Hotărârea nr. 87/2016

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA HATMAN SENDREA NR. 20 NUMAR CADASTRAL 142934 Intocmit in vederea construirii unei locuinte si imprejmuire pe teren proprietate privata persoane fizice

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA HATMAN SENDREA NR. 20, NUMAR CADASTRAL 142934

Intocmit in vederea construirii unei locuinte si imprejmuire pe teren proprietate privata persoane fizice

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

31.03.2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia De Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Avand in vedere nota de fundamentare întocmita de Serviciul Urbanism ; Avand in vedere certificatul de urbanism nr. 3194 din 12.11.2014;

Avand in vedere cererea nr. 28440 din 26.03.2015 prin care GRIGORIU

VASILE ROMEO si GRIGORIU MARIANA SIMONA solicita avizarea si ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Iasi STRADA HATMAN SENDREA NR. 20, NUMAR CADASTRAL 142934;

Avand in vedere avizele obtinute si studiile intocmite: studiul geotehnic, ridicare topografica vizata de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara ;

Avand in vedere avizul de oportunitate nr.304 din 28.01.2015;

Având în vedere avizul unic al Consiliului Judetean nr. 22/PUZ/2016; Având în vedere avizul comisiei de urbanism din sedinta din 28.01.2016; Având în vedere Nota de Fundamentare nr. 30330/21.03.2016 intocmita

de Serviciul Urbanism ;

Avand in vedere dispozitiile Legii 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii republicata cu modificarile si completarile ulterioare ;

Avand in vedere Ordinul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei nr. 839/2009 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ;

Avand in vedere dispozitiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul reactualizata;

Avand in vedere Ordinul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului nr.176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal ;

Avand in vedere dispozitiile Hotararii de Guvern nr. 525/1996 privind

Regulamentul General de Urbanism cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aproba Planul Urbanistic Zonal - lasi, STRADA HATMAN SENDREA NR. 20, NUMAR CADASTRAL 142934, intocmit in vederea construirii unei locuinte si imprejmuire pe teren proprietate privata persoane fizice. Suprafata terenului studiat prin PUZ este de 513,00 mp, conform contractului de vanzare cumparare nr. 1250/03.07.2014.

Indicatori urbanistici: POT=40%, CUT=0,9 mpADC/mpteren, Regim de inaltime: P+M, Hmax.= 6,0 m (masurata de la CTN la cornisa);

Anexa planșa de reglementări urbanistice face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 5 ani de la data aprobării;

Art. 3. Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru construire locuinta individuala.

Art. 4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Consiliului Județean; Serviciului Urbanism; Domnului GRIGORIU VASILE ROMEO, domiciliat in Iasi, strada PETRE TUTEA nr. 19, bl. 915, TR. 2, et. 6, ap. 23 și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 5 : Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Urbanism .

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Constantin Axinia


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 87 din 31 martie 2016

Total consilieri

locali

26

Prezenti

f

23

Pentru

21

Împotrivă

2

Abțineri

f

0

3 / 3 la H.C.L. nr. 87 din 31 martie 2016