Hotărârea nr. 84/2016

HOTĂRÂRE privind însuşirea inventarului domeniului public al Municipiului Iaşi reactualizat

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind însușirea inventarului domeniului public al Municipiului Iași, reactualizat

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

31.03.2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 14525/10.02.2016, întocmită de către Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Având în vedere anexele transmise de directiile, serviciiile si birourile din cadrul Primariei Municipiului Iasi, precum si cele transmise de catre directiile, regiile, societatile si institutiile subordonate Consiliului Local.

Având în vedere art. 25, alin. 1, lit. b din Legea 51/2006 privind Legea serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Legea 51/2006 - Legea serviciilor comunitare de utilități

publice;

Având în vedere Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile H.G. nr. 548/8 iulie 1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al orașelor, municipiilor și județelor;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se însușește inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Iași, conform Anexelor 1 - 16, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2, Bunurile cuprinse în Anexa 1 se administreaza, prin gestiune directa, de catre Directia de Administarea a Patrimoniului Public si Privat;

Art. 3, Bunurile cuprinse în Anexa 2 se administreaza, prin gestiune directa, de catre Directia de Tehnica si Investitii;

Art. 4, Bunurile cuprinse în Anexa 3 se administreaza, prin gestiune directa, de catre Institutia Arhitectului Sef;

Art. 5, Bunurile cuprinse în Anexa 4 se administreaza, cu titlu gratuit, de catre Directia de Asistenta Comunitara Iasi;

Art. 6, Bunurile cuprinse în Anexa 5 se administreaza, cu titlu gratuit, de catre Directia Crese;

Art. 7, Bunurile cuprinse în Anexa 6 se administreaza, cu titlu gratuit, de catre Casa de Cultura a Municipiului Iasi ‘'Mihai Ursachi” ;

Art. 8, Bunurile cuprinse în Anexa 7 se administreaza, cu titlu gratuit, de catre Ateneul Tatarasi;

Art. 9, Bunurile cuprinse în Anexa 8 se administreaza, cu titlu gratuit, de catre unitatile de invatamant preuniversitar de stat;

Art. 10, Bunurile cuprinse în Anexa 9 se administreaza, cu titlu gratuit, de catre unitatile sanitare;

Art. 11. Bunurile cuprinse în Anexa 10 se utilizeaza, exploateaza, administreaza, de catre Regia Autonoma de Transport Public Iasi;

Art. 12. Bunurile cuprinse în Anexa 11 se administreaza, utilizeaza, exploateaza, administreaza de catre SC Citadin SA;

Art. 13. Bunurile cuprinse în Anexa 12 se utilizeaza, exploateaza, administreaza de catre SC Salubris SA”, in baza Contractului de delegare a serviciului public de salubrizare nr. 90979/05.12.2007;

Art. 14. Bunurile cuprinse în Anexa 13 se utilizează, exploateaza, administreaza de catre SC Servicii Publice Iasi SA”, in baza Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice nr. 78115/01.09.2010;

Art. 15. Bunurile cuprinse în Anexa 14 se utilizeaza, exploateaza, administreaza de catre SC Ecopiata SA”, in baza Contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciilor publice nr. 78117/01.09.2010;

Art. 16.    Bunurile cuprinse    în Anexa    15 se    utilizeaza, exploateaza,

administreaza de catre    SC Veolia Energie    Iasi SA”, in    baza Contractului de delegare a

gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termica nr. 61634/06.07.2012;

Art. 17.    Bunurile cuprinse    în Anexa    16 se    utilizeaza, exploateaza,

administreaza de catre    SC Apavital SA”, in baza Contractului    de delegare a serviciului

de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/14.07.2009;

Art. 18. Prevederile prezentei hotarari modifică în mod corespunzător orice alte hotărîri de consiliu local de insusire a inventarului domeniului public al Municipiului Iași.

Art. 19. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat; Direcțiilor și serviciilor din cadrul Primăriei Municipiului Iași, precum și direcțiilor, unităților de învățământ, unităților sanitare, societăților și regiilor din subordinea Consiliului Local Iași și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 20 : Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcțiile și serviciile din cadrul Primăriei Municipiului Iași, precum și de direcțiile, unitățile de învățământ, unitățile sanitare, societățile și regiile din subordinea Consiliului Local Iași.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Constantin Axinia


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 84 din 31 martie 2016

Total consilieri locali

26

Prezenți

23

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

1

Anexa

CUPRINS DOMENIU PUBLIC

ANEXA 1 - Direcția de Administrare a Patrimoniului Public si Privat

1.1.    Serviciul Administare Patrimoniu Public si Privat

1.2.    Serviciul Administrare Spatii Comerciale

1.3.    Serviciul Administrare Spatii cu Destinatia de Locuinta ANEXA 2 - Directia Tehnica

2.1.    Serviciul Energetic si de Utilități Publice

2.1.1.    Biroul Administrare Mediu Urban

2.1.2.    Biroul Versanti si Monumente

2.1.3.    Biroul Străzi Municipale

2.1.4.    Biroul Reglementare Transporturi Urbane

2.2.    Biroul Protectie Civilă, Securitate si Sanatate in Munca

2.3.    Serviciul Administrativ ANEXA 3 - Institutia Arhitectului Sef

3.1. Serviciul GIS Cadastru ANEXA 4 - Directia de Asistenta Comunitara ANEXA 5 - Directia Crese

ANEXA 6 - Casa de Cultura a Municipiului Iasi “ Mihai Ursachi”

ANEXA 7 - Ateneul Tatarasi

ANEXA 8 - Unitati de invatamint

ANEXA 9 - Unitati sanitare

9.1.    Spitalul Clinic de Recuperare Iasi

9.2.    Spitalul Clinic Dr. C. I. Parhon Iasi

9.3.    Spitalul Clinic de Urgenta “Sf. Spiridon”.

9.4.    Institutul de Boli Cardiovasculare Prof. Dr. G. I. M. Georgescu, ,

ANEXA 10 - Regia Autonomă de Transport Public Iasi

ANEXA 11 - S.C. Citadin S.A.

ANEXA 12 - Bunuri ce fac obiectul Contractului de delegare a serviciului public de salubrizare nr. 90979/05.12.2007 incheiat cu SC Salubris SA;

ANEXA 13 - Bunuri ce fac obiectul Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice nr. 78115/01.09.2010, incheiat cu SC Servicii Publice Iasi SA”

ANEXA 14 - Bunuri ce fac obiectul Contractului de delegare a gestiunii prin concesiune

a serviciilor publice nr. 78117/01.09.2010, incheiat cu SC Ecopiata SA

ANEXA 15 - Bunuri ce fac obiectul Contractului de delegare a gestiunii serviciului public

de alimentare cu energie termica nr. 61634/06.07.2012, incheiat cu SC Veolia Energie

Iasi;

ANEXA 16 - Bunuri ce fac obiectul Contractului de delegare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/14.07.2009, incheiat cu SC Apavital SA.

Presedinte de Sedinta Constantin Axinia

Municipiul Iași    Insusit de Consiliul Local Iași

Direcția de Administrare a Patrimoniului Public si Privat    prin HCL_/_2016

Serviciul de Administrare a Patrimoniului Public si Privat    Primarul Municipiului Iasi

ANEXA 1.1.

Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Iași

Nr. crt.

Cod

clasif.

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul

dobândirii sau, după caz dării în folosință

Valoarea de inventar

Număr de inventar

Situația juridică actuală

1

1.6.3.2.

Gard împrejmuire Plaja Nicolina

Perimetral Plajei Nicolina, str. Trotuș nr. 2, Lungime: 330 mp

1996

57.489,00

10476

Preluat prin HCL. 49/22.04.1996,Adm.D.A.P.P.P

2

1.5.7.

Bazine apă sulfuroasă

Aflate în incita Plajei Nicolina, 2 buc. , str. Trotuș nr. 2, Suprafața: 164 mp

1996

43.903,20

10477

Preluat prin HCL. 49/22.04.1996,Adm.D.A.P.P.P

3

1.5.7.

Bazin preparat nămol

Aflat în incinta Plajei Nicolina, str. Trotuș nr. 2, Suprafața: 122 mp

1996

31.644,52

10478

Preluat prin HCL. 49/22.04.1996,Adm.D.A.P.P.P

4

1.6.1.1.

Grup sanitar

Aflat în incinta Plajei Nicolina, str. Trotuș nr. 2, Suprafața:

10 mp

1996

26.455,81

10479

Preluat prin HCL. 49/22.04.1996,Adm.D.A.P.P.P

5

1.6.1.1

Grup sanitar

Aflat în incinta Plajei Nicolina, str. Trotuș nr. 2, Suprafața: 7 mp

1996

15.873,67

13043

Preluat prin HCL. 49/22.04.1996,Adm.D.A.P.P.P

6

1.6.4.

Clădire cabină poartă

Aflată în incinta Plajei Nicolina, str. Trotuș nr. 2, Suprafața: 23 mp

1996

15.614,92

10480

Preluat prin HCL. 49/22.04.1996,Adm.D.A.P.P.P

7

1.5.7.

Rezervoare stocare apă sulfuroasă

Aflate în incinta Plajei Nicolina, 9 buc. , str. Trotuș nr. 2, Suprafata: 46 mp

1996

18.776,78

11713

Preluat prin HCL. 49/22.04.1996,Adm.D.A.P.P.P

8

1.5.2.

Cladire SOMACO tip B01

Aflata in incinta Plajei Nicolina, Suprafata : 46 mp

2004

4.742,79

13042

Protocol nr.35058/11.01.2002

9

1.8.1.2.

Cabină sondă

Aflată în incinta Plajei Nicolina, str. Trotuș nr. 2, Suprafața:

5 mp

1996

1.632,77

11663

Preluat prin HCL. 49/22.04.1996.Adm.D.A.P.P.P

10

0.1.

Teren

Aferent Plajei Nicolina, str. Trotuș nr. 2, Suprafața: 6750 mp, Vecinătăți: la est - str. Trotuș,la nord - Policlinica Balneară,la sud - Spitalul de recuperare,la vest -proprietate privată

22.04.1996

851.432,01

80471

Preluat prin HCL. 49/22.04.1996,Adm.D.A.P.P.P

11

0.1.

Teren

Aferent Grădinii zoologice, str. Bucium nr.110, Suprafața: 24411 mp, Vecinătăți:la sud și est - DN 28,la nord și vest -pădure ce aparține de R.A. Romsilva

01.11.1996

3.550.917,46

80496

Preluat prin HCL. 8/1995

12

1.3.7.2.

Parcare Victoria

Situată la intersecția str. Arcu cu b-dul Ștefan cel Mare și Sfînt, în fața cinematografului Victoria, Suprafața: 1679,61 mp

23.12.1996

146.479,31

11855

Preluat prin HCL 152/23.12.1996

13

0.1.

Teren

Aferent parcării Victoria, situat la intersecția str. Arcu cu b-dul Ștefan cel Mare și Sfînt, în fața cinematografului

Victoria, Suprafața: 1679,61 mp

23.12.1996

218.324,03

80498

Preluat prin HCL152/23.12.1996

14

1.3.7.2.

Parcare Central

Situată pe b-dul Ștefan cel Mare și Sfînt S= 269,7 mp, compusa din suprafetele S1 = 165,7 mp si S2 = 104,00mp

23.12.1996

23.520,61

11856

Preluat prin HCL 152/23.12.1996

15

0.1.

Teren

Aferent parcării Central, situat pe b-dul Ștefan cel Mare și Sfînt, în fața magazinului Central, Suprafața: 269,7 mp

23.12.1996

35.057,38

80499

Preluat prin HCL 152/23.12.1996

16

1.3.7.2.

Parcare Mitocul Maicilor

Situată intreBiserica Mitocul Maicilor si b-dul

Independenței S= 578,77 mp

23.12.1996

50.474,71

11857

Preluat prin HCL 152/23.12.1996

17

0.1.

Teren

Aferent parcării Mitocul Maicilor, situată pe b-dul Independenței, la est de Clinica Stomatologică Infantilă, Suprafața: 578,77 mp

23.12.1996

75.231,12

80500

Preluat prin HCL 152/23.12.1996

18

1.3.7.2.

Parcare Republica

Situată pe latura sudică a cinematografului Republica, Suprafața: 363,16 mp

23.12.1996

31.671,29

11858

Preluat prin HCL 152/23.12.1996

19

0.1.

Teren

Aferent parcarii Republica, situată pe latura sudică a cinematografului Republica, Suprafața: 300 mp

24.12.1996

38.994,93

80501

Preluat prin HCL 152/23.12.1997

20

1.3.7.2.

Parcare Piața Unirii

Situată în fata hotelului Unirea, cu suprafața: 1609,46 mp , compusa din parcela CAT 116 de 1252,82 mp si parcela

CAT 113/5 de 356,64 mp

23.12.1996

647.487,37

11859

Preluat prin HCL 152/23.12.1996

21

0.1.

Teren

Aferent parcării Piața Unirii, Suprafața: 1609,46 mp

23.12.1996

1.435.344,73

80502

Preluat prin HCL 152/23.12.1996

22

1.3.7.2.

Parcare Hala Centrală

Situată pe str. C. Negri, suprafața: 1674,29 mp, compusa

din suprafetele S1=1230,73 mp, S2= 97,22 mp, S3=198,51 mp si S4=147,83 mp

23.12.1996

146.015,34

11860

Preluat prin HCL 152/23.12.1996

23

0.1.

Teren

Aferent parcării Hala Centrală, S= 1674,29 mp

23.12.1996

217.631,88

80503

Preluat prin HCL152/23.12.1996

24

1.3.7.2.

Parcarea Anastasie Panu

Situată pe str. Bărboi, pe latura estică a C.E.C., Suprafața: 903,50 mp - 26 locuri de parcare

23.12.1996

78.794,61

11861

Preluat prin HCL 152/23.12.1996

25

0.1.

Teren

Aferent parcare Anastasie Panu, situat pe str. Bărboi, pe latura estică a C.E.C.Suprafața: 903,50 mp

23.12.1996

117.441,26

80504

Preluat prin HCL 152/23.12.1996

26

1.3.7.2.

Parcare Armeană

Situată la intersectia str C Negri cu str. Armeană, compusa din suprafața de 357,06 mp si 152,09 mp , Suprafata = 509,16 mp

23.12.1996

184.222,42

11862

Preluat prin HCL 152/23.12.1996

27

0.1.

Teren

Aferent parcării Armeană, suprafața: 509,16 mp

23.12.1996

66.183,10

80505

Preluat prin HCL 152/23.12.1996

28

1.3.7.2.

Parcare Financiar

Situată la intersecția străzilor Agatha Bîrsescu și Dancu, la est de Administrația Financiară, Suprafața: 1868,47 mp

23.12.1996

478.039,78

11863

Preluat prin HCL152/23.12.1996

29

0.1.

Teren

Aferent parcării Financiar, situat la intersecția străzilor Agatha Bîrsescu și Dancu,la est Adm Financ, S=1868,47 mp

23.12.1996

242.872,61

80506

Preluat prin HCL 152/23.12.1996

30

1.3.7.2.

Parcare Ghica Voda

Situată pe str. Gr. Ghica Vodă in apropierea sediului SRI,

Suprafața: 1732,26 mp

1999

430.597,38

11978

Adm.D.A.P.P.P

31

0.1.

Teren

Aferent parcării Ghica Voda, Suprafața: 1732,26 mp

1999

325.367,78

80564

Adm.D.A.P.P.P

32

1.3.7.2.

Parcare Moldova Mall

Situata pe str. A,Panu nr. 56 - în fața Bl. B1 in imediata vecinatate a Moldova Mall ,S=774 mp

2006

59.014,93

13487

Adm.D.A.P.P.P

33

0.1

Teren

Aferent parcare A,Panu nr. 56- în fața Bl.B1, S=761.6 mp

2006

2.576.160,43

88859

Adm.D.A.P.P.P

34

1.3.7.2.

Parcare Romtelecom

Situata in B Independentei , linga sediul Romtelecom, suprafata 2343.21 mp

2006

1.236.183,71

14131

Adm.D.A.P.P.P, PV

123127/28.12.2015

35

1.3.7.2.

Parcare A Panu

Situata in str A Panu -str Sf Lazar , bl Ghica Voda , suprafata 1371,77 mp ( compusa din parcela CC 738 cu suprafata de 954,71 mp si parcela CC734 cu suprafata de

2006

507.554,90

14132

Adm.D.A.P.P.P

36

0.1.

Teren

417,06 mp )

4A1fe7r,e0n6t mpaprc)arii A Panu , suprafata de 1371,77 mp

2006

970.644,50

89302

Adm.D.A.P.P.P

37

1.3.7.2.

Parcare Tribunal

Situata in zona Tribunalului Iasi, suprafata de 1010,33 mp ( compusa din suprafetele S1 de 220,80 mp , S2 de 135,94 mp , S3 de 60,70 mp , S4 de 83,48 mp, S5 de 366,62 mp, S6 de 142,79 mp )

2006

395.690,69

14133

Adm.D.A.P.P.P

38

0.1.

Teren

Aferent parcarii Tribunal , suprafata de 1010,33 mp

2006

714.805,05

89303

Adm.D.A.P.P.P

39

1.3.7.2.

Parcare Podu Ros

Situata in zona Podu Ros, suprafata de 177,27 mp

2006

69.426,91

14134

Adm.D.A.P.P.P

40

0.1.

Teren

Aferent parcarii Podu Ros, suprafata de 177,27 mp

2006

102.462,80

89304

Adm.D.A.P.P.P

41

1.3.7.2.

Parcare Casa Studentilor

Situata in B Independentei - Casa Studentilor, suprafata de 463,27 mp ( compusa din suprafetele S1= 236,89 mp, S2=141,11 mp S3=85,27 mp)

2006

181.437,38

14135

Adm.D.A.P.P.P

42

0.1.

Teren

Aferent parcarii Casa Studentilor, suprafata 463,27 mp

2006

387.199,30

89305

Adm.D.A.P.P.P

43

1.3.7.2.

Parcare Golia

Situata in B Independentei, in spatele Bisericii Golia, suprafata 1868,47 mp

2006

731.776,93

14136

Adm.D.A.P.P.P

44

0.1.

Teren

Aferent parcarii Golia, suprafata 1868,47 mp

2006

961.435,55

89306

Adm.D.A.P.P.P

45

1.3.7.2.

Parcare Palatul Culturii

Situata in zona Palatului Culturii, suprafata 1097,40 mp ( compusa din suprafetele S1 de 134,47mp , S2 de 239,50 mp , S3 de 179,79 mp, S4 de 267,61 mp , S5 de 191,52 mp , S6 de 84,51 mp )

2006

429.791,22

14137

Adm.D.A.P.P.P

46

0.1.

Teren

Aferent parcarii Palatul Culturii, suprafata 1097,40 mp

2006

776.303,90

89307

Adm.D.A.P.P.P

47

1.3.7.2.

Parcare Select

Situata in zona Restaurantului Select, suprafata de 646,07 mp ( compusa din suprafetele S1 de 450 mp , S2 de 136,45 mp , S3 de 59,08 mp )

2006

253.030,09

14138

Adm.D.A.P.P.P

48

0.1.

Teren

Aferent parcarii Select , suprafata de 646,07 mp

2006

560.899,15

89308

Adm.D.A.P.P.P

49

1.3.7.2.

Parcare Traian

Situata in zona restaurantului Traian, suprafata 984,65 mp

2006

385.633,25

14139

Adm.D.A.P.P.P

50

0.1.

Teren

Aferent parcarii Traian, suprafata 984,65 mp

2006

854.844,60

89309

Adm.D.A.P.P.P

51

1.3.7.2.

Parcare Astoria

Situata in fata Hotelului Astoria , suprafata de 70,65 mp

2006

27.669,72

14140

Adm.D.A.P.P.P

52

0.1.

Teren

Aferent parcarii Astoria, suprafata de 70,65 mp

2006

8.940,09

89310

Adm.D.A.P.P.P

53

0.1

Teren

Str. A Panu nr.25, aferent Tribunal Iași, S = 6300mp

2008

39.992.436,36

88899

Adm.D.A.P.P.P

54

1.3.7.2

Parcare

B-dul Alex.cel Bun nr.22 bloc H8,12 locuri de parcare

2007

26.785,10

13488

Adm.D.A.P.P.P

55

0.1

Teren

Aferent parcare B-dul Alex.cel Bun nr.22 bloc H8 ; S = 300mp

2007

365.039,29

88860

Adm.D.A.P.P.P

56

1.3.7.2

Parcare

Str.Oancea nr.12, bloc 354, 8 locuri de parcare

2007

10.714,04

13489

Adm.D.A.P.P.P

57

0.1

Teren

Aferent parcare str.Oancea nr.12, bloc 354 ; S =120 mp

2007

182.558,52

88861

Adm.D.A.P.P.P

58

1.3.7.2

Parcare

Str.Mircea cel Batrin nr.5, bloc R5 , 26 locuri de parcare

2007

29.017,19

13490

Adm.D.A.P.P.P

59

0.1

Teren

Aferent parcare str.Mircea cel Batrin nr.5, bloc R5 ; S =

325 mp

2007

448.102,90

88862

Adm.D.A.P.P.P

60

1.3.7.2

Parcare

Str.Decebal nr.22, bloc B4, 3 locuri de parcare

2007

22.767,33

13491

Adm.D.A.P.P.P

61

0.1

Teren

Aferent parcare str.Decebal nr.22, bloc B4 ; S = 255 mp

2007

485.086,29

88863

Adm.D.A.P.P.P

62

1.3.7.2

Parcare

Str.Pacurari nr. 158, bloc 592 , 21 locuri de parcare

2007

27.231,52

13492

Adm.D.A.P.P.P

63

0.1

Teren

Aferent parcare str.Pacurari nr. 158, bloc 592 S = 305 mp

2007

623.676,82

88864

Adm.D.A.P.P.P

64

1.3.7.2

Parcare

Str.Roman Voda nr.1, bloc J2 ,14 locuri de parcare

2007

24.553,01

13493

Adm.D.A.P.P.P

65

0.1

Teren

Aferent parcare str.Roman Voda nr.1, bloc J2 ; S = 275 mp

2007

405.178,07

88865

Adm.D.A.P.P.P

66

1.3.7.2

Parcare

Str. Ion Creanga nr.73, bloc J3 ; S = 105mp, 7 locuri de parcare

2007

9.374,79

13494

Adm.D.A.P.P.P

67

0.1

Teren

Aferent parcare str. Ion Creanga nr.73, bloc J,S =105 mp

2007

154.704,35

88866

Adm.D.A.P.P.P

68

1.3.7.2

Parcare

B-dul Alex. cel Bun nr.58, bloc G1-2 tronson 2 ; 13 locuri de parcar

2007

26.785,10

13495

Adm.D.A.P.P.P

69

0.1

Teren

Aferent parcare B-dul Alex.cel Bun nr.58, bloc G1-2 tronson 2 ;S = 300 mp,

2007

513.543,03

88867

Adm.D.A.P.P.P

70

1.3.7.2

Parcare

Aleea Sucidava nr.2, bloc U2 ; 21 locuri de parcare

2007

28.124,35

13496

Adm.D.A.P.P.P

71

0.1

Teren

Aferent parcare Aleea Sucidava nr.2, bloc U2S = 315mp

2007

464.113,06

88868

Adm.D.A.P.P.P

72

1.3.7.2

Parcare

Str.Amurgului nr.8, bloc 258 ; 7 locuri de parcare

2007

9.374,79

13497

Adm.D.A.P.P.P

73

0.1

Teren

Aferent parcare str.Amurgului nr.8, bloc 258 ;S = 105 mp,

2007

149.806,06

88869

Adm.D.A.P.P.P

74

1.3.7.2

Parcare

Str. Ion Creanga nr. 59, bloc L3,16 locuri de parcare

2007

21.428,07

13498

Adm.D.A.P.P.P

75

0.1

Teren

Aferent parcare str. Ion Creanga nr. 59, bloc L3 , N2 ; S = 240 mp

2007

353.609,94

88870

Adm.D.A.P.P.P

76

1.3.7.2

Parcare

Str.Pacurari nr.2A, bloc 590 sc.C ; 19 locuri de parcare

2008

30.567,10

13499

Adm.D.A.P.P.P

77

0.1

Teren

Aferent parcare str.Pacurari nr.2A, bloc 590 sc.C ; S = 360 mp

2008

698.465,06

88871

Adm.D.A.P.P.P

78

1.3.7.2

Parcare

Sos.Nicolina nr.54, bloc 977 sc.A si C ; S = 360 mp

2008

49.671,55

13500

Adm.D.A.P.P.P

79

0.1

Teren

Aferent parcare sos.Nicolina nr.54, bloc 977 sc.A si C ; S = 585 mp

2008

1.135.005,72

88872

Adm.D.A.P.P.P

80

1.3.7.2

Parcare

Str. Ciurchi nr.103, bloc P12, 6 locuri de parcare

2008

11.377,76

13501

Adm.D.A.P.P.P

81

0.1

Teren

Aferent parcare str. Ciurchi nr.103, bloc P12 ;S = 134 mp

2008

190.457,38

88873

Adm.D.A.P.P.P

82

1.3.7.2

Parcare

Aleea Musatini nr.9, bloc N14,11 locuri de parcare

2008

15.283,56

13502

Adm.D.A.P.P.P

83

0.1

Teren

Aferent parcare Aleea Musatini nr.9,bloc N14S = 180 mp

2008

251.633,33

88874

Adm.D.A.P.P.P

84

1.3.7.2

Parcare

Aleea Sucidava nr.4, bloc 264 ,12 locuri de parcare

2008

13.585,38

13503

Adm.D.A.P.P.P

85

0.1

Teren

Aferent parcare Aleea Sucidava nr.4, bloc 264, S =160 mp

2008

223.674,07

88875

Adm.D.A.P.P.P

86

1.3.7.2

Parcare

Aleea Sucidava nr.5, bloc 259 ; 9 locuri de parcare

2008

9.764,49

13504

Adm.D.A.P.P.P

87

0.1

Teren

Aferent parcare Aleea Sucidava nr.5bloc 259S = 115 mp

2008

160.765,73

88876

Adm.D.A.P.P.P

88

1.3.7.2

Parcare

Aleea Sucidava nr.11, bloc 260,13 locuri de parcare

2008

32.180,37

13505

Adm.D.A.P.P.P

89

0.1

Teren

Aferent parcare Aleea Sucidava nr.11,bloc 260, S = 379 mp

2008

529.827,95

88877

Adm.D.A.P.P.P

90

1.3.7.2

Parcare

Str.Frumoasa nr.4, bloc 918 ,18 locuri de parcare

2008

22.925,33

13506

Adm.D.A.P.P.P

91

0.1

Teren

Aferent parcare str.Frumoasa nr.4, bloc 918 ;S = 270mp

2008

499.283,01

88878

Adm.D.A.P.P.P

92

1.3.7.2

Parcare

B-dul Alex.cel Bun nr.24, bloc H7 ,11 locuri de parcare

2008

16.557,19

13507

Adm.D.A.P.P.P

93

0.1

Teren

Aferent parcare B-dul Alex.cel Bun nr.24, bloc H7 ; 11 locuri de parcare

2008

267.992,07

88879

Adm.D.A.P.P.P

94

1.3.7.2

Parcare

Str.Vitejilor nr.14, bloc B9; 12 locuri de parcare

2008

15.283,56

13508

Adm.D.A.P.P.P

95

0.1

Teren

Aferent parcare str.Vitejilor nr.14, bloc B9, S = 180mp

2008

235.477,45

88880

Adm.D.A.P.P.P

96

1.3.7.2

Parcare

Aleea Rozelor nr.2, bloc D1,6 locuri de parcare

2008

7.641,77

13509

Adm.D.A.P.P.P

97

0.1

Teren

Aferent parcare Aleea Rozelor nr.2, bloc D1, S = 90mp

2008

154.255,44

88881

Adm.D.A.P.P.P

98

1.3.7.2

Parcare

Str.Vasile Lupu nr. 136, 6 locuri de parcare

2008

7.641,77

13510

Adm.D.A.P.P.P

99

0.1

Teren

Aferent parcare str.Vasile Lupu nr. 136, S = 90mp

2008

125.816,66

88882

Adm.D.A.P.P.P

100

1.3.7.2

Parcare

str.Canta nr.1, bloc 457, 12 locuri de parcare

2008

15.283,56

13511

Adm.D.A.P.P.P

101

0.1

Teren

Aferent parcare str.Canta nr.1, bloc 457, S = 180mp

2008

292.354,99

88883

Adm.D.A.P.P.P

102

1.3.7.2

Parcare

Aleea Rozelor nr.44, bloc U1, 14 locuri de parcare

2008

17.830,81

13512

Adm.D.A.P.P.P

103

0.1

Teren

Aferent parcare Aleea Rozelor nr.44, bloc U1,S = 210mp

2008

359.929,34

88884

Adm.D.A.P.P.P

104

1.3.7.2

Parcare

Str.Decebal nr.1, bloc B1, 11 locuri de parcare

2008

14.009,93

13513

Adm.D.A.P.P.P

105

0.1

Teren

Aferent parcare str.Decebal nr.1, bloc B1, S = 165mp

2008

297.814,06

88885

Adm.D.A.P.P.P

106

1.3.7.2

Parcare “Pacurari nr.111”

Str.Pacurari nr.111 bloc 603 ; S = 120mp, 8 locuri de parcare

2008

10.189,03

13514

Adm.D.A.P.P.P

107

0.1

Teren

Aferent parcare str.Pacurari nr.111 bloc 603 ;S = 120 mp.

2008

232.821,69

88886

Adm.D.A.P.P.P

108

1.3.7.2

Parcare “Sarmisegetuza nr.2A”

Str.Sarmisegetuza nr.2A, bloc D1-3 ; S =570 mp, 25 locuri de parcare

2008

48.397,92

13515

Adm.D.A.P.P.P

109

0.1

Teren

Aferent parcare str.Sarmisegetuza nr.2A, bloc D1-3 ; S =570 mp.

2008

810.154,56

88887

Adm.D.A.P.P.P

110

1.3.7.2

Parcare “Canta nr.53”

Std.Canta nr.53 bloc 530 ; S =195mp, 14 locuri de parcare

2008

16.557,19

13516

Adm.D.A.P.P.P

111

0.1

Teren

Aferent parcare std.Canta nr.53,bloc 530; S=195 mp.

2008

316.717,91

88888

Adm.D.A.P.P.P

112

1.3.7.2

Parcare “Canta nr.20”

Str.Canta nr.12, bloc 536, S= 195 mp, 12 locuri de parcare

2008

16.557,19

13517

Adm.D.A.P.P.P

113

0.1

Teren

Aferent parcare str.Canta nr.12,bloc 536, S=195mp.

2008

316.717,91

88889

Adm.D.A.P.P.P

114

1.3.7.2

Parcare “Arges nr.10”

Str.Arges nr.10, blocuri D1-5,D6-7 , S=330 mp; 22 locuri de parcare

2008

28.019,85

13518

Adm.D.A.P.P.P

115

0.1

Teren

Aferent parcare str.Arges nr.10, blocuri D1-5, D6-7, S=330mp.

2008

461.327,77

88890

Adm.D.A.P.P.P

116

1.3.7.2

Parcare “Piata Voievozilor nr.16”

Str.Piata Voievozilor nr.16, bloc C3, S=120 mp, 8 locuri de parcare;

2008

10.189,03

13519

Adm.D.A.P.P.P

117

0.1

Teren

Aferent parcare str.Piata Voievozilor nr.16, bloc C3, S=120mp.

2008

189.444,26

88891

Adm.D.A.P.P.P

118

1.3.7.2

Parcare “Moara de Foc nr.12”

Str.Moara de Foc nr.12, blocuri 401,402,403,404,406, 407,408; S=420 mp, 28 locuri de parcare ;

2008

35.661,62

13520

Adm.D.A.P.P.P

119

0.1

Teren

Aferent parcare str.Moara de Foc nr.12,blocuri

401,402,403,404,406,407,408, S=420 mp.

2008

776.662,46

88892

Adm.D.A.P.P.P

120

1.3.7.2

Parcare “ sos.Nicolina nr.15-17”

Sos.Nicolina nr.15-17, bloc 944, S=250mp, 20 locuri de parcare;

2008

21.227,16

13521

Adm.D.A.P.P.P

121

0.1

Teren

Aferent parcare sos.Nicolina nr.15-17, bloc 944, S=250 mp.

2008

485.045,18

88893

Adm.D.A.P.P.P

122

1.3.7.2

Parcare “I.C.Bratianu nr.36”

Str.I.C.Bratianu nr.36, bloc B1, S=120mp, 8 locuri de parcare;

2008

10.189,03

13522

Adm.D.A.P.P.P

123

0.1

Teren

Aferent parcare str.I.C.Bratianu nr.36, bloc B1 S=120mp.

2008

341.117,70

88894

Adm.D.A.P.P.P

124

Gard metalic parcare A. Panu 15-19

Parcare A. Panu 15-19

17.283,97

13464

Adm.D.A.P.P.P

125

Chiosc parcare A. Panu nr. 1519

Parcare A. Panu 15-20

105.116,28

13465

Adm.D.A.P.P.P

126

1.6.2.1.

Clădire Baia Comunala (Turceasca)

Str. Crișan nr. 6, Construcție din cărămidă, piatră, beton,

S= 895 mp

12/1896

507.641,44

175

HCL 8/31.01.2000, Contract vanzare cumparare nr. 4507/14.12.2015

127

1.6.2.1.

Clădire Baia Publica

Petru Movila nr. 61, S= 619.07 mp

01.07.2005

15.568,25

176

HCL8/31.01.2000, PV 58273/2015

128

1.8.6.

Rețele exterioare apă rece Baia Publica

Alimentează Baia Publica, str. Petru Movila nr. 61

01.06.1973

19,00

10227

HCL 8/31.01.2000

129

1.6.3.2.

Împrejmuire Baia Publica

Perimetral Băii Publice, str. Petru Movila nr.61

01.12.1959

54,00

1701

HCL 8/31.01.2000

130

1.6.5.1.

Coș fum Baia Publica

În incinta Băii Publice, str. Petru Movila nr. 61, S=6 mp

01.07.2005

25,07

1260

HCL 8/31.01.2000

131

1.8.6.

Canalizare exterioară Baia Publica

Evacuare ape Băia Publica str. Petru Movila nr. 61

01.07.2005

6,87

178

HCL 8/31.01.2000

132

1.6.3.2.

Împrejmuire plasă sîrmă Baia Comunală

Perimetral Băii Publice, str. Petru Movila nr. 61

01.07.2005

1,29

1529

HCL 8/31.01.2000

133

1.6.2.1

Sistem de ventilare mecanica, incalzire centrala, saune si recuperare apa Baia publica

În incinta Băii Publice, str. Petru Movila nr. 61

29.03.2004

785.689,74

13058

HCL 8/31.01.2000

134

1.5.12.

Magazie caramida

În incinta Băii Publice, str. Petru Movila nr. 61, S= 31 mp

(C3)

30.12.1973

17.378,55

HCL 8/31.01.2000

135

1.6.5.

Punct termic

În incinta Băii Publice, str. Petru Movila nr. 61, S= 36 mp

(C5)

30.12.1973

20.173,86

HCL 8/31.01.2000

136

1.6.5.

Punct termic

În incinta Băii Publice, str. Petru Movila nr. 61, S= 29 mp (C6)

30.12.1973

16.613,10

HCL 8/31.01.2000

137

1.5.12.

Statie ventilatie

În incinta Băii Publice, str. Petru Movila nr. 61, S= 98 mp (C7)

30.12.1973

55.486,62

HCL 8/31.01.2000

138

1.5.12.

Spalatorie

În incinta Băii Publice, str. Petru Movila nr. 61, S= 163 mp (C8)

30.12.1973

92.194,20

HCL 8/31.01.2000

139

1.5.12.

Anexa caramida

În incinta Băii Publice, str. Petru Movila nr. 61, S= 33.06 mp (C9)

30.12.1973

18.745,02

HCL 8/31.01.2000

140

1.5.12.

Anexa - contor gaz

În incinta Băii Publice, str. Petru Movila nr. 61, S= 25 mp (C11)

30.12.1973

14.200,00

HCL 8/31.01.2000

141

1.5.12.

Anexa- spatiu tehnic

În incinta Băii Publice, str. Petru Movila nr. 61, S= 6 mp (C12)

30.12.1973

3.408,00

HCL 8/31.01.2000

142

0.1.

Teren

Aferent Băilor Comunală ( Turceasca) și Publica,

Suprafața: 5141 mp

12/1896

832.673,16

82376

HCL 8/31.01.2000

143

0.1.

Teren

Str. Ciric nr. 6, T16, CAT 1094, pentru parcare, Suprafata: 90 mp

23.11.2001

9.495,80

88922

HCL 417/2004

144

0.1.

Teren

Zona Moara de Vânt, Podgoria Copou, Suprafața: 170,64 ha

2001

248.229.647,40

80615

HCL 495/2003

145

1.6.2.

Sediu administrativ

Clădire administrativă, sală forță, cabinet medical, magazie, punct termic, grupuri sanitare, ateliere, garaje, aferent Stadionului Tineretului Str. Aviației nr. 1

dec.03

1.825.642,24

13215N

Adm.D.A.P.P.P , HCL 627/2003

146

1.6.3.2

Imprejmuire din beton armat, 22ml

Împrejmuiește Stadionul Tineretului, Str. Aviației nr. 1

dec.03

4.104,95

13218N

Adm.D.A.P.P.P HCL 627/2003

147

1.6.3.2

Imprejmuire metalica, 422ml

Împrejmuiește Stadionul Tineretului, Str. Aviației nr. 1

dec.03

4.544,44

13217N

Adm.D.A.P.P.P, HCL 627/2003

148

1.6.8.

Beci

Str. Aviatiei nr.1 in incinta Stadionului Tineretului

dec.03

3.986,02

13216N

Adm.D.A.P.P.P, HCL 627/2003

149

1.6.7.

Cabina paznic

Str. Aviatiei nr.1 in incinta Stadionului Tineretului

dec.03

5.451,17

13212N

Adm.D.A.P.P.P , HCL 627/2003

150

1.5.2.

Cladire comerciala

Str. Aviatiei nr.1 in incinta Stadionului Tineretului

dec.03

170.971,09

13214N

Adm.D.A.P.P.P , HCL 627/2003

151

1.6.1.1

Grup sanitar public

Str. Aviatiei nr.1 in incinta Stadionului Tineretului

dec.03

15.770,59

13213N

Adm.D.A.P.P.P, HCL 627/2003

152

1.6.8.

Sopron metalic

Str. Aviatiei nr.1 in incinta Stadionului Tineretului

dec.03

7.034,85

13220N

Adm.D.A.P.P.P, HCL 627/2003

153

1.6.8.

Tribuna metalica

Str. Aviatiei nr.1 in incinta Stadionului Tineretului

dec.03

22.117,69

13219N

Adm.D.A.P.P.P, HCL 627/2003

154

2.2.4.2

Echipament contorizare energie termica

Str. Aviatiei nr.1 in incinta Stadionului Tineretului

dec.03

932,00

3696N

Adm.D.A.P.P.P, HCL 627/2003

155

0.1.

Teren

Aferent Stadionului Tineretului, Suprafața: 48794 mp Str. Aviației nr. 1

dec.03

69.931.737,38

87846N

Adm.D.A.P.P.P, HCL 627/2003

156

0.1.

Teren

Str. Aviatiei f.n, in vecinatatea Stadionului Tineretului, suprafata 3500 mp

31.12.2015

1.144.489,00

Adm.D.A.P.P.P

157

0.1.

Teren

Aferent Pîrtiei de schi, cartier Țicău, între str. Sărăriei și B-dul C.A. Rosetti Suprafața: 1,5 ha

05.09.1996

1.902.742,41

80486

Adm.D.A.P.P.P, HCL 358/2004

158

1.2.7.

Grajd din zidarie din caramida

Aferent imob. Str. Manta Rosie nr17, S=390,50 mp

1986

96.798,73

13435

Adm.D.A.P.P.P, H.C.L.148/25.04.2007

159

1.2.7.

Padoc,platforma betonata compartimentata din plasa sirma

Aferent imob. Str. Manta Rosie nr17, S=235mp

1986

7.295,49

13437

Adm.D.A.P.P.P, H.C.L.148/25.04.2007

160

1.6.4.

Cladire

Str. Manta Rosie nr.17, S=121,50mp

1986

27.068,05

13433

Adm.D.A.P.P.P, H.C.L.148/25.04.2007

161

1.6.4.

Anexe gospodaresti din caramida

Aferent imob. Str. Manta Rosie nr.17, S=179,40mp

1986

10.711,92

13434

Adm.D.A.P.P.P, H.C.L.148/25.04.2007

162

1.5.3.

Beci din caramida

Aferent imob. Str. Manta Rosie nr.17, S=97,50mp

1986

9.003,69

13436

Adm.D.A.P.P.P, H.C.L.148/25.04.2007

163

0.1

Teren

Aferent imobilului din str. Manta Rosie nr.17, S=3400mp

1986

545.984,49

88786

Adm.D.A.P.P.P. H.C.L.148/25.04.2007

164

1.3.7.3

Cale de acces in incinta porcariei, din beton de zgura

Aferent imob. Str. Manta Rosie nr.17, S=692,16mp

1986

5.302,57

13438

Adm.D.A.P.P.P, H.C.L.148/25.04.2007

165

0.1.

Teren cu vegetație forestieră

Pădurea Breazu, Suprafața: 8,5 ha, Vecini:la nord: Pădurea Ocolului Silvic Iași, la est, SCPVV Iași,la sud: Canton Silvic + Teren de stat,la vest: șos. Iași - Breazu

02.07.2002

12.364.931,82

82286

Titlu de proprietate nr. 2 codul 095060 din 02.07.2002

166

0.1.

Teren cu vegetație forestieră

Padurea Ticau, Suprafața: 48,7528 ha, Vecini: la nord:

Pirtia de schi, la est ; Piriul Calcaina,la sud: Intravilan Iasi, la vest: Intravilan Iasi

23.06.2005

291.800,47

88901

Proces- verbal de punere in posesie

nr.2/23.06.2005

167

0.1.

Teren cu vegetație forestieră

Padurea Ticau -poligon, Suprafața: 45,6267 ha, Vecini:la nord: teren arabil,la est: vii nobile, la sud: poligon militar, la vest: Piriul Calcaina

23.06.2005

259.231,75

88902

Proces- verbal de punere in posesie

nr.2/23.06.2005

168

0.1.

Teren cu vegetație forestieră

Padurea Brindusa, Suprafața: 36,8201 ha, Vecini:la nord: poligon militar,la est: vii nobile, padurea Bloanta,la sud: Intravilan Iasi,la vest: Intravilan Iasi, soseaua Iasi-Aroneanu

23.06.2005

209.195,26

88903

Proces- verbal de punere in posesie

nr.2/23.06.2005

169

0.1.

Teren cu vegetație forestieră

Padurea Munteni, Suprafața: 11,9462 ha, Vecini:la nord: padure O.S. Iasi,la est: intravilan Iasi, la sud: pasune, la vest: pasune

23.06.2005

67.874,35

88904

Proces- verbal de punere in posesie

nr.2/23.06.2005

170

1.3.7.2.

Parcare

Str. Toma Dumitrescu, deserveste Stadionul Emil Alexandrescu, S= 1008 mp (L x l = 107,2 x 9,4 m) An PIF 1968

30.11.2004

185.419,75

13073

Adm.D.A.P.P.P, H.C.L. 234/2007 si H.C.L. 269/2007

171

0.1.

Teren

Aferent parcare str. Toma Dumitrescu, S= 1008 mp An PIF 1968

30.11.2004

24.466,84

82737

Adm.D.A.P.P.P prin H.C.L. 234/2007 si H.C.L. 269/2007

172

1.6.3.2.

Imprejmuire

Perimetral Stadionului Emil Alexandrescu, Lungime=788 m, inaltime = 1,85 m din care:366,1 m prefabricate beton,

421,9 m confectii metalice cu plasa sirma An PIF 1968

1960

78.127,00

13408

Adm.D.A.P.P.P, H.C.L. 234/2007si H.C.L. 269/2007

173

1.3.7.2.

Alee acces

In incinta Stadionului Emil Alexandrescu, intre imprejmuire stadion si tribune, Acces auto si pietonal ,S= 3596 mp An PIF 1968

1960

196.772,00

13409

Adm.D.A.P.P.P, H.C.L. 234/2007si H.C.L. 269/2007

174

1.6.4.

Constructie cu destinatie de tribune si spatii administrative

Aferent Stadion Emil Alexandrescu, S totala = 7000 mp, din care:,tribuna oficiala: 754 m, tribuna A: 1247 mp,tribuna B: 1941 mp,peluza A: 1482 mp,peluza B: 1576 mp

spatii administrative cu S = 2689,73 mp, situate sub tribune, ce au destinatia de: birouri, administratie, centrala termica, sauna, grupuri sanitare, bucatarie

1960

11.995.416,68

13410

Adm.D.A.P.P.P, H.C.L. 234/2007si H.C.L. 269/2007

175

1.3.7.2.

Alee acces

In incinta Stadionul Emil Alexandrescu, intre tribune si imprejmuire teren joc, Acces pietonal si partial auto, S= 2406 mp An PIF 1968

30.06.2007

160.912,00

13411

Adm.D.A.P.P.P, H.C.L. 234/2007si H.C.L. 269/2007

176

1.3.7.2.

Imprejmuire

Perimetral pistei de atletism-Stadion Emil Alexandrescu, Lungime = 491 m , confectie metal cu fundatie de beton An PIF 1968

1960

9,07

13412

Adm.D.A.P.P.P, H.C.L. 234/2007si H.C.L. 269/2007

177

1.6.7.

Pista atletism+alte sporturi

In incinta Stadionul Emil Alexandrescu, S totala = 5703 mp, din care: pista alergare: 3383 mp pista alte sporturi: 2320 mp, In interiorul pistei pentru alte sporturi se mai afla:

groapa nisip - 29,60 mp, groapa nisip - 21,84 mp, acces

tunel subteran sportivi - 18,80 mp

1960

66.255,00

13429

Adm.D.A.P.P.P, H.C.L. 234/2007si H.C.L. 269/2007

178

1.6.7.

Amenajare teren

Teren inierbat (gazon)-Stadion Emil Alexandrescu, S =

8030 mp, din care suprafata de joc este S = 7140 mp (L x l

= 105 x 68 m)

1960

229.728,55

13413

Adm.D.A.P.P.P, H.C.L. 234/2007si H.C.L. 269/2007

179

1.7.2.1.

Retea iluminat nocturn

In incinta Stadionului Emil Alexandrescu, se compune din 4 piloni metalici pe care sunt montate 240 proiectoare de

2000 W:pilonul 1: 70 proiectoare, pilonul 2: 70 proiectoare, pilonul 3: 50 proiectoare    pilonul 4: 50

proiectoare, Putere instalata: 532kW, Pilonii metalici au o inaltime de 70 m pina la baza panoului de proiectoare, Fundatia pentru piloni are dimensiunile: L x l = 7 x 3,75m

29.08.2007

12.238.014,34

13430

Adm.D.A.P.P.P, H.C.L. 234/2007si H.C.L. 269/2007

180

1.6.6.

Turn panou afisaj

In incinta Stadionului Emil Alexandrescu, H = 10 m,2 platforme beton cu D = 3,6 m, Panoul afisaj: 4 x 2 m

1960

17.492,00

13414

Adm.D.A.P.P.P, H.C.L. 234/2007si H.C.L. 269/2007

181

1.6.8.

Tunel subteran

In incinta Stadionului Emil Alexandrescu, face legatura intre vestiare si terenul de joc, Dimensiuni: L x l x h = 36,5 x 1,4

x 2,3 m

1960

66.031,00

13415

Adm.D.A.P.P.P, H.C.L. 234/2007si H.C.L. 269/2007

182

1.6.4.

Casa bilete

In incinta Stadionului Emil Alexandrescu, se afla 4 case bilete, dispuse ;2 la intrarea de pe B-dul Copou, 2 la intrarea de pe str. T. Dumitrescu S = 8 mp (2,5 x 3,2 m) -

1960

6.541,43

13416

Adm.D.A.P.P.P., H.C.L. 234/2007si H.C.L. 269/2007

183

1.6.4.

Casa bilete

In incinta Stadionului Emil Alexandrescu, se afla 4 case bilete, dispuse:2 la intrarea de pe B-dul Copou, 2 la intrarea

de pe str. T. Dumitrescu, S = 8 mp (2,5 x 3,2 m) - fiecare

1960

6.541,43

13417

Adm.D.A.P.P.P, H.C.L. 234/2007si H.C.L. 269/2007

184

1.6.4.

Casa bilete

In incinta Stadionului Emil Alexandrescu, se afla 4 case bilete, dispuse:2 la intrarea de pe B-dul Copou, 2 la intrarea de pe str. T. Dumitrescu, S = 8 mp (2,5 x 3,2 m) - fiecare

1960

6.541,43

13418

Adm.D.A.P.P.P, H.C.L. 234/2007si H.C.L. 269/2007

185

1.6.4.

Casa bilete

In incinta Stadionului Emil Alexandrescu, se afla 4 case bilete, dispuse: 2 la intrarea de pe B-dul Copou, 2 la intrarea de pe str. T. Dumitrescu, S = 8 mp (2,5 x 3,2 m) -fiecare

1960

6.541,43

13419

Adm.D.A.P.P.P, H.C.L. 234/2007si H.C.L. 269/2007

186

3.3.1.

Balustrada

In incinta Stadionului Emil Alexandrescu, imprejmuieste tribunele si peluzele, confectii metalice, lungime: 1354 m, inaltime: 0,80 m

12.2002

41.560,00

60672

Adm.D.A.P.P.P, H.C.L. 234/2007si H.C.L. 269/2007

187

1.6.2.

Cabina sauna

In incinta Stadionului Emil Alexandrescu

12,2002

17.995,39

13420

Adm.D.A.P.P.P, H.C.L. 234/2007si H.C.L. 269/2007

188

0.1.

Teren

Aferent Stadionului Emil Alexandrescu ; S = 34988 mp, sector cadastral 90, 93, parcelele DS 3313, CR 3314, DS 3315, CR 3316, CAT 3317, CAT 3318, CAT 3319, CR3320, CR 3321

1960

2.529.459,25

88784

Adm.D.A.P.P.P, H.C.L. 234/2007si H.C.L. 269/2007

189

1.6.3.2.

Imprejmuire

Perimetral bazei sportive Dumbrava Rosie, Lungime = 652 m, confectie metal

1960

161.298,00

13421

Adm.D.A.P.P.P, H.C.L. 234/2007si H.C.L. 269/2007

190

1.6.3.2.

Imprejmuire

Separa terenurile din baza sportiva Dumbrava Rosie, Lungime = 220 m ; Inaltime: 1,8 m ; confectie metal

1960

26.290,00

13422

Adm.D.A.P.P.P, H.C.L. 234/2007si H.C.L. 269/2007

191

1.6.7.

Amenajare teren

Str. Dumbrava Rosie, Teren cu gazon sintetic, S = 6110 mp

iul.06

1.979.256,79

13208

Adm.D.A.P.P.P, H.C.L. 234/2007si H.C.L. 269/2007

192

1.6.7.

Amenajare teren

Str. Dumbrava Rosie, Platforma din beton asfaltic, S =

2998 mp(60,68 x 49,25 )

1960

218.039,00

13423

Adm.D.A.P.P.P, H.C.L. 234/2007si H.C.L. 269/2007

193

1.6.7.

Amenajare teren

Str. Dumbrava Rosie, Teren inierbat , S = 7052 mp

1960

82.150,00

13424

Adm.D.A.P.P.P, H.C.L. 234/2007si H.C.L. 269/2007

194

1.3.7.2.

Alei acces

In incinta bazei sportive Dumbrava Rosie, din beton asfaltic S= 201 mp

1960

14.666,00

13425

Adm.D.A.P.P.P, H.C.L. 234/2007si H.C.L. 269/2007

195

1.3.7.1.

Alei acces

In incinta bazei sportive Dumbrava Rosie, din balast, S=

448 mp

1960

32.686,00

13426

Adm.D.A.P.P.P, H.C.L. 234/2007si H.C.L. 269/2007

196

0.1.

Teren

Str. Dumbrava Rosie, S = 19883 mp din care:teren cu iarba: 7052 mp (104,44 m x 67,67 m), teren cu gazon sintetic: 6110 mp, teren asfaltat: 2998 mp,alei asfaltate:

201 mp, alei cu balast: 448 mp

1960

2.028.934,27

88785

Adm.D.A.P.P.P, H.C.L. 234/2007si H.C.L. 269/2007

197

2.1.16.5

Instal. de alim. cu en. el. a sist de ilumin. Stadion Emil Alexandrescu

Aferent Stadionului Emil Alexandrescu

30.06.2007

262.577,00

2573

Adm.D.A.P.P.P, H.C.L. 234/2007si H.C.L. 269/2007

198

2.1. 21.1.2

Sistem irigare teren Stadionul Emil Alexandrescu - Aleea Grigore Ghica Voda

Aferent Stadionului Emil Alexandrescu

30.11.2007

95.952,00

2583

Adm.D.A.P.P.P, H.C.L. 234/2007si H.C.L. 269/2007

199

Cabina supraveghiere

Aferenta Stadionului Emil Alexandrescu

26.316,86

13485

Adm.D.A.P.P.P

200

Constructie PVC pentru sala conf. presa

Aferent Stadionului Emil Alexandrescu

31.10.2008

36.995,94

13486

Adm.D.A.P.P.P

201

0.1

Teren

Aferent Stadionului Tepro, str.Ciric nr.35, S=23117,00mp

01.01.2002

3.339.778,01

82373

Adm.D.A.P.P.P, H.C.L.233/2007

202

1.5.9.

Platforma beton

Str. Ciric nr. 35, in incinta Stadionului Tepro

30.09.2007

9.673,48

13450

Adm.D.A.P.P.P, H.C.L.233/2007

203

1.6.2.

Perete de beton

Str. Ciric nr. 35, in incinta Stadionului Tepro

30.09.2007

56.655,60

13451

Adm.D.A.P.P.P, H.C.L.233/2007

204

1.2.2.

Magazie metalica mare

Str. Ciric nr. 35, in incinta Stadionului Tepro, S=39,00 mp

30.09.2007

4.878,86

13449

Adm.D.A.P.P.P, H.C.L.233/2007

205

1.6.3.2

Gard interior (imprejmuire teren)

Str. Ciric nr. 35, in incinta Stadionului Tepro

30.09.2007

7.097,34

13448

Adm.D.A.P.P.P, H.C.L.233/2007

206

1.6.3.2

Gard exterior (imprejmuire stadion)

Str. Ciric nr. 35, Stadionului Tepro

30.09.2007

5.806,68

13447

Adm.D.A.P.P.P, H.C.L.233/2007

207

1.6.2.

Cladire vestiar jucatori, veranda, trotuare,tribuna

Str. Ciric nr. 35, in incinta Stadionului Tepro S=186,00 mp

30.09.2007

151.498,43

13443

Adm.D.A.P.P.P, H.C.L.233/2007

208

1.6.2.

Cladire cantonament

Str. Ciric nr. 35, in incinta Stadionului Tepro S=241,00 mp

30.09.2007

128.054,02

13444

Adm.D.A.P.P.P, H.C.L.233/2007

209

1.6.2.

Tribuna oficiala A

Str. Ciric nr. 35, in incinta Stadionului Tepro, S=710,00 mp

30.09.2007

15.477,56

13445

Adm.D.A.P.P.P, H.C.L.233/2007

210

1.6.1.1

Grup sanitar

WC - Podu Ros , S = 81 mp

26.09.2005

891,33

13157

Adm.D.A.P.P.P, HCL 386/2005

211

0.1

Teren aferent Grup sanitar

WC - Podu Ros, S=129 mp

26.07.2010

121.753,68

89152

Adm.D.A.P.P.P, HCL 386/2005

212

1.6.1.1

Grup sanitar

WC - Piata Unirii (Pasaj pietonal), S = 99 mp

26.09.2005

42.034,67

13158

Adm.D.A.P.P.P, HCL 386/2005

213

0.1.

Teren aferent Grup sanitar

WC - Piata Unirii (Pasaj pietonal), S = 137 mp

26.07.2010

247.618,44

89153

Adm.D.A.P.P.P, HCL 386/2005

214

1.6.1.1

Grup sanitar

WC - Tg. Cucului, S = 74 mp

26.09.2005

245,86

13159

Adm.D.A.P.P.P, HCL 386/2005

215

0.1

Teren aferent Grup sanitar

WC - Tg. Cucului, S = 154 mp

26.07.2010

266.503,75

89154

Adm.D.A.P.P.P, HCL 386/2005

216

1.6.1.1

Grup sanitar

WC - Piata Voievozilor, S = 82,0 mp

26.09.2005

49.695,76

13161

Adm.D.A.P.P.P, HCL 386/2005

217

0.1

Teren aferent Grup sanitar

WC - Piata Voievozilor, S = 115,0 mp

26.07.2010

78.650,93

89156

Adm.D.A.P.P.P, HCL 386/2005

218

1.6.1.1.

Grupur sanitar

W.C.-Gradina Copou, S = 90 mp

28.01.2008

371.652,49

13561

Adm.D.A.P.P.P, HCL 525/2008

219

0.1

Teren aferent Grup sanitar

W.C.-Gradina Copou, S = 128mp

26.07.2010

132.529,91

89157

Adm.D.A.P.P.P, HCL 525/2008

220

0.1

Teren aferent Grup sanitar

W.C.-Bd Independentei S = 109 mp

26.07.2010

193.213,21

89155

Adm.D.A.P.P.P, HCL 525/2008

221

0.1.

Teren

Str. Cicoarei; S=17.000 mp, Aferent Strandului Municipal

05.05.2007

472.704,99

82760

l HCL 296/2004

222

0.1.

Teren

Str. Cicoarei S= 7500 mp, Aferent Strandului Municipal

05.05.2007

631.270,07

82808

HCL316/2005

223

0.1.

Teren

Str. Cicoarei S= 20124 mp, Aferent Strandului Municipal

2001

580.022,36

82728

Contract de schimb 1138/1997 si Contract de schimb 12492/2001

224

0.1.

Teren

Aferent Bazei Hipice, Suprafața: 7032.61 mp Șos. Iași -Ciurea

dec.03

684.302,54

88783

Administrare D.A.P.P.P., HCL

162/2013

225

1.6.4.

Clădire

Pavilion L1, str. Codrescu nr. 6 ,Suprafața: 881.40 mp

1974

193.908,00

124

Administrare CLM

226

1.6.4.

Clădire

Pavilion K1, str. Codrescu nr. 6 ,Suprafața: 826.79 mp

1974

181.893,80

125

Administrare CLM

227

1.6.4.

Clădire

Pavilion J1, str. Codrescu nr. 6 ,Suprafața: 332.81 mp

1974

73.218,20

126

Administrare CLM

228

1.6.4.

Clădire

Pavilion I1, str. Codrescu nr. 6, Suprafața: 328.45 mp

1974

72.259,00

127

Administrare CLM

229

1.6.4.

Clădire

Pavilion F1, str. Codrescu nr. 6, Suprafața: 722.44 mp

1974

158.936,80

128

Administrare CLM

230

0.1

Teren

Aferent pavilioanelor I1,J1, K1, L1 si cabinei portar, Str. Codrescu nr. 6 , S=7449.18 mp din care construit 2371.77 mp

27/2011

737.080,67

8772

Administrare CLM

231

1.6.1.

Clădire

Imobil (Starea Civila), Str. V. Alecsandri nr. 8, Suprafața: 1360 mp

1974

7.974.844,14

169

Administrare C.L.M., HG 1179/21.11.2001

232

0.1.

Teren

Aferent imobil, str. V. Alecsandri nr. 8, Suprafața: 1873,8 mp

01.07.2005

291.047,89

80614

Administrare C.L.M., HG 1179/21.11.2001

233

0.1

Teren

Str. Radu Voda aferent P.T. 1Frumoasa, S=33,69 mp

2001

5.091,37

82393

FolosintagratuitaSCTermoServiceSAC

onf.HCL293/2001

234

0.1

Teren

str. Sarmisegetusa aferent P.T. 10 Dacia , S=37,69 mp

2001

5.696,53

82387

Folosinta gratuita SCTermo Service

SA ConfHCL293/2001

235

0.1

Teren

Str. Parcului aferent P.T. 2 Metalurgie, S=34,26 mp

2001

5.178,19

82388

Folosinta gratuita S.C.Termo Service S.A. Conf. H.C.L.293/2001

236

0.1

Teren

Str Salciilor aferent P.T. 2 Nicolina, S=30,67 mp

01.12.2002

4.635,24

82392

Folosinta gratuita S.C.Termo Service S.A. Conf. H.C.L.293/2001

237

0.1

Teren

Aleea Basarabi aferent P.T. 5, Alexandru cel Bun, S=43,07 mp

2001

6.509,02

82390

Folosinta gratuita S.C.Termo Service

S.A. Conf. H.C.L.293/2001

238

0.1

Teren

Aleea Decebal aferent P.T. 8 Cantemir,S=49,00

2001

7.405,75

82391

Folosinta gratuita S.C.Termo Service

S.A. Conf. H.C.L.293/2001

239

0.1

Teren

Str. Tabacului aferent P.T. 11 Dacia , S=53,84 mp

2001

8.136,60

80525

Concesionat catre S.C.Termo Service S.A. Conf. contract nr.53/2002 si H.C.L.293/2001

240

0.1

Teren

Str. Decebal aferent P.T. 14 Cantemir, S=31,56 mp

2001

4.770,01

80524

Concesionat catre S.C.Termo Service S.A. Conf. Contract nr.53/2002 si H.C.L.293/2001

241

0.1

Teren

Str. Parcului aferent P.T. 1 Metalurgie, S=43,12 mp

2001

6.516,80

80526

Concesionat catre S.C.Termo Service S.A. Conf. contract nr.53/2002 si H.C.L.293/2001

242

0.1

Teren

Str. Splai Bahllui aferent P.T. 2 Socola, S=32,64 mp

2001

4.933,28

80523

Concesionat catre S.C.Termo Service S.A.Conf. contract nr.53/2002 si

H.C.L.293/2001

243

0.1

Teren

Str. Nicolina nr.76 Bl.991B , S=95,00 mp

2001

9.603,50

88824

Folosinta gratuita S.C.Termo Service

S.A. Conf. H.C.L.293/2001

244

1.1.5.2

Amenajare teren de tennis

In incinta Strandului Municipal str. Cicoarei S=260,75 mp

2009

169.535,28

13562

Adminisrare D.A.P.P.P.

245

1.1.5.2

Amenajare teren de tenis

In incinta Strandului Municipal str. Cicoarei S=260,75 mp

2009

169.535,28

13563

Adminisrare D.A.P.P.P.

246

1.1.5.2

Amenajare teren de tenis

In incinta Strandului Municipal str. Cicoarei S=260,75 mp

2009

169.535,28

13564

Adminisrare D.A.P.P.P.

247

1.1.5.2

Amenajare teren de tenis

In incinta Strandului Municipal str. Cicoarei S=260,75 mp

2009

169.535,28

13565

Adminisrare D.A.P.P.P.

248

1.6.3.2

Imprejmuire terenuri tenis

In incinta Strandului Municipal str. Cicoarei, si intre terenuri cu panouri din plasa de sarma cu inaltimea de 4.00 m

2009

21.630,93

13557

Adminisrare D.A.P.P.P.

249

1.4.2.

Strand municipal - cladire administrativa

str.Cicoarei , S=144.36 mp

2009

1.117.744,40

13556

Adminisrare D.A.P.P.P.

250

1.8.13.

Camin apometru Strand

In incinta Strandului Municipal str. Cicoarei

2009

4.229,69

13558

Adminisrare D.A.P.P.P.

251

1.8.6.

Bransament apa Strand

In incinta Strandului Municipal str. Cicoarei

2009

4.604,72

13559

Adminisrare D.A.P.P.P.

252

0.1.

Teren

Zona Grădinari-Metalurgie, suprafața 32157 mp

2009

20.769.626,10

89055

Administrarea D.A.P.P.P.

253

3.3.5.

Sistem acces cu turnicheti

In incinta Stadionului Emil Alexandrescu

2009

188.350,00

61035

Administrarea D.A.P.P.P.

254

2.2.9.

Echipament de calcul, emitere bilete

In incinta Stadionului Emil Alexandrescu

2009

186.351,00

39886

Administrarea D.A.P.P.P.

255

1.7.1.3.

Instalatie subterana incalzire gazon

Stadionului Emil Alexandrescu

18.12.2014

457.116,92

14900

Administrarea D.A.P.P.P., PV receptie

256

1.7.1.3.

Racord electric pt incalzire gazon

Stadionului Emil Alexandrescu

18.12.2014

81.616,84 14901

Administrarea D.A.P.P.P.

257

1.8.11.

Bazin inot

In incinta Strandului Municipal str. Cicoarei, S = 1671.30 mp

2009

3.790.970,04

13666

Administrarea D.A.P.P.P.

258

1.8.12.

Camera tehnica

In incinta Strandului Municipal str. Cicoarei, S= 12.04 mp

2009

464.748,49

13667

Administrarea D.A.P.P.P.

259

1.8.11.

Rezervor tampon

In incinta Strandului Municipal str. Cicoarei

2009

203.038,89

13668

Administrarea D.A.P.P.P.

260

1.6.11.

Grup sanitar

In incinta Strandului Municipal str. Cicoarei , S= 52.81 mp

2009

327.629,12

13669

Administrarea D.A.P.P.P.

261

1.6.11.

Grup sanitar

In incinta Strandului Municipal str. Cicoarei , S= 54.75 mp

2009

327.629,13

13670

Administrarea D.A.P.P.P.

262

1.8.13.

Retea apa rece incinta

In incinta Strandului Municipal str. Cicoarei

2009

25.263,52

13671

Administrarea D.A.P.P.P.

263

1.10.

Deviere retele

In incinta Strandului Municipal str. Cicoarei - 100ml

2009

49.001,49

13672

Administrarea D.A.P.P.P.

264

1.8.7.

Canalizare

In incinta Strandului Municipal str. Cicoarei -150 ml

2009

186.693,04

13673

Administrarea D.A.P.P.P.

265

1.7.1.2.

Iluminat exterior

In incinta Ștrandului Municipal str. Cicoarei - 4buc.

2009

28.023,12

13674

Administrarea D.A.P.P.P.

266

1.4.1.

Lac acumulare Ciric I

Baraj din pamint; mal drept si sting protejat cu zid de sprijin din zidarie piatra cu inaltimea de 2 m si latimea de 0,40 m;lungimea de 152 m, latime coronament 4 m, inaltime baraj 4m;suprafata la NNR 11 HA;volum la coronament

0.33 mil.mc;

1964

466.911,63

13865

Administrarea D.A.P.P.P.

267

1.4.1.

Lac acumulare Ciric II

Baraj din pamint; maluri protejate din zidarie de piatra cu inaltimea de 2,6 m si o latime de o,40 m; lungimea baraj

104 m, latime coronament 7,60 m, inaltime baraj 5,50 m; suprafata la NNR 6 HA;volum la coronament 0,22 mil. mc;

1964

466.911,63

13866

Administrarea D.A.P.P.P.

268

3.1.2.

Tabela marcaj electronica

Stadion Emil Alexandrescu

18.12.2010

800.044,92

61284

Administrarea D.A.P.P.P., Proces-verbal nr.

57332/23.06.2010,108380/08.12.2010,

108381/08.12.2010,

269

3.2.9.

Centru de comanda aferent tabelei de marcaj

Stadion Emil Alexandrescu

23.06.2010

9.387,67

39955

Administrarea D.A.P.P.P., Proces-verbal nr. 57332/23.06.2010,

270

2.1.16.1.2.

3

Grup electrogen tip GEBAS 440DW

Aferent Stadion E.Alexandrescu

02.06.2009

149.586,57

2601

Administrare D.A.P.P.P.

271

2.1.16.1.2.

3

Grup electrogen tip GEBAS 440DW

Aferent Stadion E.Alexandrescu

02.06.2009

149.586,57

2602

Administrare D.A.P.P.P.

272

1.8.13.

Canalizare FG 1004 CUG tr. 5 6

Șos. Nicolina, bl. ANL CUG

30.09.2010

132.464,76

13721

Administrare D.A.P.P.P.

273

0.1

Teren aferent Oborului de vite

In suprafața de 7334 mp , teren identificat prin Tarla 183 , parcela CTD 7820(parțial). Anexa nr. 14: plan cadastral

01.07.1996

9.567.116,21

80478

Administrare D.A.P.P.P, HCL

323/2014

274

0.1

Teren aferent Talciocului

In suprafața de 1755,39 mp , teren identificat prin Tarla 10 , parcela 219 , nr. plan L35-32-C-a-2-I-4-d si L35-32-C-a-2-I-4-C . Anexa 15: schița amplasament si plan cadastral

01.07.1996

2.976.436,07

80479

Administrare D.A.P.P.P., HCL

162/2013

275

1.6.4.

Clădire administrativa Bazar

Amplasata in interiorul Bazarului cu o suprafața de 185 mp si cuprinde birou administrator , magazie materiale, camera lucrători comerciali, grup sanitar de serviciu.

01.10.1996

240.678,43

11850

Administrare D.A.P.P.P.,

276

0.1

Teren aferent Complexului

“Țicău „

In suprafața de 658,75 mp .Anexa 9 :schița amplasament , plan cadastral , fisa cadastru

01.07.1996

867.058,38

80480

Administrare D.A.P.P.P.

277

0.1

Teren aferent Bazarului

In suprafața de 11383,81 mp , teren identificat prin Tarla 12 , parcelele CR219 ,se afla in administrarea Primăria Municipiului Iași , cod posesor 13-4.Anexa nr. 12 : plan cadastral, fisa cadastru.

01.07.1996

16.794.484,45

80476

Administrare D.A.P.P.P.

278

1.6.1.

WC public - Bazar

Amplasat in interiorul Bazarului, având o suprafața construita de 65 mp.

01.10.1996

19.560,77

11851

Administrare D.A.P.P.P.

279

1.6.3.2

Împrejmuire Talcioc

Amplasat perimetral Talciocului, confecționat din panouri de tabla ondulata cu dimensiuni , de 2 m x 2 m

01.07.1997

70.956,53

11908

Administrare D.A.P.P.P

280

1.5.12.

Amenajare si modernizare

Bazar (gard + pergole)

Gard confecționat din panouri de tabla ondulata amplasat perimetral Bazarului și 2 pergole semicirculare din tablă ondulată pe schelet metalic amplasate în interiorul

27.10.2005

2.630.177,44

13151

Administrare D.A.P.P.P.

281

3.4.

Amenajare teren piatră spartă

PBiaaztraăruslpuiartă pusă în interiorul Tg. De cherestea și

porțiunea din Tg. Mașini neasfaltată

01.12.2002

1.265,00

60566

Administrare D.A.P.P.P.

282

1.9.4.

Retea de canalizare- Hala centrala

Str. A. Panu nr. 44-46

01.09.2010

207.272,21

13736

Administrare D.A.P.P.P.

283

1.9.4.

Punct termic-Hala Centrala

Str. A.Panu nr. 44-46

01.09.2010

159.469,12

13733

Administrare D.A.P.P.P.

284

1.9.3.

Retea gaze naturale-Hala Centrala

Str. A.Panu nr. 44-46

01.09.2010

138.008,22

13734

Administrare D.A.P.P.P.

285

1.8.6.

Bransament si retea de apa-

Hala Centrala

Str. A.Panu nr. 44-46

01.09.2010

928.222,39

13735

Administrare D.A.P.P.P.

286

1.7.3.

Post trafo-Hala Centrala

Str. A.Panu nr. 44-46

01.09.2010

115.444,74

13737

Administrare D.A.P.P.P.

287

1.10.

Sistem ventilatie -Hala Centrala

Str. A.Panu nr. 44-46

01.09.2010

240.930,00

13738

Administrare D.A.P.P.P.

288

1.3.7.3

Parcare si acces auto pietonal-Hala Centrala

Str. A.Panu nr. 44-46

01.09.2010

246.130,68

13739

Administrare D.A.P.P.P.

289

1.10.

Devieri utilitati-Hala Centrala

Str. A.Panu nr. 44-46

01.09.2010

1.496.005,79

13740

Administrare D.A.P.P.P.

290

2.3.6.5

Scari rulante acces piata-Hala Centrala

Str. a.Panu nr. 44-46

01.09.2010

195.747,65

439

Administrare D.A.P.P.P.

291

2.3.6.5

Scari rulante acces piata-Hala Centrala

Str. a.Panu nr. 44-46

01.09.2010

195.747,65

440

Administrare D.A.P.P.P.

292

0.1.

Teren construit

Stradela Gradinari, nr.2, supr=445 mp;

1,00

89163

Administrare D.A.P.P.P.,

293

1.6.1.

Memorial din 7 plăci

ÎN INCINTA CIMITIRULUI ETERNITATEA

iul.98

27.143,09

11930SP

Administrare D.A.P.P.P.

294

1.6.6.

Capela-biserica

in incinta cimitirului Eternitate, str. Eternitate nr. 121

31.12.1920

782,50

Administrare D.A.P.P.P.

295

1.6.1.

MONUMENT RIDICAT IN MEMORIA EROILOR CAZUTI IN RAZBOI

str. Eternitate nr. 121

iul.97

59.794,37

1526SP

Administrare D.A.P.P.P.

296

1.6.1.

MONUMENT RIDICAT IN MEMORIA EROILOR CAZUTI IN RAZBOIUL

str. Eternitate nr. 121

iul.97

150.300,36

1527SP

Administrare D.A.P.P.P.

297

1.6.1.

MONUMENT RIDICAT IN MEMORIA EROILOR CAZUTI IN RAZBOIUL

str. Eternitate nr. 121

iul.97

29.311,89

1528SP

Administrare D.A.P.P.P.

298

1.6.1.

TROITA EROILOR AERULUI " AVEM SI NOI OCEANUL NOSTRU"

str. Eternitate nr. 121

iul.97

149.955,58

1529SP

Administrare D.A.P.P.P.

299

1.6.1.

MONUMENT SI 96 CRUCI MICI RIDICATE IN MEMORIA EROILOR

str. Eternitate nr. 121

iul.97

44.478,13

1530SP

Administrare D.A.P.P.P.

300

1.6.1.

STATUIE OSTAS ROMAN

str. Eternitate nr. 121

iul.97

93.980,29

1531SP

Administrare D.A.P.P.P.

301

1.6.1.

MONUMENT INCHINAT EROILOR RUSI

str. Eternitate nr. 121

iul.97

10.934,05

1532SP

Administrare D.A.P.P.P.

302

1.6.1.

MONUMENT INCHINAT EROILOR RUSI

str. Eternitate nr. 121

iul.97

7.026,72

1533SP

Administrare D.A.P.P.P.

303

1.6.1.

MONUMENT SI 208 MONUMENTE MICI INCHINATE EROILOR RUSI

str. Eternitate nr. 121

iul.97

37.893,23

1534SP

Administrare D.A.P.P.P.

304

1.6.1.

MONUMENT RIDICAT IN MEMORIA EROILOR FRANCEZI

str. Eternitate nr. 121

iul.97

88.382,57

1535SP

Administrare D.A.P.P.P.

305

1.6.1.

MONUMENT RIDICAT IN MEMORIA EROILOR ROMANI CATOLICI

str. Eternitate nr. 121

iul.97

32.779,20

1536SP

Administrare D.A.P.P.P.

306

1.6.1.

MONUMENT RIDICAT IN MEMORIA EROILOR CAZUTI IN RAZBOI

str. Eternitate nr. 121

iul.97

59.794,37

14332SP

Administrare D.A.P.P.P.

307

1.6.1.

MONUMENT RIDICAT IN MEMORIA EROILOR CAZUTI IN RAZBOI

str. Eternitate nr. 121

iul.97

59.794,37

14333SP

Administrare D.A.P.P.P.

308

1.6.1.

MONUMENT RIDICAT IN MEMORIA EROILOR CAZUTI IN RAZBOI

str. Eternitate nr. 121

iul.97

59.794,37

14334SP

Administrare D.A.P.P.P.

309

1.6.1.

MONUMENT RIDICAT IN MEMORIA EROILOR DIN 1877-1878

str. Eternitate nr. 121

iul.97

44.325,04

14335sp

Administrare D.A.P.P.P.

310

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Str Buridava 23, Bl B6-B10

26.07.2010

94.283,45

88988

Adm.D.A.P.P.P

311

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Str Inculet nr.8-9,Bl667

26.07.2010

169.328,66

88989

Adm.D.A.P.P.P

312

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Str Decebal nr.12,Bl.B2

26.07.2010

29.949,42

88990

Adm.D.A.P.P.P

313

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Str Musatini nr.35,Bl.R5,X7,

26.07.2010

258.024,23

88991

Adm.D.A.P.P.P

314

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Str Cerna nr.15,Bl.O9-O11

26.07.2010

939.945,39

88992

Adm.D.A.P.P.P

315

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Al Decebal nr.7,Bl.C6

26.07.2010

89.848,26

88993

Adm.D.A.P.P.P

316

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Str Pacurari nr.2A,Bl.590A,B

26.07.2010

452.311,47

88994

Adm.D.A.P.P.P

317

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Str Vitejilor nr.21,Bl.A4-A6

26.07.2010

247.274,92

88995

Adm.D.A.P.P.P

318

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Str Buridava 10,Bl.R7,O5,SB1

26.07.2010

721.859,56

88996

Adm.D.A.P.P.P

319

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Al Rozelor nr.30,Bl.L2,K3,A4

26.07.2010

264.168,15

88997

Adm.D.A.P.P.P

320

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Al Rozelor nr.9,Bl.Z3

26.07.2010

62.970,08

88998

Adm.D.A.P.P.P

321

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Bd Alex Cel Bun nr. 47,Bl E1

26.07.2010

403.164,12

88999

Adm.D.A.P.P.P

322

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Str Amurgului nr.10,Bl.258B

26.07.2010

211.949,92

89000

Adm.D.A.P.P.P

323

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Str V Lupu nr.96,Bl.C7

26.07.2010

84.472,34

89001

Adm.D.A.P.P.P

324

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Aleea Rozelor nr.8,Bl. D2

26.07.2010

162.800,75

89002

Adm.D.A.P.P.P

325

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Al T Neculai nr.55,Bl.975

26.07.2010

602.058,22

89003

Adm.D.A.P.P.P

326

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Str Zugravi nr.5 ,Bl. F9-2

26.07.2010

724.930,06

89004

Adm.D.A.P.P.P

327

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Str M V Viteazul nr.3,Bl.D13

26.07.2010

326.370,96

89005

Adm.D.A.P.P.P

328

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Bd Alex cel Bun nr62,Bl. D3

26.07.2010

165.872,71

89006

Adm.D.A.P.P.P

329

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Str Lotrului nr.9,Bl.32

26.07.2010

118.261,53

89007

Adm.D.A.P.P.P

330

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Str Piata Unirii nr.6,Bl.6

26.07.2010

354.401,31

89008

Adm.D.A.P.P.P

331

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Str Clopotari nr.32,Bl.671

26.07.2010

195.822,87

89009

Adm.D.A.P.P.P

332

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Str Arcu nr.24-26,Bl.Z15

26.07.2010

203.886,58

89010

Adm.D.A.P.P.P

333

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Str I Creanga nr.59,BlH1,H2

26.07.2010

119.797,69

89011

Adm.D.A.P.P.P

334

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Str Tutora nr.11C,Bl.E1

26.07.2010

168.944,67

89012

Adm.D.A.P.P.P

335

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Bd T Vladimirescu nr.18-22,B

26.07.2010

380.893,87

89013

Adm.D.A.P.P.P

336

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Str Canta nr.4,Bl.454

26.07.2010

172.016,63

89014

Adm.D.A.P.P.P

337

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Str Pacurari nr.46,Bl 553

26.07.2010

809.399,48

89015

Adm.D.A.P.P.P

338

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Str Buridava 14,Bl.R6,A1-A4

26.07.2010

195.822,99

89016

Adm.D.A.P.P.P

339

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Str Tutora nr.7,Bl.E1,E2,E3

26.07.2010

168.944,67

89017

Adm.D.A.P.P.P

340

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Str Tutota 7A,Bl.E2,E3,A2

26.07.2010

147.826,59

89018

Adm.D.A.P.P.P

341

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Str Stefan cel Mare nr.3,Bl.

26.07.2010

190.831,48

89019

Adm.D.A.P.P.P

342

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Str Closca nr.4,Bl.C3,C2,B2

26.07.2010

501.716,04

89020

Adm.D.A.P.P.P

343

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Al Vitejilor nr.1-3,Bl.F7F12

26.07.2010

161.265,99

89021

Adm.D.A.P.P.P

344

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Al Pacurari nr.2,Bl.G7,T4

26.07.2010

312.291,63

89022

Adm.D.A.P.P.P

345

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Str Carpati nr.2,Bl.908

26.07.2010

59.898,12

89023

Adm.D.A.P.P.P

346

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Str Tutora nr.15,Bl.G1,D1

26.07.2010

145.138,62

89024

Adm.D.A.P.P.P

347

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Str Ovidiu nr.2,Bl.617,618

26.07.2010

150.130,86

89025

Adm.D.A.P.P.P

348

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Str Arcu nr.22,Bl.Z12,Z13

26.07.2010

111.350,35

89026

Adm.D.A.P.P.P

349

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Str Toma Cozma nr107,Bl569

26.07.2010

188.783,87

89027

Adm.D.A.P.P.P

350

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Str Splai Bahlui nr.16,Bl. G2-3

26.07.2010

412.533,50

89028

Adm.D.A.P.P.P

351

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Str Splai Bahlui nr.16,B12-14

26.07.2010

112.885,78

89029

Adm.D.A.P.P.P

352

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Str Prof Cujba nr.1,Bl.F2,F1

26.07.2010

634.313,80

89030

Adm.D.A.P.P.P

353

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Str G Ureche nr.3,Bl Sontu

26.07.2010

340.961,31

89031

Adm.D.A.P.P.P

354

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Str A Panu nr.50,Bl.Z2,H1

26.07.2010

259.176,94

89032

Adm.D.A.P.P.P

355

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Sos Pacurari nr.44,Bl. T2,T3

26.07.2010

184.304,47

89033

Adm.D.A.P.P.P

356

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Bd T Vladimirescu nr 5-9

26.07.2010

614.346,42

89034

Adm.D.A.P.P.P

357

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Bd Dacia Nr.4-6, Bl. SA1,SA6

26.07.2010

331.745,43

89035

Adm.D.A.P.P.P

358

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Bd N Iorga nr.30, Bl CFS

26.07.2010

52.987,48

89036

Adm.D.A.P.P.P

359

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Str Musatini nr.19,Bl.A2,A15

26.07.2010

387.036,33

89037

Adm.D.A.P.P.P

360

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Str Sf Lazar nr.18, Bl K1-K7

26.07.2010

814.518,69

89038

Adm.D.A.P.P.P

361

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Al T Neculai nr.153,Bl1017

26.07.2010

288.613,81

89039

Adm.D.A.P.P.P

362

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Sos Nicolina nr.11-13,Bl.932

26.07.2010

272.359,67

89040

Adm.D.A.P.P.P

363

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Str Prof Sesan nr.29-48

26.07.2010

439.001,53

89041

Adm.D.A.P.P.P

364

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Al I Simionescu nr.2,4

26.07.2010

254.339,91

89042

Adm.D.A.P.P.P

365

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Al T Neculai nr 49-51, Bl 96

26.07.2010

401.243,60

89043

Adm.D.A.P.P.P

366

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Str Splai Bahlui nr.29-31

26.07.2010

206.957,26

89044

Adm.D.A.P.P.P

367

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Str Pacurari nr.20,BlB4

26.07.2010

145.739,45

89133

Adm.D.A.P.P.P

368

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Bld Chimiei nr71,Bl 4

26.07.2010

51.703,52

89134

Adm.D.A.P.P.P

369

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Str Ciurchi nr 101,F7

26.07.2010

63.940,46

89135

Adm.D.A.P.P.P

370

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Sos Nicolina 17-19,Bl.944

26.07.2010

101.532,82

89136

Adm.D.A.P.P.P

371

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Aleea Decebal nr.20,22

26.07.2010

156.747,34

89137

Adm.D.A.P.P.P

372

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Str Libertatii nr.10,bl.649

26.07.2010

198.517,06

89138

Adm.D.A.P.P.P

373

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Str Tabacului nr.19-27,bl.J4

26.07.2010

222.623,59

89139

Adm.D.A.P.P.P

374

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Str Splai Bahlui nr.20A,Bl.I

26.07.2010

268.169,50

89140

Adm.D.A.P.P.P

375

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Str Musatini nr.19, blocX6

26.07.2010

389.368,65

89141

Adm.D.A.P.P.P

376

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Str I Creanga nr.73

26.07.2010

24.106,53

89142

Adm.D.A.P.P.P

377

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Sos Nicolina nr.25,Bl.946

26.07.2010

172.855,69

89143

Adm.D.A.P.P.P

378

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Bld Socola nr.10,Bl.C3

26.07.2010

52.101,24

89144

Adm.D.A.P.P.P

379

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Bld T Vladimirescu nr.6

26.07.2010

89.538,07

89145

Adm.D.A.P.P.P

380

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Piata Voievozilor nr.5

26.07.2010

59.211,10

89146

Adm.D.A.P.P.P

381

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Str Carpati nr.10-16

26.07.2010

458.021,86

89147

Adm.D.A.P.P.P

382

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Bld N Iorga nr.8

26.07.2010

152.525,36

89148

Adm.D.A.P.P.P

383

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Sos Nicolina nr.95-101

26.07.2010

220.290,24

89149

Adm.D.A.P.P.P

384

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Bld Stefan cel Mare nr.3

26.07.2010

1.326.408,14

89150

Adm.D.A.P.P.P

385

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Str Vamasaoia nr.6

26.07.2010

33.660,63

89151

Adm.D.A.P.P.P

386

0.1.

Teren

Teren aferent parcarii situata la intersectia dintre Str . C. Negri si Str. Armeana, in suprafata de 670 mp.

04.10.2010

1.198.982,75

89170

HCL 386/2010

387

0.1.

Teren

Teren aferent parcarii situata in spatele bl. A.Panu cu intrare dinspre str. Barboi, in suprafata de 3143 mp.

04.10.2010

5.725.376,70

89171

HCL 386/2010

388

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Str.Buridava nr.23,Bl. B6-B10 6 locuri

12.10.2008

266.503,75

13609

Adm.D.A.P.P.P

389

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Str.Inculet nr 8-9 Bl 667 12 locuri

12.10.2008

10.952,35

13610

Adm.D.A.P.P.P

390

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Str.Decebal nr.12 Bl. B2 2 locuri

31.10.2008

2.510,27

13611

Adm.D.A.P.P.P

391

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Str.Musatini nr.35 Bl. R5,X7,C2 14locuri

31.10.2008

17.571,24

13612

Adm.D.A.P.P.P

392

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Str.Cerna nr.15 Bl O9-O11, 51 locuri

31.10.2008

64.009,48

13613

Adm.D.A.P.P.P

393

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Al Decabal nr. 7, Bl. C6, 6 locuri

31.10.2008

7.530,53

13614

Adm.D.A.P.P.P

394

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Str.Pacurari nr. 2A, Bl. 590 A,B 19 locuri

31.10.2008

23.846,67

13615

Adm.D.A.P.P.P

395

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Str.Vitejilor nr. 21 Bl. A4-A6, 14 locuri

31.10.2008

17.571,24

13616

Adm.D.A.P.P.P

396

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Str.Buridava nr.10, Bl. R7 ,O5,SB1,U3, 42locuri

31.10.2008

50.203,52

13617

Adm.D.A.P.P.P

397

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Al. Rozelor nr. 30 Bl. L2,K3,A4 -16 locuri

31.10.2008

20.081,41

13618

Adm.D.A.P.P.P

398

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Al. Rozelor nr.9, Bl. Z3 4 locuri

31.10.2008

5.020,35

13619

Adm.D.A.P.P.P

399

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-BLD. Alex cel Bun nr. 47 , Bl E1 - 21 locuri

31.10.2008

26.356,85

13620

Adm.D.A.P.P.P

400

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Str.Amurgului nr. 10 , Bl. 258 B - 12 locuri

31.10.2008

15.061,05

13621

Adm.D.A.P.P.P

401

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Str.Vasile Lupu nr. 96, Bl. C7 - 4 locuri

31.10.2008

5.020,35

13622

Adm.D.A.P.P.P

402

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Al Rozelor nr. 8 , Bl. D2 - 10 locuri

31.10.2008

12.550,88

13623

Adm.D.A.P.P.P

403

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Al. T Neculai nr. 55 , Bl. 975 - 28 locuri

31.10.2008

35.142,46

13624

Adm.D.A.P.P.P

404

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Str.Zugravi nr.5 , Bl.F9-2 , 32 locuri

31.10.2008

40.162,82

13625

Adm.D.A.P.P.P

405

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Str.MV Viteazul nr.3, Bl. D13 -18locuri

31.10.2008

21.336,49

13626

Adm.D.A.P.P.P

406

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Bd. Alex cel Bun nr.62, Bl. D3 - 9 locuri

31.10.2008

11.295,80

13627

Adm.D.A.P.P.P

407

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Str. Lotrului nr.9 Bl. 32 - 7 locuri

31.10.2008

8.785,61

13628

Adm.D.A.P.P.P

408

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Piata Unirii nr. 6 , Bl. 6 - 13 locuri

31.10.2008

16.316,14

13629

Adm.D.A.P.P.P

409

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Str.Clopotari nr. 32 , Bl. 671 - 11 locuri

31.10.2008

89.947,97

13630

Adm.D.A.P.P.P

410

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Str. Arcu nr.24-26, Bl. Z15 - 9 locuri

31.10.2008

11.295,80

13631

Adm.D.A.P.P.P

411

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Str. I Creanga nr. 59 , Bl. H1, H2 - 18 locuri

31.10.2008

7.530,53

13632

Adm.D.A.P.P.P

412

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Str.Tutora nr. 11C, Bl. E1 - 8 locuri

31.10.2008

10.040,70

13633

Adm.D.A.P.P.P

413

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Bd. T Vladimirescu nr. 18-22 , Bl 330 - 16 locuri

31.10.2008

20.081,41

13634

Adm.D.A.P.P.P

414

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Str.Canta nr.4 ,Bl. 454 , 8 locuri

31.10.2008

10.040,70

13635

Adm.D.A.P.P.P

415

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Str.Pacurari nr. 46 , Bl. 553, 34 locuri

31.10.2008

42.672,99

13636

Adm.D.A.P.P.P

416

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Str.Buridava nr.14 , Bl.R6 A1-A4, 28 locuri

31.10.2008

14.224,33

13637

Adm.D.A.P.P.P

417

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Str.Tutora nr. 7 , Bl. E1, E2, E3-8 locuri

31.10.2008

10.040,70

13638

Adm.D.A.P.P.P

418

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Str.Tutora nr. 7A, Bl. E2, E3,A2,7 locuri

31.10.2008

8.785,61

13639

Adm.D.A.P.P.P

419

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Str.Stefan Cel Mare nr.3, Bl B1,7 locuri

31.10.2008

8.785,61

13640

Adm.D.A.P.P.P

420

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Str.Closca nr.4, Bl. C1, C2,B2 19 locuri

31.10.2008

23.428,30

13641

Adm.D.A.P.P.P

421

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Al. Vitejilor nr.1-3,Bl.F7-F12,H1-H4,12 locuri

31.10.2008

11.714,16

13642

Adm.D.A.P.P.P

422

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Al. Pacurari nr.2,Bl. G7,T4,T6,T7 - 13 locuri

31.10.2008

16.734,50

13643

Adm.D.A.P.P.P

423

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Str.Carpati nr. 2,Bl.908-22 locuri

31.10.2008

37.652,63

13644

Adm.D.A.P.P.P

424

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Str.Tutora nr.15,Bl.G1,D1-7 locuri

31.10.2008

8.785,61

13645

Adm.D.A.P.P.P

425

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Str.Ovidiu nr.2,Bl.617,618 - 13 locuri

31.10.2008

9.622,34

13646

Adm.D.A.P.P.P

426

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Str.Arcu nr.22,Bl.Z12,Z13-5 locuri

31.10.2008

6.275,44

13647

Adm.D.A.P.P.P

427

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Str.Toma Cozma nr.107,Bl.569,570 - 10 locuri

31.10.2008

10.459,06

13648

Adm.D.A.P.P.P

428

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Str.Splai Bahlui nr.12A,Bl.B12,G2,G3,E-27locuri

31.10.2008

26.440,52

13649

Adm.D.A.P.P.P

429

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Str.Splai Bahlui nr.12A,Bl. B12,B13,B14-6 locuri

31.10.2008

7.530,53

13650

Adm.D.A.P.P.P

430

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Str.prof Cujba nr.1 Bl.F2,F11,L11-L17 -31 locuri

31.10.2008

35.142,46

13651

Adm.D.A.P.P.P

431

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Str.G Ureche nr.3,Bl.Sontu - 12 locuri

31.10.2008

15.061,05

13652

Adm.D.A.P.P.P

432

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Str.A Panu 50,Bl. Z2,H1,H2,H3 - 9 locuri

31.10.2008

11.295,80

13653

Adm.D.A.P.P.P

433

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Sos Pacurari nr.44 ,Bl. T2,T3,G2,T4- 8 locuri

31.10.2008

10.040,70

13654

Adm.D.A.P.P.P

434

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Bd. T Vladimirescu nr 5-9, Bl.P7,P8,P11-25 locuri

31.10.2008

31.377,19

13655

Adm.D.A.P.P.P

435

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Bd. Dacia nr. 4-6,Bl.SA1,SA6,R5 ,264,258, -18 locuri

31.10.2008

22.591,58

13656

Adm.D.A.P.P.P

436

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-BD. N Iorga nr. 30 bl.CFS - 3 locuri

31.10.2008

3.765,27

13657

Adm.D.A.P.P.P

437

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Str.Musatini nr. 19, Bl.A2,A15-23 locuri

31.10.2008

26.356,85

13658

Adm.D.A.P.P.P

438

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Str.Sf Lazar nr.18,Bl.K1-K7 33 locuri

31.10.2008

35.979,19

13659

Adm.D.A.P.P.P

439

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Al T Neculai nr 153,Bl.1017,1018 -15 locuri

31.10.2008

17.152,86

13660

Adm.D.A.P.P.P

440

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Sos Nicolina nr11-13,Bl.932,936,938,942-14 locuri

31.10.2008

15.897,78

13661

Adm.D.A.P.P.P

441

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Str.Prof A Sesan nr.29-48, Bl.D1,D2,A4-18locuri

31.10.2008

20.449,77

13662

Adm.D.A.P.P.P

442

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Al I Simionescu nr.2,4,6, Bl. I1-I5,M1,L3,-16locuri

31.10.2008

18.073,26

13663

Adm.D.A.P.P.P

443

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Al T Neculai nr. 49-51, Bl.965,967-19locuri

31.10.2008

23.846,67

13664

Adm.D.A.P.P.P

444

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Str.Splai Bahlui nr. 29-31,bl.B4B5-11locuri

31.10.2008

13.805,97

13665

Adm.D.A.P.P.P

445

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Str.Pacurari nr.20,Bl.B4,B6,B7 -11locuri

26.07.2010

11.396,40

13845

Adm.D.A.P.P.P

446

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Bld.Chimiei nr.71,Bl.4 - 5locuri

26.07.2010

5.317,31

13846

Adm.D.A.P.P.P

447

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Str Chiurchi nr.101,Bl.F7-6locuri

26.07.2010

6.079,09

13847

Adm.D.A.P.P.P

448

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Sos Nicolina nr.17-19, Bl.944,948,950-10locuri

26.07.2010

9.873,93

13848

Adm.D.A.P.P.P

449

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Al Decebal nr.20,22,24,Bl.U2,U3-14locuri

26.07.2010

14.440,26

13849

Adm.D.A.P.P.P

450

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Str.Libertatii nr.10,Bl.649-653,17locuri

26.07.2010

17.471,17

13850

Adm.D.A.P.P.P

451

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Str.Tabacului nr.19-27,BlJ4-J9-40 locuri

26.07.2010

41.016,03

13851

Adm.D.A.P.P.P

452

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Str.Splai Bahlui nr.20 A,Bl.I1,B15 -24locuri

26.07.2010

24.318,50

13852

Adm.D.A.P.P.P

453

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Str.Musatini nr.19,Bl.X6,X6bis,X9-46locuri

26.07.2010

45.596,38

13853

Adm.D.A.P.P.P

454

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Str.I Creanga nr.73,Bl.J3-2 locuri

26.07.2010

2.278,85

13854

Adm.D.A.P.P.P

455

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Sos Nicolina nr.25,Bl.946,954,957-17locuri

26.07.2010

16.721,26

13855

Adm.D.A.P.P.P

456

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Bld Socola nr.10,Bl.C3,C5,D2,H2-5locuri

26.07.2010

4.937,50

13856

Adm.D.A.P.P.P

457

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Bld T Vladimirescu nr6,bl.P13,P15-5locuri

26.07.2010

4.937,50

13857

Adm.D.A.P.P.P

458

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Piata Voievozilor nr.5,Bl.A9-A11,7locuri

26.07.2010

6.912,07

13858

Adm.D.A.P.P.P

459

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Str.Carpati nr.10-16,Bl.912,912A-41 locuri

26.07.2010

41.013,87

13859

Adm.D.A.P.P.P

460

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Bld N Iorga nr.8, bl.901-14 locuri

26.07.2010

14.058,29

13860

Adm.D.A.P.P.P

461

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Sos Nicolina nr.95-101,Bl.994,996-21locuri

26.07.2010

21.278,96

13861

Adm.D.A.P.P.P

462

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Bld. Stefan cel Mare nr.3,Bl.B1,B2-55 locuri

26.07.2010

53.180,67

13862

Adm.D.A.P.P.P

463

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Str.Vamasoaia nr.6,Bl.A41,A42-3locuri

26.07.2010

3.418,27

13863

Adm.D.A.P.P.P

464

1.3.7.2.

Parcare

Parcare- Piata Voievozilor nr.1,Bl.A8-A9,15 locuri

07.05.2010

74.276,78

13910

Adm.D.A.P.P.P

465

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Piata Voievozilor nr.1, Bl.A8-A9, S= 187,50 mp

07.05.2010

138.120,00

89207

Adm.D.A.P.P.P

466

1.3.7.2.

Parcare

Parcare- Sos.Pacurari nr.11,Bl.541,B1,D1, 30 locuri

05.05.2010

148.553,55

13911

Adm.D.A.P.P.P

467

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Sos.Pacurari nr.11, Bl.541,B1,D1 S= 375,00 mp

05.05.2010

263.579,00

89208

Adm.D.A.P.P.P

468

1.3.7.2.

Parcare

Parcare- Str.Salciilor nr.10, Bl. 828, 827, 828, 833, 21 locuri

16.06.2010

103.987,49

13912

Adm.D.A.P.P.P

469

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Str.Salciilor nr.10, Bl.828, 827, 828, 833, S= 262,5 mp

16.06.2010

281.198,26

89209

Adm.D.A.P.P.P

470

1.3.7.2.

Parcare

Parcare- Str.Oancea nr.38,Bl.D1,D2,D4, 11 locuri

11.06.2010

54.469,64

13913

Adm.D.A.P.P.P

471

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Str.Oancea nr.38,Bl.D1,D2,D4, S=137,50 mp

11.06.2010

95.602,92

89210

Adm.D.A.P.P.P

472

1.3.7.2.

Parcare

Parcare- Str.Magurei nr.5,Bl.621,620,623, 7 locuri

02.06.2010

34.662,50

13914

Adm.D.A.P.P.P

473

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Str.Magurei nr.5,Bl.621,620, 623,

S= 87,50 mp

02.06.2010

60.930,03

89211

Adm.D.A.P.P.P

474

1.3.7.2.

Parcare

Parcare- Str.Plaiesilor nr.17,Bl.L2, G1,19 locuri

21.05.2010

94.083,92

13915

Adm.D.A.P.P.P

475

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Str.Plaiesilor nr.17, Bl..L2, G1, S= 237,50 mp

21.05.2010

150.781,00

89212

Adm.D.A.P.P.P

476

1.3.7.2.

Parcare

Parcare- Str.Popauti nr.3,Bl.550 B,550 ,550 D, 2 locuri

17.05.2010

9.903,57

13916

Adm.D.A.P.P.P

477

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Str.Popauti nr.3,Bl.550 B,550 , 550

D ,S= 25 mp

17.05.2010

14.157,30

89213

Adm.D.A.P.P.P

478

1.3.7.2.

Parcare

Parcare- Str.Hanciuc, nr.9, Bl.384 P4,384 P5, 350, 355, 356, 15 locuri

10.05.2010

74.276,78

13917

Adm.D.A.P.P.P

479

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Str.Hanciuc, nr.9, Bl.384 P4,384 P5, 350, 355, 356, S= 187, suprafata 50 mp

10.05.2010

133.746,20

89214

Adm.D.A.P.P.P

480

1.3.7.2.

Parcare

Parcare- Str.Vamasoaia, nr.12, Bl.22-28,B31,B32, 11 locuri

20.10.2010

54.469,64

13918

Adm.D.A.P.P.P

481

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Str.Vamasoaia, nr.12, Bl.22-28,B31,B32, S= 137,50 mp

20.10.2010

81.731,30

89215

Adm.D.A.P.P.P

482

1.3.7.2.

Parcare

Parcare- Str.Canta, nr.23, Bl.503, 5 locuri

18.10.2010

24.758,93

13919

Adm.D.A.P.P.P

483

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Str.Canta, nr.23, Bl.503, S= 62,50 mp

18.10.2010

38.772,80

89216

Adm.D.A.P.P.P

484

1.3.7.2.

Parcare

Parcare- Str.V.Lupu, nr.83, Bl.D1,S1,H1, H2,H3,H4, V3,

R1 , 76 locuri

15.01.2010

376.335,66

13920

Adm.D.A.P.P.P

485

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Str.V.Lupu, nr.83, Bl.D1,S1,H1, H2,H3,H4, V3, R1 , S= 950 mp

15.01.2010

823.219,90

89217

Adm.D.A.P.P.P

486

1.3.7.2.

Parcare

Parcare- Sos.Nationala, nr.42D-46A, Bl.D5,A2-A5, 71 locuri

13.10.2010

351.576,74

13921

Adm.D.A.P.P.P

487

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Sos.Nationala, nr.42D-46A, Bl. D5 , A2-A5, S= 887,5 mp

13.10.2010

489.066,00

89218

Adm.D.A.P.P.P

488

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Str.Ion Creanga nr.53,Bl.T2,T3,T4,L3,L4 - 16 locuri

27.09.2010

79.228,56

13922

Adm.D.A.P.P.P

489

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Str. Ion Creanga nr.53,Bl.T2,T3,T4,L3,L4, S= 200 mp

27.09.2010

130.550,67

89219

Adm.D.A.P.P.P

490

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Str.Lotrului, nr.1-15,Bl.B26,B27,B28,B31,B32 - 93 locuri

20.09.2010

460.516,01

13923

Adm.D.A.P.P.P

491

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Str. Str.Lotrului, nr.1-15, Bl.B26, B27 , B28, B31, B32, S = 1162,5 mp

20.09.2010

693.059,07

89220

Adm.D.A.P.P.P

492

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Str.C.Negri, nr.60-62, Bl.C1,C2 - 36 locuri

06.09.2010

178.264,26

13924

Adm.D.A.P.P.P

493

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Str.C.Negri, nr.60-62, Bl.C1,C2, S =

450 mp

06.09.2010

752.188,89

89221

Adm.D.A.P.P.P

494

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Sos.Pacurari, nr.35, Bl. 543A ,543B- 7 locuri

05.07.2010

34.662,50

13925

Adm.D.A.P.P.P

495

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Sos.Pacurari, nr.35, Bl. 543A, S = 87,50 mp

05.07.2010

59.338,80

89222

Adm.D.A.P.P.P

496

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Sos.Pacurari, nr.37, Bl. 543B,544A - 7 locuri

05.07.2010

34.662,50

13926

Adm.D.A.P.P.P

497

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Sos.Pacurari, nr. 37, Bl. 543B,544A,

S = 87,50 mp

05.07.2010

59.338,80

89223

Adm.D.A.P.P.P

498

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Str.V.Lupu, nr.132, Bl. Q2,D1,B4,S9 - 12 locuri

10.09.2010

59.421,42

13927

Adm.D.A.P.P.P

499

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Str.V.Lupu, nr.132, Bl. Q2,D1,B4,S9,

S = 150 mp

10.09.2010

102.868,17

89224

Adm.D.A.P.P.P

500

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Str.P.Tutea, nr.21, Bl. 915,917,834,835,839 - 22 locuri

09.07.2010

108.939,27

13928

Adm.D.A.P.P.P

501

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Str.P.Tutea, nr.21, Bl. 915, 917, 834, 835, 839, S = 275 mp

09.07.2010

305.762,76

89225

Adm.D.A.P.P.P

502

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Str.Sf.Lazar, nr.51, Bl. A1,A2,A3 - 18 locuri

07.07.2010

89.132,13

13929

Adm.D.A.P.P.P

503

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Str. Sf.Lazar, nr.51, Bl. A1,A2,A3, S = 225 mp

07.07.2010

254.485,08

89226

Adm.D.A.P.P.P

504

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Bdul.Primaverii, nr.17A, Bl. G5,G4,A4,D1A - 10 locuri

12.07.2010

49.517,85

13930

Adm.D.A.P.P.P

505

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Bdul.Primaverii, nr.17A, Bl. G5,G4,A4,D1A, S = 125 mp

12.07.2010

128.194,20

89227

Adm.D.A.P.P.P

506

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Bdul.Iorga, nr.51B, Bl. A7,R3,K2 - 9 locuri

02.12.2010

44.566,07

13931

Adm.D.A.P.P.P

507

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Bdul.Iorga, nr.51B, Bl. A7,R3,K2, S = 112,5 mp

02.12.2010

106.990,32

89228

Adm.D.A.P.P.P

508

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Str.Canta, nr.6, Bl. D1,D2,B1,537 - 13 locuri

20.12.2010

64.373,21

13932

Adm.D.A.P.P.P

509

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Str.Canta, nr.6, Bl. D1,D2,B1,537, S = 162,5 mp

20.12.2010

107.860,16

89229

Adm.D.A.P.P.P

510

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Sos.Nicolina, nr.87, Bl. 988A,990,920 - 21 locuri

29.11.2010

103.987,49

13933

Adm.D.A.P.P.P

511

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Sos.Nicolina, nr.87, Bl. 988A, 990, 920, S = 262,5 mp

29.11.2010

153.836,28

89230

Adm.D.A.P.P.P

512

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Str.Crisului, nr.15, Bl. C21 - C25, C11, C12 - 14 locuri

17.11.2010

69.324,99

13934

Adm.D.A.P.P.P

513

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Str.Crisului, nr.15, Bl. C21 - C25,

C11, C12, S = 175 mp

17.11.2010

103.105,37

89231

Adm.D.A.P.P.P

514

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Sos.Pacurarii, nr.5, Bl. 540,B1,537 - 17 locuri

24.11.2010

84.180,35

13935

Adm.D.A.P.P.P

515

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Sos.Pacurarii, nr.5, Bl. 540,B1,537,

S = 212,5 mp

24.11.2010

142.221,86

89232

Adm.D.A.P.P.P

516

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Str.Grigore Ureche, nr.2, Bl. 6 Martie,Casa cu Absida,M.Kogalniceanu,V.Maranineanu,P.Curcanu - 10 locuri

07.02.2011

49.517,85

13936

Adm.D.A.P.P.P

517

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Str.Grigore Ureche, nr.2, Bl. 6 Martie,Casa cu

Absida,M.Kogalniceanu,V.Maranineanu,P.Curcanu , S = 125 mp

07.02.2011

223.315,32

89233

Adm.D.A.P.P.P

518

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Str.Al.Rozelor, nr.17, Bl. X13,V2,Z2 - 5 locuri

30.05.2011

24.758,93

13937

Adm.D.A.P.P.P

519

0.1.

Teren

Teren aferent parcare, Str.Al.Rozelor, nr.17, Bl. X13, V2,

Z2, S = 62,5 mp

30.05.2011

59.185,20

89234

Adm.D.A.P.P.P

520

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Str.Gradinari, nr.16, Bl. F6,F11,F12,F21 - 7 locuri

25.05.2011

34.662,50

13938

Adm.D.A.P.P.P

521

0.1.

Teren

Teren aferent parcare, Str.Gradinari, nr.16, Bl. F6,F11,F12,F21 S = 87,5 mp

25.05.2011

42.016,16

89235

Adm.D.A.P.P.P

522

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Str.Ciurchi, nr.99, Bl. D6,D7,P9,P10,F7,S1 - 28 locuri

08.06.2011

138.649,98

13939

Adm.D.A.P.P.P

523

0.1.

Teren

Teren aferent parcare, Str.Ciurchi, nr.99, Bl. D6,D7,P9,P10,F7,S1 S = 350 mp

08.06.2011

208.260,92

89236

Adm.D.A.P.P.P

524

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Str.Canta, nr.26, Bl. G8,533,534 - 12 locuri

13.06.2011

59.421,42

13940

Adm.D.A.P.P.P

525

0.1.

Teren

Teren aferent parcare, Str.Canta, nr.26, Bl. G8,533,534, S

= 150 mp

13.06.2011

98.030,32

89237

Adm.D.A.P.P.P

526

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Str.Canta, nr.2, Bl. G11,535,536 - 13 locuri

15.06.2011

64.373,21

13941

Adm.D.A.P.P.P

527

0.1.

Teren

Teren aferent parcare, Str.Canta, nr.2, Bl. G11,535,536, S = 162,5 mp

15.06.2011

106.163,84

89238

Adm.D.A.P.P.P

528

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Str.Codrescu, nr.7, Bl. D2,D3,B3,B2 - 24 locuri

10.06.2011

118.842,84

13942

Adm.D.A.P.P.P

529

0.1.

Teren

Teren aferent parcare, Str.Codrescu, nr.7, Bl. D2,D3,B3,B2,

S = 300 mp

10.06.2011

281.783,66

89239

Adm.D.A.P.P.P

530

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Str.Primaverii, nr.3, Bl. D7,D9 - 7 locuri

23.05.2011

34.662,50

13943

Adm.D.A.P.P.P

531

0.1.

Teren

Teren aferent parcare, Str.Primaverii, nr.3, Bl. D7,D9, S = 87,5 mp

23.05.2011

85.418,64

89240

Adm.D.A.P.P.P

532

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Str.Arcu, nr.36, Bl. Z9,Z10- 4 locuri

18.05.2011

19.807,14

13944

Adm.D.A.P.P.P

533

0.1.

Teren

Teren aferent parcare, Str.Arcu, nr.36, Bl. Z9,Z10, S = 50

mp

18.05.2011

50.654,00

89241

Adm.D.A.P.P.P

534

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Str.A.V.Urechia, nr.6, Bl. M5,H1B- 5 locuri

16.05.2011

24.758,93

13945

Adm.D.A.P.P.P

535

0.1.

Teren

Teren aferent parcare, Str.A.V.Urechia, nr.6, Bl. M5,H1B, S

= 62,5 mp

04.06.1979

32.098,64

89242

Adm.D.A.P.P.P

536

0.1.

Teren

Teren str Garii nr.15-17, in spatele bl cu tronsoanele L1,L2,L8,L9, S= 2777 mp

25/02/2011

1.550.700,00

89311

Adm.D.A.P.P.P, H C L 75 /

25.02.2011

537

1.8.13.

Retele de alimentare, racord apa

Strandul Municipal

2007

32.547,30

14103

Domeniul public, Adm.D.A.P.P.P

538

1.8.11

Bazin olimpic de inot

Strandul Municipal, S= 1207.69 mp

2007

2.987.450,80

14104

Domeniul public, Adm.D.A.P.P.P

539

1.8.11.

Bazin balaceala copii

Strandul Municipal, S= 237.14 mp

2007

232.947,60

14105

Domeniul public, Adm.D.A.P.P.P

540

1.1.5.1.

Trambulina

Strandul Municipal, S= 15.59 mp

2007

71.519,00

14106

Domeniul public, Adm.D.A.P.P.P

541

1.5.14

Dusuri

S=24.69 mp (7.06 mp+17.63 mp)

2007

24.245,58

Domeniul public, Adm.D.A.P.P.P

542

1.8.12.

Camera pompare bazin olimpic

Strandul Municipal, S= 8.49 mp

2007

115.452,10

14107

Domeniul public, Adm.D.A.P.P.P

543

1.8.12.

Camera pompare bazin balaceala

Strandul Municipal, S= 4.05 mp

2007

30.651,00

14108

Domeniul public, Adm.D.A.P.P.P

544

1.8.12.

Camera pompare ape uzate

Strandul Municipal, S= 4.33 mp

2007

3.575,95

14109

Domeniul public, Adm.D.A.P.P.P

545

1.8.7.

Conducta

canalizare(evacuare ape uzate)

Strandul Municipal

2007

6.130,20

14110

Domeniul public, Adm.D.A.P.P.P

546

1.6.3.2.

Imprejmuire

aferenta Strandului Municipal

2007

33.716,10

14111

Domeniul public, Adm.D.A.P.P.P

547

1.7.1.2.

Instalatie iluminat exterior

Strandul Municipal

2007

109.321,90

14112

Domeniul public, Adm.D.A.P.P.P

548

1.3.7.2.

Parcare

Str. Roman Voda nr. 9, aferenta bl B1, B2, B3, S1, A8, H4, H5, H6, 52 locuri, S=650 mp

28/02/2013

103.000,00

14151

Domeniul public, Administrare DAPPP, HCL 46/2013

549

0.1.

Teren

Str. Roman Voda nr. 9, bl B1, B2, B3,S1, A8, H4, H5, H6 S=650 mp

28/02/2013

250.000,00

89317

Domeniul public, Administrare DAPPP

550

1.3.7.2.

Parcare

Str.Roman Voda nr.18, aferenta bl A6, F2, F2 bis, S1, 6 locuri parcare, S=75 mp

28/02/2013

12.000,00

14152

Domeniul public, Administrare DAPPP

551

0.1.

Teren

Str. Roman Voda nr.18, bl A6, F2, F2 bis, S1, 6 locuri parcare, S=75 mp

28/02/2013

29.000,00

89318

Domeniul public, Administrare DAPPP

552

1.3.7.2.

Parcare

Str. Garii nr 19 , aferenta bl L1, L2, L3, L8, L9, L10, 34 locuri parcare, S=425 mp

28/02/2013

67.000,00

14153

Domeniul public, Administrare DAPPP

553

0.1.

Teren

Str. Garii nr 19, aferenta bl L1, L2, L3, L8, L9, L10, 34 locuri parcare, S=425 mp

28/02/2013

202.000,00

89319

Domeniul public, Administrare DAPPP

554

1.3.7.2.

Parcare

Str. Zugravi nr.15, aferenta bl F7, CL3, V13, 9 locuri parcare, S=112.5 mp

28/02/2013

18.000,00

14154

Domeniul public, Administrare DAPPP

555

0.1.

Teren

Str. Zugravi nr.15, aferenta bl F7, CL3, V13, 9 locuri parcare, S=112.5 mp

28/02/2013

48.000,00

89320

Domeniul public, Administrare DAPPP

556

1.3.7.2.

Parcare

Str. Tabacului nr.59, aferenta bl W1, W2, W3, W4, Y6, 29 locuri parcare, S=362.5 mp

28/02/2013

57.000,00

14155

Domeniul public, Administrare DAPPP

557

0.1.

Teren

Str. Tabacului nr.59, bl W1, W2, W3, W4,Y6, S=362.5 mp

28/02/2013

140.000,00

89321

Domeniul public, Administrare DAPPP

558

1.3.7.2.

Parcare

Str. Prof I Simionescu nr.8 , aferenta bl D1, D2, D3, D14, D13, D12, 20 locuri parcare, S=250 mp

28/02/2013

40.000,00

14156

Domeniul public, Administrare DAPPP

559

0.1.

Teren

Str. Prof I Simionescu nr.8 , aferenta bl D1, D2, D3, D14, D13, D12, 20 locuri parcare, S=250 mp

28/02/2013

96.000,00

89322

Domeniul public, Administrare DAPPP

560

1.3.7.2.

Parcare

Str. Amurgului nr. 8, aferenta bl 258A, 258B, 259A, 264, 8 locuri parcare, S=100 mp

28/02/2013

16.000,00

14157

Domeniul public, Administrare DAPPP

561

0.1.

Teren

Str. Amurgului nr. 8, aferenta bl 258A, 258B, 259A, 264, 8 locuri parcare, S=100 mp

28/02/2013

38.000,00

89323

Domeniul public, Administrare DAPPP

562

1.3.7.2.

Parcare

Std. Canta nr. 4, aferenta bl 455, 456, 6 locuri parcare, S=75 mp

28/02/2013

12.000,00

14158

Domeniul public, Administrare DAPPP

563

0.1.

Teren

Std. Canta nr. 4, aferenta bl 455, 456, 6 locuri parcare, S=75 mp

28/02/2013

24.000,00

89324

Domeniul public, Administrare DAPPP

564

1.3.7.2.

Parcare

Str. Pacurari nr.120, aferenta bl. 582, 118, 4 locuri parcare, S=50 mp

28/02/2013

8.000,00

14159

Domeniul public, Administrare DAPPP

565

0.1.

Teren

Str. Pacurari nr.120, aferenta bl. 582, 118, 4 locuri parcare, S=50 mp

28/02/2013

16.000,00

89325

Domeniul public, Administrare DAPPP

566

1.3.7.2.

Parcare

Str. Pacurari nr.41, aferenta bl. 544, 545, 546, H1, H2, H3, 20 locuri parcare, S=250 mp

28/02/2013

40.000,00

14160

Domeniul public, Administrare DAPPP

567

0.1.

Teren

Str. Pacurari nr.41, aferenta bl. 544, 545, 546, H1, H2, H3, 20 locuri parcare, S=250 mp

28/02/2013

81.000,00

89326

Domeniul public, Administrare DAPPP

568

1.3.7.2.

Parcare

Str. Stejar nr. 55, aferenta bl. M1, L5, T1, 10 locuri parcare, S=125 mp

28/02/2013

20.000,00

14161

Domeniul public, Administrare DAPPP

569

0.1.

Teren

Str. Stejar nr. 55, aferenta bl. M1, L5, T1, 10 locuri parcare, S=125 mp

28/02/2013

53.000,00

89327

Domeniul public, Administrare DAPPP

570

1.3.7.2.

Parcare

Str. Ciric 38A, aferenta bl. Q3,V1, V22, 4 locuri parcare, S=50 mp

28/02/2013

8.000,00

14162

Domeniul public, Administrare DAPPP

571

0.1.

Teren

Str. Ciric 38A, aferenta bl. Q3,V1, V22, 4 locuri parcare, S=50 mp

28/02/2013

21.000,00

89328

Domeniul public, Administrare DAPPP

572

1.3.7.2.

Parcare

Bld Chimiei nr. 55, aferenta bl. G11, G12, G13, G14, G15, G21, G22, G32, G31, 11 locuri parcare, S=137.5 mp

28/02/2013

22.000,00

14163

Domeniul public, Administrare DAPPP

573

0.1.

Teren

Bld Chimiei nr. 55, aferenta bl. G11, G12, G13, G14, G15, G21, G22, G32, G31, 11 locuri parcare, S=137.5 mp

28/02/2013

58.000,00

89329

Domeniul public, Administrare DAPPP

574

1.3.7.2.

Parcare

Str. Ciurchi nr.113, aferenta bl F1, F2, D2, 8 locuri parcare, S=100 mp

28/02/2013

16.000,00

14164

Domeniul public, Administrare DAPPP

575

0.1.

Teren

Str. Ciurchi nr.113, aferenta bl F1, F2, D2, 8 locuri parcare, S=100 mp

28/02/2013

42.000,00

89330

Domeniul public, Administrare DAPPP

576

1.3.7.2.

Parcare

Str. Bucium nr 17, aferenta bl B1, A9 col, 19 locuri parcare, S=237.5 mp

28/02/2013

38.000,00

14165

Domeniul public, Administrare DAPPP

577

0.1.

Teren

Str. Bucium nr 17, aferenta bl B1, A9 col, 19 locuri parcare, S=237.5 mp

28/02/2013

109.500,00

89331

Domeniul public, Administrare DAPPP

578

1.3.7.2.

Parcare

Str. Clopotari nr.34, aferenta bl 671, 673, 606, 607, 13 locuri parcare, S=162.5 mp

28/02/2013

26.000,00

14166

Domeniul public, Administrare DAPPP

579

0.1.

Teren

Str. Clopotari nr.34, aferenta bl 671, 673, 606, 607, 13 locuri parcare, S=162.5 mp

28/02/2013

51.640,00

89332

Domeniul public, Administrare DAPPP

580

1.3.7.2.

Parcare

Str. A. Panu nr.56, aferenta bl B1, H1, H2, H3, 5 locuri parcare, S=62.5 mp

28/02/2013

10.000,00

14167

Domeniul public, Administrare DAPPP

581

0.1.

Teren

Str. A. Panu nr.56, aferenta bl B1, H1, H2, H3, 5 locuri parcare, S=62.5 mp

28/02/2013

63.230,00

89333

Domeniul public, Administrare DAPPP

582

1.3.7.2.

Parcare

Str. Splai Bahlui nr. 2, aferenta bl V1, B2, 13 locuri parcare, S=162.5 mp

28/02/2013

26.000,00

14168

Domeniul public, Administrare DAPPP

583

0.1.

Teren

Str. Splai Bahlui nr. 2, aferenta bl V1, B2, 13 locuri parcare, S=162.5 mp

28/02/2013

98.200,00

89334

Domeniul public, Administrare DAPPP

584

1.6.2.

Imobil

Str. Lăpușneanu nr. 20, suprafața constuită la sol 485,33 mp

28/02/2013

5.133.187,31

14217

Domeniul public, Administrare UMF

585

0.1.

Teren

Aferent imobilului situat în Iași, str. Lăpușneanu nr. 20, suprafața 634,92 mp, din care 485,33 mp construit

28/02/2013

484.939,19

89388

Domeniul public, Administrarea UMF

586

1.3.7.2.

Parcare

Al. Rozelor nr. 12, aferenta bl C8, B7, B8, B9, I1, F4, 23 locuri parcare, S=287.5 mp

28/02/2013

46.000,00

14169

Domeniul public, Administrare DAPPP

587

0.1.

Teren

Al. Rozelor nr. 12, aferenta bl C8, B7, B8, B9, I1, F4, 23 locuri parcare, S=287.5 mp

28/02/2013

173.730,00

89335

Domeniul public, Administrare DAPPP

588

1.6.4.

Clădire

Pavilion G1 (C9), str. Codrescu nr. 6, suprafața 264,63 mp

28/02/2013

58.218,60

14218

Domeniul public, Administrare DAPPP

589

1.5.12.

Construcție

Cabina portar, Str. Codrescu nr. 6, suprafata 2,32 mp

28/02/2013

510,40

14219

Domeniul public, Administrare DAPPP

590

0.1.

Teren

Aferent pavilionului F1 și G1 , str. Codrescu nr. 6, suprafața totală 1236,12 mp, din care 987,07 mp construit.

28/02/2013

112.487,00

89390

Domeniul public, Administrare DAPPP

591

0.1.

Teren

str. Codrescu nr.6,suprafata 4850 mp

6.298.828,00

89932

Sentinta Civila 763/07.04.2010, ICCJ1357/13.05.2014

592

0.1.

Teren

str. Canta nr. 17-19, suprafata 500 mp, delimitat de bl.

450,451, 452

20.02.2013

413.500,00

89356

Domeniul public, Administrare DAPPP

593

0.1.

Teren

str. Smardan nr 13, suprafata 2644,00 mp

41386

690.084,00

89402

Domeniul public, Administrare DAPPP

594

0.1

Teren

str. Brindusa nr.3 , suprafata 1000 mp

40941

427.653,42

89278

Certificat de vacanta succesorala, Domeniul public, Administrare DAPPP

595

1.6.2.

Constructie-anexa

str. Moara de Vant f. n., tarla 102, parcela C4145/3, suprafata 104 mp

27.09.2013

22.676,00

14259

HCL 232/2013

596

2.2.9.

Echipamente IT sistem ticketing Stadionul Emil Alexandrescu

7 PC+7 imprimante bilete

31.10.2013

46.475,20

300370

PV 93339/10.10.2013

597

1.8.2.

RK sistem de drenaj

Stadionul E. Alexandrescu

Stadionul Emil Alexandrescu

30.12.2013

78.021,63

14304

PV 105472/14.11.2013

598

1.2.2.

Modernizare Piata Dacia

boxe alimente volum mare

20.12.2012

43.205,71

14144

PV 117706/20.12.2012

599

1.7.1.3.

Instalatie subterana cabluri electrice

Stadionul Emil Alexandrescu

03.12.2012

48.003,15

14146

PV 110831/03.12.2012

600

1.3.7.2.

Alei

Cimitirul Sf. Petru si Pavel

20.12.2012

429.741,83

14141SP

PV 117732/20.12.2012

601

1.3.7.2.

Alei si cai de acces

Cimitirul Sf. Treime

20.12.2012

12.650,29

14148SP

PV 11739/20.12.2012

602

1.3.7.2.

Alei

Cimitirul Eternitate

20.12.2012

101.862,65

14149SP

PV 117744/20.12.2012

603

1.3.7.2.

Alei

Cimitirul Buna Vestire

20.12.2012

154.181,15

14150SP

PV117717/20.12.2012

604

1.6.1.1.

Grup sanitar

Cimitirul Buna Vestire

06.04.2015

223.123,13

14938SP

DAPPP

605

1.3.7.2.

Parcare

Parcare Sos Arcu nr.23,af. Bl. F7,V13,CL3-7locuri

2013

9.325,00

14274

Domeniul public, Administrare DAPPP

606

1.3.7.2.

Parcare

Parcare Str.Strap Silvestru nr.20,Bl.T1A,T1B,15 lo

2013

20.451,00

14275

Domeniul public, Administrare DAPPP

607

1.3.7.2.

Parcare

Parcare Str.N Horga nr.3,af.Bl.596,597,575,600,18l

2013

24.541,00

14276

Domeniul public, Administrare DAPPP

608

1.3.7.2.

Parcare

Parcare Str Hatman Sendrea nr.13,af.Bl.L2A,L2B,13l

2013

16.868,00

14277

Domeniul public, Administrare DAPPP

609

1.3.7.2.

Parcare

Parcare Str Barboi nr.6,Bl.F1,F2,C1-C7, 31 locuri

2013

38.875,00

14278

Domeniul public, Administrare DAPPP

610

1.3.7.2.

Parcare

Parcare Str.Luca Arbore nr.36,af. Bl.520-523,32 lo

2013

22.050,00

14279

Domeniul public, Administrare DAPPP

611

1.3.7.2.

Parcare

Parcare Str.Luca Arbore nr.32,Bl.509,510,520,22 lo

2013

15.159,00

14280

Domeniul public, Administrare DAPPP

612

1.3.7.2.

Parcare

Parcare Sos Pacurari nr.53,af.Bl547,9 locuri

2013

11.726,00

14281

Domeniul public, Administrare DAPPP

613

1.3.7.2.

Parcare

Parcare Bd Alex cel Bun nr.45,Bl.F1,E1,E2,,X1,8loc

2013

9.476,00

14282

Domeniul public, Administrare DAPPP

614

1.3.7.2.

Parcare

Parcare Str.Mircea cel Batran nr.8,Bl.O6-7,B3,42 l

2013

74.963,00

14283

Domeniul public, Administrare DAPPP

615

1.3.7.2.

Parcare

Parcare Str.Mircea cel B nr.9,Bl.R2-R4,N2-3,15 loc

2013

18.810,00

14284

Domeniul public, Administrare DAPPP

616

1.3.7.2.

Parcare

Parcare Str.Toma Cozma nr.89,Bl.571,571A,23 locuri

2013

23.074,00

14285

Domeniul public, Administrare DAPPP

617

1.3.7.2.

Parcare

Parcare Al.Pacurari nr.10,af.Bl.T5,G2,G3,555-14 lo

2013

13.226,00

14286

Domeniul public, Administrare DAPPP

618

1.3.7.2.

Parcare

Parcare Str Ciurchi nr.103bis,af Bl.F6,P12,F5-15 l

2013

11.484,00

14287

Domeniul public, Administrare DAPPP

619

1.3.7.2.

Parcare

Parcare Str Stramosilor nr.65,af.Bl.R8,Q8,DA19,7 l

2013

9.950,00

14288

Domeniul public, Administrare DAPPP

620

1.3.7.2.

Parcare

Parcare Std Gradinari nr.21,af.Bl.B1,B3,B5,B6,12 l

2013

17.056,00

14289

Domeniul public, Administrare DAPPP

621

1.3.7.2.

Parcare

Parcare Al Decebal nr.10,af.Bl.X8,P4,C2,Q2,9 locur

2013

11.339,00

14290

Domeniul public, Administrare DAPPP

622

1.3.7.2.

Parcare

Parcare Str Bucium nr.19,af.Bl.B21-23,12 locuri

2013

18.058,00

14291

Domeniul public, Administrare DAPPP

623

1.3.7.2.

Parcare

Parcare Str. Musatini nr.49,af.Bl.V3,Q3,U2,P1,6 lo

2013

5.685,00

14292

Domeniul public, Administrare DAPPP

624

1.3.7.2.

Parcare

Parcare Bd.Dacia nr.61,af.Bl.DD5-DD9,DF2,DF8,47 lo

2013

70.727,00

14293

Domeniul public, Administrare DAPPP

625

1.3.7.2.

Parcare

Parcare Bd.Dacia nr.5,af.Bl.DA1-DA8,Q8,R11,52 locu

2013

65.210,00

14294

Domeniul public, Administrare DAPPP

626

1.3.7.2.

Parcare

Parcare Str Pacurari nr.140,Bl.587-22 locuri

2013

31.270,00

14295

Domeniul public, Administrare DAPPP

627

0.1.

Teren

Teren af Parcare Sos.Arcu nr.23,Bl.F7,V13,CL3-7loc

2013

87.999,00

89417

Domeniul public, Administrare DAPPP

628

0.1.

Teren

Teren af P Str.Strap Silvestru nr.20,Bl.T1A,T1B,15

2013

187.738,00

89418

Domeniul public, Administrare DAPPP

629

0.1.

Teren

Teren af p St.N Horga nr.3,af.Bl.596,597,575,600,

2013

147.532,00

89419

Domeniul public, Administrare DAPPP

630

0.1.

Teren

Teren af P St Hatman Sendrea nr.13,af.Bl.L2A,L2B,1

2013

71.772,00

89420

Domeniul public, Administrare DAPPP

631

0.1.

Teren

Teren af P Str Barboi nr.6,Bl.F1,F2,C1-C7, 31 locu

2013

413.744,00

89421

Domeniul public, Administrare DAPPP

632

0.1.

Teren

Teren af P Str.Luca Arbore nr.36,af. Bl.520-523,32

2013

202.026,00

89422

Domeniul public, Administrare DAPPP

633

0.1.

Teren

Teren af P Str.Luca Arbore nr.32,Bl.509,510,520,22

2013

135.238,00

89423

Domeniul public, Administrare DAPPP

634

0.1.

Teren

Teren af P Sos Pacurari nr.53,af.Bl547,9 locuri

2013

70.776,00

89424

Domeniul public, Administrare DAPPP

635

0.1.

Teren

Teren af P Bd Alex cel Bun nr.45,Bl.F1,E1,E2,,X1,8

2013

53.909,00

89425

Domeniul public, Administrare DAPPP

636

0.1.

Teren

Teren af P Str.Mircea cel Batran nr.8,Bl.O6-7,B3,4

2013

308.539,00

89426

Domeniul public, Administrare DAPPP

637

0.1.

Teren

Teren af P Str.Mircea cel B nr.9,Bl.R2-R4,N2-3,15

2013

110.118,00

89427

Domeniul public, Administrare DAPPP

638

0.1.

Teren

Teren af P Str.Toma Cozma nr.89,Bl.571,571A,23 loc

2013

265.051,00

89428

Domeniul public, Administrare DAPPP

639

0.1.

Teren

Teren af P Al.Pacurari nr.10,af.Bl.T5,G2,G3,555-14

2013

85.440,00

89429

Domeniul public, Administrare DAPPP

640

0.1.

Teren

Teren af PStr Ciurchi nr.103bis,af Bl.F6,P12,F5-15

2013

112.975,00

89430

Domeniul public, Administrare DAPPP

641

0.1.

Teren

Teren af P Str Stramosilor nr.65,af.Bl.R8,Q8,DA19,

2013

47.170,00

89431

Domeniul public, Administrare DAPPP

642

0.1.

Teren

Teren af P Std Gradinari nr.21,af.Bl.B1,B3,B5,B6,1

2013

69.114,00

89432

Domeniul public, Administrare DAPPP

643

0.1.

Teren

Teren af P Al Decebal nr.10,af.Bl.X8,P4,C2,Q2,9 lo

2013

63.828,00

89433

Domeniul public, Administrare DAPPP

644

0.1.

Teren

Teren af P Str Bucium nr.19,af.Bl.B21-23,12 locuri

2013

72.145,00

89434

Domeniul public, Administrare DAPPP

645

0.1.

Teren

Teren af P Str. Musatini nr.49,af.Bl.V3,Q3,U2,P1,6

2013

41.974,00

89435

Domeniul public, Administrare DAPPP

646

0.1.

Teren

Teren af P Bd.Dacia nr.61,af.Bl.DD5-DD9,DF2,DF8,47

2013

382.100,00

89436

Domeniul public, Administrare DAPPP

647

0.1.

Teren

Teren af P Bd.Dacia nr.5,af.Bl.DA1-DA8,Q8,R11,52 l

2013

439.509,00

89437

Domeniul public, Administrare DAPPP

648

0.1.

Teren

Teren af P Str Pacurari nr.140,Bl.587-22 locuri

2013

225.397,00

89438

Domeniul public, Administrare DAPPP, PV 106730/18.11.2013

649

1.7.1

Racorduri electrice

Bazar

30.12.2013

129.082,54

14318

PV 109359/26.11.2013

650

1.3.7.2.

Alei pietonale si spatii acces

Bazar

30.12.2013

668.441,95

14319

PV 109354/26.11.2013

651

1.3.7.2.

Configurare platforma pamant

Bazar

30.12.2013

312.031,94

14320

PV 109354/26.11.2013

652

1.3.7.2.

Parcari si alveole

Bazar

30.12.2013

487.091,02

14321

PV 109354/26.11.2013

653

1.3.7.2.

Platforme beton

Bazar

30.12.2013

687.530,34

14322

PV 109354/26.11.2013

654

1.3.7.2.

Trotuare perimetrale

Bazar

30.12.2013

50.438,37

14323

PV 109354/26.11.2013

655

1.8.6.

Alimentare cu apa

Bazar

30.12.2013

8.733,60

14324

PV 109354/26.11.2013

656

1.8.6.

Camine de vizitare

Bazar

30.12.2013

35.675,73

14325

PV 109354/26.11.2013

657

1.8.6.

Canalizare

Bazar

30.12.2013

73.548,15

14326

PV 109354/26.11.2013

658

1.8.6.

Retea colectare ape pluviale

Bazar

30.12.2013

100.290,56

14327

PV 109354/26.11.2013

659

1.6.3.2.

Gard fara soclu din beton

Bazar

30.12.2013

25.177,73

14328

PV 109354/26.11.2013

660

1.6.3.2.

Gard perimetral soclu din beton

Bazar

30.12.2013

85.617,28

14329

PV 109354/26.11.2013

661

1.6.3.2.

Poarta acces

Bazar

30.12.2013

12.773,74

14330

PV 109354/26.11.2013

662

0.1.

Teren

aferent imobilului situat in str. L. Catargi nr. 47, suprafata totala 1408 mp

18.03.2013

1.424.100,00

89454

Domeniul public

663

1.6.2.

Cladire

str. Lascar Catargi nr. 47, suprafata construita la sol 220 mp

18.03.2013

844.200,00

14336

Domeniul public

664

1.6.8.

Constructie - Anexa

str. Lascar Catargi nr. 47, suprafata construita la sol 45 mp

18.03.2013

38.000,00

14337

Domeniul public

665

1.8.14.

Constructie anexa - garaj

str. Lascar Catargi nr. 47, suprafata construita la sol 53 mp

18.03.2013

4.500,00

14338

Domeniul public

666

1.6.3.2

Imprejmuire imobil

str. Lascar Catargi nr. 47

18.03.2013

9.000,00

14339

Domeniul public

667

1.3.7.2.

Parcare

BDUL T. VLADIMIRESCU NR 13,bl: P12; P7; P8, 7 locuri

2014

5,359

14902

Adm. DAPPP

668

0.1.

Teren

BDUL T. VLADIMIRESCU NR 13,bl: P12; P7; P8, S=87.50mp

2014

58,258

89801

Adm. DAPPP

669

1.3.7.2.

Parcare

STR DECEBAL NR 38, bl: A17; L1; C7; Z10, 7 locuri

2014

5,359

14903

Adm. DAPPP

670

0.1.

Teren

STR DECEBAL NR 38, bl:A17; L1; C7; Z10, s= 87.50mp

2014

44,051

89802

Adm. DAPPP

671

1.3.7.2.

Parcare

STR OANCEA NR 16, bl. 352; 353; 534, 18 locuri

2014

13,781

14904

Adm. DAPPP

672

0.1.

Teren

STR OANCEA NR 16, bl: 352; 353; 534, s=225 mp

2014

110,378

89803

Adm. DAPPP

673

1.3.7.2.

Parcare

STR V. LUPU NR 116, bl:A3; C2,    23 locuri

2014

26,797

14905

Adm. DAPPP

674

0.1.

Teren

STR V. LUPU NR 116, bl:A3; C2,    s=437.50mp

2014

206,923

89804

Adm. DAPPP

675

1.3.7.2.

Parcare

B-DUL PRIMAVERII NR 21 A, bl:G6; A5, 11 locuri

2014

13,016

14906

Adm. DAPPP

676

0.1.

Teren

B-DUL PRIMAVERII NR 21 A, bl:G6; A5, s=212,50mp

2014

102,553

89805

Adm. DAPPP

677

1.3.7.2.

Parcare

STR I CREANGA NR 79, bl: J1; J2, 7 locuri

2014

5,359

14907

Adm. DAPPP

678

0.1.

Teren

STR I CREANGA NR 79, bl: J1; J2, s= 87,50mp

2014

34,175

89806

Adm. DAPPP

679

1.3.7.2.

Parcare

STR H. TATAR NR 8, bl:361,    3 locuri

2014

2,297

14908

Adm. DAPPP

680

0.1.

Teren

STR H. TATAR NR 8, bl:361, s= 37,50mp

2014

15,812

89807

Adm. DAPPP

681

1.3.7.2.

Parcare

STR NEPTUN NR 14bl:768; 769; 770; 771; 772; 773A, 28 locuri

2014

21,438

14909

Adm. DAPPP

682

0.1.

Teren

STR NEPTUN NR 14bl:768; 769; 770; 771; 772; 773A, s= 350,00 mp

2014

101,889

89808

Adm. DAPPP

683

1.3.7.2.

Parcare

STR COLUMNEI NR 4, bl: O1; N2; N1; SE23; bl. 2; bl. 3, s= 125 mp

2014

7,656

14910

Adm. DAPPP

684

0.1.

Teren

STR COLUMNEI NR 4, bl: O1; N2; N1; SE23; bl. 2; bl. 3,

10 locuri

2014

41,794

89809

Adm. DAPPP

685

1.3.7.2.

Parcare

BLD DACIA NR 30, bl: SC4; SC5; SC6; SC7; SC8;SC9; SC10; SC11; B13; A3; A4; A1; A2, 74 locuri

2014

56,656

149011

Adm. DAPPP

686

0.1.

Teren

BLD DACIA NR 30, bl: SC4; SC5; SC6; SC7; SC8;SC9; SC10; SC11; B13; A3; A4; A1; A2, s= 925 mp

2014

324,742

89810

Adm. DAPPP

687

1.3.7.2.

Parcare

STR BASARABI NR 8, bl: R1; U1; U1bis, 16 locuri

2014

12,25

14912

Adm. DAPPP

688

0.1.

Teren

STR BASARABI NR 8, bl: R1; U1; U1bis, s= 200 mp

2014

76,156

89811

Adm. DAPPP

689

1.3.7.2.

Parcare

AL MIRCEA CEL BATRAN NR 3, bl:N4; N5; O2; O3; O4; H3, 31 locuri

2014

39,047

14913

Adm. DAPPP

690

0.1.

Teren

AL MIRCEA CEL BATRAN NR 3, bl:N4; N5; O2; O3; O4; H3, s= 637,50 mp

2014

218,591

89812

Adm. DAPPP

691

1.3.7.2.

Parcare

STR STIHII , bl: Bl. Stihii; bl. UJCM; bl CUCU nr 1, 26 locuri

2014

19,906

14914

Adm. DAPPP

692

0.1.

Teren

STR STIHII , bl: Bl. Stihii; bl. UJCM; bl CUCU nr 1, s = 325 mp

2014

231,304

89813

Adm. DAPPP

693

1.3.7.2.

Parcare

BLD TUTOTA NR 6, bl:R1; P2; P3,19 locuri

2014

14,547

14915

Adm. DAPPP

694

0.1.

Teren

BLD TUTOTA NR 6, bl:R1; P2; P3, s= 237,50 mp

2014

118,057

89814

Adm. DAPPP

695

1.3.7.2.

Parcare

STR HLINCEA NR 34, bl: 1002, 7 locuri

2014

5,359

14916

Adm. DAPPP

696

0.1.

Teren

STR HLINCEA NR 34, bl: 1002, s= 87,50mp

2014

34,933

89815

Adm. DAPPP

697

1.3.7.2.

Parcare

SOS NICOLINA NR 80, bl: 993; 995; 997, 17 locuri

2014

26,797

14917

Adm. DAPPP

698

0.1.

Teren

SOS NICOLINA NR 80, bl: 993; 995; 997, s= 437,50 mp

2014

190,777

89816

Adm. DAPPP

699

1.3.7.2.

Parcare

SOS NICOLINA NR 18, bl: 939; 947; 953; 951, 12 locuri

2014

9,188

14918

Adm. DAPPP

700

0.1.

Teren

SOS NICOLINA NR 18, bl: 939; 947; 953; 951, s= 150mp

2014

66,54

89817

Adm. DAPPP

701

1.3.7.2.

Parcare

SOS NICOLINA NR 64, bl: 985A; 985B, 16 locuri

2014

12,25

14919

Adm. DAPPP

702

0.1.

Teren

SOS NICOLINA NR 64, bl: 985A; 985B, s= 200 mp

2014

84,284

89818

Adm. DAPPP

703

1.3.7.2.

Parcare

SOS NICOLINA NR 93, bl: 988B; 994; 996, 26 locuri

2014

28,328

14920

Adm. DAPPP

704

0.1.

Teren

SOS NICOLINA NR 93, bl: 988B; 994; 996, s= 462,50 mp

2014

190,474

89819

Adm. DAPPP

705

1.3.7.2.

Parcare

STR BRADULUI NR 21, bl;G5; G6; 802, 10 locuri

2014

7,656

14921

Adm. DAPPP

706

0.1.

Teren

STR BRADULUI NR 21, bl;G5; G6; 802, s= 125 mp

2014

60,059

89820

Adm. DAPPP

707

1.3.7.2.

Parcare

STR ATELIERULUI NR 3, bl: A10; A11; A9 colt, 14 locuri

2014

10,719

14922

Adm. DAPPP

708

0.1.

Teren

STR ATELIERULUI NR 3, bl: A10; A11; A9 colt, s= 175 mp

2014

63,814

89821

Adm. DAPPP

709

1.3.7.2.

Parcare

STR SALCIILOR NR 20, bl: 817; 818; 813; 815, 17 locuri

2014

13,016

14923

Adm. DAPPP

710

0.1.

Teren

STR SALCIILOR NR 20, bl: 817; 818; 813; 815, s= 212,50 mp

2014

94,265

89822

Adm. DAPPP

711

1.3.7.2.

Parcare

STR BACINSCHI NR 4, bl: CL1; CL16; CL17; V13, 16 locuri

2014

12,25

14924

Adm. DAPPP

712

0.1.

Teren

STR BACINSCHI NR 4, bl: CL1; CL16; CL17; V13, s= 200 mp

2014

155,024

89823

Adm. DAPPP

713

1.3.7.2.

Parcare

STR NECULAU NR 15, bl: 571A; 572; 573; 574, 18 locuri

2014

13,781

14925

Adm. DAPPP

714

0.1.

Teren

STR NECULAU NR 15, bl: 571A; 572; 573; 574, s= 225 mp

2014

94,377

89824

Adm. DAPPP

715

1.3.7.2.

Parcare

PTA VOIEVOZILOR NR 26 , bl: C4; U3 bis; A12; A13; A14, 80 locuri

2014

94,938

14926

Adm. DAPPP

716

0.1.

Teren

PTA VOIEVOZILOR NR 26 , bl: C4; U3 bis; A12; A13; A14, s= 1.550 mp

2014

522,451

89825

Adm. DAPPP

717

1.3.7.2.

Parcare

STR BASARABI NR 9, bl: Z3; Z4; Q3; U1 bis, 14 locuri

2014

17,609

14927

Adm. DAPPP

718

0.1.

Teren

STR BASARABI NR 9, bl: Z3; Z4; Q3; U1 bis, s= 287,50 mp

2014

109,474

89826

Adm. DAPPP

719

1.3.7.2.

Parcare

SOS PACURARI NR 67, bl:478; 480C, 27 locuri

2014

22,203

14928

Adm. DAPPP

720

0.1.

Teren

SOS PACURARI NR 67, bl:478; 480C, s= 362,50 mp

2014

121,273

89827

Adm. DAPPP

721

1.3.7.2.

Parcare

STR CLOSCA NR 12C, bl: C2; C3; 12A; 12C, 15 locuri

2014

9,188

14929

Adm. DAPPP

722

0.1.

Teren

STR CLOSCA NR 12C, bl: C2; C3; 12A; 12C, s= 150 mp

2014

175,6

89828

Adm. DAPPP

723

1.3.7.2.

Parcare

BDUL CHIMIEI NR 15, bl:D1; D2; D3; D4, 20 locuri

2014

30,625

14930

Adm. DAPPP

724

0.1.

Teren

BDUL CHIMIEI NR 15, bl:D1; D2; D3; D4, s= 500 mp

2014

220,933

89829

Adm. DAPPP

725

1.3.7.2.

Parcare

SOS NATIONALA NR 49, bl: D; C2; C3; C2, 16 locuri

2014

18,375

14931

Adm. DAPPP

726

0.1.

Teren

SOS NATIONALA NR 49, bl: D; C2; C3; C2, s= 300mp

2014

148,155

89830

Adm. DAPPP

727

1.3.7.2.

Parcare

STR MANTA ROSIE NR 21, bl: bl. 8; Bi7; B10, 28 locuri

2014

35,984

14932

Adm. DAPPP

728

0.1.

Teren

STR MANTA ROSIE NR 21, bl: bl. 8; Bi7; B10, s= 587,50 mp

2014

202,447

89831

Adm. DAPPP

729

1.3.7.2.

Parcare

STR ETERNITATE NR 82, bl: E1, 11 locuri

2014

8,422

14933

Adm. DAPPP

730

0.1.

Teren

STR ETERNITATE NR 82, bl: E1,    s= 137,50 mp

2014

53,587

89832

Adm. DAPPP

731

1.3.7.2.

Parcare

AL DECEBAL NR 17, bl: C8; C9; B6; B5; A9; A8, 39 locuri

2014

53,594

14934

Adm. DAPPP

732

0.1.

Teren

AL DECEBAL NR 17, bl: C8; C9; B6; B5; A9; A8, s= 875 mp

2014

495,573

89833

Adm. DAPPP

733

1.3.7.2.

Parcare

STR PACURARI NR 130, bl: 586; 584; 585; 578; 136, 12 locuri

2014

9,188

14935

Adm. DAPPP

734

0.1.

Teren

STR PACURARI NR 130, bl: 586; 584; 585; 578; 136, s= 150 mp

2014

62,918

89834

Adm. DAPPP

735

1.3.7.2.

Parcare

AL ROZELOR NR 2A, bl:D1; X2; B9, 9 locuri

2014

9,188

14936

Adm. DAPPP

736

0.1.

Teren

AL ROZELOR NR 2A, bl:D1; X2; B9,    s= 112,50 mp

2014

56,637

89835

Adm. DAPPP

737

1.3.7.2.

Parcare

BLD AL CEL BUN NR 36, bl : H12; H3; D1; D2; C12, 7 locuri

2014

5,359

149937

Adm. DAPPP

738

0.1.

Teren

BLD AL CEL BUN NR 36, bl : H12; H3; D1; D2; C12, s= 87,50 mp

2014

30,134

89836

Adm. DAPPP

739

1.6.2.

Cladire corp C

str. Sarariei nr. 189, suprafata 300 mp

1978-2011

1.861.900,00

Domeniul public al Municipiului Iasi, administrarea Curtii de Conturi - HCL 137/2001, HCL 284/213

740

0.1.

Teren

Str. Sarariei nr. 189, suprafata totala (construita si neconstruita) 784 mp

1840

553632,53

Domeniul public al Municipiului Iasi, administrarea Curtii de Conturi - HCL 137/2001, HCL 284/213

741

1.7.1.3.

Instalatie subterana incalzire gazon Stadionul E. Alexandrescu

Stadionul E. Alexandrescu, Aleea Grigore Ghica Voda nr. 24-28

24.09.2014

457.116,92

PV 83680/24.09.2014

742

1.5.2.

Spatiu

Str. Prof I Simionescu nr.25, bl. T1, suprafata 400 mp

1978

565.405,36

Domeniul public al Municipiului Iasi, HCL 283/2014 - administrarea IPJ Sectia 1 Politie

743

3.3.5.

Sistem control acces si supraveghere Strandul Municipal

Strandul Municipal

31.12.2014

57.542,34

61645

PV 114455/30.12.2014

744

1.3.7.2.

Parcare

STR. C. NEGRI NR 35 , bl H3, P1, A1

2015

43.394,00

15627

Adm. D.A.P.P.P

745

0.1.

Teren

STR. C. NEGRI NR 35 , bl H3, P1, A1

2015

261.641,00

89864

Adm. D.A.P.P.P

746

1.3.7.2.

Parcare

STR GRADINARI NR 4, bl E11, E12, E13, E14, E15, A4-5

2015

6.173,00

15628

Adm. D.A.P.P.P

747

0.1.

Teren

STR GRADINARI NR 4, bl E11, E12, E13, E14, E15, A4-5

2015

16.566,00

89865

Adm. D.A.P.P.P

748

1.3.7.2.

Parcare

SOS NICOLINA NR 5, bl 928B, 930, 936

2015

18.390,00

15629

Adm. D.A.P.P.P

749

0.1.

Teren

SOS NICOLINA NR 5, bl 928B, 930, 936

2015

59.661,00

89866

Adm. D.A.P.P.P

750

1.3.7.2.

Parcare

SOS ARCU NR 10, bl Z17, Z18

2015

24.548,00

15630

Adm. D.A.P.P.P

751

0.1.

Teren

SOS ARCU NR 10, bl Z17, Z18

2015

78.724,00

89867

Adm. D.A.P.P.P

752

1.3.7.2.

Parcare

STR DECEBAL NR 18, bl A2, C2, Z8, B4

2015

18.411,00

15631

Adm. D.A.P.P.P

753

0.1.

Teren

STR DECEBAL NR 18, bl A2, C2, Z8, B4

2015

58.927,00

89868

Adm. D.A.P.P.P

754

1.3.7.2.

Parcare

STR PROF I SIMIONESCU NR 31, bl S1, S2, S3, S4, S5, P6, Q1, Q2

2015

15.432,00

15632

Adm. D.A.P.P.P

755

0.1.

Teren

STR PROF I SIMIONESCU NR 31, bl S1, S2, S3, S4, S5, P6, Q1, Q2

2015

41.850,00

89869

Adm.

D.A.P.P.P

756

1.3.7.2.

Parcare

STR V LUPU NR 118, bl Q3, D3, S5, B3, C1

2015

21.862,00

15633

Adm.

D.A.P.P.P

757

0.1.

Teren

STR V LUPU NR 118, bl Q3, D3, S5, B3, C1

2015

80.463,00

89870

Adm.

D.A.P.P.P

758

1.3.7.2.

Parcare

STR VAMASOAIA NR 3, bl A11, A12, A13, A14, A15, A16, A21, A42,A43

2015

16.203,00

15634

Adm.

D.A.P.P.P

759

0.1.

Teren

STR VAMASOAIA NR 3, bl A11, A12, A13, A14, A15, A16, A21, A42,A43

2015

70.596,00

89871

Adm.

D.A.P.P.P

760

1.3.7.2.

Parcare

STR DR SAVINI NR 7, bl H4, R1

2015

972,00

15635

Adm.

D.A.P.P.P

761

0.1.

Teren

STR DR SAVINI NR 7, bl H4, R1

2015

3.290,00

89872

Adm.

D.A.P.P.P

762

1.3.7.2.

Parcare

STR V LUPU NR 110, bl D4, D5

2015

5.273,00

15636

Adm.

D.A.P.P.P

763

0.1.

Teren

STR V LUPU NR 110, bl D4, D5

2015

3.290,00

89873

Adm.

D.A.P.P.P

764

1.3.7.2.

Parcare

SOS NICOLINA NR 10, bl 941, 937, 937A

2015

24.779,00

15637

Adm.

D.A.P.P.P

765

0.1.

Teren

SOS NICOLINA NR 10, bl 941, 937, 937A

2015

91.350,00

89874

Adm.

D.A.P.P.P

766

1.3.7.2.

Parcare

STR MINERVEI NR 10, bl 845, 843, 844, 907

2015

37.897,00

15638

Adm.

D.A.P.P.P

767

0.1.

Teren

STR MINERVEI NR 10, bl 845, 843, 844, 907

2015

214.342,00

89875

Adm.

D.A.P.P.P

768

1.3.7.2.

Parcare

STR OVIDIU NR 1, bl 612, 615, 614

2015

26.907,00

15639

Adm.

D.A.P.P.P

769

0.1.

Teren

STR OVIDIU NR 1, bl 612, 615, 614

2015

91.350,00

89876

Adm.

D.A.P.P.P

770

1.3.7.2.

Parcare

AL PEDAGOGICA NR 2, bl TC

2015

24.434,00

15640

Adm.

D.A.P.P.P

771

0.1.

Teren

AL PEDAGOGICA NR 2, bl TC

2015

145.925,00

89877

Adm.

D.A.P.P.P

772

1.3.7.2.

Parcare

STR STEJAR NR 5, bl G1, I1, I2

2015

4.859,00

15641

Adm.

D.A.P.P.P

773

0.1.

Teren

STR STEJAR NR 5, bl G1, I1, I2

2015

21.128,00

89878

Adm.

D.A.P.P.P

774

1.3.7.2.

Parcare

STR MIRCEA CEL BATRAN NR 4, bl A4, A3, A2, B2

2015

94.099,00

15642

Adm.

D.A.P.P.P

775

0.1.

Teren

STR MIRCEA CEL BATRAN NR 4, bl A4, A3, A2, B2

2015

205.054,00

89879

Adm.

D.A.P.P.P

776

1.3.7.2.

Parcare

AL MIRCEA CEL BATRAN NR 10, bl V4, V3, V2, V1, O3, O2

2015

22.502,00

15643

Adm.

D.A.P.P.P

777

0.1.

Teren

AL MIRCEA CEL BATRAN NR 10, bl V4, V3, V2, V1, O3, O2

2015

52.516,00

89880

Adm.

D.A.P.P.P

778

1.3.7.2.

Parcare

STR CIURCHI NR 109, bl B2, B7, F4

2015

12.304,00

15644

Adm.

D.A.P.P.P

779

0.1.

Teren

STR CIURCHI NR 109, bl B2, B7, F4

2015

52.065,00

89881

Adm.

D.A.P.P.P

780

1.3.7.2.

Parcare

STR CIURCHI NR 105, blD1, F4, F5

2015

7.752,00

15645

Adm.

D.A.P.P.P

781

0.1.

Teren

STR CIURCHI NR 105, blD1, F4, F5

2015

37.865,00

89882

Adm.

D.A.P.P.P

782

1.3.7.2.

Parcare

STR V LUPU NR 93, bl V1, V2, L1

2015

7.716,00

15646

Adm.

D.A.P.P.P

783

0.1.

Teren

STR V LUPU NR 93, bl V1, V2, L1

2015

29.607,00

89883

Adm.

D.A.P.P.P

784

1.3.7.2.

Parcare

BLD TUDOR VLADIMIRESCU NR 95, bl 95, 97, 101

2015

8.389,00

15647

Adm.

D.A.P.P.P

785

0.1.

Teren

BLD TUDOR VLADIMIRESCU NR 95, bl 95, 97, 101

2015

41.800,00

89884

Adm.

D.A.P.P.P

786

1.3.7.2.

Parcare

BLD T. VLADIMIRESCU NR 101, bl 99, 101, 103

2015

18.004,00

15648

Adm.

D.A.P.P.P

787

0.1.

Teren

BLD T. VLADIMIRESCU NR 101, bl 99, 101, 103

2015

124.843,00

89885

Adm.

D.A.P.P.P

788

1.3.7.2.

Parcare

STR VITEJILOR NR 11, bl H6, SD5, SD6, SD7, SD8, SD9, F7

2015

43.622,00

15649

Adm.

D.A.P.P.P

789

0.1.

Teren

STR VITEJILOR NR 11, bl H6, SD5, SD6, SD7, SD8, SD9, F7

2015

116.085,00

89886

Adm.    D.A.P.P.P

790

1.3.7.2.

Parcare

SOS PACURARI NR 93, bl 474

2015

8.389,00

15650

Adm.    D.A.P.P.P

791

0.1.

Teren

SOS PACURARI NR 93, bl 474

2015

23.981,00

89887

Adm.    D.A.P.P.P

792

1.3.7.2.

Parcare

STR ROMAN VODA NR 15, bl B1, A8, A9, A10, A11, O1, N1, H4

2015

69.552,00

15651

Adm.    D.A.P.P.P

793

0.1.

Teren

STR ROMAN VODA NR 15, bl B1, A8, A9, A10, A11, O1, N1, H4

2015

242.642,00

89888

Adm.    D.A.P.P.P

794

1.3.7.2.

Parcare

BLD INDEPENDENTEI NR 18, bl Y1, Y2

2015

9.905,00

15652

Adm.    D.A.P.P.P

795

0.1.

Teren

BLD INDEPENDENTEI NR 18, bl Y1, Y2

2015

49.317,00

89889

Adm.    D.A.P.P.P

796

1.3.7.2.

Parcare

STR LUCA ARBORE NR 16, bl 511, 512, 513, 505, 506, 507

2015

90.009,00

15653

Adm.    D.A.P.P.P

797

0.1.

Teren

STR LUCA ARBORE NR 16, bl 511, 512, 513, 505, 506, 507

2015

271.277,00

89890

Adm.    D.A.P.P.P

798

1.3.7.2.

Parcare

AL ROZELOR NR 16, bl A6, A7, R3, K2

2015

27.714,00

15654

Adm.    D.A.P.P.P

799

0.1.

Teren

AL ROZELOR NR 16, bl A6, A7, R3, K2

2015

104.400,00

89891

Adm.    D.A.P.P.P

800

1.3.7.2.

Parcare

BLD INDEPENDENTEI NR 11, bl A1-4, B1-5

2015

33.385,00

15655

Adm.    D.A.P.P.P

801

0.1.

Teren

BLD INDEPENDENTEI NR 11, bl A1-4, B1-5

2015

238.580,00

89892

Adm.    D.A.P.P.P

802

1.3.7.2.

Parcare

SOS PACURARI NR 18, bl 556, 557, T1

2015

23.487,00

15656

Adm.    D.A.P.P.P

803

0.1.

Teren

SOS PACURARI NR 18, bl 556, 557, T1

2015

78.201,00

89893

Adm.    D.A.P.P.P

804

1.3.7.2.

Parcare

SOS PACURARI NR 49, bl camin Antibiotice

2015

9.228,00

15657

Adm.    D.A.P.P.P

805

0.1.

Teren

SOS PACURARI NR 49, bl camin Antibiotice

2015

35.876,00

89894

Adm.    D.A.P.P.P

806

1.3.7.2.

Parcare

STR GRADINARI NR 11, BL a8-12, b12, b35

2015

36.352,00

15658

Adm.    D.A.P.P.P

807

0.1.

Teren

STR GRADINARI NR 11, BL a8-12, b12, b35

2015

94.663,00

89895

Adm.    D.A.P.P.P

808

1.6.2.

Constructie corp A

STR CIURCHI NR 111, suprafata utila 519 mp

31.12.2015

1.780.623,00

15663

Adm. DAPPP, HCL 343/29.10.2015

809

1.6.2.

Constructie corp B

STR CIURCHI NR 111, suprafata utila 635 mp

31.12.2015

1.429.697,00

15664

Adm. DAPPP, HCL 343/29.10.2015

810

1.6.2.

Cabina portar

STR CIURCHI NR 111

31.12.2015

67.095,00

15665

Adm. DAPPP, HCL 343/29.10.2015

811

0.1.

Teren

STR CIURCHI NR 111, suprafata utila 460 mp

31.12.2015

768.963,00

89896

Adm. DAPPP, HCL 343/29.10.2015

812

1.6.2.

Cladire Corp A-Muzeu de Istorie Naturala

B-dul Independentei nr 16, suprafata construita 847 mp, suprafata construita desfasurata 1820 mp, subsol tehnic 12 mp

31.12.2015

1.677.382,00

15714

HCL 312/30.09.2015, HCL 375/25.11.2015

813

0.1.

Teren aferent Corp A-Muzeu de Istorie Naturala

aferent Corp A - Muzeu de Istorie Naturala, B-dul Independentei nr 16, suprafata 2919 mp,

31.12.2015

5.436.459,00

89899

HCL 312/30.09.2015, HCL 375/25.11.2015

814

1.5.12.

CABINA PAZA

PARCARE ROMTELECOM

28.12.2015

44.281,95

15899

PV 123127/28.12.2015

815

1.5.12.

CABINA PAZA

PARCARE STR.M.MAICILOR

28.12.2015

44.281,95

15900

PV 123127/28.12.2015

816

3.1.6.

BOLARZI

PARCARE ROMTELECOM

28.12.2015

15.985,10

61732

PV 123127/28.12.2015

817

3.1.6.

BOLARZI

PARCARE ROMTELECOM

28.12.2015

15.985,10

61733

PV 123127/28.12.2015

818

3.1.6.

BOLARZI

PARCARE ROMTELECOM

28.12.2015

15.985,10

61734

PV 123127/28.12.2015

819

3.1.6.

BOLARZI

PARCARE ROMTELECOM

28.12.2015

15.985,10

61735

PV 123127/28.12.2015

820

3.1.6.

BOLARZI

PARCARE STR.M.MAICILOR

28.12.2015

15.985,11

61736

PV 123127/28.12.2015

821

3.1.6.

BOLARZI

PARCARE STR.M.MAICILOR

28.12.2015

15.985,10

61737

PV 123127/28.12.2015

822

3.1.6.

BOLARZI

PARCARE STR.M.MAICILOR

28.12.2015

15.985,10

61738

PV 123127/28.12.2015

823

3.1.6.

BOLARZI

PARCARE STR.M.MAICILOR

28.12.2015

15.985,10

61739

PV 123127/28.12.2015

824

3.1.6.

BOLARZI

PARCARE STR.M.MAICILOR

28.12.2015

15.985,10

61740

PV 123127/28.12.2015

825

3.1.6.

BOLARZI

PARCARE STR.M.MAICILOR

28.12.2015

15.985,10

61741

PV 123127/28.12.2015

826

3.1.6.

BOLARZI

PARCARE STR.M.MAICILOR

28.12.2015

15.985,10

61742

PV 123127/28.12.2015

827

3.1.6.

BOLARZI

PARCARE STR.M.MAICILOR

28.12.2015

15.985,10

61743

PV 123127/28.12.2015

828

3.1.6.

BOLARZI

PARCARE STR.M.MAICILOR

28.12.2015

15.985,10

61744

PV 123127/28.12.2015

625.081.945,82

PRESEDINTE DE SEDINTA

MUNICIPIUL IASI    Insusit de Consiliul Local Iași

DAPPP-SERVICIUL ADMINISTRARE SPATII COMERCIALE    prin HCL    /    2016

Primarul Municipiului Iasi

ANEXA 1.2.

Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Iași

Nr.

crt.

Cod

clasif.

Denumirea

bunului

Elemente de identificare

Anul

dobândirii

Valoare inventar

Număr inventar

Situația juridică actuală

1

1.5.2.

Cladire din caramida

Parcul Expozitiei 77,50 mp

1940

25.422,00

1611

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

2

1.5.2.

Cladire

B-dul.Carol I nr.2, Suprafață utilă-62,13 mp

1940

11,26

1612

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

3

1.5.2.

Cladire

Str.Păcurari nr.29, Suprafață utilă-141,56 mp

1950

7,30

1642

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

4

1.5.2.

Cladire

Str. Lăpușneanu nr.34, Suprafață utilă-812,78 mp

1961

10.070,22

1795

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

5

1.5.2.

Cladire

Str. Smârdan nr.5, Suprafață-848 mp

1962

88.588,00

1867

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

6

1.5.2.

Cladire

Str. Vasile Lupu nr.114-116,bl.A3,tr.I,parter, Suprafață utilă-46,92 mp

1968

49.102,00

10004

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

7

1.5.2.

Cladire

Str. Mușatini nr.1,bl.M11,sc.B,parter, Suprafața utilă -132,72 mp

1971

371.335,08

10154

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

8

1.5.2.

Cladire

Str.Egalității nr.29,bl.805,sc.A,parter, Suprafața utilă 108,44 mp

1981

307.536,22

10751

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

9

1.5.2.

Cladire

Str.Petre Tutea nr.4,bl.844,sc.B,parter, Suprafața utilă -69,30 mp

1981

172.520,91

10752

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

10

1.5.2.

Cladire

Străp. Silvestru, bl.CL8, parter , Suprafața utilă -107,83 mp

1986

11.079.791,03

11288

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

11

1.5.2.

Cladire

Tomești,bl.45,parter, Suprafața utilă -641,55 mp

1987

745.719,43

11420

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

12

1.5.2.

Cladire

Str. Petre Tutea nr.7-9,bl.911,tr.II-III,p, Suprafața utilă-195,32 mp; Suprafață construită-218 mp

1989

323.999,91

11591

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

13

1.5.2.

Cladire

b-dul.Alexandru cel Bun nr.32,bl.H3,parter,Suprafața utilă -101,67 mp

1991

371.324,14

11684

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

14

1.5.2.

Cladire

Str. Cuza Vodă nr.53, corp A+B, Suprafață - 440,04 mp

1900

1.035.321,00

13228

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

15

1.5.2.

Constructie

Ansamblul de vestigii medievale Stefan cel Mare si Sfint, suprafata totala 1843 mp, din care C1 - 1.795 mp subsol, C2 - 33 mp parter, C3 - 10 mp parter, C4 - 5 mp, parter

2008

1.453.140,97

13538

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

16

1.5.2.

Cladire

str. Elena Doamna nr. 15, suprafata 748.74 mp

1900

187.185,00

14173

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

17

1.5.2.

Cladire

situat in PT 14 D.Cantemir, str. Decebal nr. 36-38, suprafata utila-89,76 mp (S.construita 99,03 mp) -CF 149031-C1

1967

17.908,30

14859CET

HCL 21/2014

18

1.5.2.

Constructie

str. Toma Cozma nr. 9, suprafața construita 366 mp

2012

15.379,46

14230CET

HCL 203/2013, HCL 297/2013, HCL 131/2014

19

1.5.2.

Constructie-cos

centrala

str. Toma Cozma nr. 9, suprafata construita la sol 18 mp, suprafața 38,58 mp

2012

1.354,65

14340cet

HCL 203/2012

20

0.1.

Teren

Aferent imobil str. Sf.Sava nr.19, Suprafata :165,51 mp

1904

25.639,57

8053

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

21

0.1

Teren cota indiviza

B-dul.Carol I nr.2, Suprafață teren 72 mp

1940

10.882,50

8477

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

22

0.1.

Teren

Cuza Vodă nr.53, Suprafața-753,02 mp

1950

82.569,89

8506

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

23

0.1.

Teren

Aferent imobil str.Cuza Voda nr.52, Suprafata :134,34 mp

2005

1.436,03

87803

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

24

0.1.

Teren

Aferent imobil str. Cuza Voda nr.60, Suprafata :91 mp

2005

11.770,15

87804

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

25

0.1.

Teren

Str. Sf.Lazar nr.76, Suprafata :414,78 mp

2005

53.653,13

87807

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

26

0.1.

Teren

Aferent imobil str. Cuza Voda nr.58, Suprafata :75,65 mp

2005

9.784,92

87808

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

27

0.1.

Teren

Aferent imobil str. Pacurari nr.25, Suprafata :610 mp

2005

77.151,97

87809

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

28

0.1.

Teren

Aferent imobil Str.Agatha Barsescu nr.15, Suprafața:21 mp

1915

5.872,77

87813

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

29

0.1.

Teren

Aferent imobil, Str.Agatha Barsescu nr.6, Suprafața:24,30 mp

1885

6.984,60

87814

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

30

0.1.

Teren

Aferent imobil str. Dragos Voda nr.29, Suprafata :194,33 mp

2005

28.078,35

87817

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

31

0.1.

Teren

Aferent imobil str. Elena Doamna nr.25,Suprafata :1697,40 mp

2005

219.565,24

87818

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

32

0.1.

Teren

Aferent imobil str. Elena Doamna nr.37,Suprafata :528,47 mp

2005

68.358,70

87819

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

33

0.1.

Teren

Aferent imobil str. Elena Doamna nr.50,Suprafata :59 mp

2005

7.632,52

87820

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

34

0.1.

Teren

Str.Gradinari nr.26, Suprafața:1176,63 mp

2005

143.746,69

87821

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

35

0.1.

Teren

Aferent imobil str. M.I.Popescu nr.20, Suprafata :174,99 mp

2005

22.132,66

87822

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

36

0.1.

Teren

Aferent imobil str. N.Gane nr.20, Suprafata :56,01 mp

2005

7.245,06

87823

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

37

0.1.

Teren

Aferent imobil str. N.Gane nr.20A, Suprafata :70 mp

2005

9.055,37

87824

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

38

0.1.

Teren

Sos.Iasi-Tomesti nr.3-5, Suprafața:300 mp

2005

36.650,36

87826

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

39

0.1.

Teren

Aferent imobil str. Tatarasi nr.13, Suprafata : 1630.16 mp

2005

231.511,62

87827

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

40

0.1.

Teren

Aferent imobil str. Tatarasi nr.64, Suprafata :418.66 mp

2005

73.808,69

87828

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

41

0.1.

Teren

Aferent imobil str. Brindusa nr.1, Suprafata :54,16 mp

2005

6.616,58

87832

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

42

0.1.

Teren

Aferent imobil str. Pacurari nr.66, Suprafata 120,64 mp

2005

15.257,27

87834

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

43

0.1.

Teren

Str. Rapa Galbena nr.2A, Suprafata :51,74 mp

2005

6.693,04

87836

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

44

0.1.

Teren

Aferent imobil str.Pacurari nr.47, Suprafata :307 mp

2005

38.828,68

87838

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

45

0.1

Teren cota indiviza

Străp. Silvestru, bl.CL8, parter, Suprafața -11,98 mp

1986

1.446,16

88012

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

46

0.1

Teren cota indiviza

Str.Egalității nr.29,bl.805,sc.A,parter, Suprafața 21,69 mp

1981

2.617,61

88014

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

47

0.1

Teren cota indiviza

Str.Petre Tutea nr.4,bl.844,sc.B,parter, Suprafața -13,86 mp

1981

1.672,93

88015

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

48

0.1

Teren cota indiviza

Str. Mușatini nr.1,bl.M11,sc.B,parter, Suprafața 26,54 mp

1971

3.203,33

88016

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

49

0.1

Teren cota indiviza

Tomești,bl.45,parter, Suprafața -128,31 mp

1987

15.484,04

88018

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

50

0.1

Teren cota indiviza

Str. Petre Tutea nr.7-9,bl.911,tr.II-III,p, Suprafața - 31,14 mp (cota de 2,24% din terenul cu nr. Cadastral 356-CF 120766)

1989

3.605,04

88019

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

51

0.1

Teren cota indiviza

b-dul.Alexandru cel Bun nr.32,bl.H3,parter, Suprafața -11,30 mp

1991

1.363,22

88020

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

52

0.1

Teren cota indiviza

Str.Păcurari nr.29, Suprafață -141,56 mp

1950

17.083,11

88021

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

53

0.1

Teren cota indiviza

Str. Lăpușneanu nr.34, Suprafață-162,56 mp

1961

19.617,78

88022

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

54

0.1

Teren cota indiviza

Str. Vasile Lupu nr.114-116,bl.A3,tr.I,parter, Suprafață utilă-46,92mp

1968

5.662,84

88023

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

55

0.1.

Teren

B-dul.Carol I nr.2, Suprafață teren aferent 134,134 mp

1940

16.186,39

88024

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

56

0.1

Teren

Str. Smârdan nr.5, Suprafață -982 mp

1962

84.194,88

88025

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

57

0.1.

Teren

Str. Buna Vestire nr.7, Suprafata :14,50 mp

2006

1.790,86

88074

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

58

0.1

Teren

Aferent Ansamblul de vestigii medievale Stefan cel Mare si Sfint - 1.798 mp

2008

11.528.287,03

88938

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

59

0.1.

Teren

str. Elena Doamna nr. 15, suprafata totala 2300 mp din care 748.74 mp construit, iar 1551.26 mp curte

1900

421.671,25

89364

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

60

0.1.

Teren

situat in str. Toma Cozma nr. 9, suprafața 956 mp, CF 147798, nr. cadastral 147798

2007

43.462,21

89459 CET

HCL 203/2013, HCL 297/2013

61

0.1.

Teren

Teren - PT Păcurari - Copou, Str. Toma Cozma nr.9, suprafata 18 mp

2007

3.828,24

89460 CET

HCL 203/2013, HCL 297/2013

62

0.1.

Teren

str. Theodor Burada nr. 5, Suprafata:570,67 mp

2015

68.866,57

HCL 411/2015

63

1.6.2.

Cladire

Muzeul Municipal, str. Zmeu nr. 3, suprafata construita la sol 480 mp, CF 137200, nr. cadastral 137200

09.03.2016

8.063.431,81

13881

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

64

0.1.

Teren

Muzeul Munincipal, str. Zmeu nr. 3, suprafata 1162 mp,

CF 137200, nr. cadastral 137200

15.07.2011

60.465,14

89193

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

65

1.3.24.

CABINA PAZA

Muzeul Munincipal, str. Zmeu nr. 3

09.03.2016

26.169,04

15908

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

66

1.8.6.

RETEA APA RECE SI CANALIZARE

Muzeul Munincipal, str. Zmeu nr. 3

09.03.2016

92.486,97

15909

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

67

1.7.1.3.

LEGATURA IN PCT TRAFO+BRANSAM ENT ELECTRIC

Muzeul Munincipal, str. Zmeu nr. 3

09.03.2016

220.999,27

15910

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

68

1.3.20.

SISTEM ILUMINAT INTERIOR

Muzeul Munincipal, str. Zmeu nr. 3

09.03.2016

368.966,25

15911

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

69

1.7.1.1.

SISTEM ILUMINAT EXTERIOR

Muzeul Munincipal, str. Zmeu nr. 3

09.03.2016

70.764,64

15912

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

70

1.7.1.2.

STALPI ILUMINAT

Muzeul Munincipal, str. Zmeu nr. 3

09.03.2016

8.039,17

15913

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

71

1.7.1.2.

STALPI ILUMINAT

Muzeul Munincipal, str. Zmeu nr. 3

09.03.2016

8.039,17

15914

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

72

1.7.1.2.

STALPI ILUMINAT

Muzeul Munincipal, str. Zmeu nr. 3

09.03.2016

8.039,17

15915

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

73

1.7.1.2.

STALPI ILUMINAT

Muzeul Munincipal, str. Zmeu nr. 3

09.03.2016

8.039,16

15916

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

74

1.7.1.2.

STALPI ILUMINAT

Muzeul Munincipal, str. Zmeu nr. 3

09.03.2016

8.039,16

15917

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

75

1.7.1.2.

STALPI ILUMINAT

Muzeul Munincipal, str. Zmeu nr. 3

09.03.2016

8.039,16

15918

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

76

1.7.1.2.

STALPI ILUMINAT

Muzeul Munincipal, str. Zmeu nr. 3

09.03.2016

8.039,16

15919

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

77

1.7.1.2.

STALPI ILUMINAT

Muzeul Munincipal, str. Zmeu nr. 3

09.03.2016

8.039,16

15920

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

78

1.7.1.2.

STALPI ILUMINAT

Muzeul Munincipal, str. Zmeu nr. 3

09.03.2016

8.039,16

15921

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

79

1.7.1.2.

STALPI ILUMINAT

Muzeul Munincipal, str. Zmeu nr. 3

09.03.2016

8.039,16

15922

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

80

1.7.1.2.

STALPI ILUMINAT

Muzeul Munincipal, str. Zmeu nr. 3

09.03.2016

8.039,16

15923

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

81

1.7.1.2.

STALPI ILUMINAT

Muzeul Munincipal, str. Zmeu nr. 3

09.03.2016

8.039,16

15924

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

82

1.7.1.2.

STALPI ILUMINAT

Muzeul Munincipal, str. Zmeu nr. 3

09.03.2016

8.039,16

15925

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

83

1.7.1.2.

STALPI ILUMINAT

Muzeul Munincipal, str. Zmeu nr. 3

09.03.2016

8.039,16

15926

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

84

1.7.1.2.

STALPI ILUMINAT

Muzeul Munincipal, str. Zmeu nr. 3

09.03.2016

8.039,16

15927

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

85

2.1.17.3.1.

CHILLER 75KW

Muzeul Munincipal, str. Zmeu nr. 3

09.03.2016

81.492,95

2964

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

86

2.1.17.3.1.

CAZANE 50 KW

Muzeul Munincipal, str. Zmeu nr. 3

09.03.2016

9.844,22

2965

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

87

2.1.17.3.1.

CAZANE 50 KW

Muzeul Munincipal, str. Zmeu nr. 3

09.03.2016

9.844,23

2966

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

88

2.1.17.3.1.

CAZANE 50 KW L

Muzeul Munincipal, str. Zmeu nr. 3

09.03.2016

9.844,23

2967

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

89

2.1.16.5.

TABLOU CT

Muzeul Munincipal, str. Zmeu nr. 3

09.03.2016

4.282,96

2968

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

90

2.1.17.3.1.

TABLOU ETAJ -SIST ILUMIN INTERIOR

Muzeul Munincipal, str. Zmeu nr. 3

09.03.2016

21.031,36

2969

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

91

2.1.16.5.

REFLECTOR

Muzeul Munincipal, str. Zmeu nr. 3

09.03.2016

3.141,14

2970

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

92

2.1.16.5.

REFLECTOR

Muzeul Munincipal, str. Zmeu nr. 3

09.03.2016

3.140,61

2971

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

93

2.1.16.5.

REFLECTOR

Muzeul Munincipal, str. Zmeu nr. 3

09.03.2016

3.140,61

2972

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

94

2.1.16.5.

REFLECTOR

Muzeul Munincipal, str. Zmeu nr. 3

09.03.2016

3.140,61

2973

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

95

2.1.16.5.

REFLECTOR

Muzeul Munincipal, str. Zmeu nr. 3

09.03.2016

3.140,61

2974

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

96

2.1.16.5.

REFLECTOR

Muzeul Munincipal, str. Zmeu nr. 3

09.03.2016

3.140,61

2975

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

97

2.1.16.5.

REFLECTOR

Muzeul Munincipal, str. Zmeu nr. 3

09.03.2016

3.140,61

2976

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

98

2.1.16.5.

REFLECTOR

Muzeul Munincipal, str. Zmeu nr. 3

09.03.2016

3.140,61

2977

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

99

2.1.16.5.

REFLECTOR

Muzeul Munincipal, str. Zmeu nr. 3

09.03.2016

3.140,61

2978

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

100

2.1.16.5.

REFLECTOR

Muzeul Munincipal, str. Zmeu nr. 3

09.03.2016

3.140,61

2979

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

101

2.1.16.5.

REFLECTOR

Muzeul Munincipal, str. Zmeu nr. 3

09.03.2016

3.140,61

2980

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

102

2.1.16.5.

REFLECTOR

Muzeul Munincipal, str. Zmeu nr. 3

09.03.2016

3.140,61

2981

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

103

2.1.16.5.

REFLECTOR

Muzeul Munincipal, str. Zmeu nr. 3

09.03.2016

3.140,61

2982

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

104

2.1.16.5.

REFLECTOR

Muzeul Munincipal, str. Zmeu nr. 3

09.03.2016

3.140,61

2983

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

105

2.1.16.5.

REFLECTOR

Muzeul Munincipal, str. Zmeu nr. 3

09.03.2016

3.140,61

2984

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

106

2.1.16.5.

REFLECTOR

Muzeul Munincipal, str. Zmeu nr. 3

09.03.2016

3.140,61

2985

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

107

2.1.16.5.

REFLECTOR

Muzeul Munincipal, str. Zmeu nr. 3

09.03.2016

3.140,61

2986

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

108

2.1.16.5.

REFLECTOR

Muzeul Munincipal, str. Zmeu nr. 3

09.03.2016

3.140,61

2987

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

109

2.1.16.5.

REFLECTOR

Muzeul Munincipal, str. Zmeu nr. 3

09.03.2016

3.140,61

2988

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

110

2.1.16.5.

REFLECTOR

Muzeul Munincipal, str. Zmeu nr. 3

09.03.2016

3.140,61

2989

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

111

2.1.16.5.

REFLECTOR

Muzeul Munincipal, str. Zmeu nr. 3

09.03.2016

3.140,61

2990

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

112

2.1.16.5.

REFLECTOR

Muzeul Munincipal, str. Zmeu nr. 3

09.03.2016

3.140,61

2991

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

113

2.1.16.5.

REFLECTOR

Muzeul Munincipal, str. Zmeu nr. 3

09.03.2016

3.140,61

2992

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

114

2.1.16.5.

REFLECTOR

Muzeul Munincipal, str. Zmeu nr. 3

09.03.2016

3.140,61

2993

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

115

2.1.16.5.

REFLECTOR

Muzeul Munincipal, str. Zmeu nr. 3

09.03.2016

3.140,61

2994

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

116

2.1.16.5.

REFLECTOR

Muzeul Munincipal, str. Zmeu nr. 3

09.03.2016

3.140,61

2995

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

117

2.1.16.5.

REFLECTOR

Muzeul Munincipal, str. Zmeu nr. 3

09.03.2016

3.140,61

2996

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

118

2.1.16.5.

REFLECTOR

Muzeul Munincipal, str. Zmeu nr. 3

09.03.2016

3.140,61

2997

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

119

2.1.16.5.

REFLECTOR

Muzeul Munincipal, str. Zmeu nr. 3

09.03.2016

3.140,61

2998

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

120

2.1.16.5.

REFLECTOR

Muzeul Munincipal, str. Zmeu nr. 3

09.03.2016

3.140,61

2999

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

121

2.1.16.5.

REFLECTOR

Muzeul Munincipal, str. Zmeu nr. 3

09.03.2016

3.140,61

21000

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

122

2.1.16.5.

REFLECTOR

Muzeul Munincipal, str. Zmeu nr. 3

09.03.2016

3.140,61

21001

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

123

2.1.16.5.

REFLECTOR

Muzeul Munincipal, str. Zmeu nr. 3

09.03.2016

3.140,61

21002

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

124

2.1.16.5.

REFLECTOR

Muzeul Munincipal, str. Zmeu nr. 3

09.03.2016

3.140,61

21003

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

125

2.1.16.5.

REFLECTOR

Muzeul Munincipal, str. Zmeu nr. 3

09.03.2016

3.140,61

21004

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

126

2.1.16.5.

REFLECTOR

Muzeul Munincipal, str. Zmeu nr. 3

09.03.2016

3.140,61

21005

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

127

2.1.16.5.

REFLECTOR

Muzeul Munincipal, str. Zmeu nr. 3

09.03.2016

3.140,61

21006

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

128

2.1.16.5.

REFLECTOR

Muzeul Munincipal, str. Zmeu nr. 3

09.03.2016

3.140,61

21007

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

129

2.1.16.5.

REFLECTOR

Muzeul Munincipal, str. Zmeu nr. 3

09.03.2016

3.140,61

21008

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

130

2.1.16.5.

REFLECTOR

Muzeul Munincipal, str. Zmeu nr. 3

09.03.2016

3.140,61

21009

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

131

2.1.16.5.

REFLECTOR

Muzeul Munincipal, str. Zmeu nr. 3

09.03.2016

3.140,61

21010

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

132

2.1.16.5.

REFLECTOR

Muzeul Munincipal, str. Zmeu nr. 3

09.03.2016

3.140,61

21011

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

133

2.1.16.5.

REFLECTOR

Muzeul Munincipal, str. Zmeu nr. 3

09.03.2016

3.140,61

21012

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

134

2.1.16.5.

REFLECTOR

Muzeul Munincipal, str. Zmeu nr. 3

09.03.2016

3.140,61

21013

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

135

2.1.16.5.

REFLECTOR

Muzeul Munincipal, str. Zmeu nr. 3

09.03.2016

3.140,61

21014

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

136

2.1.16.5.

REFLECTOR

Muzeul Munincipal, str. Zmeu nr. 3

09.03.2016

3.140,61

21015

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

137

2.1.16.5.

REFLECTOR

Muzeul Munincipal, str. Zmeu nr. 3

09.03.2016

3.140,61

21016

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

138

2.1.16.5.

REFLECTOR

Muzeul Munincipal, str. Zmeu nr. 3

09.03.2016

3.140,61

21017

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

139

2.1.16.5.

REFLECTOR

Muzeul Munincipal, str. Zmeu nr. 3

09.03.2016

3.140,61

21018

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

140

2.1.16.5.

REFLECTOR

Muzeul Munincipal, str. Zmeu nr. 3

09.03.2016

3.140,61

21019

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

141

2.1.16.5.

REFLECTOR

Muzeul Munincipal, str. Zmeu nr. 3

09.03.2016

3.140,61

21020

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

142

2.1.16.5.

REFLECTOR

Muzeul Munincipal, str. Zmeu nr. 3

09.03.2016

3.140,61

21021

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

143

2.1.16.5.

REFLECTOR

Muzeul Munincipal, str. Zmeu nr. 3

09.03.2016

3.140,61

21022

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

144

2.1.16.5.

REFLECTOR

Muzeul Munincipal, str. Zmeu nr. 3

09.03.2016

3.140,61

21023

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

145

2.1.16.5.

REFLECTOR

Muzeul Munincipal, str. Zmeu nr. 3

09.03.2016

3.140,61

21024

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

146

2.1.16.5.

REFLECTOR

Muzeul Munincipal, str. Zmeu nr. 3

09.03.2016

3.140,61

21025

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

147

2.1.16.5.

REFLECTOR

Muzeul Munincipal, str. Zmeu nr. 3

09.03.2016

3.140,61

21026

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

148

2.1.16.5.

REFLECTOR

Muzeul Munincipal, str. Zmeu nr. 3

09.03.2016

3.140,61

21027

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

149

2.1.16.5.

REFLECTOR

Muzeul Munincipal, str. Zmeu nr. 3

09.03.2016

3.140,61

21028

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

150

2.1.16.5.

REFLECTOR

Muzeul Munincipal, str. Zmeu nr. 3

09.03.2016

3.140,61

21029

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

151

2.1.16.5.

REFLECTOR

Muzeul Munincipal, str. Zmeu nr. 3

09.03.2016

3.140,61

21030

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

152

2.1.16.5.

REFLECTOR

Muzeul Munincipal, str. Zmeu nr. 3

09.03.2016

3.140,61

21031

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

153

2.1.16.5.

REFLECTOR

Muzeul Munincipal, str. Zmeu nr. 3

09.03.2016

3.140,61

21032

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

154

2.1.16.5.

REFLECTOR

Muzeul Munincipal, str. Zmeu nr. 3

09.03.2016

3.140,61

21033

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

155

2.1.16.5.

REFLECTOR

Muzeul Munincipal, str. Zmeu nr. 3

09.03.2016

3.140,61

21034

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

156

2.1.16.5.

REFLECTOR

Muzeul Munincipal, str. Zmeu nr. 3

09.03.2016

3.140,61

21035

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

157

2.1.16.5.

REFLECTOR

Muzeul Munincipal, str. Zmeu nr. 3

09.03.2016

3.140,61

21036

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

158

2.1.16.5.

REFLECTOR

Muzeul Munincipal, str. Zmeu nr. 3

09.03.2016

3.140,61

21037

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

159

2.1.16.5.

REFLECTOR

Muzeul Munincipal, str. Zmeu nr. 3

09.03.2016

3.140,61

21038

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

160

2.1.16.5.

REFLECTOR

Muzeul Munincipal, str. Zmeu nr. 3

09.03.2016

3.140,61

21039

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

161

2.1.16.5.

REFLECTOR

Muzeul Munincipal, str. Zmeu nr. 3

09.03.2016

3.140,61

21040

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

162

2.1.16.5.

REFLECTOR

Muzeul Munincipal, str. Zmeu nr. 3

09.03.2016

3.140,61

21041

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

163

2.1.16.5.

REFLECTOR

Muzeul Munincipal, str. Zmeu nr. 3

09.03.2016

3.140,61

21042

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

164

2.1.16.5.

REFLECTOR

Muzeul Munincipal, str. Zmeu nr. 3

09.03.2016

3.140,61

21043

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

165

2.1.16.5.

REFLECTOR

Muzeul Munincipal, str. Zmeu nr. 3

09.03.2016

3.140,61

21044

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

166

2.1.16.5.

REFLECTOR

Muzeul Munincipal, str. Zmeu nr. 3

09.03.2016

3.140,61

21045

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

167

2.1.16.5.

REFLECTOR

Muzeul Munincipal, str. Zmeu nr. 3

09.03.2016

3.140,61

21046

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

168

2.1.16.5.

REFLECTOR

Muzeul Munincipal, str. Zmeu nr. 3

09.03.2016

3.140,61

21047

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

169

2.1.16.5.

REFLECTOR

Muzeul Munincipal, str. Zmeu nr. 3

09.03.2016

3.140,61

21048

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

170

2.1.16.5.

REFLECTOR

Muzeul Munincipal, str. Zmeu nr. 3

09.03.2016

3.140,61

21049

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

171

2.1.16.5.

REFLECTOR

Muzeul Munincipal, str. Zmeu nr. 3

09.03.2016

3.140,61

21050

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

172

2.1.16.5.

REFLECTOR

Muzeul Munincipal, str. Zmeu nr. 3

09.03.2016

3.140,61

21051

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

173

2.1.16.5.

REFLECTOR

Muzeul Munincipal, str. Zmeu nr. 3

09.03.2016

3.140,61

21052

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

174

2.1.16.5.

REFLECTOR

Muzeul Munincipal, str. Zmeu nr. 3

09.03.2016

3.140,61

21053

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

175

2.1.16.5.

REFLECTOR

Muzeul Munincipal, str. Zmeu nr. 3

09.03.2016

3.140,61

21054

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

176

2.1.16.5.

REFLECTOR

Muzeul Munincipal, str. Zmeu nr. 3

09.03.2016

3.140,61

21055

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

177

2.1.16.5.

REFLECTOR

Muzeul Munincipal, str. Zmeu nr. 3

09.03.2016

3.140,61

21056

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

178

2.1.16.5.

REFLECTOR

Muzeul Munincipal, str. Zmeu nr. 3

09.03.2016

3.140,61

21057

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

179

2.1.16.5.

REFLECTOR

Muzeul Munincipal, str. Zmeu nr. 3

09.03.2016

3.140,61

21058

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

180

2.1.16.5.

REFLECTOR

Muzeul Munincipal, str. Zmeu nr. 3

09.03.2016

3.140,61

21059

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

181

2.1.16.5.

REFLECTOR

Muzeul Munincipal, str. Zmeu nr. 3

09.03.2016

3.140,61

21060

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

182

2.1.16.5.

REFLECTOR

Muzeul Munincipal, str. Zmeu nr. 3

09.03.2016

3.140,61

21061

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

183

2.1.16.5.

REFLECTOR

Muzeul Munincipal, str. Zmeu nr. 3

09.03.2016

3.140,61

21062

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

184

2.1.16.5.

REFLECTOR

Muzeul Munincipal, str. Zmeu nr. 3

09.03.2016

3.140,61

21063

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

185

2.1.16.5.

REFLECTOR

Muzeul Munincipal, str. Zmeu nr. 3

09.03.2016

3.140,61

21064

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

186

2.1.16.5.

REFLECTOR

Muzeul Munincipal, str. Zmeu nr. 3

09.03.2016

3.140,61

21065

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

187

2.1.16.5.

REFLECTOR

Muzeul Munincipal, str. Zmeu nr. 3

09.03.2016

3.140,61

21066

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

188

2.1.16.5.

REFLECTOR

Muzeul Munincipal, str. Zmeu nr. 3

09.03.2016

3.140,61

21067

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

189

2.1.16.5.

REFLECTOR

Muzeul Munincipal, str. Zmeu nr. 3

09.03.2016

3.140,61

21068

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

190

2.1.16.5.

REFLECTOR

Muzeul Munincipal, str. Zmeu nr. 3

09.03.2016

3.140,61

21069

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

191

2.1.16.5.

REFLECTOR

Muzeul Munincipal, str. Zmeu nr. 3

09.03.2016

3.140,61

21070

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

192

2.1.16.5.

REFLECTOR

Muzeul Munincipal, str. Zmeu nr. 3

09.03.2016

3.140,61

21071

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

193

2.1.16.5.

REFLECTOR

Muzeul Munincipal, str. Zmeu nr. 3

09.03.2016

3.140,61

21072

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

194

2.1.16.5.

REFLECTOR

Muzeul Munincipal, str. Zmeu nr. 3

09.03.2016

3.140,61

21073

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

195

2.1.16.5.

REFLECTOR

Muzeul Munincipal, str. Zmeu nr. 3

09.03.2016

3.140,61

21074

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

196

2.1.16.5.

REFLECTOR

Muzeul Munincipal, str. Zmeu nr. 3

09.03.2016

3.140,61

21075

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

197

2.1.16.5.

REFLECTOR

Muzeul Munincipal, str. Zmeu nr. 3

09.03.2016

3.140,61

21076

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

198

2.1.16.5.

REFLECTOR

Muzeul Munincipal, str. Zmeu nr. 3

09.03.2016

3.140,61

21077

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

199

2.1.16.5.

REFLECTOR

Muzeul Munincipal, str. Zmeu nr. 3

09.03.2016

3.140,61

21078

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

200

2.1.16.5.

REFLECTOR

Muzeul Munincipal, str. Zmeu nr. 3

09.03.2016

3.140,61

21079

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

201

2.1.16.5.

REFLECTOR

Muzeul Munincipal, str. Zmeu nr. 3

09.03.2016

3.140,61

21080

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

202

2.1.16.5.

REFLECTOR

Muzeul Munincipal, str. Zmeu nr. 3

09.03.2016

3.140,61

21081

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

203

2.1.16.5.

REFLECTOR

Muzeul Munincipal, str. Zmeu nr. 3

09.03.2016

3.140,61

21082

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

204

2.1.16.5.

REFLECTOR

Muzeul Munincipal, str. Zmeu nr. 3

09.03.2016

3.140,61

21083

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

205

2.1.16.5.

TABLOU ELECTRIC GENERAL

Muzeul Munincipal, str. Zmeu nr. 3

09.03.2016

38.475,33

21084

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

206

2.3.6.3.2.

SIST.ASIG.ACCES ETAJ PERSOANE CU DIZABILITATI

Muzeul Munincipal, str. Zmeu nr. 3

09.03.2016

77.666,17

4087

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

207

3.1.2.

TOUCH SCREEN

Muzeul Munincipal, str. Zmeu nr. 3

09.03.2016

38.624,57

61749

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

208

3.1.2.

TOUCH SCREEN

Muzeul Munincipal, str. Zmeu nr. 3

09.03.2016

38.624,57

61750

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

209

3.1.2.

TOUCH SCREEN

Muzeul Munincipal, str. Zmeu nr. 3

09.03.2016

38.624,57

61751

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

210

3.1.2.

TOUCH SCREEN

Muzeul Munincipal, str. Zmeu nr. 3

09.03.2016

38.624,57

61752

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

211

3.1.2.

TOUCH SCREEN

Muzeul Munincipal, str. Zmeu nr. 3

09.03.2016

38.624,58

61753

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

212

2.1.16.5.

VITRINE TIP 1

Muzeul Munincipal, str. Zmeu nr. 3

09.03.2016

46.271,18

61754

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

213

2.1.16.5.

VITRINE TIP 1

Muzeul Munincipal, str. Zmeu nr. 3

09.03.2016

46.271,18

61755

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

214

2.1.16.5.

VITRINE TIP 1

Muzeul Munincipal, str. Zmeu nr. 3

09.03.2016

46.271,18

61756

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

215

2.1.16.5.

VITRINE TIP 1

Muzeul Munincipal, str. Zmeu nr. 3

09.03.2016

46.271,18

61757

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

216

2.1.16.5.

VITRINE TIP 1

Muzeul Munincipal, str. Zmeu nr. 3

09.03.2016

46.271,18

61758

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

217

2.1.16.5.

VITRINE TIP 1

Muzeul Munincipal, str. Zmeu nr. 3

09.03.2016

46.271,18

61759

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

218

2.1.16.5.

VITRINE TIP 1

Muzeul Munincipal, str. Zmeu nr. 3

09.03.2016

46.271,17

61760

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

219

2.1.16.5.

VITRINE TIP 1

Muzeul Munincipal, str. Zmeu nr. 3

09.03.2016

46.271,17

61762

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

220

2.1.16.5.

VITRINE TIP 1

Muzeul Munincipal, str. Zmeu nr. 3

09.03.2016

46.271,17

61763

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

221

2.1.16.5.

VITRINE TIP 1

Muzeul Munincipal, str. Zmeu nr. 3

09.03.2016

92.542,34

61764

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

222

2.1.16.5.

VITRINE TIP 1

Muzeul Munincipal, str. Zmeu nr. 3

09.03.2016

46.271,17

61765

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

223

2.1.16.5.

VITRINE TIP 1

Muzeul Munincipal, str. Zmeu nr. 3

09.03.2016

46.271,17

61766

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

224

2.1.16.5.

VITRINE TIP 1

Muzeul Munincipal, str. Zmeu nr. 3

09.03.2016

46.271,17

61767

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

225

2.1.16.5.

VITRINE TIP 1

Muzeul Munincipal, str. Zmeu nr. 3

09.03.2016

46.271,17

61768

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

226

2.1.16.5.

VITRINE TIP 1

Muzeul Munincipal, str. Zmeu nr. 3

09.03.2016

46.271,17

61769

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

227

2.1.16.5.

VITRINE TIP 1

Muzeul Munincipal, str. Zmeu nr. 3

09.03.2016

46.271,17

61770

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

228

2.1.16.5.

VITRINE TIP 1

Muzeul Munincipal, str. Zmeu nr. 3

09.03.2016

46.271,17

61771

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

229

2.1.16.5.

VITRINE TIP 1

Muzeul Munincipal, str. Zmeu nr. 3

09.03.2016

46.271,17

61772

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

230

2.1.16.5.

VITRINE TIP 1

Muzeul Munincipal, str. Zmeu nr. 3

09.03.2016

46.271,17

61773

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

231

2.1.16.5.

VITRINE TIP 2

Muzeul Munincipal, str. Zmeu nr. 3

09.03.2016

35.797,19

61774

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

232

2.1.16.5.

VITRINE TIP 2

Muzeul Munincipal, str. Zmeu nr. 3

09.03.2016

35.797,19

61775

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

233

2.1.16.5.

VITRINE TIP 2

Muzeul Munincipal, str. Zmeu nr. 3

09.03.2016

35.797,19

61776

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

234

2.1.16.5.

VITRINE TIP 2

Muzeul Munincipal, str. Zmeu nr. 3

09.03.2016

35.797,18

61777

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

235

2.1.16.5.

VITRINE TIP 2

Muzeul Munincipal, str. Zmeu nr. 3

09.03.2016

35.797,18

61778

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

236

2.1.16.5.

VITRINE TIP 2

Muzeul Munincipal, str. Zmeu nr. 3

09.03.2016

35.797,18

61779

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

237

2.1.16.5.

VITRINE TIP 2

Muzeul Munincipal, str. Zmeu nr. 3

09.03.2016

35.797,18

61780

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

238

2.1.16.5.

VITRINE TIP 2

Muzeul Munincipal, str. Zmeu nr. 3

09.03.2016

35.797,18

61781

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

239

2.1.16.5.

VITRINE TIP 2

Muzeul Munincipal, str. Zmeu nr. 3

09.03.2016

35.797,18

61782

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

240

2.1.16.5.

VITRINE TIP 2

Muzeul Munincipal, str. Zmeu nr. 3

09.03.2016

35.797,18

61783

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

241

2.1.16.5.

VITRINE TIP 2

Muzeul Munincipal, str. Zmeu nr. 3

09.03.2016

35.797,18

61784

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

242

2.1.16.5.

VITRINE TIP 2

Muzeul Munincipal, str. Zmeu nr. 3

09.03.2016

35.797,18

61785

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

243

2.1.16.5.

VITRINE TIP 3

Muzeul Munincipal, str. Zmeu nr. 3

09.03.2016

35.797,19

61786

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

244

2.1.16.5.

VITRINE TIP 3

Muzeul Munincipal, str. Zmeu nr. 3

09.03.2016

35.797,18

61787

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

245

2.1.16.5.

VITRINE TIP 3

Muzeul Munincipal, str. Zmeu nr. 3

09.03.2016

35.797,18

61788

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

246

2.1.16.5.

VITRINE TIP 4

Muzeul Munincipal, str. Zmeu nr. 3

09.03.2016

37.123,01

61789

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

247

2.1.16.5.

VITRINE TIP 4

Muzeul Munincipal, str. Zmeu nr. 3

09.03.2016

37.123,01

61790

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

248

2.1.16.5.

VITRINE TIP 4

Muzeul Munincipal, str. Zmeu nr. 3

09.03.2016

37.123,01

61791

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

249

2.1.16.5.

VITRINE TIP 4

Muzeul Munincipal, str. Zmeu nr. 3

09.03.2016

37.123,01

61792

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

250

2.1.16.5.

VITRINE TIP 4

Muzeul Munincipal, str. Zmeu nr. 3

09.03.2016

37.123,00

61793

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

251

2.1.16.5.

VITRINE TIP 4

Muzeul Munincipal, str. Zmeu nr. 3

09.03.2016

37.123,00

61794

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

252

2.1.16.5.

VITRINE TIP 4

Muzeul Munincipal, str. Zmeu nr. 3

09.03.2016

37.123,00

61795

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

253

2.1.16.5.

VITRINE TIP 4

Muzeul Munincipal, str. Zmeu nr. 3

09.03.2016

37.123,00

61796

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

254

2.1.16.5.

VITRINE TIP 4

Muzeul Munincipal, str. Zmeu nr. 3

09.03.2016

37.123,00

61797

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

255

2.1.16.5.

VITRINE TIP 4

Muzeul Munincipal, str. Zmeu nr. 3

09.03.2016

37.123,00

61798

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

256

1.5.12.

Chiosc anticariat

Regenerare Urbana Zona Lapusneanu -P-ta Unirii

28.12.2015

66.422,92

15863

PV 123127/28.12.2015

257

1.5.12.

Chiosc anticariat

Regenerare Urbana Zona Lapusneanu -P-ta Unirii

28.12.2015

66.422,92

15864

PV 123127/28.12.2015

258

1.5.12.

Chiosc anticariat

Regenerare Urbana Zona Lapusneanu -P-ta Unirii

28.12.2015

66.422,93

15865

PV 123127/28.12.2015

259

1.5.12.

Chiosc anticariat

Regenerare Urbana Zona Lapusneanu -P-ta Unirii

28.12.2015

66.422,93

15866

PV 123127/28.12.2015

260

1.5.12.

Chiosc anticariat

Regenerare Urbana Zona Lapusneanu -P-ta Unirii

28.12.2015

66.422,93

15867

PV 123127/28.12.2015

261

1.5.12.

Chiosc anticariat

Regenerare Urbana Zona Lapusneanu -P-ta Unirii

28.12.2015

66.422,92

15868

PV 123127/28.12.2015

41.756.340,45

PRESEDINTE DE SEDINTA

MUNICIPIUL IASI    Insusit de Consiliul Local Iași

Direcția de Administrare a Patrimoniului Public si Privat    prin HCL_/_2016

Serviciul Administrare Spatii cu Destinatia de Locuinta    Primarul Municipiului Iasi

ANEXA 1.3.

INVENTARUL BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI IASI

Nr. crt.

Cod

clasif.

Denumirea

bunului

Elemente de identificare

Anul

dobândirii sau, după caz dării în

folosință

Valoarea de inventar

Număr de inventar

Situația juridică actuală

1

0.1.

TEREN

HASDEU 1 (1907) SUPRAFATA 1108.00

1905

167.535,81

8054

Administrare D.A.P.P.P.

2

0.1.

TEREN

HASDEU 3 (1907) SUPRAFATA 208.00

1910

31.437,18

8099

Administrare D.A.P.P.P.

3

0.1.

TEREN

GARII (30 DECEMBRIE) 4 SUPRAFATA 9.00

1920

1.360,64

8252

Administrare D.A.P.P.P.

4

0.1.

TEREN

GARII (30 DECEMBRIE) 4B SUPRAFATA 196.50

1900

29.698,15

848

Administrare D.A.P.P.P.

5

0.1.

TEREN

GARII (30 DECEMBRIE) 6 SUPRAFATA 138.32

1900

20.905,85

8203

Administrare D.A.P.P.P.

6

0.1.

TEREN

AGATHA BARSESCU 10 SUPRAFATA 1071.72

+149.8=1221.52 mp

1910

185.403,06

849

Administrare D.A.P.P.P.

7

0.1.

TEREN

AGATHA BARSESCU 11 SUPRAFATA 425.40

1920

65.903,56

8100

Administrare D.A.P.P.P.

8

0.1.

TEREN

AGATHA BARSESCU 15 SUPRAFATA 173.98

1910

26.952,26

8204

Administrare D.A.P.P.P.

9

0.1.

TEREN

AGATHA BARSESCU 6 SUPRAFATA 1163.89

1900

179.187,65

8101

Administrare D.A.P.P.P.

10

0.1.

TEREN

AL. COPOU 2 SUPRAFATA 246.00

1900

37.180,36

850

Administrare D.A.P.P.P.

11

0.1.

TEREN

AL. COPOU 4 SUPRAFATA 201.50

1905

30.535,58

8058

Administrare D.A.P.P.P.

12

0.1.

TEREN

AL. COPOU 4B SUPRAFATA 117.40

1880

17.743,21

817

Administrare D.A.P.P.P.

13

0.1.

TEREN

AL. COPOU 6 SUPRAFATA 280.49

1890

42.536,09

827

Administrare D.A.P.P.P.

14

0.1.

TEREN

AL. COPOU 7 SUPRAFATA 54.79

1880

8.280,67

818

Administrare D.A.P.P.P.

15

0.1.

TEREN

AL. GR. GHICA VODA 25 SUPRAFATA 977.44

1920

147.727,53

8254

Administrare D.A.P.P.P.

16

0.1.

TEREN

AL. GR. GHICA VODA 46 SUPRAFAȚA 282.76

1920

24.450,00

8255

Administrare D.A.P.P.P.

17

0.1.

TEREN

AL.V. ALECSANDRI 1 SUPRAFATA 160.00

1930

24.181,75

8376

Administrare D.A.P.P.P.

18

0.1.

TEREN

AL.V. ALECSANDRI 2 SUPRAFATA 161.95

1930

24.477,20

8377

Administrare D.A.P.P.P.

19

0.1.

TEREN

AL.V. ALECSANDRI 3 SUPRAFATA 137.00

1930

20.706,29

8378

Administrare D.A.P.P.P.

20

0.1.

TEREN

ALBINET 11-11A SUPRAFATA 1948.63

1916

334.748,25

8243

Administrare D.A.P.P.P.

21

0.1.

TEREN

ALBINET 14 SUPRAFATA 200.00

1915

30.226,86

8206

Administrare D.A.P.P.P.

22

0.1.

TEREN

ALBINET 52 SUPRAFATA 33.00

1900

4.987,71

851

Administrare D.A.P.P.P.

23

0.1.

TEREN

ARCU 16 SUPRAFATA 60.50

1925

9.372,84

8318

Administrare D.A.P.P.P.

24

0.1.

TEREN

ARCU 20 SUPRAFATA 49.74

1936

7.706,22

8461

Administrare D.A.P.P.P.

25

0.1.

TEREN

ARCU 21 SUPRAFATA 161.60

1915

25.034,41

8207

Administrare D.A.P.P.P.

26

0.1.

TEREN

ARCU 22 SUPRAFATA 30.47

1920

4.720,76

8257

Administrare D.A.P.P.P.

27

0.1.

TEREN

ARCU 23 SUPRAFATA 17.00

1926

2.633,16

8347

Administrare D.A.P.P.P.

28

0.1.

TEREN

ARCU 25 SUPRAFATA 67.00

1920

10.379,71

8258

Administrare D.A.P.P.P.

29

0.1.

TEREN

ARCU 26 SUPRAFATA 380.54

1930

58.951,84

8379

Administrare D.A.P.P.P.

30

0.1.

TEREN

ARMEANA 6 SUPRAFATA 54.20

1920

8.397,07

8259

Administrare D.A.P.P.P.

31

0.1.

TEREN

AUREL VLAICU 13 SUPRAFATA 1693.00

1940

246.280,34

8056

Administrare D.A.P.P.P.

32

0.1.

TEREN

AUREL VLAICU 19 SUPRAFATA 501.03

1896

72.883,92

841

Administrare D.A.P.P.P.

33

0.1.

TEREN

AUREL VLAICU 26 SUPRAFATA 1242.16

1940

177.036,93

8478

Administrare D.A.P.P.P.

34

0.1.

TEREN

AUREL VLAICU 35 SUPRAFATA 1329.50

1905

193.402,15

8102

Administrare D.A.P.P.P.

35

0.1.

TEREN

AUREL VLAICU 36 SUPRAFATA 676.00

1952

98.337,73

8523

Administrare D.A.P.P.P.

36

0.1.

TEREN

AUREL VLAICU 46 SUPRAFATA 521.11

1952

75.805,26

8524

Administrare D.A.P.P.P.

37

0.1.

TEREN

AUREL VLAICU 52 SUPRAFATA 282.08

1910

54.551,15

8103

Administrare D.A.P.P.P.

38

0.1.

TEREN

AURORA 18 SUPRAFATA 512.00

1926

77.382,63

8348

Administrare D.A.P.P.P.

39

0.1.

TEREN

AURORA 22 SUPRAFATA 873.36

1900

131.997,27

852

Administrare D.A.P.P.P.

40

0.1.

TEREN

BALTI 3 SUPRAFATA 32.00

1914

4.836,09

8198

Administrare D.A.P.P.P.

41

0.1.

TEREN

BALTI 7 SUPRAFATA 167.67

1900

2.533,83

853

Administrare D.A.P.P.P.

42

0.1.

TEREN

BALUSESCU 4 SUPRAFATA 190.00

1940

34.174,00

8480

Administrare D.A.P.P.P.

43

0.1.

TEREN

BANCII 16 SUPRAFATA 332.42

1930

47.457,70

8380

Administrare D.A.P.P.P.

44

0.1.

TEREN

BANCI 7 SUPRAFATA 36.00

1890

5.441,25

828

Administrare D.A.P.P.P.

45

0.1.

TEREN

BANCII 9 SUPRAFATA 140.60

1915

21.780,54

8208

Administrare D.A.P.P.P.

46

0.1.

TEREN

BARBOI 8 SUPRAFATA 1004.41

1956

155.598,49

8530

Administrare D.A.P.P.P.

47

0.1.

TEREN

BAS CEAUS 13 SUPRAFATA 184.30

1915

27.854,17

8209

Administrare D.A.P.P.P.

48

0.1.

TEREN

BAS CEAUS 17 SUPRAFATA 310.72

1934

46.961,04

8435

Administrare D.A.P.P.P.

49

0.1.

TEREN

BAS CEAUS 8 SUPRAFATA 53.00

1900

8.010,88

854

Administrare D.A.P.P.P.

50

0.1.

TEREN

BD.CAROL I 23 SUPRAFATA 491.16

1880

74.232,43

855

Administrare D.A.P.P.P.

51

0.1.

TEREN

BD.CAROL I 42A SUPRAFATA 232.00

1880

35.064,25

8105

Administrare D.A.P.P.P.

52

0.1.

TEREN

BD.CAROL I 46 SUPRAFATA 110.00

1880

16.625,68

819

Administrare D.A.P.P.P.

53

0.1.

TEREN

BD.CAROL I 48 SUPRAFATA 185.00

1880

27.960,43

820

Administrare D.A.P.P.P.

54

0.1.

TEREN

BRANDUSA 1 SUPRAFATA 412.91

1905

62.405,26

8061

Administrare D.A.P.P.P.

55

0.1.

TEREN

BRANDUSA 11 SUPRAFATA 455.27

1940

74.945,88

8481

Administrare D.A.P.P.P.

56

0.1.

TEREN

BRANDUSA 15 SUPRAFATA 183.96

1940

27.802,90

8482

Administrare D.A.P.P.P.

57

0.1.

TEREN

BRANDUSA 17 SUPRAFATA 174.55

1940

25.526,84

8483

Administrare D.A.P.P.P.

58

0.1.

TEREN

BUNA VESTIRE 16 SUPRAFATA 547.74

1930

79.678,42

8436

Administrare D.A.P.P.P.

59

0.1.

TEREN

BUNA-VESTIRE 7 SUPRAFATA 244.95

1934

35.633,15

8437

Administrare D.A.P.P.P.

60

0.1.

TEREN

BURDEA 1 SUPRAFATA 616.63

1920

15.113,43

8260

Administrare D.A.P.P.P.

61

0.1.

TEREN

BUZNEA 10 SUPRAFATA 244.54

1932

32.948,14

8420

Administrare D.A.P.P.P.

62

0.1.

TEREN

BUZNEA 9 SUPRAFATA 185.17

1934

27.986,81

8438

Administrare D.A.P.P.P.

63

0.1.

TEREN

C.A.ROSETTI 85 SUPRAFATA 226.74

1910

32.984,42

8107

Administrare D.A.P.P.P.

64

0.1.

TEREN

CALARASI 10 SUPRAFATA 837

1865

126.501,60

806

Administrare D.A.P.P.P.

65

0.1.

TEREN

CALARASI 19 SUPRAFATA 544.29

1910

82.262,77

8108

Administrare D.A.P.P.P.

66

0.1.

TEREN

CALARASI 8 SUPRAFATA 1113.00

1868

168.216,12

811

Administrare D.A.P.P.P.

67

0.1.

TEREN

CAMINELOR 2 S=201.32

1925

34.228,43

8319

Administrare D.A.P.P.P.

68

0.1.

TEREN

CAPSUNELOR 11 SUPRAFATA 375.81

1901

54.668,62

8041

Administrare D.A.P.P.P.

69

0.1.

TEREN

CAPSUNELOR 13 SUPRAFATA 446.12

1910

64.893,55

8109

Administrare D.A.P.P.P.

70

0.1.

TEREN

CAPSUNELOR 5 SUPRAFATA 252.71

1901

36.761,96

8042

Administrare D.A.P.P.P.

71

0.1.

TEREN

CAPSUNELOR 9 SUPRAFATA 96.00

1912

13.964,29

8184

Administrare D.A.P.P.P.

72

0.1.

TEREN

CAZARMILOR 9 SUPRAFATA 1529.00

1900

184.931,21

88433

Administrare D.A.P.P.P

73

0.1.

TEREN

CIRIC 9 SUPRAFATA 893.00

1932

136.886,49

8421

Administrare D.A.P.P.P.

74

0.1.

TEREN

CISMEAUA PACURARI 2A SUPRAFATA 19.12

1920

3.251,28

88432

Administrare D.A.P.P.P

75

0.1.

TEREN

CISMEAUA PACURARI 2 SUPRAFATA 44.5

1920

7.566,43

88431

Administrare D.A.P.P.P

76

0.1.

TEREN

CISMEAUA PACURARI 3 SUPRAFATA 918

1935

135.747,23

8466

Administrare D.A.P.P.P.

77

0.1.

TEREN

CISMEAUA PACURARI 3A SUPRAFATA 435

1937

60.900,00

8444

Administrare D.A.P.P.P.

78

0.1.

TEREN

CIURCHI 101D SUPRAFATA 501.32

1930

73.825,54

8382

Administrare D.A.P.P.P.

79

0.1.

TEREN

CIURCHI 122 SUPRAFATA 380.20

1920

57.462,84

8263

Administrare D.A.P.P.P.

80

0.1.

TEREN

CIURCHI 58 SUPRAFATA 687.63

1940

94.487,77

8484

Administrare D.A.P.P.P.

81

0.1.

TEREN

CIURCHI 7 SUPRAFATA 647.83

1900

100.359,31

857

Administrare D.A.P.P.P.

82

0.1.

TEREN

CLOSCA 12A SUPRAFATA 44.00

1942

6.816,14

8500

Administrare D.A.P.P.P.

83

0.1.

TEREN

CLOSCA 16 SUPRAFATA 64.76

1933

6.770,37

8431

Administrare D.A.P.P.P.

84

0.1.

TEREN

CLOSCA 17 SUPRAFATA 566.74

1900

87.797,44

858

Administrare D.A.P.P.P.

85

0.1.

TEREN

CLOSCA 25 SUPRAFATA 329.80

1930

51.091,06

8383

Administrare D.A.P.P.P.

86

0.1.

TEREN

COL.LANGA 4 SUPRAFATA 65.00

1900

10.070,01

861

Administrare D.A.P.P.P.

87

0.1.

TEREN

CRISAN 2 SUPRAFATA 536.31 (Mitropoliei)

1948

57.368,32

8505

Administrare D.A.P.P.P.

88

0.1.

TEREN

MITROPOLIEI 22 (FOSTA CRISAN) SUPRAFATA 1050 MP, SECTOR CADASTRAL 74, CAT 2478, C 2478/1

1935

124.707,78

8445

Administrare D.A.P.P.P.

89

0.1.

TEREN

CRISAN 6 SUPRAFATA 400

1934

61.966,02

8439

Administrare D.A.P.P.P.

90

0.1.

TEREN

CUPIDON 5 SUPRAFATA 216.00

1890

35.909,14

829

Administrare D.A.P.P.P.

91

0.1.

TEREN

CUZA-VODA 11 SUPRAFATA 25.65

1900

3.971,98

865

Administrare D.A.P.P.P.

92

0.1.

TEREN

CUZA-VODA 13 SUPRAFATA 334.11

1900

51.737,76

866

Administrare D.A.P.P.P.

93

0.1.

TEREN

CUZA-VODA 15 SUPRAFATA 50.33

1900

10.261,79

867

Administrare D.A.P.P.P.

94

0.1.

TEREN

CUZA-VODA 18 SUPRAFATA 119.01

1910

18.435,98

8111

Administrare D.A.P.P.P.

95

0.1.

TEREN

CUZA-VODA 19 SUPRAFATA 43.97

1900

6.808,86

868

Administrare D.A.P.P.P.

96

0.1.

TEREN

CUZA-VODA 20 SUPRAFATA 10.00

1880

1.548,53

821

Administrare D.A.P.P.P.

97

0.1.

TEREN

CUZA-VODA 21 SUPRAFATA 31.00

1900

4.802,40

870

Administrare D.A.P.P.P.

98

0.1.

TEREN

CUZA-VODA 27 SUPRAFATA 7.72

1915

1.196,06

8211

Administrare D.A.P.P.P.

99

0.1.

TEREN

CUZA-VODA 31-33 SUPRAFATA 533.00= 100+433

1925

82.569,89

8320

Administrare D.A.P.P.P.

100

0.1.

TEREN

CUZA-VODA 35 SUPRAFATA 37.60

1915

5.824,82

8212

Administrare D.A.P.P.P.

101

0.1.

TEREN

CUZA-VODA 37 SUPRAFATA 212.83

1900

32.971,09

872

Administrare D.A.P.P.P.

102

0.1.

TEREN

CUZA-VODA 38 SUPRAFATA 87.50

1926

13.554,53

8349

Administrare D.A.P.P.P.

103

0,1

TEREN

CUZA-VODA 39 , SUPRAFATA 92.19

1915

0,00

847

Administrare D.A.P.P.P.

104

0.1.

TEREN

CUZA-VODA 40 SUPRAFATA 469.74

1925

72.769,59

8321

Administrare D.A.P.P.P.

105

0.1.

TEREN

CUZA-VODA 42 SUPRAFATA 58.61

1900

9.079,85

873

Administrare D.A.P.P.P.

106

0.1.

TEREN

CUZA-VODA 45 SUPRAFATA 126.00

1900

19.519,30

874

Administrare D.A.P.P.P.

107

0.1.

TEREN

CUZA-VODA 46 SUPRAFATA 11.94

1910

1.849,17

8113

Administrare D.A.P.P.P.

108

0.1.

TEREN

CUZA-VODA 47 SUPRAFATA 63.00

1870

9.760,30

812

Administrare D.A.P.P.P.

109

0.1.

TEREN

CUZA-VODA 5 SUPRAFATA 33.64

1905

5.211,37

8063

Administrare D.A.P.P.P.

110

0.1.

TEREN

CUZA-VODA 58 SUPRAFATA 375.20

1910

26.783,92

8115

Administrare D.A.P.P.P.

111

0.1.

TEREN

CUZA-VODA 60 SUPRAFATA 271.08

1920

42.106,26

8265

Administrare D.A.P.P.P.

112

0.1.

TEREN

CUZA-VODA 66 SUPRAFATA 295.70

1915

45.807,75

8213

Administrare D.A.P.P.P.

113

0.1.

TEREN

CUZA-VODA 68 SUPRAFATA 369.30

1915

57.210,27

8214

Administrare D.A.P.P.P.

114

0.1.

TEREN

I.C.BRATIANU 16 SUPRAFATA 395.00

1900

61.192,35

877

Administrare D.A.P.P.P.

115

0.1.

TEREN

I.C.BRATIANU 28 SUPRAFATA 77.00

1910

8.752,13

879

Administrare D.A.P.P.P.

116

0.1.

TEREN

I.C.BRATIANU 30 SUPRAFATA 198.36

1900

16.738,42

880

Administrare D.A.P.P.P.

117

0.1.

TEREN

I.C.BRATIANU 34 SUPRAFATA 65.00

1930

10.070,01

8386

Administrare D.A.P.P.P.

118

0.1.

TEREN

I.C.BRATIANU 6 SUPRAFATA 132.00

1900

20.448,42

881

Administrare D.A.P.P.P.

119

0.1.

TEREN

I.CBRATIANU 8A SUPRAFATA 15.00

1900

2.323,45

8116

Administrare D.A.P.P.P.

120

0.1.

TEREN

DACIA 17 SUPRAFATA 266.40

1920

40.263,18

8268

Administrare D.A.P.P.P.

121

0.1.

TEREN

DACIA 18 SUPRAFATA 314.00

1920

47.457,70

8267

Administrare D.A.P.P.P.

122

0.1.

TEREN

DACIA 19 SUPRAFATA 233.00

1920

35.214,57

8269

Administrare D.A.P.P.P.

123

0.1.

TEREN

DACIA 20 SUPRAFATA 266.08

1920

40.215,23

8266

Administrare D.A.P.P.P.

124

0.1.

TEREN

DACIA 21 SUPRAFATA 302.84

1925

54.234,35

8326

Administrare D.A.P.P.P.

125

0.1.

TEREN

DACIA 22 SUPRAFATA 235.24

1925

35.554,08

8325

Administrare D.A.P.P.P.

126

0.1.

TEREN

DACIA 24 SUPRAFATA 257.80

1925

38.963,44

8324

Administrare D.A.P.P.P.

127

0.1.

TEREN

DACIA 25 SUPRAFATA 391.50

1925

59.170,83

8328

Administrare D.A.P.P.P.

128

0.1.

TEREN

DACIA 26 SUPRAFATA 288.60

1925

43.618,12

8323

Administrare D.A.P.P.P.

129

0.1.

TEREN

DACIA 27 SUPRAFATA 490.57

1925

74.143,02

8329

Administrare D.A.P.P.P.

130

0.1.

TEREN

DACIA 28 SUPRAFATA 463.46

1925

70.045,56

8327

Administrare D.A.P.P.P.

131

0.1.

TEREN

DACIA 29 SUPRAFATA 204.55

1925

30.914,95

8322

Administrare D.A.P.P.P.

132

0.1.

TEREN

DOCHIA 8 SUPRAFATA 352.00

1900

77.825,80

882

Administrare D.A.P.P.P.

133

0.1.

TEREN

DOROBANTI 4 SUPRAFATA 850.82

1900

140.351,57

883

Administrare D.A.P.P.P.

134

0.1.

TEREN

DR.CIHAC 17 SUPRAFATA 280.35

1890

52.341,34

830

Administrare D.A.P.P.P.

135

0.1.

TEREN

DR.CIHAC 18-20 SUPRAFATA 38.75

1900

6.002,35

884

Administrare D.A.P.P.P.

136

0.1.

TEREN

DR.VICOL1 SUPRAFATA 410.00

1920

61.965,97

8270

Administrare D.A.P.P.P.

137

0.1.

TEREN

DR.VICOL 1A SUPRAFATA 1014.03

1920

153.258,19

8271

Administrare D.A.P.P.P.

138

0.1.

TEREN

DR.VICOL 1B SUPRAFATA 670.49

1920

101.336,31

8272

Administrare D.A.P.P.P.

139

0.1.

TEREN

DR.VICOL 1C SUPRAFATA 193

1920

29.169,45

8273

Administrare D.A.P.P.P.

140

0.1.

TEREN

DR.VICOL 3A SUPRAFATA 700.53

1920

105.876,95

8274

Administrare D.A.P.P.P.

141

0.1.

TEREN

DR.VICOL 3B SUPRAFATA 143.17

1920

21.638,01

8275

Administrare D.A.P.P.P.

142

0.1.

TEREN

DRAGOS VODA 19 SUPRAFATA 473.18

1940

55.595,61

8487

Administrare D.A.P.P.P.

143

0.1.

TEREN

DRAGOS VODA 29 SUPRAFATA 377.10

1908

56.993,82

8092

Administrare D.A.P.P.P.

144

0.1.

TEREN

EL.DOAMNA 24 SUPRAFATA 1524.43

1950

236.158,53

8507

Administrare D.A.P.P.P.

145

0.1.

TEREN

EL.DOAMNA 31 SUPRAFATA 506.94

1910

78.533,34

8117

Administrare D.A.P.P.P.

146

0.1.

TEREN

EL.DOAMNA 33A SUPRAFATA 110.14

1910

17.062,38

8118

Administrare D.A.P.P.P.

147

0.1.

TEREN

EL.DOAMNA 39 SUPRAFATA 271.58

1915

40.189,53

8215

Administrare D.A.P.P.P.

148

0.1.

TEREN

EL.DOAMNA 41 SUPRAFATA 160.00

1910

22.796,64

8120

Administrare D.A.P.P.P.

149

0.1.

TEREN

EL.DOAMNA 43 SUPRAFATA 179.30

1865

27.791,50

807

Administrare D.A.P.P.P.

150

0.1.

TEREN

EL.DOAMNA 47+47A SUPRAFATA totala 438.63 mp (345.62mp+93.01mp)

1934

67.115,12

8440

Administrare D.A.P.P.P.

151

0.1.

TEREN

EL.DOAMNA 50 SUPRAFATA 785.00

1890

121.607,98

831

Administrare D.A.P.P.P.

152

0.1.

TEREN

ETERNITATE 115 SUPRAFATA 489.03

1910

73.911,11

8121

Administrare D.A.P.P.P.

153

0.1.

TEREN

ETERNITATE 43 SUPRAFATA 307.85

1935

46.528,13

8447

Administrare D.A.P.P.P.

154

0.1.

TEREN

ETERNITATE 47 SUPRAFATA 343.36

1931

51.894,00

8419

Administrare D.A.P.P.P.

155

0.1.

TEREN

ETERNITATE 62 SUPRAFATA 589.31

1920

58.792,45

8276

Administrare D.A.P.P.P.

156

0.1.

TEREN

FD.ARMEANA 8A SUPRAFATA 215.70

1900

33.415,94

888

Administrare D.A.P.P.P.

157

0.1.

TEREN

FD.ARMEANA 8C SUPRAFATA 124.31

1926

19.257,09

8350

Administrare D.A.P.P.P.

158

0.1.

TEREN

FD.CALARASI 4 SUPRAFATA 293.70

1950

44.389,14

8508

Administrare D.A.P.P.P.

159

1.6.1.

CLADIRE

FD.DELFINI 3 SUPRAFATA 9.61

1920

5.014,63

1496

HCL 325/2003 Administrare

D.A.P.P.P.

160

0.1.

TEREN

FD.DELFINI 3 SUPRAFATA 109

1920

14.297,05

82377

HCL 325/2003 Administrare

D.A.P.P.P.

161

0.1.

TEREN

FD.GAVRIL MUZICESCU 2 SUPRAFATA 444.00

1915

68.782,11

8218

Administrare D.A.P.P.P.

162

0.1.

TEREN

FD.GAVRIL MUZICESCU 5 SUPRAFATA 470.00

1925

72.810,89

8332

Administrare D.A.P.P.P.

163

0.1.

TEREN

FD.N.BALCESCU 2 SUPRAFATA 103.31

1933

15.613,73

8432

Administrare D.A.P.P.P.

164

0.1.

TEREN

FD.N.BALCESCU 6 SUPRAFATA 266.00

1920

5.337,58

8278

Administrare D.A.P.P.P.

165

0.1.

TEREN

FD.ZLATAUST 6 SUPRAFATA 255.91

1939

38.677,06

8475

Administrare D.A.P.P.P.

166

0.1.

TEREN

FLOREA 18 SUPRAFATA 848.82

1900

149.688,15

887

Administrare D.A.P.P.P.

167

0.1.

TEREN

FLORILOR 1 SUPRAFATA 100.00

1900

15.113,43

8065

Administrare D.A.P.P.P.

168

0.1.

TEREN

FLORILOR 10A SUPRAFATA 301.00

1915

45.492,07

8216

Administrare D.A.P.P.P.

169

0.1.

TEREN

FLORILOR 16 SUPRAFATA 588.04

1910

88.875,47

8122

Administrare D.A.P.P.P.

170

0.1.

TEREN

FLORILOR 36 SUPRAFATA 384.00

1915

58.036,98

8217

Administrare D.A.P.P.P.

171

0.1.

TEREN

FULGER 4 SUPRAFATA 273.34

1865

41.312,20

808

Administrare D.A.P.P.P.

172

0.1.

TEREN

FULGER 7 SUPRAFATA 142.11

1930

21.477,83

8387

Administrare D.A.P.P.P.

173

0.1.

TEREN

FUNCTIONARI 1 SUPRAFATA 313.83

1930

47.431,73

8388

Administrare D.A.P.P.P.

174

0.1.

TEREN

G.ENESCU 2 SUPRAFATA 82.5

1915

12.780,91

8219

Administrare D.A.P.P.P.

175

0.1.

TEREN

G.ENESCU 2A SUPRAFATA 135.00

1925

20.913,63

8333

Administrare D.A.P.P.P.

176

0.1.

TEREN

G.IBRAILEANU 8A SUPRAFATA 35.00

1910

5.289,64

8123

Administrare D.A.P.P.P.

177

0.1.

TEREN

G.IBRAILEANU 8B SUPRAFATA 447.00

1910

67.558,83

8124

Administrare D.A.P.P.P.

178

0.1.

TEREN

G.IBRAILEANU 8C SUPRAFATA 48.00

1910

7.254,14

8125

Administrare D.A.P.P.P.

179

0.1.

TEREN

GALATEANU 8 SUPRAFATA 1142.28

1950

172.641,54

8509

Administrare D.A.P.P.P.

180

0.1.

TEREN

GANDU 1A SUPRAFATA 53.89

1910

8.347,96

8126

Administrare D.A.P.P.P.

181

0.1.

TEREN

GANDU 4 SUPRAFATA 417.20

1910

64.631,00

8127

Administrare D.A.P.P.P.

182

0.1.

TEREN

GANE 20A SUPRAFATA 64.00

1929

10.881,20

88426

Administrare D.A.P.P.P

183

0.1.

TEREN

GAVRIL MUZICESCU 14 SUPRAFATA 1016.76

1915

157.511,90

8104

Administrare D.A.P.P.P.

184

0.1.

TEREN

GENERAL BERTHELOT 18 SUPRAFATA 813.67

1902

126.050,41

8049

Administrare D.A.P.P.P.

185

0.1.

TEREN

GENERAL BERTHELOT 8A SUPRAFATA 621.95

1905

735.295,30

8060

Administrare D.A.P.P.P.

186

0.1.

TEREN

GH. ASACHI 14 SUPRAFATA 1181.62

1840

143.203,74

801

Administrare D.A.P.P.P.

187

0.1.

TEREN

GOLIA 12 SUPRAFATA 137.21

1925

21.255,74

8334

Administrare D.A.P.P.P.

188

0.1.

TEREN

GOLIA 3 SUPRAFATA 299.00

1920

46.319,95

8279

Administrare D.A.P.P.P.

189

0.1.

TEREN

GOLIA 7 SUPRAFATA 24.06

1915

3.727,35

8220

Administrare D.A.P.P.P.

190

0.1.

TEREN

GOSPODARI 10 SUPRAFATA 289.00

1900

43.679,02

889

Administrare D.A.P.P.P.

191

0.1.

TEREN

GOSPODARI 17 SUPRAFATA 213.40

1900

35.762,71

890

Administrare D.A.P.P.P.

192

0.1.

TEREN

GOSPODARI 23A SUPRAFATA 454.16

1910

52.867,85

8129

Administrare D.A.P.P.P.

193

0.1.

TEREN

GOSPODARI 29A SUPRAFATA 177.84

1880

21.950,30

822

Administrare D.A.P.P.P.

194

0.1.

TEREN

GOSPODARI 4 SUPRAFATA 216.60

1910

32.736,08

8130

Administrare D.A.P.P.P.

195

0.1.

TEREN

HELIADE 6 SUPRAFATA196.50

1930

29.698,15

8390

Administrare D.A.P.P.P.

196

0.1.

TEREN

HORIA 2-14 SUPRAFATA 288.00

1921

41.376,30

8311

Administrare D.A.P.P.P.

197

0.1.

TEREN

HORIA 7 SUPRAFATA 156.00

1915

24.167,49

8221

Administrare D.A.P.P.P.

198

0.1.

TEREN

HOTIN 10A SUPRAFATA 117.00

1945

17.019,62

8501

Administrare D.A.P.P.P.

199

0.1.

TEREN

HOTIN 11 SUPRAFATA 94.50

1928

13.746,31

8366

Administrare D.A.P.P.P.

200

0.1.

TEREN

HOTIN 15 SUPRAFATA 43.00

1915

6.255,04

8222

Administrare D.A.P.P.P.

201

0.1.

TEREN

HOTIN 17 SUPRAFATA 475.15

1910

79.426,18

8131

Administrare D.A.P.P.P.

202

0.1.

TEREN

HOTIN 24 SUPRAFATA727.64

1915

105.850,05

8223

Administrare D.A.P.P.P.

203

0.1.

TEREN

I.L.CARAGIALE 15 SUPRAFATA 210.00

1955

31.739,11

8528

Administrare D.A.P.P.P.

204

0.1.

TEREN

ION CREANGA 124 SUPRAFATA 127.45

1900

19.262,45

892

Administrare D.A.P.P.P.

205

0.1.

TEREN

ION CREANGA 130 SUPRAFATA 335.90

1900

44.104,05

893

Administrare D.A.P.P.P.

206

0.1.

TEREN

ION CREANGA 40 SUPRAFATA 253.43

1880

38.302,82

823

Administrare D.A.P.P.P.

207

0.1.

TEREN

ION CREANGA 56 SUPRAFATA 327.00

1900

53.010,39

894

Administrare D.A.P.P.P.

208

0.1.

TEREN

ION CREANGA 70 SUPRAFATA 191.36

1923

35.472,43

8314

Administrare D.A.P.P.P.

209

0.1.

TEREN

IPSILANTE 1 SUPRAFATA 122.21

1900

4.427,90

896

Administrare D.A.P.P.P.

210

0.1.

TEREN

IPSILANTE 13 SUPRAFATA 99.44

1900

15.029,20

897

Administrare D.A.P.P.P.

211

0.1.

TEREN

IPSILANTE 15 SUPRAFATA 330.90

1925

50.011,81

8335

Administrare D.A.P.P.P.

212

0.1.

TEREN

S-LA IPSILANTE 19 SUPRAFATA 146

2009

270.290,25

88984

Administrare D.A.P.P.P.

213

0.1.

TEREN

IPSILANTE 3 SUPRAFATA 354.13

1900

55.573,57

898

Administrare D.A.P.P.P.

214

0.1.

TEREN

IPSILANTE 35 SUPRAFATA 188.09

1925

28.427,80

8336

Administrare D.A.P.P.P.

215

0.1.

TEREN

IPSILANTE 37 SUPRAFATA 192.00

1887

29.017,84

826

Administrare D.A.P.P.P.

216

0.1.

TEREN

IPSILANTE 5 SUPRAFATA 84.42

1890

6.952,21

832

Administrare D.A.P.P.P.

217

0.1.

TEREN

IPSILANTE 7A SUPRAFATA 329.21

1910

31.498,73

8136

Administrare D.A.P.P.P.

218

0.1.

TEREN

JELEA 12 SUPRAFATA 285.24

1930

43.110,14

8391

Administrare D.A.P.P.P.

219

0.1.

TEREN

KOGALNICEANU 17 SUPRAFATA 213.00

1912

32.997,38

8186

Administrare D.A.P.P.P.

220

0.1.

TEREN

KOGALNICEANU 32 SUPRAFATA 557.00

1900

86.287,67

8002

Administrare D.A.P.P.P.

221

0.1.

TEREN

KOGALNICEANU 4 SUPRAFATA 50.00

1914

7.745,26

8199

Administrare D.A.P.P.P.

222

0.1.

TEREN

L.CATARGI 14 SUPRAFATA 104.66

1900

14.750,92

8003

Administrare D.A.P.P.P.

223

0.1.

TEREN

L.CATARGI 15A SUPRAFATA 42.28

1955

6.550,49

8529

Administrare D.A.P.P.P.

224

0.1.

TEREN

L.CATARGI 16 SUPRAFATA 147.30

1930

22.818,52

8392

Administrare D.A.P.P.P.

225

0.1.

TEREN

L.CATARGI 20 SUPRAFATA 699.00

1876

108.285,92

815

Administrare D.A.P.P.P.

226

0.1.

TEREN

L.CATARGI 3 SUPRAFATA 157.00

1933

24.321,69

8433

Administrare D.A.P.P.P.

227

0.1.

TEREN

L.CATARGI 34 SUPRAFATA 251.38

1900

38.943,12

8004

Administrare D.A.P.P.P.

228

0.1.

TEREN

L.CATARGI 45 SUPRAFATA 550.81

1932

85.328,75

8422

Administrare D.A.P.P.P.

229

0.1.

TEREN

L.CATARGI 60 SUPRAFATA 70.00

1928

10.843,62

8368

Administrare D.A.P.P.P.

230

0.1.

TEREN

L.CATARGI 66 SUPRAFATA 278.51

1905

43.147,22

8067

Administrare D.A.P.P.P.

231

0.1.

TEREN

LUMINEI 3 SUPRAFATA 158.00

1910

23.879,82

8137

Administrare D.A.P.P.P.

232

0.1.

TEREN

LUMINEI 4 SUPRAFATA 113.37

1915

17.134,88

8224

Administrare D.A.P.P.P.

233

0.1.

TEREN

M.EMINESCU 12A SUPRAFATA 61.03

1900

9.454,48

8005

Administrare D.A.P.P.P.

234

0.1.

TEREN

M.EMINESCU 9 SUPRAFATA 194.80

1900

20.821,62

8006

Administrare D.A.P.P.P.

235

0.1.

TEREN

MACARASCU 14 SUPRAFATA 220.43

1904

33.314,86

8052

Administrare D.A.P.P.P.

236

0.1.

TEREN

MACAZULUI 10 SUPRAFATA 585.00

1957

85.099,38

8531

Administrare D.A.P.P.P.

237

0.1.

TEREN

MACAZULUI 14 SUPRAFATA 1043.00

1904

151.725,20

8351

Administrare D.A.P.P.P.

238

0.1.

TEREN

MACAZULUI 15 SUPRAFATA 744.00

1926

102.992,02

8352

Administrare D.A.P.P.P.

239

0.1.

TEREN

MACAZULUI 16 SUPRAFATA 564.50

1926

82.117,65

82396

Administrare D.A.P.P.P.

240

0.1.

TEREN

MACAZULUI 17 SUPRAFATA 696.00

1926

101.246,90

8353

Administrare D.A.P.P.P.

241

0.1.

TEREN

MACAZULUI 2 SUPRAFATA 763.97

1926

111.134,18

8354

Administrare D.A.P.P.P.

242

0.1.

TEREN

MACAZULUI 3 SUPRAFATA 714.00

1926

103.865,80

8355

Administrare D.A.P.P.P.

243

0.1.

TEREN

MACAZULUI 4 SUPRAFATA 856.00

1926

124.521,55

8356

Administrare D.A.P.P.P.

244

0.1.

TEREN

MACAZULUI 5 SUPRAFATA 645.38

1926

93.883,91

8357

Administrare D.A.P.P.P.

245

0.1.

TEREN

MACAZULUI 6 SUPRAFATA 645.38

1926

103.385,04

8358

Administrare D.A.P.P.P.

246

0.1.

TEREN

MACAZULUI 8 SUPRAFATA 543.00

1926

78.989,47

8359

Administrare D.A.P.P.P.

247

0.1.

TEREN

MAHU 7 SUPRAFATA 696.10

1900

105.207,15

82397

Administrare D.A.P.P.P.

248

0.1.

TEREN

MARACINEANU 11 SUPRAFATA 46.04

1901

6.958,69

8043

Administrare D.A.P.P.P.

249

0.1.

TEREN

MARTA 12 SUPRAFATA 185.05

1907

27.968,20

8089

Administrare D.A.P.P.P.

250

0.1.

TEREN

MARTA 17 SUPRAFATA 408.00

1950

61.664,03

8510

Administrare D.A.P.P.P.

251

0.1.

TEREN

MARTA 3 SUPRAFATA 607.69

1908

91.844,76

8093

Administrare D.A.P.P.P.

252

0.1.

TEREN

MICSUNELELOR 10 SUPRAFATA 849.13

1900

123.522,46

8007

Administrare D.A.P.P.P.

253

0.1.

TEREN

MICSUNELELOR 6 SUPRAFATA 1306.97

1905

190.125,10

8068

Administrare D.A.P.P.P.

254

0.1.

TEREN

MICSUNELELOR 7 SUPRAFATA 611.00

1940

88.881,95

8489

Administrare D.A.P.P.P.

255

0.1.

TEREN

MITROPOLIT V. COSTACHE 16 SUPRAFATA 219.18

1971

16.996,29

8748

Administrare D.A.P.P.P.

256

0.1.

TEREN

MITROPOLIT VARLAAM 43 SUPRAFATA 181.00

1952

27.431,72

8525

Administrare D.A.P.P.P.

257

0.1.

TEREN

MIZIL 3 SUPRAFATA 422,8

1915

63.900,66

8225

Administrare D.A.P.P.P.

258

0.1.

TEREN

MIZIL 5 SUPRAFATA 203.24

1860

30.717,21

805

Administrare D.A.P.P.P.

259

0.1.

TEREN

MORILOR 28A SUPRAFATA 69.54

1932

10.510,08

8423

Administrare D.A.P.P.P.

260

0.1.

TEREN

MORILOR 15SUPRAFATA 112.46

1905

16.996,29

8069

Administrare D.A.P.P.P.

261

0.1.

TEREN

MR.EREMIA POPESCU 18 SUPRAFATA 287.28

1900

44.504,47

899

Administrare D.A.P.P.P.

262

0.1.

TEREN

MR.EREMIA POPESCU 22 SUPRAFATA 819.30

1900

148.562,05

8000

Administrare D.A.P.P.P.

263

0.1.

TEREN

MR.EREMIA POPESCU 28 SUPRAFATA 255.20

1900

38.570,80

82398

Administrare D.A.P.P.P.

264

0.1.

TEREN

MR.EREMIA POPESCU 30 SUPRAFATA 32.40

1963

4.896,99

8633

Administrare D.A.P.P.P.

265

0.1.

TEREN

MR.EREMIA POPESCU 37A SUPRAFATA 152.86

1900

23.680,25

8001

Administrare D.A.P.P.P.

266

0.1.

TEREN

N.BALCESCU 11 SUPRAFATA 568.57

1920

88.079,95

8281

Administrare D.A.P.P.P.

267

0.1.

TEREN

N.BALCESCU 24A SUPRAFATA 260.00

1920

40.278,72

8716

Administrare D.A.P.P.P.

268

0.1.

TEREN

N.BALCESCU 24C SUPRAFATA 255.00

1913

39.503,81

8282

Administrare D.A.P.P.P.

269

0.1.

TEREN

N.BALCESCU 46B SUPRAFATA 965.79

1920

149.615,57

8283

Administrare D.A.P.P.P.

270

0.1.

TEREN

N.GANE 23 SUPRAFATA 595.17

1900

92.201,90

8009

Administrare D.A.P.P.P.

271

0.1.

TEREN

N.GANE 25 SUPRAFATA 1538.22

1940

238.294,34

8490

Administrare D.A.P.P.P.

272

0.1.

TEREN

N.GANE 26 SUPRAFATA 244.00

1908

37.799,78

8094

Administrare D.A.P.P.P.

273

0.1.

TEREN

N.GANE 5 SUPRAFATA 102.55

1905

15.887,05

8070

Administrare D.A.P.P.P.

274

0.1.

TEREN

NICORITA 4 SUPRAFATA 86.20

1900

13.028,42

8010

Administrare D.A.P.P.P.

275

0.1.

TEREN

O.BOTEZ 5 SUPRAFATA 584.38

1850

90.530,26

802

Administrare D.A.P.P.P.

276

0.1.

TEREN

OBREJA 1 SUPRAFATA 442.06

1900

64.306,27

8011

Administrare D.A.P.P.P.

277

0.1.

TEREN

ORNESCU 12 SUPRAFATA 98.00

1910

14.811,49

8139

Administrare D.A.P.P.P.

278

0.1.

TEREN

OTILIA CAZIMIR 19 (BUCSINESCU) 536.38

1910

91.191,92

8106

Administrare D.A.P.P.P.

279

0.1.

TEREN

OTILIA CAZIMIR (BUCSINESCU) 7 SUPRAFATA 2298 MP

1920

390.712,56

8261

Administrare D.A.P.P.P.

280

0.1.

TEREN

P.PONI 4 SUPRAFATA 380.00

1859

64.870,28

804

Administrare D.A.P.P.P.

281

0.1.

TEREN

P.RARES 21 SUPRAFATA 236.40

1900

35.052,58

8014

Administrare D.A.P.P.P.

282

0.1.

TEREN

DR. VICOL 4-6 SUPRAFATA 1360.96

1920

158.729,00

89403

Administrare D.A.P.P.P.

283

0.1.

TEREN

PACURARI 10 SUPRAFATA 501.63

1920

75.814,66

8284

Administrare D.A.P.P.P.

284

0.1.

TEREN

PACURARI 104 SUPRAFATA 429.00

1912

64.837,56

8187

Administrare D.A.P.P.P.

285

0.1.

TEREN

PACURARI 108 SUPRAFATA 267.76

1958

40.469,21

8534

Administrare D.A.P.P.P.

286

0.1.

TEREN

PACURARI 29 SUPRAFATA 257.83

1890

38.967,33

833

Administrare D.A.P.P.P.

287

0.1.

TEREN

PACURARI 47 SUPRAFATA 912.31

1925

134.880,28

8338

Administrare D.A.P.P.P.

288

0.1.

TEREN

PACURARI 49 SUPRAFATA 371.01

1930

47.353,98

8395

Administrare D.A.P.P.P.

289

0.1.

TEREN

PACURARI 66 SUPRAFATA 292.96

1920

32.494,59

8285

Administrare D.A.P.P.P.

290

0.1.

TEREN

PACURARI 80 SUPRAFATA 782.00

1914

118.190,05

8200

Administrare D.A.P.P.P.

291

0.1.

TEREN

PACURARI 81 SUPRAFATA 361.36

1910

54.615,37

8141

Administrare D.A.P.P.P.

292

0.1.

TEREN

PACURARI 82 SUPRAFATA 270.95

1916

34.364,67

8245

Administrare D.A.P.P.P.

293

0.1.

TEREN

PACURARI 84 SUPRAFATA 65.00

1900

9.823,80

8013

Administrare D.A.P.P.P.

294

0.1.

TEREN

PACURARI 86 SUPRAFATA 182.00

1936

27.506,89

8463

Administrare D.A.P.P.P.

295

0.1.

TEREN

PACURARI 96 SUPRAFATA 1126.00

1912

170.180,62

8188

Administrare D.A.P.P.P.

296

0.1.

TEREN

PADURII 1 SUPRAFATA 25.07

1915

3.789,04

8229

Administrare D.A.P.P.P.

297

0.1.

TEREN

PADURII 14 SUPRAFATA 44.57

1910

6.735,80

8142

Administrare D.A.P.P.P.

298

0.1.

TEREN

PALAT 4 SUPRAFATA 598.00

1935

92.639,41

8450

Administrare D.A.P.P.P.

299

0.1.

TEREN

PALLADY 11A SUPRAFATA 407.00

1880

61.512,42

824

Administrare D.A.P.P.P.

300

0.1.

TEREN

PALLADY 9 SUPRAFATA 63.00

1928

9.521,87

8370

Administrare D.A.P.P.P.

301

0.1.

TEREN

PASAJ CUZA-VODA 1 SUPRAFATA 297.03

1915

46.014,00

8230

Administrare D.A.P.P.P.

302

0.1.

TEREN

PASAJ CUZA-VODA 10 SUPRAFATA 240.15

1920

42.509,74

8286

Administrare D.A.P.P.P.

303

0.1.

TEREN

PASAJ CUZA-VODA 2 SUPRAFATA 185.90

1930

28.799,33

8398

Administrare D.A.P.P.P.

304

0.1.

TEREN

PASAJ CUZA-VODA 3 SUPRAFATA 92.18

1935

14.280,21

8451

Administrare D.A.P.P.P.

305

0.1.

TEREN

PASAJ CUZA-VODA 5 SUPRAFATA 40.00

1940

6.196,73

8491

Administrare D.A.P.P.P.

306

0.1.

TEREN

PASAJ CUZA-VODA 6 SUPRAFATA 36.25

1935

4.712,36

8452

Administrare D.A.P.P.P.

307

0.1.

TEREN

PASAJ CUZA-VODA 9 SUPRAFATA 673.93

1930

104.402,27

8399

Administrare D.A.P.P.P.

308

0.1.

TEREN

PENES CURCANU 11 SUPRAFATA 365.00

1925

55.165,38

8339

Administrare D.A.P.P.P.

309

0.1.

TEREN

STD. ELENA DOAMNA 8 SUPRAFATA 314.11

1915

40.827,03

89361

Administrare D.A.P.P.P.

310

0.1.

TEREN

POTCOAVEI 11 SUPRAFATA 100.00

1915

14.547,15

8231

Administrare D.A.P.P.P.

311

0.1.

TEREN

POTCOAVEI 7 SUPRAFATA 369.91

1910

53.810,84

8144

Administrare D.A.P.P.P.

312

0.1.

TEREN

PRICOP 2 SUPRAFATA 521.96

1920

78.885,51

8287

Administrare D.A.P.P.P.

313

0.1.

TEREN

PROF.BORCEA 2A SUPRAFATA 66.45

1935

10.042,79

8453

Administrare D.A.P.P.P.

314

0.1.

TEREN

PROF.BORCEA 4 SUPRAFATA 260.35

1932

40.234,67

8424

Administrare D.A.P.P.P.

315

0.1.

TEREN

PROF.PAUL 17 SUPRAFATA 431.18

1932

65.168,00

8425

Administrare D.A.P.P.P.

316

0.1.

TEREN

RADU VODA 31 SUPRAFATA 1209.12

1930

175.890,11

8402

Administrare D.A.P.P.P.

317

0.1.

TEREN

RAFAEL 1 SUPRAFATA 598.34

1915

90.431,77

8232

Administrare D.A.P.P.P.

318

0.1.

TEREN

RALET 5 SUPRAFATA 20.00

1910

3.400,29

88427

Administrare D.A.P.P.P

319

0.1.

TEREN

RECE 2 SUPRAFATA 213.00

1912

32.997,38

8189

Administrare D.A.P.P.P.

320

0.1.

TEREN

RECE 8 SUPRAFATA 201.00

1910

31.137,84

8145

Administrare D.A.P.P.P.

321

0.1.

TEREN

RIPEI 13 SUPRAFATA 623.00

1890

518.001,59

835

Administrare D.A.P.P.P.

322

0.1.

TEREN

RIPEI 4 SUPRAFATA 193.00

1939

18.038,15

8476

Administrare D.A.P.P.P.

323

0.1.

TEREN

RIPEI 5 SUPRAFATA 249.16

1932

36.244,76

8426

Administrare D.A.P.P.P.

324

0.1.

TEREN

RISCANU 13 SUPRAFATA 170.09

1910

25.782,58

8146

Administrare D.A.P.P.P.

325

0.1.

TEREN

RISCANU 9 SUPRAFATA 245.48

1940

37.101,32

8492

Administrare D.A.P.P.P.

326

0.1.

TEREN

ROSCANI 15 SUPRAFATA 540

1904

89.772,20

88428

Administrare D.A.P.P.P

327

0.1.

TEREN

ROSCANI 28 SUPRAFATA 121.36

1928

20.174,99

88429

Administrare D.A.P.P.P

328

0.1.

TEREN

ROSCANI 30 SUPRAFATA 261.00

1905

39.446,79

8071

Administrare D.A.P.P.P.

329

0.1.

TEREN

ROSCANI 38 SUPRAFATA 305.15

1905

46.119,16

8072

Administrare D.A.P.P.P.

330

0.1.

TEREN

RUFENI 12 SUPRAFATA 155.66

1900

23.525,65

8016

Administrare D.A.P.P.P.

331

0.1.

TEREN

RUFENI 3 SUPRAFATA 301.25

1940

45.530,19

8493

Administrare D.A.P.P.P.

332

0.1.

TEREN

SADOVEANU 3 SUPRAFATA 50.00

1924

7.557,37

8316

Administrare D.A.P.P.P.

333

0.1.

TEREN

SADOVEANU 6 SUPRAFATA 28.00

1912

4.234,23

8191

Administrare D.A.P.P.P.

334

0.1.

TEREN

SARARIEI 103 SUPRAFATA 287.41

1906

43.437,99

8087

Administrare D.A.P.P.P.

335

0.1.

TEREN

SARARIEI 105 SUPRAFATA 250.00

1915

37.784,22

8234

Administrare D.A.P.P.P.

336

0.1.

TEREN

SARARIEI 107 SUPRAFATA 1138.46

1907

172.063,49

8090

Administrare D.A.P.P.P.

337

0.1.

TEREN

SARARIEI 112 SUPRAFATA 405.38

1910

61.267,51

8153

Administrare D.A.P.P.P.

338

0.1.

TEREN

SARARIEI.125.SUPRAFATA 80.50

1915

12.166,68

8235

Administrare D.A.P.P.P.

339

0.1.

TEREN

SARARIEI 133 SUPRAFATA 58.00

1890

8.766,39

836

Administrare D.A.P.P.P.

340

0.1.

TEREN

SARARIEI 141 SUPRAFATA 1687.29

1900

255.012,48

8020

Administrare D.A.P.P.P.

341

0.1.

TEREN

SARARIEI 165 SUPRAFATA 161.90

1900

24.469,43

8022

Administrare D.A.P.P.P.

342

0.1.

TEREN

SARARIEI 172 SUPRAFATA 503.88

1910

76.188,08

8154

Administrare D.A.P.P.P.

343

0.1.

TEREN

SARARIEI 184 SUPRAFATA 943.07

1885

142.533,79

825

Administrare D.A.P.P.P.

344

0.1.

TEREN

SARARIEI 216 SUPRAFATA 1117.70

1952

168.922,35

8526

Administrare D.A.P.P.P.

345

0.1.

TEREN

SARARIEI 39 SUPRAFATA 695.25

1890

105.076,40

837

Administrare D.A.P.P.P.

346

0.1.

TEREN

SARARIEI 41 SUPRAFATA 400.00

1900

60.455,02

8023

Administrare D.A.P.P.P.

347

0.1.

TEREN

SARARIEI 63 SUPRAFATA 283

1910

42.771,47

8155

Administrare D.A.P.P.P., HCL 193/36.06.2014

348

0.1.

TEREN

SARARIEI 68 SUPRAFATA 259.00

1906

39.144,85

8088

Administrare D.A.P.P.P.

349

0.1.

TEREN

SARARIEI 69 SUPRAFATA 543.00

1905

82.067,11

8076

Administrare D.A.P.P.P.

350

0.1.

TEREN

SARARIEI 93 SUPRAFATA 138.50

1915

20.933,07

8236

Administrare D.A.P.P.P.

351

0.1.

TEREN

SARARIEI 97 SUPRAFATA 70.00

1915

10.579,28

8237

Administrare D.A.P.P.P.

352

0.1.

TEREN

SAULESCU 10 SUPRAFATA 922.47

1920

142.905,36

8291

Administrare D.A.P.P.P.

353

0.1.

TEREN

SAULESCU 19 SUPRAFATA 266.00

1910

41.207,85

8156

Administrare D.A.P.P.P.

354

0.1.

TEREN

SCARICICA 4A SUPRAFATA 112.18

1938

16.318,57

8470

Administrare D.A.P.P.P.

355

0.1.

TEREN

S-ELA SILVESTRU 4 SUPRAFATA 102.77

1934

15.531,98

8442

Administrare D.A.P.P.P.

356

0.1.

TEREN

SEMNULUI 4 SUPRAFATA 221.70

1900

33.506,64

8024

Administrare D.A.P.P.P.

357

0.1.

TEREN

SEVASTOPOL 1 SUPRAFATA 398.00

1910

60.153,09

8157

Administrare D.A.P.P.P.

358

0.1.

TEREN

SEVASTOPOL 4 SUPRAFATA 1404.50

1910

212.272,23

8158

Administrare D.A.P.P.P.

359

0.1.

TEREN

SEVASTOPOL 6 SUPRAFATA 504.00

1900

76.173,61

8025

Administrare D.A.P.P.P.

360

0.1.

TEREN

SEVASTOPOL 8 SUPRAFATA 570.00

1900

86.147,71

8026

Administrare D.A.P.P.P.

361

0.1.

TEREN

SF. ANDREI 11 SUPRAFATA 725.22

1890

109.607,83

838

Administrare D.A.P.P.P.

362

0.1.

TEREN

SF. ANDREI 11BIS SUPRAFATA 224.23

1903

33.888,91

8050

Administrare D.A.P.P.P.

363

0.1.

TEREN

SF. ANDREI 20 SUPRAFATA 145.41

1916

21.977,38

8247

Administrare D.A.P.P.P.

364

0.1.

TEREN

SF. ANDREI 32 SUPRAFATA 136.61

1910

20.646,91

8159

Administrare D.A.P.P.P.

365

0.1.

TEREN

SF. ANDREI 38 SUPRAFATA 62.13

1909

9.390,88

8097

Administrare D.A.P.P.P.

366

0.1.

TEREN

SF. ANDREI 40 SUPRAFATA 43.68

1910

6.601,03

8160

Administrare D.A.P.P.P.

367

0.1.

TEREN

SF. ANDREI 42 SUPRAFATA 137.75

1915

20.819,03

8238

Administrare D.A.P.P.P.

368

0.1.

TEREN

SF. ANDREI 47 SUPRAFATA 108.00

1900

16.322,45

8027

Administrare D.A.P.P.P.

369

0.1.

TEREN

SF. ANDREI 49 SUPRAFATA 122.18

1928

18.465,78

8372

Administrare D.A.P.P.P.

370

0.1.

TEREN

SF. ANDREI 4A SUPRAFATA 234.20

1932

35.395,99

8428

Administrare D.A.P.P.P.

371

0.1.

TEREN

SF. ANDREI 50 SUPRAFATA 173.00

1905

26.146,25

8077

Administrare D.A.P.P.P.

372

0.1.

TEREN

SF. ANDREI 54 SUPRAFATA 558.02

1927

84.337,42

8363

Administrare D.A.P.P.P.

373

0.1.

TEREN

SF. ANDREI 55 SUPRAFATA 30.00

1915

4.534,16

8239

Administrare D.A.P.P.P.

374

0.1.

TEREN

SF. ANDREI 6A SUPRAFATA 98.32

1925

14.859,80

8342

Administrare D.A.P.P.P.

375

0.1.

TEREN

SF. ANDREI 67 SUPRAFATA 336.40

1900

50.842,44

8028

Administrare D.A.P.P.P.

376

0.1.

TEREN

SF. ANDREI 71 SUPRAFATA 40.47

1920

6.116,15

8292

Administrare D.A.P.P.P.

377

0.1.

TEREN

SF.ATANASIE 11 SUPRAFATA 213.60

1905

33.089,76

8078

Administrare D.A.P.P.P.

378

0.1.

TEREN

SF.ATANASIE 26 SUPRAFATA 302.62

1905

46.881,05

8443

Administrare D.A.P.P.P.

379

0.1.

TEREN

SF.ATANASIE 9 SUPRAFATA 296.00

1934

45.854,74

8080

Administrare D.A.P.P.P.

380

0.1.

TEREN

SF.SAVA 12 SUPRAFATA 146.00

1920

22.617,67

8293

Administrare D.A.P.P.P.

381

0.1.

TEREN

SF.SAVA 13 SUPRAFATA 368.44

1910

57.077,27

8161

Administrare D.A.P.P.P.

382

0.1.

TEREN

SF.SAVA 18 SUPRAFATA 191.05

1910

29.596,72

8162

Administrare D.A.P.P.P.

383

0.1.

TEREN

SF.TEODOR 16 SUPRAFATA 162.21

1910

30.362,93

8164

Administrare D.A.P.P.P.

384

0.1.

TEREN

SF.TEODOR 24 SUPRAFATA 317.36

1890

72.314,58

839

Administrare D.A.P.P.P.

385

0.1.

TEREN

SF.TEODOR 28 SUPRAFATA 72.00

1850

11.153,33

803

Administrare D.A.P.P.P.

386

0.1.

TEREN

SF.TEODOR 32 SUPRAFATA 1230.27

1870

190.588,87

813

Administrare D.A.P.P.P.

387

0.1.

TEREN

SF.TEODOR 41 SUPRAFATA 198.00

1918

30.673,93

8249

Administrare D.A.P.P.P.

388

0.1.

TEREN

SIMION BARNUTIU 47 SUPRAFATA 330.60

1900

48.092,66

8031

Administrare D.A.P.P.P.

389

0.1.

TEREN

SIPOTEL 33A SUPRAFATA 178

1940

29.591,89

88430

Administrare D.A.P.P.P

390

0.1.

TEREN

S-LA ISPILANTE 1 SUPRAFATA 149.69

1900

22.624,15

8017

Administrare D.A.P.P.P.

391

0.1.

TEREN

S-LA MACAZULUI 2 SUPRAFATA 660.00

1957

99.750,20

8532

Administrare D.A.P.P.P.

392

0.1.

TEREN

S-LA MACAZULUI 4 SUPRAFATA 720.00

1957

108.818,52

8533

Administrare D.A.P.P.P.

393

0.1.

TEREN

S-LA SF. ANDREI 9 SUPRAFATA 203.60

1925

33.794,32

8343

Administrare D.A.P.P.P. HCL233/05.07.2010

394

0.1.

TEREN

S-LA TREI IERARHI 8 SUPRAFATA 1417.94

1915

219.661,33

8241

Administrare D.A.P.P.P.

395

0.1.

TEREN

S-LA VINTU 1 SUPRAFATA 87.66

1908

9.745,80

8095

Administrare D.A.P.P.P.

396

0.1.

TEREN

SF.SAVA 22 SUPRAFATA 202.00

1910

26.255,03

8163

Administrare D.A.P.P.P.

397

0.1.

TEREN

S-LA VINTU 15 SUPRAFATA 467.23

1905

67.968,32

8075

Administrare D.A.P.P.P.

398

0.1.

TEREN

S-LA VINTU 15B SUPRAFATA 80.00

1912

11.637,98

8190

Administrare D.A.P.P.P.

399

0.1.

TEREN

S-LA VINTU 17 SUPRAFATA 518.95

1910

75.491,63

8150

Administrare D.A.P.P.P.

400

0.1.

TEREN

S-LA VINTU 5 SUPRAFATA 411.00

1940

118.703,22

8494

Administrare D.A.P.P.P.

401

0.1.

TEREN

S-LA VINTU 8 SUPRAFATA 440.00

1900

64.006,93

8019

Administrare D.A.P.P.P.

402

0.1.

TEREN

S-LA.ALBA 2 SUPRAFATA 124 (cale de acces cu suprafata de 65 mp si teren curte de 59 mp)

1910

19.285,71

8148

Administrare D.A.P.P.P.

403

0.1.

TEREN

S-LA.ALBA 4 SUPRAFATA 230.00

1920

35.630,53

8289

Administrare D.A.P.P.P.

404

0.1.

TEREN

S-LA.ARMEANA 18 SUPRAFATA 448.41

1920

69.466,31

8290

Administrare D.A.P.P.P.

405

0.1.

TEREN

S-LA.NICORITA 21 SUPRAFATA 808.23

1900

126.055,83

8018

Administrare D.A.P.P.P.

406

0.1.

TEREN

S-LA.SARARIEI 19 SUPRAFATA 381.40

1905

57.644,33

8233

Administrare D.A.P.P.P.

407

0.1.

TEREN

S-LA.SARARIEI 32-32B SUPRAFATA 306.66

1915

45.127,78

8073

Administrare D.A.P.P.P.

408

0.1.

TEREN

S-LA.SARARIEI 41 SUPRAFATA 94.90

1905

14.341,65

8074

Administrare D.A.P.P.P.

409

0.1.

TEREN

S-LA.SF. ANDREI 4 SUPRAFATA 410.00

1932

60.455,02

8427

Administrare D.A.P.P.P.

410

0.1.

TEREN

S-LA.UZINEI 1 SUPRAFATA 121.61

1930

18.380,25

8403

Administrare D.A.P.P.P.

411

0.1.

TEREN

SMARDAN 22 SUPRAFATA 856.61

1937

129.465,52

8468

Administrare D.A.P.P.P.

412

0.1.

TEREN

SMARDAN 37 SUPRAFATA 80.00

1920

12.091,53

8294

Administrare D.A.P.P.P.

413

0.1.

TEREN

SMARDAN 66 SUPRAFATA 20.00

1915

3.023,21

8240

Administrare D.A.P.P.P.

414

0.1.

TEREN

SMARDAN 79 SUPRAFATA 45.58

1910

6.888,71

8166

Administrare D.A.P.P.P.

415

0.1.

TEREN

SMARDAN 81 SUPRAFATA 511.83

1897

77.356,71

843

Administrare D.A.P.P.P.

416

0.1.

TEREN

SOCOLA 52 (Duca Voda 1) SUPRAFATA 576.49

1925

87.128,68

8330

Administrare D.A.P.P.P.

417

0.1.

TEREN

SOFICU 4-6 SUPRAFATA 160.89

1940

23.404,48

8495

Administrare D.A.P.P.P.

418

0.1.

TEREN

SOS.ARCU 6 SUPRAFATA 152.80

1898

23.671,18

844

Administrare D.A.P.P.P.

419

0.1.

TEREN

SOS.BUCIUM 22 SUPRAFATA 361.26

1980

52.552,41

8900

Administrare D.A.P.P.P.

420

0.1.

TEREN

SOS.GALATA 23 SUPRAFATA 96.71

1946

14.068,98

8504

Administrare D.A.P.P.P.

421

0.1.

TEREN

SOS.GALATA 32 SUPRAFATA 420.00

1952

61.097,76

8344

Administrare D.A.P.P.P.

422

0.1.

TEREN

SOS.NATIONALA 3 SUPRAFATA 651.39

1905

98.449,17

82400

Administrare D.A.P.P.P.

423

0.1.

TEREN

SOS.NATIONALA 5 SUPRAFATA 629.00

1905

95.065,72

8081

Administrare D.A.P.P.P.

424

0.1.

TEREN

SOS.SARARIEI 13 SUPRAFATA 740.28

1926

117.264,82

8455

Administrare D.A.P.P.P.

425

0.1.

TEREN

SOS.SARARIEI 17 SUPRAFATA 1150.30

1930

167.333,65

8373

Administrare D.A.P.P.P.

426

0.1.

TEREN

SOS.SARARIEI 19 SUPRAFATA 123.00

1926

17.893,01

8404

Administrare D.A.P.P.P.

427

0.1.

TEREN

SOS.SARARIEI 3+3A SUPRAFATA 806.20

1926

117.269,03

8360

Administrare D.A.P.P.P.

428

0.1.

TEREN

SOS.SARARIEI 5+5A SUPRAFATA 694.05

1928

100.955,81

8361

Administrare D.A.P.P.P.

429

0.1.

TEREN

SOS.SARARIEI 7 SUPRAFATA 672.13

1938

97.774,03

8471

Administrare D.A.P.P.P.

430

0.1.

TEREN

SOS.SARARIEI 9 SUPRAFATA 1034.76

1935

150.525,95

8362

Administrare D.A.P.P.P.

431

0.1.

TEREN

SOS.ST.CEL.MARE 10 SUPRAFATA 831.36

1910

120.936,98

8297

Administrare D.A.P.P.P.

432

0.1.

TEREN

SOS.ST.CEL.MARE 12-14 SUPRAFATA 476.50

1920

69.315,99

8045

Administrare D.A.P.P.P.

433

0.1.

TEREN

SOS.ST.CEL.MARE 16 SUPRAFATA 92.40

1901

13.441,79

8046

Administrare D.A.P.P.P.

434

0.1.

TEREN

SOS.ST.CEL.MARE 5 SUPRAFATA 292.90

1920

36.334,17

8167

Administrare D.A.P.P.P.

435

0.1.

TEREN

SOS.ST.CEL.MARE 6 SUPRAFATA 44.36

1920

6.453,30

8296

Administrare D.A.P.P.P.

436

0.1.

TEREN

SOS.ST.CEL.MARE 7 SUPRAFATA 300.00

1938

87.267,33

8472

Administrare D.A.P.P.P.

437

0.1.

TEREN

SOS.ST.CEL.MARE 8 SUPRAFATA 287.97

1901

41.890,76

8295

Administrare D.A.P.P.P.

438

0.1.

TEREN

SPANCIOC 15 SUPRAFATA 268.00

1910

40.504,20

8169

Administrare D.A.P.P.P.

439

0.1.

TEREN

SPANCIOC 26 SUPRAFATA 508.76

1924

76.893,28

8317

Administrare D.A.P.P.P.

440

0.1.

TEREN

SPANCIOC 7 SUPRAFATA 203.00

1913

30.680,41

8195

Administrare D.A.P.P.P.

441

0.1.

TEREN

SPITAL PASCANU 25 SUPRAFATA 496.43

1905

75.029,30

8082

Administrare D.A.P.P.P.

442

0.1.

TEREN

SPITAL PASCANU 31-33 SUPRAFATA 332.65

1920

50.276,85

8298

Administrare D.A.P.P.P.

443

0.1.

TEREN

SPITAL PASCANU 6 SUPRAFATA 586.17

1910

88.592,83

8168

Administrare D.A.P.P.P.

444

0.1.

TEREN

ST.CEL.MARE 11 SUPRAFATA 700.00

1909

108.441,42

8098

Administrare D.A.P.P.P.

445

0.1.

TEREN

ST.CEL.MARE 13 SUPRAFATA 106.00

1905

16.420,94

8170

Administrare D.A.P.P.P.

446

0.1.

TEREN

ST.CEL.MARE 24 SUPRAFATA 306.73

1910

47.517,30

8171

Administrare D.A.P.P.P.

447

0.1.

TEREN

ST.CEL.MARE 4 SUPRAFATA 73.00

1905

11.308,83

8083

Administrare D.A.P.P.P.

448

0.1.

TEREN

ST.CEL.MARE 7 SUPRAFATA 335.18

1910

51.924,48

8084

Administrare D.A.P.P.P.

449

0.1.

TEREN

STANCIU 5 SUPRAFATA 851.19

1963

128.647,99

8634

Administrare D.A.P.P.P.

450

0.1.

TEREN

STEJAR 18 SUPRAFATA 263.29

1940

39.792,49

8496

Administrare D.A.P.P.P.

451

0.1.

TEREN

STERE CONSTANTIN 3 SUPRAFATA 198.22

1925

30.707,61

8345

Administrare D.A.P.P.P.

452

0.1.

TEREN

SULFINEI 11 SUPRAFATA 296.90

1920

57.267,24

8300

Administrare D.A.P.P.P.

453

0.1.

TEREN

SULFINEI 15 SUPRAFATA 236.00

1935

36.559,65

8456

Administrare D.A.P.P.P.

454

0.1.

TEREN

SULFINEI 16 SUPRAFATA 100.00

1930

15.491,82

8406

Administrare D.A.P.P.P.

455

0.1.

TEREN

T.VLADIMIRESCU 73 SUPRAFATA 15.00

1935

2.266,43

8457

Administrare D.A.P.P.P.

456

0.1.

TEREN

TAIETOAREI 20 SUPRAFATA 200.00

1930

30.226,86

8407

Administrare D.A.P.P.P.

457

0.1.

TEREN

TATARASI 14 SUPRAFATA 336.14

1900

50.803,57

8034

Administrare D.A.P.P.P.

458

0.1.

TEREN

TATARASI 16 SUPRAFATA 185.84

1890

28.085,31

840

Administrare D.A.P.P.P.

459

0.1.

TEREN

TATARASI 18 SUPRAFATA 256.00

1900

38.691,31

8035

Administrare D.A.P.P.P.

460

0.1.

TEREN

TATARASI 22 SUPRAFATA 144.37

1920

21.819,43

8302

Administrare D.A.P.P.P.

461

0.1.

TEREN

TATARASI 23 SUPRAFATA 628.02

1920

94.916,19

8303

Administrare D.A.P.P.P.

462

0.1.

TEREN

TATARASI 25 SUPRAFATA 142.86

1952

21.591,60

8527

Administrare D.A.P.P.P.

463

0.1.

TEREN

TATARASI 26 SUPRAFATA 70.65

1920

10.677,56

8304

Administrare D.A.P.P.P.

464

0.1.

TEREN

TATARASI 29 SUPRAFATA 142.54

1898

21.543,41

845

Administrare D.A.P.P.P.

465

0.1.

TEREN

TATARASI 30 SUPRAFATA 487.23

1910

73.638,94

8174

Administrare D.A.P.P.P.

466

0.1.

TEREN

TATARASI 34A SUPRAFATA 198.93

1870

30.066,17

814

Administrare D.A.P.P.P.

467

0.1.

TEREN

TATARASI 41 SUPRAFATA 398.65

1910

60.251,20

8175

Administrare D.A.P.P.P.

468

0.1.

TEREN

TATARASI 55 SUPRAFATA 391.91

1900

59.232,60

8036

Administrare D.A.P.P.P.

469

0.1.

TEREN

TEODOR BURADA 3 SUPRAFATA 233.32

1930

35.686,37

8408

Administrare D.A.P.P.P.

470

1.6.2.

APARTAMENT

TITU MAIOARESCU NR. 10 SUPRAFATA 39.5

2005

61.218,27

13034

Administrare D.A.P.P.P.

471

0.1.

TEREN

TITU MAIOARESCU NR. 10 SUPRAFATA 18.52

2005

2.694,06

82727

Administrare D.A.P.P.P.

472

0.1.

TEREN

TITU MAIORESCU 12B SUPRAFAȚA 152.82

1950

23.097,12

8512

Administrare D.A.P.P.P.

473

0.1.

TEREN

TITU MAIORESCU 14 SUPRAFATA 104.38

1930

15.775,60

8400

Administrare D.A.P.P.P.

474

0.1.

TEREN

TITU MAIORESCU 14A SUPRAFATA 198.00

1930

29.924,93

8401

Administrare D.A.P.P.P.

475

0.1.

TEREN

TOMA COZMA 104 SUPRAFATA 174.15

1922

26.320,11

8313

Administrare D.A.P.P.P.

476

0.1.

TEREN

TOMA COZMA 25 SUPRAFATA 613.30

1900

49.282,25

863

Administrare D.A.P.P.P.

477

0.1.

TEREN

TOMA COZMA 27 SUPRAFATA 974.82

1912

147.332,29

8185

Administrare D.A.P.P.P.

478

0.1.

TEREN

TOMA COZMA 96 SUPRAFATA 1279.11

1900

193.321,80

864

Administrare D.A.P.P.P.

479

0.1.

TEREN

TR.BUCSINESCU 1 SUPRAFATA 342.00

1930

51.688,63

8409

Administrare D.A.P.P.P.

480

0.1.

TEREN

TRAIAN 12 SUPRAFATA 437.52

1900

56.374,41

8037

Administrare D.A.P.P.P.

481

0.1.

TEREN

TREI IERARHI 2 SUPRAFATA 301.70

1921

46.737,42

8312

Administrare D.A.P.P.P.

482

0.1.

TEREN

TREI IERARHI 6A SUPRAFATA 334.76

1913

51.859,64

8196

Administrare D.A.P.P.P.

483

0.1.

TEREN

TREC. TREI IERARHI 12 SUPRAFATA 150

1981

126.126,80

88951

Administrare D.A.P.P.P.

484

0.1.

TEREN

TUFESCU 3 SUPRAFATA 198.32

1940

29.974,18

8497

Administrare D.A.P.P.P.

485

0.1.

TEREN

TUFESCU 4 SUPRAFATA 140.00

1937

21.159,84

8469

Administrare D.A.P.P.P.

486

0.1.

TEREN

PETRU MOVILA 56 SUPRAFATA 60.00

1910

9.295,09

8176

Administrare D.A.P.P.P.

487

0.1.

TEREN

PETRU MOVILA 59 SUPRAFATA 101.80

1920

15.783,38

8305

Administrare D.A.P.P.P.

488

0.1.

TEREN

PETRU MOVILA 66 SUPRAFATA 604.60

1920

93.662,32

8306

Administrare D.A.P.P.P.

489

0.1.

TEREN

PETRU MOVILA 78 SUPRAFATA 177.60

1920

27.513,37

8307

Administrare D.A.P.P.P.

490

0.1.

TEREN

PETRU MOVILA 80 SUPRAFATA 722.64

1910

111.947,97

8178

Administrare D.A.P.P.P.

491

0.1.

TEREN

V.POGOR 2 SUPRAFATA 54.04

1946

8.167,71

8503

Administrare D.A.P.P.P.

492

0.1.

TEREN

V. MICLE 1 SUPRAFATA 280.27 MP

1930

42.362,44

8411

Administrare D.A.P.P.P.

493

0.1.

TEREN

V.ALECSANDRI 11 SUPRAFATA 31.00

1915

4.802,40

8242

Administrare D.A.P.P.P.

494

0.1.

TEREN

V.MICLE 6ASUPRAFATA 348.04

1936

49.324,01

8464

Administrare D.A.P.P.P.

495

0.1.

TEREN

VARIANTA UZINEI 2 SUPRAFATA 44.70

1935

6.924,99

8458

Administrare D.A.P.P.P.

496

0.1.

TEREN

VARIANTA UZINEI 8 SUPRAFATA 407.00

1910

63.050,59

8180

Administrare D.A.P.P.P.

497

0.1.

TEREN

VASILE CONTA 22 SUPRAFATA 36.46

1900

5.648,59

885

Administrare D.A.P.P.P.

498

0.1.

TEREN

VASILE CONTA 23 (INDEPENDENTEI 1) SUPRAFATA 602

1935

93.259,31

8446

Administrare D.A.P.P.P.

499

0.1.

TEREN

VASILE CONTA 24 SUPRAFATA 276.00

1937

42.756,38

8310

Administrare D.A.P.P.P.

500

0.1.

TEREN

VASILE CONTA 30 SUPRAFATA 94.64

1921

14.661,19

8331

Administrare D.A.P.P.P.

501

0.1.

TEREN

VASILE LUPU 21 SUPRAFATA 100.00

1901

15.113,43

8048

Administrare D.A.P.P.P.

502

0.1.

TEREN

VASILE LUPU 30 SUPRAFATA 147.87

1916

22.351,84

8248

Administrare D.A.P.P.P.

503

0.1.

TEREN

VASILE LUPU 36 SUPRAFATA 173.92

1903

26.285,84

8051

Administrare D.A.P.P.P.

504

0.1.

TEREN

VASILE LUPU 41 SUPRAFATA 763.34

1900

115.369,00

8038

Administrare D.A.P.P.P.

505

0.1.

TEREN

VASILE LUPU 46-48 SUPRAFATA 253.76

1910

23.816,74

8179

Administrare D.A.P.P.P.

506

0.1.

TEREN

VASILE STROESCU 12 SUPRAFATA 48.12

1920

7.454,56

8251

Administrare D.A.P.P.P.

507

0.1.

TEREN

VENEREI 13 SUPRAFATA 200.00

1928

30.226,86

8374

Administrare D.A.P.P.P.

508

0.1.

TEREN

VERDES 1 SUPRAFATA 394.94

1935

59.690,46

8459

Administrare D.A.P.P.P.

509

0.1.

TEREN

VINTU 10 SUPRAFATA 380.15

1900

55.300,82

8040

Administrare D.A.P.P.P.

510

0.1.

TEREN

VINTU 12 SUPRAFATA 485.03

1912

70.556,20

8192

Administrare D.A.P.P.P.

511

0.1.

TEREN

VINTU 14 SUPRAFATA 141.11

1912

20.527,35

8193

Administrare D.A.P.P.P.

512

0.1.

TEREN

VINTU 19 SUPRAFATA 473.40

1910

68.865,05

8181

Administrare D.A.P.P.P.

513

0.1.

TEREN

VINTU 23 SUPRAFATA 320.00

1898

46.550,61

846

Administrare D.A.P.P.P.

514

0.1.

TEREN

VINTU 7 SUPRAFATA 536.84

1941

78.094,59

8499

Administrare D.A.P.P.P.

515

0.1.

TEREN

VOVIDENIE 1 SUPRAFATA 110.00

1930

17.040,35

8413

Administrare D.A.P.P.P.

516

0.1.

TEREN

VOVIDENIE 19 SUPRAFATA 42.77

1920

6.625,84

8308

Administrare D.A.P.P.P.

517

0.1.

TEREN

VOVIDENIE 21 SUPRAFATA 47.00

1930

7.281,34

8414

Administrare D.A.P.P.P.

518

0.1.

TEREN

VOVIDENIE 21A SUPRAFATA 239.00

1920

37.024,86

8309

Administrare D.A.P.P.P.

519

0.1.

TEREN

VOVIDENIE 23 SUPRAFATA 525.13

1930

81.350,50

8415

Administrare D.A.P.P.P.

520

0.1.

TEREN

ZARAFI 2 SUPRAFATA 139,00

1910

10.510,59

8182

Administrare D.A.P.P.P.

521

0.1.

TEREN

ZARAFI 6 SUPRAFATA 42.00

1910

6.109,91

8183

Administrare D.A.P.P.P.

522

0.1.

TEREN

ZLATAUST 2 SUPRAFATA 290.00

1896

44.925,62

842

Administrare D.A.P.P.P.

523

0.1.

TEREN

ZLATAUST 3 SUPRAFATA 150.00

1936

23.237,08

8465

Administrare D.A.P.P.P.

524

0.1.

TEREN

ZLATAUST 4 SUPRAFATA 120.00

1905

18.590,18

8086

Administrare D.A.P.P.P.

525

0.1.

TEREN

ZMEU 3 SUPRAFATA 402.00

1865

21.285,18

809

Administrare D.A.P.P.P.

526

0.1.

TEREN

AFERENT CALE DE ACCES, MUZEUL MUNICIPAL, STR.

ZMEU NR. 3, SUPRAFATA 175 MP, CF 137167, NR. CADASTRAL 137167

1865

9.106,19

809/1

HCL 339/2008

527

1.3.7.2.

AMENAJARE CALE ACCES

MUZEUL MUNICIPAL, STR. ZMEU NR. 3,

09.03.2016

271.956,97

15907

HCL 339/2008, PV 25163/09.03.2016

528

0.1.

TEREN

ZUGRAVI 22A SUPRAFAȚA 212.12

1930

32.059,18

8417

Administrare D.A.P.P.P.

529

0,1

TEREN

SOS.REDIU TATAR NR.8A BL.482D.SUPRAFATA 6118

2004

12.510.343,68

88983

Administrare D.A.P.P.P

530

1.6.1.

APARTAMENT

sos. Rediu-Tatar nr. 8A. bl. 482D. tr. 1. et. 1. ap. 5.S=75.2

(LOCUINȚA SOCIALA)

2007

257.260,05

13255

HCL358/30.10.2006 Administrare

D.A.P.P.P

531

1.6.1.

APARTAMENT

sos. Rediu-Tatar nr. 8A. bl. 482D. tr. 1. et. 1. ap. 6.S=38.8

(LOCUINȚA SOCIALA)

2007

132.734,62

13256

HCL358/30.10.2006 Administrare

D.A.P.P.P

532

1.6.1.

APARTAMENT

sos. Rediu-Țatar nr. 8A. bl. 482D. tr. 1. et. 1. ap. 7.S=78.95

(LOCUINȚA SOCIALA)

2007

270.088,91

13257

HCL358/30.10.2006 Administrare

D.A.P.P.P

533

1.6.1.

APARTAMENT

sos. Rediu-Țatar nr. 8A. bl. 482D. tr. 1. et. 1. ap. 8.S=53.4

(LOCUINȚA SOCIALA)

2007

182.681,63

13258

HCL358/30.10.2006 Administrare

D.A.P.P.P

534

1.6.1.

APARTAMENT

sos. Rediu-Țatar nr. 8A. bl. 482D. tr. 1. et. 2. ap. 9.S=75.2

(LOCUINȚA SOCIALA)

2007

257.260,05

13259

HCL358/30.10.2006 Administrare

D.A.P.P.P

535

1.6.1.

APARTAMENT

sos. Rediu-Țatar nr. 8A. bl. 482D. tr. 1. et. 2. ap. 10.S=38.8

(LOCUINȚA SOCIALA)

2007

132.734,62

13260

HCL358/30.10.2006 Administrare

D.A.P.P.P

536

1.6.1.

APARTAMENT

sos. Rediu-Țatar nr. 8A. bl. 482D. tr. 1. et. 2. ap. 11.S=78.95

(LOCUINȚA SOCIALA)

2007

270.088,91

13261

HCL358/30.10.2006 Administrare

D.A.P.P.P

537

1.6.1.

APARTAMENT

sos. Rediu-Țatar nr. 8A. bl. 482D. tr. 1. et. 2. ap. 12.S=52.8

(LOCUINȚA SOCIALA)

2007

180.629,01

13262

HCL358/30.10.2006 Administrare

D.A.P.P.P

538

1.6.1.

APARTAMENT

sos. Rediu-Țatar nr. 8A. bl. 482D. tr. 1. et. 3. ap. 13.S=75.2

(LOCUINȚA SOCIALA)

2007

257.260,05

13263

HCL358/30.10.2006 Administrare

D.A.P.P.P

539

1.6.1.

APARTAMENT

sos. Rediu-Țatar nr. 8A. bl. 482D. tr. 1. et. 3. ap. 14.S=38.8

(LOCUINȚA SOCIALA)

2007

132.734,62

13264

HCL358/30.10.2006 Administrare

D.A.P.P.P

540

1.6.1.

APARTAMENT

sos. Rediu-Țatar nr. 8A. bl. 482D. tr. 1. et. 3. ap. 15.S=78.95

(LOCUINȚA SOCIALA)

2007

270.088,91

13265

HCL358/30.10.2006 Administrare

D.A.P.P.P

541

1.6.1.

APARTAMENT

sos. Rediu-Țatar nr. 8A. bl. 482D. tr. 1. et. 3. ap. 16.S=52.8

(LOCUINȚA SOCIALA)

2007

180.629,01

13266

HCL358/30.10.2006 Administrare

D.A.P.P.P

542

1.6.1.

APARTAMENT

sos. Rediu-Țatar nr. 8A. bl. 482D. tr. 1. et. 4. ap. 17.S=75.2

(LOCUINȚA SOCIALA)

2007

257.260,05

13267

HCL358/30.10.2006 Administrare

D.A.P.P.P

543

1.6.1.

APARTAMENT

sos. Rediu-Țatar nr. 8A. bl. 482D. tr. 1. et. 4. ap. 18.S=38.8

(LOCUINȚA SOCIALA)

2007

132.734,62

13268

HCL358/30.10.2006 Administrare

D.A.P.P.P

544

1.6.1.

APARTAMENT

sos. Rediu-Țatar nr. 8A. bl. 482D. tr. 1. et. 4. ap. 19.S=78.95

(LOCUINȚA SOCIALA)

2007

270.088,91

13269

HCL358/30.10.2006 Administrare

D.A.P.P.P

545

1.6.1.

APARTAMENT

sos. Rediu-Tatar nr. 8A. bl. 482D. tr. 1. et. 4. ap. 20.S=52.8 (LOCUINTA SOCIALA)

2007

180.629,01

13270

HCL358/30.10.2006 Administrare D.A.P.P.P

546

1.6.1.

APARTAMENT

sos. Rediu-Tatar nr. 8A. bl. 482D. tr. 1. et. 5. ap. 21.S=75.2 (LOCUINTA SOCIALA)

2007

257.260,05

13271

HCL358/30.10.2006 Administrare D.A.P.P.P

547

1.6.1.

APARTAMENT

sos. Rediu-Tatar nr. 8A. bl. 482D. tr. 1. et. 5. ap. 22.S=38.8 (LOCUINTA SOCIALA)

2007

132.734,62

13272

HCL358/30.10.2006 Administrare D.A.P.P.P

548

1.6.1.

APARTAMENT

sos. Rediu-Tatar nr. 8A. bl. 482D. tr. 1. et. 5. ap. 23.S=78.95 (LOCUINTA SOCIALA)

2007

270.088,91

13273

HCL358/30.10.2006 Administrare D.A.P.P.P

549

1.6.1.

APARTAMENT

sos. Rediu-Tatar nr. 8A. bl. 482D. tr. 1. et. 5. ap. 24.S=52.8 (LOCUINTA SOCIALA)

2007

180.629,01

13274

HCL358/30.10.2006 Administrare D.A.P.P.P

550

1.6.1.

APARTAMENT

sos. Rediu-Tatar nr. 8A. bl. 482D. tr. 1. et. 6. ap. 25.S=38.8 (LOCUINTA SOCIALA)

2007

257.260,05

13275

HCL358/30.10.2006 Administrare D.A.P.P.P

551

1.6.1.

APARTAMENT

sos. Rediu-Tatar nr. 8A. bl. 482D. tr. 1. et. 6. ap. 26.S=38.8 (LOCUINTA SOCIALA)

2007

132.734,62

13276

HCL358/30.10.2006 Administrare D.A.P.P.P

552

1.6.1.

APARTAMENT

sos. Rediu-Tatar nr. 8A. bl. 482D. tr. 1. et. 6. ap. 27.S=78.95 (LOCUINTA SOCIALA)

2007

270.088,91

13277

HCL358/30.10.2006 Administrare D.A.P.P.P

553

1.6.1.

APARTAMENT

sos. Rediu-Tatar nr. 8A. bl. 482D. tr. 1. et. 6. ap. 27.S=78.95 (LOCUINTA SOCIALA)

2007

180.629,01

13278

HCL358/30.10.2006 Administrare D.A.P.P.P

554

1.6.1.

APARTAMENT

sos. Rediu-Tatar nr. 8A. bl. 482D. tr. 1. et. 7. ap. 29.S=75.2 (LOCUINTA SOCIALA)

2007

257.260,05

13279

HCL358/30.10.2006 Administrare D.A.P.P.P

555

1.6.1.

APARTAMENT

sos. Rediu-Tatar nr. 8A. bl. 482D. tr. 1. et. 7. ap. 30.S=38.8 (LOCUINTA SOCIALA)

2007

132.734,62

13280

HCL358/30.10.2006 Administrare D.A.P.P.P

556

1.6.1.

APARTAMENT

sos. Rediu-Tatar nr. 8A. bl. 482D. tr. 1. et. 7. ap. 31.S=78.95 (LOCUINTA SOCIALA)

2007

270.088,91

13281

HCL358/30.10.2006 Administrare D.A.P.P.P

557

1.6.1.

APARTAMENT

sos. Rediu-Tatar nr. 8A. bl. 482D. tr. 1. et. 7. ap. 32.S=52.8 (LOCUINTA SOCIALA)

2007

180.629,01

13282

HCL358/30.10.2006 Administrare D.A.P.P.P

558

1.6.1.

APARTAMENT

sos. Rediu-Tatar nr. 8A. bl. 482D. tr. 1. et. 8. ap. 33.S=59.8 (LOCUINTA SOCIALA)

2007

204.576,21

13283

HCL358/30.10.2006 Administrare D.A.P.P.P

559

1.6.1.

APARTAMENT

sos. Rediu-Tatar nr. 8A. bl. 482D. tr. 1. et. 8. ap. 34.S=38.8 (LOCUINTA SOCIALA)

2007

132.734,62

13284

HCL358/30.10.2006 Administrare D.A.P.P.P

560

1.6.1.

APARTAMENT

sos. Rediu-Tatar nr. 8A. bl. 482D. tr. 1. et. 8. ap. 35.S=78.95 (LOCUINTA SOCIALA)

2007

270.088,91

13285

HCL358/30.10.2006 Administrare D.A.P.P.P

561

1.6.1.

APARTAMENT

sos. Rediu-Tatar nr. 8A. bl. 482D. tr. 1. et. 8. ap. 36.S=52.8 (LOCUINTA SOCIALA)

2007

180.629,01

13286

HCL358/30.10.2006 Administrare D.A.P.P.P

562

1.6.1.

APARTAMENT

sos. Rediu-Tatar nr. 8A. bl. 482D. tr. 1. parter. ap. 1.S=75.2 (LOCUINTA SOCIALA)

2007

257.260,05

13251

HCL358/30.10.2006 Administrare D.A.P.P.P

563

1.6.1.

APARTAMENT

sos. Rediu-Tatar nr. 8A. bl. 482D. tr. 1. parter. ap. 2.S=38.8 (LOCUINTA SOCIALA)

2007

132.734,62

13252

HCL358/30.10.2006 Administrare D.A.P.P.P

564

1.6.1.

APARTAMENT

sos. Rediu-Tatar nr. 8A. bl. 482D. tr. 1. parter. ap. 3.S=78.95 (LOCUINTA SOCIALA)

2007

270.088,91

13253

HCL358/30.10.2006 Administrare D.A.P.P.P

565

1.6.1.

APARTAMENT

sos. Rediu-Tatar nr. 8A. bl. 482D. tr. 1. parter. ap. 4.S=34.87 (LOCUINTA SOCIALA)

2007

119.290,23

13254

HCL358/30.10.2006 Administrare D.A.P.P.P

566

1.6.1.

APARTAMENT

sos. Rediu-Tatar nr. 8A. bl. 482D. tr. 2. et. 1. ap. 6.S=32.59 (LOCUINTA SOCIALA)

2007

111.490,55

13292

HCL358/30.10.2006 Administrare D.A.P.P.P

567

1.6.1.

APARTAMENT

sos. Rediu-Tatar nr. 8A. bl. 482D. tr. 2. et. 1. ap. 7.S=33.46 (LOCUINTA SOCIALA)

2007

114.467,09

13293

HCL358/30.10.2006 Administrare D.A.P.P.P

568

1.6.1.

APARTAMENT

sos. Rediu-Tatar nr. 8A. bl. 482D. tr. 2. et. 1. ap. 9.S=33.70 (LOCUINTA SOCIALA)

2007

115.287,36

13295

HCL358/30.10.2006 Administrare D.A.P.P.P

569

1.6.1.

APARTAMENT

sos. Rediu-Tatar nr. 8A. bl. 482D. tr. 2. et. 2. ap. 11.S=32.59 (LOCUINTA SOCIALA)

2007

111.490,55

13297

HCL358/30.10.2006 Administrare D.A.P.P.P

570

1.6.1.

APARTAMENT

sos. Rediu-Tatar nr. 8A. bl. 482D. tr. 2. et. 2. ap. 12.S=33.46 (LOCUINTA SOCIALA)

2007

114.467,09

13298

HCL358/30.10.2006 Administrare D.A.P.P.P

571

1.6.1.

APARTAMENT

sos. Rediu-Tatar nr. 8A. bl. 482D. tr. 2. et. 2. ap. 13.S=54.02 (LOCUINTA SOCIALA)

2007

184.802,92

13299

HCL358/30.10.2006 Administrare D.A.P.P.P

572

1.6.1.

APARTAMENT

sos. Rediu-Tatar nr. 8A. bl. 482D. tr. 2. et. 2. ap. 14.S=33.7 (LOCUINTA SOCIALA)

2007

115.287,36

13300

HCL358/30.10.2006 Administrare D.A.P.P.P

573

1.6.1.

APARTAMENT

sos. Rediu-Tatar nr. 8A. bl. 482D. tr. 2. et. 3. ap. 16.S=32.59 (LOCUINTA SOCIALA)

2007

111.490,55

13302

HCL358/30.10.2006 Administrare D.A.P.P.P

574

1.6.1.

APARTAMENT

sos. Rediu-Tatar nr. 8A. bl. 482D. tr. 2. et. 3. ap. 17.S=33.46 (LOCUINTA SOCIALA)

2007

114.467,09

13303

HCL358/30.10.2006 Administrare D.A.P.P.P

575

1.6.1.

APARTAMENT

sos. Rediu-Tatar nr. 8A. bl. 482D. tr. 2. et. 3. ap. 18.S=54.02 (LOCUINTA SOCIALA)

2007

184.802,92

13304

HCL358/30.10.2006 Administrare D.A.P.P.P

576

1.6.1.

APARTAMENT

sos. Rediu-Tatar nr. 8A. bl. 482D. tr. 2. et. 3. ap. 19.S=33.7 (LOCUINTA SOCIALA)

2007

115.287,36

13305

HCL358/30.10.2006 Administrare D.A.P.P.P

577

1.6.1.

APARTAMENT

sos. Rediu-Tatar nr. 8A. bl. 482D. tr. 2. et. 4. ap. 21.S=32.59 (LOCUINTA SOCIALA)

2007

111.490,55

13307

HCL358/30.10.2006 Administrare D.A.P.P.P

578

1.6.1.

APARTAMENT

sos. Rediu-Tatar nr. 8A. bl. 482D. tr. 2. et. 4. ap. 22.S=33.46 (LOCUINTA SOCIALA)

2007

114.467,09

13308

HCL358/30.10.2006 Administrare D.A.P.P.P

579

1.6.1.

APARTAMENT

sos. Rediu-Tatar nr. 8A. bl. 482D. tr. 2. et. 4. ap. 23.S=54.02 (LOCUINTA SOCIALA)

2007

184.802,92

13309

HCL358/30.10.2006 Administrare D.A.P.P.P

580

1.6.1.

APARTAMENT

sos. Rediu-Tatar nr. 8A. bl. 482D. tr. 2. et. 4. ap. 24.S=33.7 (LOCUINTA SOCIALA)

2007

115.287,36

13310

HCL358/30.10.2006 Administrare D.A.P.P.P

581

1.6.1.

APARTAMENT

sos. Rediu-Tatar nr. 8A. bl. 482D. tr. 2. et. 4. ap. 25.S=55.05 (LOCUINTA SOCIALA)

2007

188.326,33

13311

HCL358/30.10.2006 Administrare D.A.P.P.P

582

1.6.1.

APARTAMENT

sos. Rediu-Tatar nr. 8A. bl. 482D. tr. 2. et. 5. ap. 26.S=32.59 (LOCUINTA SOCIALA)

2007

111.490,55

13312

HCL358/30.10.2006 Administrare D.A.P.P.P

583

1.6.1.

APARTAMENT

sos. Rediu-Tatar nr. 8A. bl. 482D. tr. 2. et. 5. ap. 27.S=33.46 (LOCUINTA SOCIALA)

2007

114.467,09

13313

HCL358/30.10.2006 Administrare D.A.P.P.P

584

1.6.1.

APARTAMENT

sos. Rediu-Tatar nr. 8A. bl. 482D. tr. 2. et. 5. ap. 28.S=54.02 (LOCUINTA SOCIALA)

2007

184.802,92

13314

HCL358/30.10.2006 Administrare D.A.P.P.P

585

1.6.1.

APARTAMENT

sos. Rediu-Tatar nr. 8A. bl. 482D. tr. 2. et. 5. ap. 29.S=33.7 (LOCUINTA SOCIALA)

2007

115.287,36

13315

HCL358/30.10.2006 Administrare D.A.P.P.P

586

1.6.1.

APARTAMENT

sos. Rediu-Tatar nr. 8A. bl. 482D. tr. 2. et. 5. ap. 30.S=55.05 (LOCUINTA SOCIALA)

2007

188.326,33

13316

HCL358/30.10.2006 Administrare D.A.P.P.P

587

1.6.1.

APARTAMENT

sos. Rediu-Tatar nr. 8A. bl. 482D. tr. 2. et. 6. ap. 31.S=32.59 (LOCUINTA SOCIALA)

2007

111.490,55

13317

HCL358/30.10.2006 Administrare D.A.P.P.P

588

1.6.1.

APARTAMENT

sos. Rediu-Tatar nr. 8A. bl. 482D. tr. 2. et. 6. ap. 32.S=33.46 (LOCUINTA SOCIALA)

2007

114.467,09

13318

HCL358/30.10.2006 Administrare D.A.P.P.P

589

1.6.1.

APARTAMENT

sos. Rediu-Tatar nr. 8A. bl. 482D. tr. 2. et. 6. ap. 33S=54.02 (LOCUINTA SOCIALA)

2007

184.802,92

13319

HCL358/30.10.2006 Administrare D.A.P.P.P

590

1.6.1.

APARTAMENT

sos. Rediu-Tatar nr. 8A. bl. 482D. tr. 2. et. 6. ap. 34.S=33.70 (LOCUINTA SOCIALA)

2007

115.287,36

13320

HCL358/30.10.2006 Administrare D.A.P.P.P

591

1.6.1.

APARTAMENT

sos. Rediu-Tatar nr. 8A. bl. 482D. tr. 2. et. 6. ap. 35.S=55.05 (LOCUINTA SOCIALA)

2007

188.326,33

13321

HCL358/30.10.2006 Administrare D.A.P.P.P

592

1.6.1.

APARTAMENT

sos. Rediu-Tatar nr. 8A. bl. 482D. tr. 2. et. 7. ap. 36.S=32.59 (LOCUINTA SOCIALA)

2007

111.490,55

13322

HCL358/30.10.2006 Administrare D.A.P.P.P

593

1.6.1.

APARTAMENT

sos. Rediu-Tatar nr. 8A. bl. 482D. tr. 2. et. 7. ap. 37.S=33.46 (LOCUINTA SOCIALA)

2007

114.467,09

13323

HCL358/30.10.2006 Administrare D.A.P.P.P

594

1.6.1.

APARTAMENT

sos. Rediu-Tatar nr. 8A. bl. 482D. tr. 2. et. 7. ap. 38.S=54.02 (LOCUINTA SOCIALA)

2007

184.802,92

13324

HCL358/30.10.2006 Administrare D.A.P.P.P

595

1.6.1.

APARTAMENT

sos. Rediu-Tatar nr. 8A. bl. 482D. tr. 2. et. 7. ap. 39.S=33.7 (LOCUINTA SOCIALA)

2007

115.287,36

13325

HCL358/30.10.2006 Administrare D.A.P.P.P

596

1.6.1.

APARTAMENT

sos. Rediu-Tatar nr. 8A. bl. 482D. tr. 2. et. 7. ap. 40.S=55.05 (LOCUINTA SOCIALA)

2007

188.326,33

13326

HCL358/30.10.2006 Administrare D.A.P.P.P

597

1.6.1.

APARTAMENT

sos. Rediu-Tatar nr. 8A. bl. 482D. tr. 2. et. 8. ap. 41.S=32.59 (LOCUINTA SOCIALA)

2007

111.490,55

13327

HCL358/30.10.2006 Administrare D.A.P.P.P

598

1.6.1.

APARTAMENT

sos. Rediu-Tatar nr. 8A. bl. 482D. tr. 2. et. 8. ap. 42.S=33.46 (LOCUINTA SOCIALA)

2007

114.467,09

13328

HCL358/30.10.2006 Administrare D.A.P.P.P

599

1.6.1.

APARTAMENT

sos. Rediu-Tatar nr. 8A. bl. 482D. tr. 2. et. 8. ap. 43.S=54.02 (LOCUINTA SOCIALA)

2007

184.802,92

13329

HCL358/30.10.2006 Administrare D.A.P.P.P

600

1.6.1.

APARTAMENT

sos. Rediu-Tatar nr. 8A. bl. 482D. tr. 2. et. 8. ap. 44.S=33.7 (LOCUINTA SOCIALA)

2007

115.287,36

13330

HCL358/30.10.2006 Administrare D.A.P.P.P

601

1.6.1.

APARTAMENT

sos. Rediu-Tatar nr. 8A. bl. 482D. tr. 2. et. 8. ap. 45.S=55.05 (LOCUINTA SOCIALA)

2007

188.326,33

13331

HCL358/30.10.2006 Administrare D.A.P.P.P

602

1.6.1.

APARTAMENT

sos. Rediu-Tatar nr. 8A. bl. 482D. tr. 2. parter. ap. 1.S=32.59 (LOCUINTA SOCIALA)

2007

111.490,55

13287

HCL358/30.10.2006 Administrare D.A.P.P.P

603

1.6.1.

APARTAMENT

sos. Rediu-Tatar nr. 8A. bl. 482D. tr. 2. parter. ap. 2.S=33.58 (LOCUINTA SOCIALA)

2007

114.877,88

13288

HCL358/30.10.2006 Administrare

D.A.P.P.P

604

1.6.1.

APARTAMENT

sos. Rediu-Tatar nr. 8A. bl. 482D. tr. 2. parter. ap. 4.S=33.39 (LOCUINTA SOCIALA)

2007

114.227,37

13290

HCL358/30.10.2006 Administrare

D.A.P.P.P

605

1.6.1.

APARTAMENT

sos. Rediu-Tatar nr. 8A. bl. 482D. tr. 2. parter. ap. 5.S=35.71 (LOCUINTA SOCIALA)

2007

122.164,41

13291

HCL358/30.10.2006 Administrare

D.A.P.P.P

606

1.61.

CAMIN

STR. BULARGA NR.14 A; SUPRAFAȚĂ CONSTRUITĂ=715

MP; P+3E;( 53 CAMERE)

1967

268.269,54

13462

HCL349/28.07.2004 Administrare

D.A.P.P.P.

607

0.1.

TEREN

CAMIN. STR. STR. BULARGA NR.14 A. S=746 MP

1967

84.263,56

88819

HCL349/28.07.2004 Administrare

D.A.P.P.P.

608

1.6.1.

CLADIRE

STR. C. NEGRI NR. 41. BL. Z1. SC. A. ET. 9. AP. 58.SUPRAFATA 39.94 (LOCUINTA SOCIALA)

1977

62.350,84

10354

HCL61/20.03.2000 Administrare

D.A.P.P.P.

609

0.1.

TEREN

STR. C. NEGRI NR. 41. BL. Z1. SC. A. ET. 9. AP. 58.SUPRAFATA 6.13

1977

1.008,17

88768

HCL61/20.03.2000 Administrare

D.A.P.P.P.

610

1.6.1.

CLADIRE

STR. CLOPOTARI NR. 41. BL. 605. SC. B. ET. 1. AP. 2.SUPRAFATA 66.36 (LOCUINTA SOCIALA)

1982

102.257,65

10898

HCL61/20.03.2000 Administrare

D.A.P.P.P.

611

0.1.

TEREN

STR. CLOPOTARI NR. 41. BL. 605. SC. B. ET. 1. AP. 2.SUPRAFATA 22.24

1983

2.131,66

88777

HCL61/20.03.2000 Administrare

D.A.P.P.P.

612

1.6.1.

CLADIRE

B-DUL.CHIMIEI.NR.33.BL.E2-1.ET.4.AP.2. SUPRAFATA 74.29 (LOCUINTA SOCIALA)

1980

116.515,83

10598

HCL61/20.03.2000 Administrare

D.A.P.P.P.

613

0.1.

TEREN

B-DUL.CHIMIEI.NR.33.BL.E2-1.ET.4.AP.2 .SUPRAFATA 15.38

1980

3.583,01

88772

HCL61/20.03.2000 Administrare

D.A.P.P.P.

614

1.6.1.

CLADIRE

B-DUL.DACIA.NR.53.BL.DD4.ET.10.AP.39. SUPRAFATA 62.43 (LOCUINTA SOCIALA)

1982

96.852,68

10845

HCL61/20.03.2000 Administrare

D.A.P.P.P.

615

0.1.

TEREN

B-DUL.DACIA.NR.53.BL.DD4.ET.10.AP.39. SUPRAFATA 7.5

1983

886,36

88775

HCL61/20.03.2000 Administrare

D.A.P.P.P.

616

1.6.1.

CLADIRE

STR. DIMINETII NR. 9. BL. 775. SC. B. ET. 2. AP. 9.SUPRAFATA 76.86 (LOCUINTA SOCIALA)

1984

120.437,05

11116

HCL61/20.03.2000 Administrare

D.A.P.P.P.

617

0.1.

TEREN

STR. DIMINETII NR. 9. BL. 775. SC. B. ET. 2. AP. 9.SUPRAFATA 39.2

1984

4.635,24

88778

HCL61/20.03.2000 Administrare

D.A.P.P.P.

618

1.6.1.

CLADIRE

STR. IZVOR NR. 18. BL. 629. SC. A. ET. 5. AP.

20.SUPRAFATA 64.82 (LOCUINTA SOCIALA)

1984

102.444,25

11122

HCL61/20.03.2000 Administrare

D.A.P.P.P.

619

0.1.

TEREN

STR. IZVOR NR. 18. BL. 629. SC. A. ET. 5. AP.

20.SUPRAFATA 12.12

1982

1.433,20

88779

HCL61/20.03.2000 Administrare

D.A.P.P.P.

620

1.6.1.

CLADIRE

STR. MIRCEA CEL BATRîN NR. 22. BL. N1. SC. B. ET. 10. AP. 43.SUPRAFATA 70.75 (LOCUINTA SOCIALA)

1976

112.750,11

10308

HCL61/20.03.2000 Administrare

D.A.P.P.P.

621

0.1.

TEREN

STR. MIRCEA CEL BATRîN NR. 22. BL. N1. SC. B. ET. 10. AP. 43.SUPRAFATA 10.65

1976

1.259,56

88767

HCL61/20.03.2000 Administrare

D.A.P.P.P.

622

1.6.1.

CLADIRE

STR. ORIENTULUI NR. 13. BL. 809. SC. A. ET. 4. AP. 16.SUPRAFATA 53.97 (LOCUINTA SOCIALA)

1981

83.644,15

10729

HCL61/20.03.2000 Administrare D.A.P.P.P.

623

0.1.

TEREN

STR. ORIENTULUI NR. 13. BL. 809. SC. A. ET. 4. AP. 16.SUPRAFATA 22.92

1981

2.710,91

88774

HCL61/20.03.2000 Administrare D.A.P.P.P.

624

1.6.1.

CLADIRE

STR. POMPIERI NR. 5. BL. 647. SC. B. PARTER. AP. 3.SUPRAFATA 83.62 (LOCUINTA SOCIALA)

1982

127.892,04

10890

HCL61/20.03.2000 Administrare D.A.P.P.P.

625

0.1.

TEREN

STR. POMPIERI NR. 5. BL. 647. SC. B. PARTER. AP. 3.SUPRAFATA16.68

1982

3.141,12

88776

HCL61/20.03.2000 Administrare D.A.P.P.P.

626

1.6.1.

CLADIRE

STR. STRAPUNGERE SILVESTRU NR. 9. BL. C3. SC. A. ET. 10. AP. 43.SUPRAFATA 85.47 (LOCUINTA SOCIALA)

1986

122.049,08

11287

HCL61/20.03.2000 Administrare D.A.P.P.P.

627

0.1.

TEREN

STR. STRAPUNGERE SILVESTRU NR. 9. BL. C3. SC. A. ET. 10. AP. 43.SUPRAFATA 14.99

1988

1.481,15

88780

HCL61/20.03.2000 Administrare D.A.P.P.P.

628

1.6.1.

CLADIRE

STR. VASILE LUPU NR. 94 A. BL. G1. ET. 10. AP. 4.SUPRAFATA 36.23 (LOCUINTA SOCIALA)

1971

51.641,89

10153

HCL61/20.03.2000 Administrare D.A.P.P.P.

629

0.1.

TEREN

STR. VASILE LUPU NR. 94 A. BL. G1. ET. 10. AP. 4.SUPRAFATA 9.84

1971

1.189,58

88766

HCL61/20.03.2000 Administrare D.A.P.P.P.

630

1.6.1.

CLADIRE

STR. VITEJILOR NR. 2. BL. F12. ET. 3. AP. 3.SUPRAFATA 76.68 (LOCUINTA SOCIALA)

1973

113.137,56

10703

HCL61/20.03.2000 Administrare D.A.P.P.P.

631

0.1.

TEREN

STR. VITEJILOR NR. 2. BL. F12. ET. 3. AP. 3.SUPRAFATA 21.92

1973

3.244,80

88773

HCL61/20.03.2000 Administrare D.A.P.P.P.

632

1.6.1.

CLADIRE

SOS. NATIONALA NR. 51. BL. C2. SC. A. ET. 8. AP. 36.SUPRAFATA 40.20 (LOCUINTA SOCIALA)

1977

104.907,65

10415

HCL61/20.03.2000 Administrare D.A.P.P.P.

633

0,1

TEREN

SOS. NATIONALA NR. 51. BL. C2. SC. A. ET. 8. AP. 36.SUPRAFATA 26.67

1980

2.357,14

88242

HCL61/20.03.2000 Administrare D.A.P.P.P.

634

1.6.1.

CLADIRE

SOS. NATIONALA NR. 57. BL. A1. SC. A. ET. 9. AP. 42.SUPRAFATA 63.42 (LOCUINTA SOCIALA)

1977

94.927,06

10416

HCL61/20.03.2000 Administrare D.A.P.P.P.

635

0.1.

TEREN

SOS. NATIONALA NR. 57. BL. A1. SC. A. ET. 9. AP. 42.SUPRAFATA 6.06

1975

1.154,59

88770

HCL61/20.03.2000 Administrare D.A.P.P.P.

636

1.6.1.

CLADIRE

B-DUL N. IORGA NR. 30. BL. Z4. ET. 8. AP. 3.SUPRAFATA 47.86 (LOCUINTA SOCIALA)

1974

43.242,55

1916

HCL61/20.03.2000 Administrare D.A.P.P.P.

637

0.1.

TEREN

B-DUL N. IORGA NR. 30. BL. Z4. ET. 8. AP. 3.SUPRAFATA

6.46

1974

549,43

88781

HCL61/20.03.2000 Administrare D.A.P.P.P.

638

1.6.1.

CLADIRE

STR.TEPES VODA.NR.2.BL.V1.SC.A.ET.4.AP.2. SUPRAFATA 48.35 (LOCUINTA SOCIALA)

1978

73.663,55

10483

HCL61/20.03.2000 Administrare D.A.P.P.P.

639

0.1.

TEREN

STR.TEPES VODA.NR.2.BL.V1.SC.A.ET.4.AP.2. SUPRAFATA 13.9

1976

1.680,70

88771

HCL61/20.03.2000 Administrare D.A.P.P.P.

640

1.6.1.

CLADIRE

STR.TUTORA.NR.13.L.E1.SC.B.ET.4.AP.19.SUPRAFATA

74.91 (LOCUINTA SOCIALA)

1962

111.296,24

10051

HCL61/20.03.2000 Administrare D.A.P.P.P.

641

0.1.

TEREN

STR.TUTORA.NR.13.L.E1.SC.B.ET.4.AP.19.SUPRAFATA 34

1962

1.702,74

88765

HCL61/20.03.2000 Administrare D.A.P.P.P.

642

1.6.1.

CLADIRE

STR.DECEBAL.NR.1.BL.CANTEMIR-52ap.SUPRAFATA 877.85 (LOCUINTA SOCIALA)

2000

3.501.181,68

12039

Administrare D.A.P.P.P.

643

1.6.1.

CLADIRE

STR.DECEBAL.NR.1.BL.CANTEMIR-48ap.SUPRAFATA 611.93 (LOCUINTA SOCIALA)

2000

3.140.207,44

12038

Administrare D.A.P.P.P.

644

0.1.

TEREN

STR.DECEBAL.NR.1.BL.CANTEMIR .SUPRAFATA 2211.35

2002

493.010,38

80589

Administrare D.A.P.P.P.

645

1.6.1.

CLADIRE

BD.CHIMIEI NR.93. BL.12 - 16 ap. SUPRAFAȚĂ 1431.60 mp (LOCUINȚE SOCIALE)

2010

2.226.507,65

13690

HCL123/04.05.2010 Administrare D.A.P.P.P.

646

1.6.1.

CLADIRE

BD.CHIMIEI NR.91. BL.13 - 16 ap. SUPRAFAȚĂ 1431.60 mp (LOCUINȚE SOCIALE)

2010

2.203.694,91

13691

HCL123/04.05.2010 Administrare D.A.P.P.P.

647

1.6.1.

CLADIRE

BD.CHIMIEI NR.89.BL.14 - 16 ap. SUPRAFAȚĂ 1431.60 mp (LOCUINȚE SOCIALE)

2010

2.204.221,23

13692

HCL123/04.05.2010 Administrare D.A.P.P.P.

648

1.6.1.

CLADIRE

BD.CHIMIEI NR.87. BL.15 - 16 ap.SUPRAFAȚĂ 1431.60 mp (LOCUINȚE SOCIALE)

2010

2.224.261,00

13693

HCL491/23.12.2009 Administrare D.A.P.P.P.

649

1.6.1.

CLADIRE<