mpteren sau 10 mc/mpteren, regim de inaltime: S+D+P+7E, Hmax.=26,0 m (masurata de la cota ±0,00 la atic) si UTR2 - POT=60%,CUT=3,3 mpADC/mpteren sau 10 mc/mpteren, regim de inaltime: P+6E, Hmax.=23,0 m (masurata de la cota ±0,00 la atic).

Anexa planșa de reglementări urbanistice face parte integrantă din prezenta

hotărâre.

Art. 2. Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 7 ani de la data aprobării;

Art. 3. Extinderile, modernizările si devierele rețelelor tehnico edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru construire sediu birouri.

Art. 4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Consiliului Județean; Serviciului Urbanism; S.C.LVI SERV S.A. prin Mirea Liliana - Bucuresti, sector 1, Calea Floreasca nr. 169A, campus 01, corp. A, et. 4, birou 2039-2044 și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 5 : Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Urbanism .

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Constantin Axinia


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 88 din 31 martie 2016

Total consilieri

locali

26

Prezenti

f

23

Pentru

22

Împotrivă

1

Abțineri

f

0

3 / 3 la H.C.L. nr. 88 din 31 martie 2016