Hotărârea nr. 86/2016

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IAŞI STRADA EUDOXIU HURMUZAKI NR. 9L NUMĂR CADASTRAL 15807 întocmit în vederea construirii unei locuinte individuale si imprejmuire pe teren proprietate persoane fizice

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

IAȘI STRADA EUDOXIU HURMUZAKI NR. 9L, NUMĂR CADASTRAL 15807,

întocmit în vederea construirii unei locuinte individuale si imprejmuire pe teren proprietate persoane fizice

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

31.03.2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia De Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 30392/21.03.2016 întocmită de Serviciul Urbanism ;

Având în vedere cererea nr. 100301 din 28.10.2015 prin care domnul GRAUR CIPRIAN și doamna GRAUR ANA solicită avizarea și ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Iași STRADA EUDOXIU HURMUZAKI NR. 9L, NUMĂR CADASTRAL 15807;

Având în vedere avizele obținute și studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară ;

Având în vedere avizul de oportunitate nr. 422 din 23.09.2015;

Având în vedere avizul unic al Consiliului Judetean nr. 19/PUZ/2016;

Având în vedere avizul comisiei de urbanism din sedinta din 28.01.2016;

Având în vedere dispozițiile Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată cu modificările si completările ulterioare ;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ;

Având în vedere dispozițiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului nr.176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal ;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal-Iași, STRADA EUDOXIU HURMUZAKI NR. 9L, NUMĂR CADASTRAL 15807, întocmit în vederea construirii unei locuințe individuale pe teren proprietate privată persoane fizice.

Suprafața terenului studiat prin PUZ este de 1700,00 mp, conform contractului de vânzare cumpărare nr. 956/24.02.2015.

Indicatori urbanistici: UTR - POT=35%, CUT=1,2 mpADC/mpteren, Regim de înălțime:D+P+2E, Hmax.=9,00 m (măsurată de la CTN la cornișă);

Anexa U2 plansa de reglementari urbanistice face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Valabilitatea prezentei documentatii de urbanism este de 5 ani de la data aprobarii;

Art. 3. Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru construire locuinta.

Art. 4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Consiliului Județean; Serviciului Urbanism; Domnului GRAUR CIPRIAN IAȘI, B-DUL TUTORA, NR. 6, BL. P3, SC. B, ET. 4, AP. 17 și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 5 : Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Urbanism .

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Constantin Axinia


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 86 din 31 martie 2016

Total consilieri

locali

26

Prezenti

f

23

Pentru

22

Împotrivă

1

Abțineri

f

0

3 / 3 la H.C.L. nr. 86 din 31 martie 2016