Hotărârea nr. 83/2016

HOTĂRÂRE privind însuşirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iaşi reactualizat

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind însușirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iași, reactualizat

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

31.03.2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 29808/19.03.2016, întocmită de către Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Având în vedere anexele transmise de directiile, serviciiile si birourile din cadrul Primariei Municipiului Iasi, precum si cele transmise de catre directiile, regiile, societatile si institutiile subordonate Consiliului Local.

Având în vedere art. 25, alin. 1, lit. b din Legea 51/2006 privind Legea serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Legea 51/2006 - Legea serviciilor comunitare de utilități

publice;

Având în vedere Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile H.G. 548/8 iulie 1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al orașelor, municipiilor și județelor;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se însușește inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Iași, conform Anexelor 1 - 17, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Bunurile cuprinse în Anexa 1 se administreaza, prin gestiune directa, de catre Directia de Administarea a Patrimoniului Public si Privat;

Art. 3. Bunurile cuprinse în Anexa 2 se administreaza, prin gestiune directa, de catre Directia de Tehnica si Investitii;

Art. 4. Bunurile cuprinse în Anexa 3 se administreaza, prin gestiune directa, de catre Institutia Arhitectului Sef;

Art. 5. Bunurile cuprinse în Anexa 4 se administreaza, cu titlu gratuit, de catre Directia de Asistenta Comunitara Iasi;

Art. 6. Bunurile cuprinse în Anexa 5 se administreaza, cu titlu gratuit, de catre Casa de Cultura a Municipiului Iasi ‘'Mihai Ursachi” ;

Art. 7. Bunurile cuprinse în Anexa 6 se administreaza, cu titlu gratuit, de catre Ateneul Tatarasi;

Art. 8. Bunurile cuprinse în Anexa 7 se administreaza, cu titlu gratuit, de catre unitatile de catre Directia de Evidenta a Persoanelor;

Art. 9. Bunurile cuprinse în Anexa 8 se administreaza, cu titlu gratuit, de catre Politia Locala Iasi;

Art. 10. Bunurile cuprinse în Anexa 9 se administreaza, cu titlu gratuit, de catre Editura Junimea” ;

Art. 11. Bunurile cuprinse în Anexa 10 se administreaza, cu titlu gratuit, de catre Fundatia Hecuba;

Art. 12. Bunurile cuprinse în Anexa 11 se administreaza, cu titlu gratuit, de catre Directia Crese;

Art. 13. Bunurile cuprinse în Anexa 12 se utilizeaza, exploateaza si administreaza de catre Regia Autonoma de Transport Public Iasi;

Art. 14. Bunurile cuprinse în Anexa 13 se utilizează, exploateaza si administreaza de catre SC Citadin SA;

Art.15. Bunuri cuprinse in Anexa 14 a caror situatie juridica urmeaza a fi clarificata - dosar nr. 629/99/2012;

Art. 16. Bunurile cuprinse în Anexa 15 se utilizeaza si exploateaza, de catre SC Salubris SA”, in baza Contractului de delegare a serviciului public de salubrizare nr. 90979/05.12.2007;

Art. 17. Bunurile cuprinse în Anexa 16 se utilizeaza si exploateaza, de catre SC Servicii Publice Iasi SA”, in baza Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice nr. 78115/01.09.2010;

Art. 18. Bunurile cuprinse în Anexa 17 se utilizeaza si exploateaza, de catre SC Ecopiata SA”, in baza Contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciilor publice nr. 78117/01.09.2010;

Art. 19. Prevederile prezentei hotarari modifică în mod corespunzător orice alte hotărîri de consiliu local de insusire a inventarului domeniului privat al Municipiului Iași.

Art. 20. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași;Direcțiilor și serviciilor din cadrul Primăriei Municipiului Iași, precum și direcțiilor, societăților, regiilor si institutiilor subordonate Consiliului Local Iași și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 21 : Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcțiile și serviciile din cadrul Primăriei Municipiului Iași, precum și direcțiile, societățile, regiile si institutiile subordonate Consiliului Local Iași.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu


Constantin Axinia

Nr. 83 din 31 martie 2016

Total consilieri locali

26

Prezenți

23

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

1

Anexa

CUPRINS DOMENIU PRIVAT

ANEXA 1 - Direcția de Administrare a Patrimoniului Public si Privat

1.1.    Serviciul Administare Patrimoniu Public si Privat

1.2.    Serviciul Administrare Spatii Comerciale

1.3.    Serviciul Administrare Spatii cu Destinatia de Locuinta ANEXA 2 - Directia Tehnica si Investitii

2.1.    Serviciul Energetic si de Utilități Publice

2.1.1.    Biroul Administrare Mediu Urban

2.1.2.    Biroul Versanti si Monumente

2.1.3.    Biroul Străzi Municipale

2.1.4.    Biroul Reglementare Transporturi Urbane

2.2.    Biroul Protectie Civilă, Securitate si Sanatate in Munca

2.3.    Serviciul Administrativ ANEXA 3 - Institutia Arhitectului Sef

3.1. Serviciul GIS Cadastru ANEXA 4 - Directia de Asistenta Comunitara ANEXA 5 - Casa de Cultura a Municipiului Iasi “ Mihai Ursachi”

ANEXA 6 - Ateneul Tatarasi

ANEXA 7 - Directia Locala de Evidenta a Persoanelor

ANEXA 8 - Politia Locala

ANEXA 9 - Editura Junimea

ANEXA 10 - Fundatia Hecuba

ANEXA 11 - Directia Crese

ANEXA 12 - Regia Autonomă de Transport Public Iasi

ANEXA 13 - S.C. Citadin S.A.

ANEXA 14 - Bunuri ce fac obiectul dosarului nr. 629/99/2012

ANEXA 15 - Bunuri ce fac obiectul Contractului de delegare a serviciului public de salubrizare nr. 90979/05.12.2007 incheiat cu SC Salubris SA;

ANEXA 16 - Bunuri ce fac obiectul Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice nr. 78115/01.09.2010, incheiat cu SC Servicii Publice Iasi SA”

ANEXA 17 - Bunuri ce fac obiectul Contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciilor publice nr. 78117/01.09.2010, incheiat cu SC Ecopiata SA

Presedinte de Sedinta Constantin Axinia

MUNICIPIUL IASI Insusit de Consiliul Local Iasi

DIRECTIA DE ADMINISTRARE A PATRIMONIULUI PUBLIC SI PRIVAT prin HCL _____/______2016

SERVICUL ADMINISTRARE PATRIMONIU PUBLIC SI PRIVAT Primarul Municipiului Iasi

ANEXA 1.1.

Inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al Municipiului Iași

Nr. crt.

Cod

clasif.

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz

dării în folosință

Valoarea de

inventar

Număr de

inventar

Situația juridică actuală

1

0.1.

Teren

Esplanada Râpa Galbenă Suprafața: 100,48 mp Vecinătăți : la nord - str. Gh. Lazăr, la sud - rond Râpa Galbenă la est - B-dul Carol I,la vest - intersecția str. Gh. Lazăr și Râpa Galbenă

07.1992

15.565,68

80441

Adm.D.A.P.P.P.

2

0.1.

Teren pășune

Str. Erou Aviator, S=500 mp

07.2000

72.734,43

80606

HCL 319/2000

3

0.1.

Teren

Intersectia strazilor Cerna si Crisului , Suprafata: 3 mp

10.2001

335,63

88822

HCL nr. 297/2001 Adm. D.A.P.P.P.

4

0.1.

Teren

Aferent parcării Moldova, situat pe str. Costache Negri, pe latura de nord a magazinului Moldova Suprafața: 1500 mp

23.12.1996

72.734,43

80507

HCL 152/1996,HCL 371/2002,

HCL464/2000, HCL 352/2003

5

0.1.

Teren

Str. Arcu nr.13, Suprafata: 56,42 mp

01.10.2001

6.457,19

88820

H.C.L.298/2001 Adm. D.A.P.P.P.

6

0.1.

Teren

Str. Nicolina, linga Oficiul Postal Suprafata 21.93 mp

10.2001

2.454,33

88821

H.C.L.299/2001 Adm. D.A.P.P.P.

7

0.1.

Teren

B-dul Poitiers nr. 10 (Tehnopolis) Suprafata:15.341,23 mp

31.10.2006

6.200.146,00

88068

HCL 317/2011

8

0.1.

Teren

B-dul Poitiers nr. 10, în incinta S.C. Fortus S.A. Suprafata:30.000 mp

2000

11.858.004,00

80605

H.C.L. 331/2000

9

0.1.

Teren

Șos. Nicolina nr. 141(Centrul Expozițional Moldova) Suprafața 14.977,00 mp

31.10.2006

6.155.041,26

89205

H.C.L. 317/2011

10

0.1.

Teren

Șos. Nicolina nr. 141 (Centrul Tehnologic Regional Iași) Suprafața 9.200,00 mp

31.10.2006

3.780.773,02

89206

H.C.L. 317/2011

11

0.1.

Teren

B-dul C.A. Rosetti nr. 20 Suprafața: 2107 mp

7.2002

306.504,72

82304

Adm. C.L.M. HCL 48/2002

12

0.1.

Teren

Str. Nicovala nr.29, Suprafata100 mp

31.10.2006

10.690,71

88070

Adm. C.L.M.

13

0.1.

Teren

Str. Palat nr.1, Suprafata 113 mp

08.10.2003

99.485,84

82754

Adm. C.L.M.

14

0.1.

Teren

Aferent ANL , str.Neculau nr.11A, suprafata totala de 3527,80 mp, compusa din: 2297,85 mp ,situat in sector cadastral 21, parcela 1(777/1) si nr. cadastral 11872; 1230 mp, situat in sector cadastral 21, parcela

1(777/1/1) si nr. cadastral 2608( fost Pacur

01.07.2001

563.399,34

80625

Adm.C.L.M. HC.L 364/2001, HC.L 46/ 2005

15

0.1.

Teren

Str. Vasile Lupu nr.22, S=920 mp

30.1.1.2008

101.930,80

82937

Adm. C.L.M.

16

0.1.

Teren

zona Moara de Vint , S=11921 mp

30.1.1.2008

13.208.086,47

82934

Adm. C.L.M.

17

0.1.

Teren

Aferent locuinte ANL, Sos Bucium nr.22A si 22B vis a vis de statia Peco, S=2000 mp

2000

214.034,64

82935

Adm. C.L.M.

18

0.1.

Teren

Soseaua Pacurari nr.92, Suprafata:794,69 mp

31.03.2004

185.203,34

82753

Adm. C.L.M. HCL 198/2004

19

1.3.14.1.

Baby schilift

Aferent Pirtiei de schi

31.03.2006

98.633,33

13200

Adm. D.A.P.P.P.

20

1.6.1.

Cladire administrativa

Bd.T. Vladimirescu nr.32 sc. B Regim de inaltime P+3

12.1965

3.977.486,85

1941

Admin. D.A.P.P.P. HCL 324/2003

21

1.6.2.

Cabină tip Laura

Situată pe pârtia de schi Suprafața : 28,6 mp

01.09.1980

5.316,41

10701

Adm. D.A.P.P.P. Preluată prin HCL 48/1996

22

1.6.6.

Catarg

Str. Aviatiei nr. 1, in incinta Stadionului Tineretului

01.12.2003

0,60

13224N

Adm. D.A.P.P.P. HCL 627/2003

23

1.6.6.

Catarg

Str. Aviatiei nr. 1, in incinta Stadionului Tineretului

01.12.2003

0,60

13225N

Adm. D.A.P.P.P. HCL 627/2003

24

1.6.1.1.

Grupuri sanitare

WC Copou Rond Agronomie

26.09.2005

1,19

13155

Adm. D.A.P.P.P. HCL 331/2009

25

1.6.1.1.

Grupuri sanitare

WC Piata Unirii

26.09.2005

19,33

13156

Adm. D.A.P.P.P. HCL 386/2005

26

1.6.1.1.

Grupuri sanitare

WC Bd Independentei, S= 50.51 mp

26.09.2005

1.334,18

13160

Adm. D.A.P.P.P. HCL 331/2009

27

1.6.6.

Scorer

Str. Aviatiei nr. 1, in incinta Stadionului Tineretului

01.12.2003

8,48

13222N

Adm.D.A.P.P.P. HCL 627/2003

28

1.5.2.

Spatiu comercial

Str. Impacarii nr. 2A,BL.907,Tr. 1,Suprafata:79,60 mp

01.03.1994

218.130,74

11730

Folosinta S.C.Fotbal S.A.

29

0.1.

Teren

Aferent sp. com .Str. Impacarii nr.2A,BL.907,Tr.1,S =15.92 mp

01.03.1999

14.181,72

80551

Folosinta S.C.Fotbal S.A.

30

1.5.2.

Spatiu comercial

Str. Nicolina nr. 26,BL.956, Sc.A, parter Suprafata:121,46 mp

01.04.1987

195.077,67

11389

Folosinta S.C.Fotbal S.A.

31

0.1.

Teren

Aferent sp.com. Str. Nicolina

nr.26,BL.956,Sc.A,parter,S=24,29mp

01.03.1999

19.024,29

80552

Folosinta S.C.Fotbal S.A.

32

1.5.2.

Spatiu comercial

Piata Unirii nr.9, subsol Suprafata: 256,89 mp

01.12.1961

7.106,62

1815

Folosinta S.C.Fotbal S.A.

33

0.1.

Teren

Aferent sp. com. Piata Unirii nr.9, subsol Suprafata:

23,35 mp

01.03.1999

44.770,12

80555

Folosinta S.C.Fotbal S.A.

34

1.5.2.

Spatiu comercial

Piata Unirii nr. 9, parter Suprafata:116,82 mp

01.12.1961

3.286,07

13482

Folosinta S.C.Fotbal S.A.

35

0.1.

Teren

Aferent aferent sp. com.Piata Unirii nr.9, parterSuprafata: 10,62 mp

01.03.1999

17.389,62

80556

Folosinta S.C.Fotbal S.A.

36

1.5.2.

Spatiu comercial

Piata Unirii nr.9, mezanin Suprafata: 33,12 mp

01.12.1961

931,64

13540

Folosinta S.C.Fotbal S.A.

37

0.1.

Teren

Aferent sp. com. Piata Unirii nr. 9, mezanin Suprafata:

3,01 mp

01.03.1999

4.928,69

88941

Folosinta S.C.Fotbal S.A.

38

1.5.2.

Spatiu comercial

Piata Unirii nr.6, Sc. B, subsol Suprafata: 398,00 mp

01.07.1961

5.965,06

1802

Folosinta S.C.Fotbal S.A.

39

0.1.

Teren

Aferent imob. Piata Unirii nr.6, Sc.B, subsol

Suprafata:44,23 mp

01.03.1999

62.746,25

80553

Folosinta S.C.Fotbal S.A.

40

1.5.2.

Spatiu comercial

Piata Unirii nr.6, Sc. B, parter Suprafata:99,75 mp

01.07.1961

1.495,01

1803

Folosinta S.C.Fotbal S.A

41

0.1.

Teren

Aferent imob. Piata Unirii nr.6, Sc. B, parter Suprafata:

11,08 mp

01.03.1999

15.718,48

80554

Folosinta S.C.Fotbal S.A.

42

1.5.2.

Spațiu comercial

Piata Unirii nr. 6, Sc. B, parter Suprafata: 65,30 mp

01.07.1961

978,69

13541

Folosinta S.C.Fotbal S.A.

43

0.1.

Teren

Aferent sp. com. Piata Unirii nr. 6, Sc. B, parter Suprafata: 7,26 mp

01.03.1999

10.299,29

88942

Folosinta S.C.Fotbal S.A.

44

1.5.2.

Spatiu comercial

Piata Unirii nr. 6, Sc. C, parter Suprafata: 99,95

01.07.1961

9.758,75

13542

Folosinta S.C.Fotbal S.A.

45

0.1.

Teren

Aferent Piata Unirii nr. 6, Sc. C, parter Suprafata: 11,11 mp

01.03.1999

17.350,40

88943

Folosinta S.C.Fotbal S.A.

46

1.5.2.

Spatiu comercial

Piata Unirii, nr. 6, Sc. C, mezanin Suprafata: 102,48

01.07.1961

10.005,77

13543

Folosinta S.C.Fotbal S.A.

47

0.1.

Teren

Aferent Piata Unirii nr. 6, Sc. C, mezanin Suprafata: 11,39 mp

01.03.1999

17.787,68

88944

FolosintaS.C.Fotbal S.A.

48

1.5.2.

Spatiu comercial

Piata Unirii nr.2, Sc. A, subsol Suprafata: 259,77 mp

01.12.1961

6.653,91

1816

Folosinta S.C.Fotbal S.A.

49

0.1.

Teren

Aferent sp.Com.Piata Unirii nr.2, Sc. A subsol

Suprafata: 28,86 mp

01.03.1999

39.776,70

80549

Folosinta S.C.Fotbal S.A.

50

1.5.2.

Spatiu comercial

Piata Unirii nr.2, Sc. A, parter Suprafata: 223,93 mp

01.12.1961

5.737,16

13544

Folosinta S.C.Fotbal S.A.

51

0.1.

Teren

Aferent sp. com. Piata Unirii 2, Sc. A, parter Suprafata: 24,78

01.03.1999

34.153,39

88945

Folosinta S.C.Fotbal S.A.

52

1.5.2.

Spatiu comercial

Piata Unirii nr. 2, Sc. C, subsol Suprafata: 315,86 mp

01.12.1961

8.090,64

13545

Folosinta S.C.Fotbal S.A.

53

0.1.

Teren

Aferent sp. com. Piata Unirii nr. 2, Sc.C, subsol Suprafata: 35,1 mp

01.03.1999

48.377,06

88946

Folosinta S.C.Fotbal S.A.

54

1.5.2.

Spatiu comercial

Piata Unirii nr. 2, Sc. D, subsol Suprafata: 248,51mp

01.12.1961

6.365,49

13566

Folosinta S.C.Fotbal S.A.

55

0.1.

Teren

Aferent sp. com.Piata Unirii nr.2, Sc. D, subsolSuprafata: 27,61 mp

01.03.1999

38.053,86

88981

Folosinta S.C.Fotbal S.A.

56

1.5.2.

Spatiu comercial

Piata Unirii nr. 2, Sc. C, parter Suprafata: 249,01

01.12.1961

6.378,30

13546

Folosinta S.C.Fotbal S.A.

57

0.1.

Teren

Aferent sp. com. Piata Unirii nr. 2, Sc. C, parter Suprafata: 27,67

01.03.1999

38.136,56

88947

Folosinta S.C.Fotbal S.A.

58

1.5.2.

Spatiu comercial

Piata Unirii nr. 2, Sc. D, parter Suprafata: 266,86mp

01.03.1999

6.835,52

13567

Folosinta S.C.Fotbal S.A.

59

0.1.

Teren

Aferent sp. com. Piata Unirii nr.2, Sc.D, parter

Suprafata: 29,65 mp

01.03.1999

40.865,52

88982

Folosinta S.C.Fotbal S.A.

60

1.5.2.

Spatiu comercial

Str. Primaverii nr.1 Suprafata: 1377,79 mp

01.12.1970

1.589.986,00

10129

Folosinta S.C.Fotbal S.A.

61

0.1.

Teren

Aferent imob. Str. Primaverii nr 1 Suprafata:1528 mp

01.03.1999

200.924,53

80548

Folosinta S.C.Fotbal S.A.

62

1.5.2.

Spatiu comercial

B.dul Independentei nr.11-13, Sc. C, parter Suprafata:520,44 mp

01.03.1999

1.223.070,25

11970

Folosint S.C.Fotbal S.A.

63

0.1.

Teren

Aferent sp. Com B.du lIndependentei nr.11-13,Sc.C,parter S=47,32mp

01.03.1999

81.534,32

80550

Folosinta S.C.Fotbal S.A.

64

1.5.2.

Spatiu comercial

B-dul. Independenței nr. 11-13,Sc.C, mezanin

Suprafata:497,69 mp

01.03.1999

1.169.606,16

13547

Folosinta S.C.Fotbal S.A.

65

0.1.

Teren

Aferent sp. com. B-dul. Independenței nr. 11-13, Sc. C, mezanin Suprafata: 45,24 mp

01.03.1999

77.950,39

88948

Folosinta S.C.Fotbal S.A.

66

0.1.

Teren

Moara de Foc nr. 32 Suprafata: 2487,00 mp

2003

359.508,92

80497

Folosinta S.C.Fotbal S.A.

67

0.1.

Teren

Moara de Foc nr 22A Suprafata :640,00 mp

2003

75.214,89

88857

Folosinta S.C.Fotbal S.A.

68

0.1.

Teren tenis

Pacurari nr.41 Suprafata:961,00 mp

01.12.2002

145.243,39

82554

Folosinta S.C.Fotbal S.A.

69

0.1.

Teren

Str. Bucium nr. 26, Suprafata: 59.888,00 mp

29.06.2007

7.091.912,59

88921

Adm. C L. M Iasi HCL 254/2007

70

0.1.

Teren

Zona serelor Gradinari-Metalurgie Suprafata: 52.043,00 mp

2006

5.897.151,05

82822

Adm. C. L M IasiHCL 30/2006

71

0.1.

Teren cu vegetație

forestieră

Padurea Ciric Suprafața: 241,1842 ha Vecini: la nord: com Aroneanu, pasune, la est: arabil+ aeroportul Iasi, la

sud: DE 4411, la vest: Cimitir Eternitate, sos Iasi Aroneanu

23.06.2005

1.443.564,54

88900

Proces- verbal de punere in posesie

nr.2/23.06.2005

72

1.3.7.2.

DE 1822

Zona Ciric, Suprafata 3977 mp

15.07.2011

970.762,84

13882

HCL 220/2011

73

1.3.7.2.

DE 1804

Zona Ciric, Suprafața 5226 mp+116.82 mp (tarla 192,

mal drept al Lacului Ciric II)

15.07.2011

1.275.750,20

13883

HCL 220/2011, HCL 17/2013

74

1.3.7.2.

DE 1847

Zona Ciric, Suprafața 6160 mp

15.07.2011

1.503.745,29

13884

HCL 220/2011

75

1.3.7.2.

DE 4302

Zona Ciric, tarla 109, (mal drept al Lacului Ciric II), Suprafața 551.31 mp

17.01.2013

65.495,63

HCL 17/2013

76

0.1.

Teren

Stradela Sf Andrei nr.5 Suprafata: 396.421 mp

31.01.2006

45.094,07

88071

Adm CLM Iasi Preluat prin HCL 151/2003

77

0.1.

Teren

Str.Mihai Voda Viteazul nr.3 Suprafata : 5917 mp

1990

7.697.198,98

89075

Administrare Universitatea

Th.Gh.Asachi HCL 517/22.12.2008

78

0.1.

Teren

Str. Cicoarei Suprafața 3000 mp

2004

83.418,53

88987

HCL 296/2004

79

1.5.2.

Hala

B-l Poitiers nr. 10, incinta S.C. FORTUS

01.07.1979

1.917.849,33

10568

Adm. D.A.P.P.P.

80

0.1.

Teren

Str. Păcurari nr. 21, suprafața 442 mp

29.03.1999

51.154,20

80547

HCL 59/1995

81

0.1.

Teren

Aferent pietei agroalimentare Sararie ''Sturzoaia'', S= 1476,60 mp teren identificat prin tarla 3, parcelele

CC97, CC 97 / 1, cod posesor 31-33, denumire

posesor ''Terasa Sararie ''

01.10.1996

2.516.956,16

80489

Administrare D.A.P.P.P.

82

2.3.2.1.1.

Autoturism

Hunday IS 21 PMI

01.12.2001

8.438,10

213SP

Administrare D.A.P.P.P.

83

2.3.2.1.1.

Autoturism

Dacia break IS 14 PMI

01.01.1999

18.235,52

218SP

Administrare D.A.P.P.P.

84

2.3.2.1.1.

Autoturism

Dacia Solenza Scala IS 25 PMI

01.11.2003

26.655,97

227SP

DAPPP, folosinta CTET ''Ghe.

Marzescu"

85

2.3.2.1.1.

Autoturism

Dacia Supernova IS 24 PMI

01.12.2002

14.502,66

268SP

DAPPP

86

1.1.5.1.

Drum acces platforma

-

01.12.1988

9.960,00

104SP

Administrare DAPPP HCL 304/2010

87

1.1.17.

Zid sprijin beton

01.12.1988

17.257,28

105SP

Administrare DAPPP HCL 304/2010

88

1.4.5.1.

Regularizator piriu

-

01.12.1988

3.046,77

106SP

Administrare DAPPP HCL 304/2010

89

1.1.17.

Placi prindere cale rulare

-

01.12.1988

90,75

109SP

Administrare DAPPP HCL 304/2010

90

1.9.2.1.

Racord injectie

-PRN 1-2 Nicolina 1, Stație de incinerare

01.12.1988

18.397,12

110SP

Administrare DAPPP HCL 304/2010

91

1.9.2.1.

Canal termic ML 218

între Stația de incinerare și PRN 1-2

01.12.1988

9.352,89

111SP

Administrare DAPPP HCL 304/2010

92

2.2.1.1.1.

Pod bascula

-

01.12.1988

155,25

112SP

Administrare DAPPP HCL 304/2010

93

2.1.24.5.

Pod beton armat rampa auto

-

01.12.1988

143,06

113SP

Administrare DAPPP HCL 304/2010

94

1.2.1.

Grajd cabaline

-

01.12.1966

12.013,65

117SP

Administrare DAPPP HCL 304/2010

95

1.1.5.

Amenajare drum acces

Pepiniera T. Neculai

01.12.1988

7.273,20

206SP

Administrare DAPPP HCL 304/2010

96

1.7.2.1.

Paravan protectie

-

01.06.2000

5.358,58

1013SP

Administrare DAPPP HCL 304/2010

97

1.3.1.

Boxe masini marcaj

-

01.05.1996

1.973,16

1500SP

Administrare DAPPP HCL 304/2010

98

1.5.12.

Casuta decorativa lemn

01.01.2004

5.588,00

1503SP

Administrare DAPPP HCL 304/2010

99

1.5.12.

Casuta decorativa lemn

01.01.2004

5.588,00

1504SP

Administrare DAPPP HCL 304/2010

100

1.5.12.

Casuta decorativa lemn

01.01.2004

5.588,00

1505SP

Administrare DAPPP HCL 304/2010

101

1.5.12.

Casuta decorativa lemn

01.01.2004

5.588,00

1506SP

Administrare DAPPP HCL 304/2010

102

1.5.12.

Casuta decorativa lemn

01.01.2004

5.588,00

1507SP

Administrare DAPPP HCL 304/2010

103

1.5.12.

Casuta decorativa lemn

01.01.2004

5.588,00

1508SP

Administrare DAPPP HCL 304/2010

104

1.5.12.

Casuta decorativa lemn

01.01.2004

5.588,00

1509SP

Administrare DAPPP HCL 304/2010

105

1.5.12.

Casuta decorativa lemn

01.01.2004

5.588,00

1510SP

Administrare DAPPP HCL 304/2010

106

1.5.12.

Casuta decorativa lemn

01.01.2004

5.588,00

1511SP

Administrare DAPPP HCL 304/2010

107

1.5.12.

Casuta decorativa lemn

01.01.2004

5.588,00

1512SP

Administrare DAPPP HCL 304/2010

108

1.6.8.

Cladire

Capela mortuara si magazie deserveste Cimitirul Eternitatea, aflata la interesectia str. Ciric cu str. Deliu,

suprafata 186 mp

01.07.1920

2.185,38

1538SP

Administrare DAPPP HCL 304/2010

109

1.6.2.

Monument funerar

-

01.01.1970

1,00

1544

Administrare DAPPP

110

1.3.7.3.

Drum cu 2 pasaje

-

01.09.1967

2.966,83

2008SP

Administrare DAPPP HCL 304/2010

111

1.5.3.

Platforma betoniera

-

01.01.1973

138,10

2010SP

Administrare DAPPP HCL 304/2010

112

1.5.11.

Rampa auto

-

01.05.1996

13.683,67

2500SP

Administrare DAPPP HCL 304/2010

113

2.3.2.1.1.

Autoturism Dacia 1307

IS 19 PMI

01.10.2000

21.313,56

225SP

Administrare DAPPP

114

2.3.2.1.1.

Autoturism ESPERO

IS 03 PMI

01.07.1996

328,00

264SP

Administrare DAPPP

115

1.6.2.

Cladire

Sediu Regii, Sos Nationala 43, suprafata utila 4471.68, suprafata construita 1290,00 mp (compus din C1=373, C2=2548, C3=268, C4=67, C5=34),

2001

11.041.899,54

13461

Administrare DAPPP HCL 304/2010

116

0.1.

Teren

Aferent Sediu Regii, Sos Nationala nr.43, Suprafata = 4033,00 mp

2001

1.053.774,33

80636

Administrare DAPPP HCL 304/2010

117

0.1.

Teren

str Fintinilor nr. 35 - 51 S= 6065 mp

05.02.2010

3.401.935,25

89050

HCL 509 / 2009

118

0.1.

Teren

str Tabacului S= 4420 mp

05.02.2010

2.818.398,80

89051

HCL 509 / 2009

119

0.1.

Teren

str Smirdan 8-18 S= 2922 mp

05.02.2010

2.857.787,80

89052

HCL 509 / 2009

120

0.1.

Teren

str. Bradului f.n. , S= 4250 mp

04.10.2010

4.462.617,10

89192

HCL 385/2010

121

0.1.

Teren

B-dul Tudor Vladimirescu nr. 46, suprafata 147.70 mp

05.05.2007

55.274,23

82900

Administrare DAPPP

122

0.1.

Teren

str. C. A Rosetti nr. 38, suprafata 812.40 mp

05.05.2007

88.944,15

82902

Administrare DAPPP

123

0.1.

Teren

str Arcu nr. 3 bl B1, S=50 mp

23.12.2009

76.420,38

89057

HCL 498/2009

124

0.1.

Teren

Piata Voievozilor bl A8, S=26,60 mp

23.12.2009

23.917,73

89058

HCL 499/ 2009

125

0.1.

Teren

Piata Voievozilor nr. 1 bl A8, S=51,20 mp

23.12.2009

46.038,09

89059

HCL 500 / 2009

126

0.1.

Teren

str N Iorga nr. 57, bl E4, sc B, S=18,90 mp

23.12.2009

17.148,87

89062

HCL 493 / 2009

127

0.1.

Teren

str Sos Nationala nr. 198, bl B, sc B S=21,68 mp

23.12.2009

21.348,11

89063

HCL 496 / 2009

128

0.1.

Teren

str Mihail Sturza nr. 22, S=7,60 mp

23.12.2009

2.424,21

89064

HCL 497 / 2009

129

0.1.

Teren

str Roman Voda nr. 2, bl A 19, sc A S=4,42 mp

14.06.2010

2.580,83

89067

HCL 131/2010

130

0.1.

Teren

str V Lupu nr. 114, bl A3, tr 1 S=20,47 mp

14.06.2010

15.709,40

89068

HCL 127/2010

131

0.1.

Teren

str Splai Bahlui nr. 32 S=1645 mp

14.06.2010

1.510.918,38

89069

HCL 130/2010, HCL 116/2013

132

0.1.

Teren

B-dul N. Iorga nr. 59, S= 17,30 mp

05.07.2010

19.369,08

89174

HCL 237/05.07.2010

133

0.1.

Teren

Str. Dragoș Vodă nr. 29 A, S= 111 mp

15.12.2011

67.532,30

89366

Administrare D.A.P.P.P.

134

0.1.

Teren

Str. Teodor Râșcanu nr. 7, S= 126,38 mp (liber)

21.12.2011

142.224,29

89367

Administrare D.A.P.P.P.

135

0.1

Teren

B-dul N. Iorga nr. 36, bl. T4, tr. 1, S= 19,00 mp

05.07.2010

21.160,44

89175

HCL 236/05.07.2010

136

0.1

Teren

B-dul N. Iorga nr. 59, E5, Sc. B, S= 6,00 mp

05.07.2010

6.941,52

89177

HCL 234/05.07.2010

137

0.1.

Teren

B-dul N. Iorga nr. 24, bl. C1, S= 15,26 mp

28.07.2010

17.017,92

89178

HCL 287/28.07.2010

138

0.1.

Teren

Str. Arapului nr. 3, bl. Tomiris, S= 4,00 mp

27.01.2011

3.237,00

89180

HCL 27/27.01.2011

139

0.1.

Teren

B-dul Tudor Vladimirescu nr. 39-45, S= 1415,00 mp

27.01.2011

1.733.629,30

89181

HCL 26/27.01.2011

140

0.1.

Teren

B-dul Chimiei nr. 57, bl. G3-2, S= 22,59 mp

28.03.2011

20.352,96

89182

HCL 104/28.03.2011

141

0.1.

Teren

Str. Nicolina nr. 9, bl. A4, Sc. B, S= 30,33 mp

29.10.2010

36.596,38

89183

HCL 375/30.10.2006 HCL 397/29.11.2010

142

0.1.

Teren

B. Nicolae Iorga nr.57, bl E4, sc B, S=53,60 mp

24.11.2011

14.554,88

89248

HCL 393/2011

143

0.1.

Teren

B. Nicolae Iorga nr.55B, bl R2, sc A-B , S=33,32 mp

15.07.2011

31.787,44

89249

HCL 225/2011

144

0.1.

Teren

Str. V Lupu nr.86, bl K, sc A-B , S=33,32 mp

27.01.2011

13.919,10

89250

HCL 25/2011

145

0.1.

Teren

Str. Masinii nr.2, bl. CFS, sc A, S= 9,54mp

24.11.2011

9.667,84

89251

HCL 397/2011

146

0.1.

Teren

Str. Splai Bahlui Mal Drept nr.8A, bl G1, S=9,28 mp

15.09.2011

9.944,49

89252

HCL 282/2011

147

0.1.

Teren

Str. Nicolina nr.11, bl A5, sc B, S=32 mp

15.09.2011

34.538,39

89253

HCL 281/2011

148

0.1.

Teren

B. Dimitrie Cantemir, nr.7, S=25 mp

29.12.2011

26.155,21

89254

HCL 449/2011

149

0.1

Teren

Aleea Sucidava nr. 5, bl. 259, sc.A, S=13,93 mp

24.11.2011

8.286,72

89255

HCL 390/2011

150

0.1.

Teren

Aferent parcarii Republica, S= 63,16 mp

23.01.2012

7.941,68

89266

HCL 1/2012

151

0.1.

Teren

B. Independentei - Romtelecom, S=2343.21 mp ( CAT 35)

23.01.2012

1.882.460,97

89267

HCL 1/2012,

152

0.1.

Teren

sos. Nicolina nr. 1, bl. 928, suprafata 74 mp

31.10.2012

10.120,08

89345

HCL 242/2012

153

0.1.

Teren

Teren Str. Brandusa nr.3, S=1000,0O mp

02.02.2012

427.653,42

89278

HCL 293/2012

154

0.1.

Teren

str. Roadelor nr. 4, S=31,32 mp

28.09.2012

5.409,83

89342

HCL 188/2012

155

0.1.

Teren

str. Canta, nr. 4, bl.537, sc. B, S=25,21mp

31.10.2012

22.160,38

89338

HCL 249/2012

156

0.1.

Teren

b-dul N.Iorga, nr. 24, bl. C1, S=3,60 mp

28.09.2012

2.985,08

89339

HCL 189/2012

157

0.1

Teren

str. Petre Țuțea nr. 19, bl. 915, tr. 3, S=44,70 mp

31.10.2012

29.625,26

89341

HCL 241/2012

158

0.1.

Teren

P-ta. Voievozilor, nr.5, bl.A10, parter, S=48 mp

26.07.2012

46.545,81

89343

HCL 158/2012

159

0.1

Teren

str.Garii,bl.L20-22,S=28,54 mp

18.12.2012

40.740,00

89344

HCL 332/18.12.2012

160

0.1.

Teren

Str. Zmeu nr. 3 bis, suprafața 17,50 mp

28.03.2013

137.150,00

89394

HCL 18/2013

161

0.1

Teren

str V. Lupu nr 86 bl K1

27.01.2011

13.919,10

89173

Administrare DAPPP

162

2.1.24.7.

Uscator rufe

2009

14.212,73

2569

Administrare DAPPP

163

3.15.

Combina cosmetica

2009

2.533,99

2587

Administrare DAPPP

164

3.3.5.

Bariera Nice

4 m

17.12.2012

7.425,60

60649

Administrare DAPPP

165

3.3.5.

Bariera Nice

4 m

17.12.2012

7.425,60

60650

Administrare DAPPP

166

3.3.5.

Bariera Nice

6 m

17.12.2012

8.783,43

60651

Administrare DAPPP

167

2.1.24.7.

Masina spalat rufe

Whirpool

2009

4.997,88

61033

Administrare DAPPP

168

1.5.12.

Tonete aluminiu

2009

1.824,08

11943

Administrare DAPPP

169

3.15.

Termocuverta

2009

2.568,02

61034

Administrare DAPPP

170

1.3.7.2

Drum acces

DCL 4300, situat in zona Moara de Vint Ciric Aeroport , suprafata 14456,32 mp

28.09.2012

3.087.585,12

14113

HCL 191/ 2012

171

0.1.

Teren

aferent subtrup Ciric, cvaratal 192, parcelele CC 1801, PS 1803, PD 1798/5, suprafata 7453 mp

30.05.2013

1.326.634,00

89413

HCL 139/2013

172

0.1.

Teren

Al. Sucidava nr. 5, bl. 259, sc. A, suprafata 13.93 mp

27.09.2013

8.635,76

89415

HCL 251/2013

173

0.1.

Teren

str. A. Panu nr. 28-40, subsol, adiacent modulelor 11 si 12, suprafata 4.60 mp

27.09.2013

5.682,93

89416

HCL 241/2013

174

0.1.

Teren

str, Atelierului 1, suprafata 536.77 mp

25.02.2002

75.818,00

89461

HCL 51/2002

175

0.1.

Teren

str. Sulfinei nr. 17, suprafata 385 mp

12.07.2013

50.050,00

89458

Sentinat Civila nr. 11724/2011

176

0.1.

Teren

str. V. Conta nr. 20, suprafata 80 mp

20.12.2013

106.865,00

8467

HCL 330/2013

177

0.1.

Teren

sos. Nicolina nr. 15, bl. 944, suprafata 18.11 mp

20.12.2013

9.911,00

80397

HCL 330/2013

178

0.1.

Teren

str. Agatha Barsescu nr. 15A, suprafata 368.00 mp

30.04.2013

445.258,00

8253

HCL 116/2013

179

0.1.

Teren

str. Pacurari nr. 126, bl. 584, suprafata 55.90 mp

30.10.2013

36.300,00

89455

HCL 264/2013

180

0.1.

Teren

b-dul Socola nr. 7, suprafata 195 mp

12.12.20014

76.858,00

89837

Administrare DAPPP

181

0.1.

Teren

str. Trei Fantani nr. 13, suprafata 5490.41 mp

12.12.2014

470.384,00

89838

Administrare DAPPP

182

0.1.

Teren

str. Elena Doamna nr. 27, suprafata 496 mp, sector cadastral 17, parcela CAT 583-partial

31.12.2014

64.480,00

89839

Administrare DAPPP

183

0.1.

Teren

adiacent imobilului din str. Mitropolit Varlaam nr. 54, suprafata 62.50 mp

31.05.2014

45.650,00

89783

HCL 162/31.05.2014

184

0.1.

Teren

situat in incinta Cimitirului Sf. Petru si Pavel, parcela 86, 612 mp, 120 locuri

28.11.2014

89.027,51

89897

HCL 371/28.11.2014

185

0.1.

Teren

str. Carpati nr. 2, bl. 908, cota de 41.36 din suprafata totala de 448 mp, nr. cadastral 423, CF 126559

30.09.2014

21.452,00

89841

HCL 276/30.09.2014

186

0.1.

Teren

stradela Sf Andrei, Suprafata: 288.85 mp, sector cadastral 37, parcelele AG1362, CR1361

30.09.2014

566.869,00

89842

HCL 276/30.09.2014

187

0.1.

Teren

b-dul Poitiers (langa nr. 4) suprafata 76 mp, T44, AG 2349/1/1, T0, DS 2348/1/2

30.09.2014

22.468,00

89843

HCL 276/30.09.2014

188

0.1.

Teren

b-dul Poitiers (langa nr. 4) suprafata 124 mp, T44, CC2363/1/1, T0, DS 2348/1/1

30.09.2014

51.593,00

89844

HCL 276/30.09.2014

189

1.5.1.

Constructie Corp A

Centrul Tehnologic Regional Iasi, sos. Nicolina nr. 141 (fost Poitiers nr. 10), suprafata 3455 mp

14.08.2014

8.814.146,89

14845

HCL 215/31.07.2014, PV 70377/11.08.2014

190

1.5.1.

Constructie Corp B

Centrul Tehnologic Regional Iasi, sos. Nicolina nr. 141 (fost Poitiers nr. 10), suprafata 440 mp

14.08.2014

1.689.347,63

14846

HCL 215/31.07.2014, PV 70377/11.08.2014

191

1.5.1.

Constructie Corp C

Centrul Tehnologic Regional Iasi, sos. Nicolina nr. 141 (fost Poitiers nr. 10), suprafata 440 mp

14.08.2014

1.688.144,38

14847

HCL 215/31.07.2014, PV 70377/11.08.2014

192

1.5.1.

Constructie Corp D

Centrul Tehnologic Regional Iasi, sos. Nicolina nr. 141 (fost Poitiers nr. 10), suprafata 440 mp

14.08.2014

1.688.606,68

14848

HCL 215/31.07.2014, PV 70377/11.08.2014

193

1.1.5.2.

Parcare si amenajare protectia mediului +2 bariere acces)

Centrul Tehnologic Regional Iasi, sos. Nicolina nr. 141 (fost Poitiers nr. 10), suprafata 5700 mp

14.08.2014

1.047.139,41

14849

HCL 215/31.07.2014, PV 70377/11.08.2014

194

1.8.12.

Statie pompare ape uzate

Centrul Tehnologic Regional Iasi, sos. Nicolina nr. 141 (fost Poitiers nr. 10),

14.08.2014

176.369,52

14850

HCL 215/31.07.2014, PV 70377/11.08.2014

195

1.7.3.

Post transformare 630 KVA

Centrul Tehnologic Regional Iasi, sos. Nicolina nr. 141 (fost Poitiers nr. 10)

14.08.2014

283.859,56

14851

HCL 215/31.07.2014, PV 70377/11.08.2014

196

1.8.11.

Rezervor apa incendiu 120 mc

Centrul Tehnologic Regional Iasi, sos. Nicolina nr. 141 (fost Poitiers nr. 10)

14.08.2014

41.918,81

14852

HCL 215/31.07.2014, PV 70377/11.08.2014

197

2.1.17.3.1

Chillere 100Kw

Centrul Tehnologic Regional Iasi, sos. Nicolina nr. 141 (fost Poitiers nr. 10)

14.08.2014

140.620,96

2916

HCL 215/31.07.2014, PV 70377/11.08.2014

198

2.1.17.3.2

Chillere 100Kw

Centrul Tehnologic Regional Iasi, sos. Nicolina nr. 141 (fost Poitiers nr. 10)

14.08.2014

140.620,96

2917

HCL 215/31.07.2014, PV 70377/11.08.2014

199

2.1.16.1.2.1

Generator electric

Centrul Tehnologic Regional Iasi, sos. Nicolina nr. 141 (fost Poitiers nr. 10)

14.08.2014

101.078,60

2918

HCL 215/31.07.2014, PV 70377/11.08.2014

200

1.8.6

Retele exterioare-exclusiv post transformare generator electric

Centrul Tehnologic Regional Iasi, sos. Nicolina nr. 141 (fost Poitiers nr. 10), 1290 ml

14.08.2014

818.023,52

14853

HCL 215/31.07.2014, PV 70377/11.08.2014

201

1.2.9.

Imprimanta EPSON LQ-2180

SEKO EPSON, 1 buc.

30.04.2014

4.498,20

300371

HCL 17/2014, HCL 134/30.04.2014, folosinta CTET ''Ghe. Marzescu''

202

1.2.9.

Telefon Nokia 1208

NOKIA, 10 buc

30.04.2014

1.443,35

HCL 17/2014, HCL 134/30.04.2014, folosinta CTET ''Ghe. Marzescu''

203

1.2.9.

Telefon Nokia 2330

NOKIA, 6 buc

30.04.2014

1.159,04

HCL 17/2014, HCL 134/30.04.2014, folosinta CTET ''Ghe. Marzescu''

204

0.1.

Teren

sos. Voinesti nr. 26, suprafata 3500 mp

09.02.1905

404.612,41

89792

Administrare DAPP, HCL 282/2014

205

0.1

Teren

str. Moara de Vant f. n., tarla 102, parcela CC 4144, suprafata 371 mp

27.09.2013

49.632,38

89410

Administrare DAPPP

206

1.4.6.

Piscina nr. 1

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

753.977,63

14950

PV 36853/23.04.2015

207

1.6.2.

Cladire administrativa

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

413.795,54

14951

PV 36853/23.04.2015

208

1.8.8.

Statie filtrare

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

175.286,80

14952

PV 36853/23.04.2015

209

1.6.1.1.

Toaleta publica

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

130.868,09

14953

PV 36853/23.04.2015

210

1.6.1.1.

Toaleta publica

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

130.868,09

14954

PV 36853/23.04.2015

211

1.3.9.

Debarcader nr. 4

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

77.423,49

14955

PV 36853/23.04.2015

212

1.6.2.

Loc de joaca nr. 3 -constructii

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

22.746,89

14956

PV 36853/23.04.2015

213

1.6.2.

Loc de joaca nr. 4 -constructii

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

22.746,89

14957

PV 36853/23.04.2015

214

1.3.7.3.

Parcare biciclete nr. 2 -constructii

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

3.131,14

14958

PV 36853/23.04.2015

215

1.6.7.

Turn de observatie

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

7.740,47

14959

PV 36853/23.04.2015

216

1.6.2.

Zona de picnic nr. 4 -constructii

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

18.459,83

14960

PV 36853/23.04.2015

217

1.8.7.

Canalizare pluviala

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

307.333,39

14961

PV 36853/23.04.2015

218

1.8.7.

Canalizare menajera

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

467.247,86

14962

PV 36853/23.04.2015

219

1.8.6.

Retea apa

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

255.085,47

14963

PV 36853/23.04.2015

220

1.8.13.

Separator hidrocarburi

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

116.781,59

14964

PV 36853/23.04.2015

221

1.8.15.

Hidranti subterani

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

2.409,44

14965

PV 36853/23.04.2015

222

1.8.15.

Hidranti subterani

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

2.409,44

14966

PV 36853/23.04.2015

223

1.8.15.

Hidranti subterani

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

2.409,44

14967

PV 36853/23.04.2015

224

1.8.15.

Hidranti subterani

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

2.409,44

14968

PV 36853/23.04.2015

225

1.8.15.

Hidranti subterani

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

2.409,44

14969

PV 36853/23.04.2015

226

1.8.15.

Hidranti subterani

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

2.409,44

14970

PV 36853/23.04.2015

227

1.8.15.

Hidranti subterani

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

2.409,41

14971

PV 36853/23.04.2015

228

1.8.13.

Camine de vizitare

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

3.130,81

14972

PV 36853/23.04.2015

229

1.8.13.

Camine de vizitare

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

3.130,81

14973

PV 36853/23.04.2015

230

1.8.13.

Camine de vizitare

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

3.130,81

14974

PV 36853/23.04.2015

231

1.8.13.

Camine de vizitare

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

3.130,81

14975

PV 36853/23.04.2015

232

1.8.13.

Camine de vizitare

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

3.130,81

14976

PV 36853/23.04.2015

233

1.8.13.

Camine de vizitare

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

3.130,81

14977

PV 36853/23.04.2015

234

1.8.13.

Camine de vizitare

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

3.130,81

14978

PV 36853/23.04.2015

235

1.8.13.

Camine de vizitare

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

3.130,81

14979

PV 36853/23.04.2015

236

1.8.13.

Camine de vizitare

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

3.130,81

14980

PV 36853/23.04.2015

237

1.8.13.

Camine de vizitare

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

3.130,81

14981

PV 36853/23.04.2015

238

1.8.13.

Camine de vizitare

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

3.130,81

14982

PV 36853/23.04.2015

239

1.8.13.

Camine de vizitare

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

3.130,81

14983

PV 36853/23.04.2015

240

1.8.13.

Camine de vizitare

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

3.130,81

14984

PV 36853/23.04.2015

241

1.8.13.

Camine de vizitare

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

3.130,81

14985

PV 36853/23.04.2015

242

1.8.13.

Camine de vizitare

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

3.130,81

14986

PV 36853/23.04.2015

243

1.8.13.

Camine de vizitare

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

3.130,81

14987

PV 36853/23.04.2015

244

1.8.13.

Camine de vizitare

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

3.130,81

14988

PV 36853/23.04.2015

245

1.8.13.

Camine de vizitare

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

3.130,81

14989

PV 36853/23.04.2015

246

1.8.13.

Camine de vizitare

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

3.130,81

14990

PV 36853/23.04.2015

247

1.8.13.

Camine de vizitare

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

3.130,81

14991

PV 36853/23.04.2015

248

1.8.13.

Camine de vizitare

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

3.130,81

14992

PV 36853/23.04.2015

249

1.8.13.

Camine de vizitare

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

3.130,81

14993

PV 36853/23.04.2015

250

1.8.13.

Camine de vizitare

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

3.130,81

14994

PV 36853/23.04.2015

251

1.8.13.

Camine de vizitare

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

3.130,81

14995

PV 36853/23.04.2015

252

1.8.13.

Camine de vizitare

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

3.130,81

14996

PV 36853/23.04.2015

253

1.8.13.

Camine de vizitare

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

3.130,81

14997

PV 36853/23.04.2015

254

1.8.13.

Camine de vizitare

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

3.130,81

14998

PV 36853/23.04.2015

255

1.8.13.

Camine de vizitare

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

3.130,81

14999

PV 36853/23.04.2015

256

1.8.13.

Camine de vizitare

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

3.130,81

15000

PV 36853/23.04.2015

257

1.8.13.

Camine de vizitare

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

3.130,81

15001

PV 36853/23.04.2015

258

1.8.13.

Camine de vizitare

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

3.130,81

15002

PV 36853/23.04.2015

259

1.8.13.

Camine de vizitare

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

3.130,81

15003

PV 36853/23.04.2015

260

1.8.13.

Camine de vizitare

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

3.130,81

15004

PV 36853/23.04.2015

261

1.8.13.

Camine de vizitare

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

3.130,81

15005

PV 36853/23.04.2015

262

1.8.13.

Camine de vizitare

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

3.130,81

15006

PV 36853/23.04.2015

263

1.8.13.

Camine de vizitare

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

3.130,81

15007

PV 36853/23.04.2015

264

1.8.13.

Camine de vizitare

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

3.130,81

15008

PV 36853/23.04.2015

265

1.8.13.

Camine de vizitare

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

3.130,81

15009

PV 36853/23.04.2015

266

1.8.13.

Camine de vizitare

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

3.130,81

15010

PV 36853/23.04.2015

267

1.8.13.

Camine de vizitare

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

3.130,81

15011

PV 36853/23.04.2015

268

1.8.13.

Camine de vizitare

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

3.130,81

15012

PV 36853/23.04.2015

269

1.8.13.

Camine de vizitare

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

3.130,81

15013

PV 36853/23.04.2015

270

1.8.13.

Camine de vizitare

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

3.130,81

15014

PV 36853/23.04.2015

271

1.8.13.

Camine de vizitare

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

3.130,81

15015

PV 36853/23.04.2015

272

1.8.13.

Camine de vizitare

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

3.130,81

15016

PV 36853/23.04.2015

273

1.8.13.

Camine de vizitare

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

3.130,81

15017

PV 36853/23.04.2015

274

1.8.13.

Camine de vizitare

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

3.130,81

15018

PV 36853/23.04.2015

275

1.8.13.

Camine de vizitare

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

3.130,81

15019

PV 36853/23.04.2015

276

1.8.13.

Camine de vizitare

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

3.130,81

15020

PV 36853/23.04.2015

277

1.8.13.

Camine de vizitare

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

3.130,81

15021

PV 36853/23.04.2015

278

1.8.13.

Camine de vizitare

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

3.130,81

15022

PV 36853/23.04.2015

279

1.8.13.

Camine de vizitare

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

3.130,81

15023

PV 36853/23.04.2015

280

1.8.13.

Camine de vizitare

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

3.130,81

15024

PV 36853/23.04.2015

281

1.8.13.

Camine de vizitare

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

3.130,81

15025

PV 36853/23.04.2015

282

1.8.13.

Camine de vizitare

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

3.130,81

15026

PV 36853/23.04.2015

283

1.8.13.

Camine de vizitare

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

3.130,81

15027

PV 36853/23.04.2015

284

1.8.13.

Camine de vizitare

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

3.130,81

15028

PV 36853/23.04.2015

285

1.8.13.

Camine de vizitare

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

3.130,81

15029

PV 36853/23.04.2015

286

1.8.13.

Camine de vizitare

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

3.130,81

15030

PV 36853/23.04.2015

287

1.8.13.

Camine de vizitare

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

3.130,81

15031

PV 36853/23.04.2015

288

1.8.13.

Camine de vizitare

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

3.130,53

15032

PV 36853/23.04.2015

289

1.8.13.

Camine de vane

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

12.322,00

15033

PV 36853/23.04.2015

290

1.8.13.

Camine de vane

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

12.322,00

15034

PV 36853/23.04.2015

291

1.8.13.

Camine de vane

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

12.322,00

15035

PV 36853/23.04.2015

292

1.8.13.

Camine de vane

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

12.322,00

15036

PV 36853/23.04.2015

293

1.8.13.

Camine de vane

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

12.322,00

15037

PV 36853/23.04.2015

294

1.8.13.

Camine de vane

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

12.322,01

15038

PV 36853/23.04.2015

295

1.6.2.

Platforma plaja

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

128.817,97

15039

PV 36853/23.04.2015

296

1.3.7.3.

Parcari alveola

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

150.444,00

15040

PV 36853/23.04.2015

297

1.3.9.

Debarcader nr. 1

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

77.423,49

15041

PV 36853/23.04.2015

298

1.3.9.

Debarcader nr. 2

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

77.423,49

15042

PV 36853/23.04.2015

299

1.3.9.

Debarcader nr. 3

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

77.423,49

15043

PV 36853/23.04.2015

300

1.8.14.

Garaj barci

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

295.739,18

15044

PV 36853/23.04.2015

301

1.6.2.

Cladire administrativa

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

290.986,75

15045

PV 36853/23.04.2015

302

1.6.2.

Loc de joaca nr. 1

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

22.746,88

15046

PV 36853/23.04.2015

303

1.6.2.

Loc de joaca nr. 2

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

22.746,88

15047

PV 36853/23.04.2015

304

1.6.2.

Zona structuri gonflabile -constructii

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

60.644,82

15048

PV 36853/23.04.2015

305

1.6.2.

Ziduri de escalada mari

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

71.333,86

15049

PV 36853/23.04.2015

306

1.6.2.

Ziduri de escalada mari

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

71.333,85

15050

PV 36853/23.04.2015

307

1.6.2.

Ziduri de escalada mici

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

35.666,92

15051

PV 36853/23.04.2015

308

1.6.2.

Ziduri de escalada mici

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

35.666,92

15052

PV 36853/23.04.2015

309

1.6.2.

Zona paintball - constructii

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

638,26

15053

PV 36853/23.04.2015

310

1.6.2.

Zona de catarare in copaci -constructii

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

15.968,32

15054

PV 36853/23.04.2015

311

1.6.2.

Zona de picnic nr. 1-constructii

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

18.453,05

15055

PV 36853/23.04.2015

312

1.6.2.

Zona de picnic nr. 2 -constructii

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

18.453,06

15056

PV 36853/23.04.2015

313

1.6.2.

Zona de picnic nr. 3 -constructii

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

18.453,06

15057

PV 36853/23.04.2015

314

1.6.1.1.

Toaleta publica

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

130.868,09

15058

PV 36853/23.04.2015

315

1.6.1.1.

Toaleta publica

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

130.868,09

15059

PV 36853/23.04.2015

316

1.6.1.1.

Toaleta publica

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

130.868,09

15060

PV 36853/23.04.2015

317

1.6.1.1.

Toaleta publica

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

130.868,09

15061

PV 36853/23.04.2015

318

1.3.7.3.

Parcare biciclete nr. 1-constructii

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

3.131,14

15062

PV 36853/23.04.2015

319

1.5.12.

Depozit de zgura

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

73.068,78

15063

PV 36853/23.04.2015

320

1.6.7.

Turn de observatie

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

7.740,47

15064

PV 36853/23.04.2015

321

1.8.7.

Canalizare pluviala

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

134.900,61

15065

PV 36853/23.04.2015

322

1.8.7.

Canalizare menajera

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

290.036,28

15066

PV 36853/23.04.2015

323

1.8.6.

Retea apa

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

286.357,24

15067

PV 36853/23.04.2015

324

1.8.13.

Separator hidrocarburi

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

116.781,59

15068

PV 36853/23.04.2015

325

1.8.13.

Camine de vizitare

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

3.130,81

15069

PV 36853/23.04.2015

326

1.8.13.

Camine de vizitare

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

3.130,81

15070

PV 36853/23.04.2015

327

1.8.13.

Camine de vizitare

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

3.130,81

15071

PV 36853/23.04.2015

328

1.8.13.

Camine de vizitare

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

3.130,81

15072

PV 36853/23.04.2015

329

1.8.13.

Camine de vizitare

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

3.130,81

15073

PV 36853/23.04.2015

330

1.8.13.

Camine de vizitare

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

3.130,81

15074

PV 36853/23.04.2015

331

1.8.13.

Camine de vizitare

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

3.130,81

15075

PV 36853/23.04.2015

332

1.8.13.

Camine de vizitare

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

3.130,81

15076

PV 36853/23.04.2015

333

1.8.13.

Camine de vizitare

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

3.130,81

15077

PV 36853/23.04.2015

334

1.8.13.

Camine de vizitare

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

3.130,81

15078

PV 36853/23.04.2015

335

1.8.13.

Camine de vizitare

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

3.130,81

15079

PV 36853/23.04.2015

336

1.8.13.

Camine de vizitare

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

3.130,81

15080

PV 36853/23.04.2015

337

1.8.13.

Camine de vizitare

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

3.130,81

15081

PV 36853/23.04.2015

338

1.8.13.

Camine de vizitare

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

3.130,81

15082

PV 36853/23.04.2015

339

1.8.13.

Camine de vizitare

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

3.130,81

15083

PV 36853/23.04.2015

340

1.8.13.

Camine de vizitare

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

3.130,81

15084

PV 36853/23.04.2015

341

1.8.13.

Camine de vizitare

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

3.130,81

15085

PV 36853/23.04.2015

342

1.8.13.

Camine de vizitare

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

3.130,81

15086

PV 36853/23.04.2015

343

1.8.13.

Camine de vizitare

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

3.130,81

15087

PV 36853/23.04.2015

344

1.8.13.

Camine de vizitare

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

3.130,81

15088

PV 36853/23.04.2015

345

1.8.13.

Camine de vizitare

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

3.130,81

15089

PV 36853/23.04.2015

346

1.8.13.

Camine de vizitare

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

3.130,81

15090

PV 36853/23.04.2015

347

1.8.13.

Camine de vizitare

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

3.130,81

15091

PV 36853/23.04.2015

348

1.8.13.

Camine de vizitare

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

3.130,81

15092

PV 36853/23.04.2015

349

1.8.13.

Camine de vizitare

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

3.130,81

15093

PV 36853/23.04.2015

350

1.8.13.

Camine de vizitare

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

3.130,81

15094

PV 36853/23.04.2015

351

1.8.13.

Camine de vizitare

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

3.130,81

15095

PV 36853/23.04.2015

352

1.8.13.

Camine de vizitare

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

3.130,81

15096

PV 36853/23.04.2015

353

1.8.13.

Camine de vizitare

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

3.130,81

15097

PV 36853/23.04.2015

354

1.8.13.

Camine de vizitare

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

3.130,81

15098

PV 36853/23.04.2015

355

1.8.13.

Camine de vizitare

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

3.130,81

15099

PV 36853/23.04.2015

356

1.8.13.

Camine de vizitare

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

3.130,81

15100

PV 36853/23.04.2015

357

1.8.13.

Camine de vizitare

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

3.130,81

15101

PV 36853/23.04.2015

358

1.8.13.

Camine de vizitare

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

3.130,81

15102

PV 36853/23.04.2015

359

1.8.13.

Camine de vizitare

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

3.130,81

15103

PV 36853/23.04.2015

360

1.8.13.

Camine de vizitare

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

3.130,81

15104

PV 36853/23.04.2015

361

1.8.13.

Camine de vizitare

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

3.130,81

15105

PV 36853/23.04.2015

362

1.8.13.

Camine de vizitare

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

3.130,81

15106

PV 36853/23.04.2015

363

1.8.13.

Camine de vizitare

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

3.130,81

15107

PV 36853/23.04.2015

364

1.8.13.

Camine de vizitare

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

3.130,81

15108

PV 36853/23.04.2015

365

1.8.13.

Camine de vizitare

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

3.130,81

15109

PV 36853/23.04.2015

366

1.8.13.

Camine de vizitare

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

3.130,81

15110

PV 36853/23.04.2015

367

1.8.13.

Camine de vizitare

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

3.130,81

15111

PV 36853/23.04.2015

368

1.8.13.

Camine de vizitare

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

3.130,81

15112

PV 36853/23.04.2015

369

1.8.13.

Camine de vizitare

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

3.130,81

15113

PV 36853/23.04.2015

370

1.8.13.

Camine de vizitare

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

3.130,81

15114

PV 36853/23.04.2015

371

1.8.13.

Camine de vizitare

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

3.130,81

15115

PV 36853/23.04.2015

372

1.8.13.

Camine de vizitare

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

3.130,81

15116

PV 36853/23.04.2015

373

1.8.13.

Camine de vizitare

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

3.130,81

15117

PV 36853/23.04.2015

374

1.8.13.

Camine de vizitare

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

3.130,81

15118

PV 36853/23.04.2015

375

1.8.13.

Camine de vizitare

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

3.130,81

15119

PV 36853/23.04.2015

376

1.8.13.

Camine de vizitare

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

3.130,81

15120

PV 36853/23.04.2015

377

1.8.13.

Camine de vizitare

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

3.130,81

15121

PV 36853/23.04.2015

378

1.8.13.

Camine de vizitare

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

3.130,81

15122

PV 36853/23.04.2015

379

1.8.13.

Camine de vizitare

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

3.130,81

15123

PV 36853/23.04.2015

380

1.8.13.

Camine de vizitare

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

3.130,81

15124

PV 36853/23.04.2015

381

1.8.13.

Camine de vizitare

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

3.130,81

15125

PV 36853/23.04.2015

382

1.8.13.

Camine de vizitare

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

3.130,81

15126

PV 36853/23.04.2015

383

1.8.13.

Camine de vizitare

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

3.130,81

15127

PV 36853/23.04.2015

384

1.8.13.

Camine de vizitare

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

3.130,81

15128

PV 36853/23.04.2015

385

1.8.13.

Camine de vizitare

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

3.130,81

15129

PV 36853/23.04.2015

386

1.8.13.

Camine de vizitare

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

3.130,81

15130

PV 36853/23.04.2015

387

1.8.13.

Camine de vizitare

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

3.130,81

15131

PV 36853/23.04.2015

388

1.8.13.

Camine de vizitare

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

3.130,81

15132

PV 36853/23.04.2015

389

1.8.13.

Camine de vizitare

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

3.130,81

15133

PV 36853/23.04.2015

390

1.8.13.

Camine de vizitare

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

3.130,81

15134

PV 36853/23.04.2015

391

1.8.13.

Camine de vizitare

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

3.130,81

15135

PV 36853/23.04.2015

392

1.8.13.

Camine de vizitare

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

3.130,81

15136

PV 36853/23.04.2015

393

1.8.13.

Camine de vizitare

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

3.130,81

15137

PV 36853/23.04.2015

394

1.8.13.

Camine de vizitare

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

3.130,81

15138

PV 36853/23.04.2015

395

1.8.13.

Camine de vizitare

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

3.130,81

15139

PV 36853/23.04.2015

396

1.8.13.

Camine de vizitare

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

3.130,81

15140

PV 36853/23.04.2015

397

1.8.13.

Camine de vizitare

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

3.130,81

15141

PV 36853/23.04.2015

398

1.8.13.

Camine de vizitare

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

3.130,81

15142

PV 36853/23.04.2015

399

1.8.13.

Camine de vizitare

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

3.130,81

15143

PV 36853/23.04.2015

400

1.8.13.

Camine de vizitare

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

3.130,81

15144

PV 36853/23.04.2015

401

1.8.13.

Camine de vizitare

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

3.130,81

15145

PV 36853/23.04.2015

402

1.8.13.

Camine de vizitare

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

3.130,81

15146

PV 36853/23.04.2015

403

1.8.13.

Camine de vizitare

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

3.130,81

15147

PV 36853/23.04.2015

404

1.8.13.

Camine de vizitare

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

3.130,81

15148

PV 36853/23.04.2015

405

1.8.13.

Camine de vizitare

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

3.130,81

15149

PV 36853/23.04.2015

406

1.8.13.

Camine de vizitare

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

3.130,81

15150

PV 36853/23.04.2015

407

1.8.13.

Camine de vizitare

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

3.130,43

15151

PV 36853/23.04.2015

408

1.8.13.

Camine vane

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

12.322,00

15152

PV 36853/23.04.2015

409

1.8.13.

Camine vane

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

12.322,00

15153

PV 36853/23.04.2015

410

1.8.13.

Camine vane

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

12.322,00

15154

PV 36853/23.04.2015

411

1.8.13.

Camine vane

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

12.322,00

15155

PV 36853/23.04.2015

412

1.8.13.

Camine vane

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

12.322,00

15156

PV 36853/23.04.2015

413

1.8.13.

Camine vane

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

12.322,00

15157

PV 36853/23.04.2015

414

1.8.13.

Camine vane

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

12.322,02

15158

PV 36853/23.04.2015

415

1.8.15.

Hidranti subterani

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

2.409,43

15159

PV 36853/23.04.2015

416

1.8.15.

Hidranti subterani

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

2.409,43

15160

PV 36853/23.04.2015

417

1.8.15.

Hidranti subterani

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

2.409,43

15161

PV 36853/23.04.2015

418

1.8.15.

Hidranti subterani

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

2.409,43

15162

PV 36853/23.04.2015

419

1.8.15.

Hidranti subterani

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

2.409,43

15163

PV 36853/23.04.2015

420

1.8.13.

SPAU

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

202.299,38

15164

PV 36853/23.04.2015

421

1.8.13.

SPAU

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

228.203,12

15164

PV 36853/23.04.2015

422

1.4.7.

Rigola de beton

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

114.975,83

15165

PV 36853/23.04.2015

423

1.1.5.1.

Platforma gunoi

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

29.905,12

15166

PV 36853/23.04.2015

424

1.1.5.1.

Platforma gunoi

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

29.905,12

15167

PV 36853/23.04.2015

425

1.8.7.

Conducta refulare

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

882.266,59

15168

PV 36853/23.04.2015

426

1.8.13.

Camine vane aerisire

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.669,01

15169

PV 36853/23.04.2015

427

1.8.13.

Camine vane aerisire

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.669,01

15170

PV 36853/23.04.2015

428

1.8.13.

Camine vane aerisire

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.669,01

15171

PV 36853/23.04.2015

429

1.8.13.

Camine vane aerisire

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.669,01

15172

PV 36853/23.04.2015

430

1.8.13.

Camine vane aerisire

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.669,01

15173

PV 36853/23.04.2015

431

1.8.13.

Camine vane aerisire

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.669,01

15174

PV 36853/23.04.2015

432

1.4.6.

Piscina nr.2

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

238.765,78

15175

PV 36853/23.04.2015

433

1.3.7.3.

Drum de halaj

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

892.129,42

15176

PV 36853/23.04.2015

434

1.3.7.3.

Parcarea nr. 1

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

843.587,85

15177

PV 36853/23.04.2015

435

1.3.7.3.

Parcarea nr. 2

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

950.502,59

15178

PV 36853/23.04.2015

436

1.3.7.3.

Parcarea nr. 3

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

874.753,34

15179

PV 36853/23.04.2015

437

1.3.7.3.

Parcarea nr. 4

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

205.041,59

15180

PV 36853/23.04.2015

438

1.3.7.3.

Parcarea nr. 5

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

217.494,78

15181

PV 36853/23.04.2015

439

1.3.7.3.

Parcarea nr. 6

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

217.405,36

15182

PV 36853/23.04.2015

440

1.3.7.3.

Parcarea nr. 7

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

217.432,13

15183

PV 36853/23.04.2015

441

1.3.7.2.

Alei pavele

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

929.919,00

15184

PV 36853/23.04.2015

442

1.3.7.2.

Alei asfalt

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

403.283,97

15185

PV 36853/23.04.2015

443

1.3.7.3.

Parcare autocare

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

117.781,43

15186

PV 36853/23.04.2015

444

1.3.7.2.

Pista biciclisti mal stang

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

105.683,28

15187

PV 36853/23.04.2015

445

1.3.7.2.

Pista biciclisti mal drept

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

257.968,70

15188

PV 36853/23.04.2015

446

1.3.7.2.

Pista biciclisti mal drept

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

8.792,49

15188

PV 36853/23.04.2015

447

1.3.7.1.

Alei de pamant si pietris

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

428.184,87

15189

PV 36853/23.04.2015

448

1.3.13.2.

TELESCAUN- constructii

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

125.095,75

15190

PV 36853/23.04.2015

449

1.1.5.2.

Teren de tenis de camp

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

25.687,35

15191

PV 36853/23.04.2015

450

1.1.5.2.

Teren de tenis de camp

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

25.687,35

15192

PV 36853/23.04.2015

451

1.1.5.2.

Teren de tenis de camp

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

25.687,35

15193

PV 36853/23.04.2015

452

1.1.5.2.

Teren de tenis de camp

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

25.687,35

15194

PV 36853/23.04.2015

453

1.1.5.2.

Teren de tenis de camp

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

25.687,35

15195

PV 36853/23.04.2015

454

1.1.5.2.

Teren de tenis de camp

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

25.687,35

15196

PV 36853/23.04.2015

455

1.1.5.2.

Teren minifotbal

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

678.139,36

15197

PV 36853/23.04.2015

456

1.1.5.2.

Teren minifotbal

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

678.139,36

15198

PV 36853/23.04.2015

457

1.1.5.2.

Teren multifunctional

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

589.796,13

15199

PV 36853/23.04.2015

458

1.1.5.2.

Teren multifunctional

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

190.342,15

15199

PV 36853/23.04.2015

459

1.6.2.

Cladire anexa

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

175.522,59

15200

PV 36853/23.04.2015

460

1.1.5.1.

Teren minigolf

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

1.064.834,51

15201

PV 36853/23.04.2015

461

1.6.2.

Pavilion tenis de masa

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

448.513,06

15202

PV 36853/23.04.2015

462

1.7.1.3.

Retele electrice

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

1.292.972,17

15203

PV 36853/23.04.2015

463

1.7.2.1.

Post trafo

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

169.873,78

15204

PV 36853/23.04.2015

464

1.7.2.1.

Tablou electric

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

11.076,77

15205

PV 36853/23.04.2015

465

1.7.2.1.

Tablou electric

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

11.076,77

15206

PV 36853/23.04.2015

466

1.7.2.1.

Tablou electric

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

11.076,77

15207

PV 36853/23.04.2015

467

1.7.2.1.

Tablou electric

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

11.076,77

15208

PV 36853/23.04.2015

468

1.7.2.1.

Tablou electric

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

11.076,77

15209

PV 36853/23.04.2015

469

1.7.2.1.

Tablou electric

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

11.076,77

15210

PV 36853/23.04.2015

470

1.7.2.1.

Tablou electric

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

11.076,77

15211

PV 36853/23.04.2015

471

1.7.2.1.

Tablou electric

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

11.076,77

15212

PV 36853/23.04.2015

472

1.7.2.1.

Tablou electric

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

11.076,77

15213

PV 36853/23.04.2015

473

1.7.2.1.

Tablou electric

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

11.076,80

15214

PV 36853/23.04.2015

474

1.7.3.

Celula de masura aeriana

24 kv

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

52.257,94

15215

PV 36853/23.04.2015

475

1.6.3.2.

IMPREJMUIRE

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

888.123,88

15216

PV 36853/23.04.2015

476

1.8.15.

CONSOLIDARI TERENURI DE SPORT

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

8.116.725,86

15217

PV 36853/23.04.2015

477

1.8.6.

SUPRATRAVERSARE BARAJ CIRIC

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

541.629,76

15218

PV 36853/23.04.2015

478

1.1.5.1.

PLATFORME SI FUNDATII PT.MOB.URBAN SI SP. DE RELAX

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

200.788,37

15219

PV 36853/23.04.2015

479

1.4.2.2.

ZID DE GARDA

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

415.045,60

15220

PV 36853/23.04.2015

480

1.2.2.

Foisoare

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

20.953,88

15221

PV 36853/23.04.2015

481

1.2.2.

Foisoare

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

20.953,88

15222

PV 36853/23.04.2015

482

1.2.2.

Foisoare

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

20.953,88

15223

PV 36853/23.04.2015

483

1.2.2.

Foisoare

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

20.953,88

15224

PV 36853/23.04.2015

484

1.2.2.

Foisoare

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

20.953,88

15225

PV 36853/23.04.2015

485

1.2.2.

Foisoare

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

20.953,88

15226

PV 36853/23.04.2015

486

1.2.2.

Foisoare

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

20.953,88

15227

PV 36853/23.04.2015

487

1.2.2.

Foisoare

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

20.953,88

15228

PV 36853/23.04.2015

488

1.2.2.

Foisoare

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

20.953,88

15229

PV 36853/23.04.2015

489

1.2.2.

Foisoare

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

20.953,88

15230

PV 36853/23.04.2015

490

1.2.2.

Foisoare

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

20.953,88

15231

PV 36853/23.04.2015

491

1.2.2.

Foisoare

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

20.953,88

15232

PV 36853/23.04.2015

492

1.2.2.

Foisoare

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

20.953,88

15233

PV 36853/23.04.2015

493

1.2.2.

Foisoare

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

20.953,88

15234

PV 36853/23.04.2015

494

1.2.2.

Foisoare

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

20.953,88

15235

PV 36853/23.04.2015

495

1.2.2.

Foisoare

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

20.953,88

15236

PV 36853/23.04.2015

496

1.2.2.

Foisoare

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

20.953,84

15237

PV 36853/23.04.2015

497

1.2.2.

Fantana lemn rustica

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

3.858,43

15238

PV 36853/23.04.2015

498

1.2.2.

Fantana lemn rustica

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

3.858,42

15239

PV 36853/23.04.2015

499

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15240

PV 36853/23.04.2015

500

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15241

PV 36853/23.04.2015

501

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15242

PV 36853/23.04.2015

502

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15243

PV 36853/23.04.2015

503

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15244

PV 36853/23.04.2015

504

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15245

PV 36853/23.04.2015

505

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15246

PV 36853/23.04.2015

506

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15247

PV 36853/23.04.2015

507

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15248

PV 36853/23.04.2015

508

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15249

PV 36853/23.04.2015

509

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15250

PV 36853/23.04.2015

510

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15251

PV 36853/23.04.2015

511

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15252

PV 36853/23.04.2015

512

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15253

PV 36853/23.04.2015

513

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15254

PV 36853/23.04.2015

514

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15255

PV 36853/23.04.2015

515

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15256

PV 36853/23.04.2015

516

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15257

PV 36853/23.04.2015

517

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15258

PV 36853/23.04.2015

518

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15259

PV 36853/23.04.2015

519

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15260

PV 36853/23.04.2015

520

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15261

PV 36853/23.04.2015

521

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15262

PV 36853/23.04.2015

522

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15263

PV 36853/23.04.2015

523

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15264

PV 36853/23.04.2015

524

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15265

PV 36853/23.04.2015

525

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15266

PV 36853/23.04.2015

526

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15267

PV 36853/23.04.2015

527

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15268

PV 36853/23.04.2015

528

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15269

PV 36853/23.04.2015

529

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15270

PV 36853/23.04.2015

530

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15271

PV 36853/23.04.2015

531

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15272

PV 36853/23.04.2015

532

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15273

PV 36853/23.04.2015

533

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15274

PV 36853/23.04.2015

534

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15275

PV 36853/23.04.2015

535

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15276

PV 36853/23.04.2015

536

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15277

PV 36853/23.04.2015

537

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15278

PV 36853/23.04.2015

538

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15279

PV 36853/23.04.2015

539

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15280

PV 36853/23.04.2015

540

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15281

PV 36853/23.04.2015

541

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15282

PV 36853/23.04.2015

542

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15283

PV 36853/23.04.2015

543

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15284

PV 36853/23.04.2015

544

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15285

PV 36853/23.04.2015

545

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15286

PV 36853/23.04.2015

546

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15287

PV 36853/23.04.2015

547

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15288

PV 36853/23.04.2015

548

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15289

PV 36853/23.04.2015

549

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15290

PV 36853/23.04.2015

550

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15291

PV 36853/23.04.2015

551

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15292

PV 36853/23.04.2015

552

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15293

PV 36853/23.04.2015

553

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15294

PV 36853/23.04.2015

554

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15295

PV 36853/23.04.2015

555

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15296

PV 36853/23.04.2015

556

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15297

PV 36853/23.04.2015

557

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15298

PV 36853/23.04.2015

558

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15299

PV 36853/23.04.2015

559

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15300

PV 36853/23.04.2015

560

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15301

PV 36853/23.04.2015

561

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15302

PV 36853/23.04.2015

562

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15303

PV 36853/23.04.2015

563

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15304

PV 36853/23.04.2015

564

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15305

PV 36853/23.04.2015

565

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15306

PV 36853/23.04.2015

566

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15307

PV 36853/23.04.2015

567

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15308

PV 36853/23.04.2015

568

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15309

PV 36853/23.04.2015

569

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15310

PV 36853/23.04.2015

570

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15311

PV 36853/23.04.2015

571

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15312

PV 36853/23.04.2015

572

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15313

PV 36853/23.04.2015

573

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15314

PV 36853/23.04.2015

574

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15315

PV 36853/23.04.2015

575

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15316

PV 36853/23.04.2015

576

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15317

PV 36853/23.04.2015

577

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15318

PV 36853/23.04.2015

578

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15319

PV 36853/23.04.2015

579

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15320

PV 36853/23.04.2015

580

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15321

PV 36853/23.04.2015

581

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15322

PV 36853/23.04.2015

582

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15323

PV 36853/23.04.2015

583

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15324

PV 36853/23.04.2015

584

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15325

PV 36853/23.04.2015

585

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15326

PV 36853/23.04.2015

586

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15327

PV 36853/23.04.2015

587

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15328

PV 36853/23.04.2015

588

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15329

PV 36853/23.04.2015

589

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15330

PV 36853/23.04.2015

590

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15331

PV 36853/23.04.2015

591

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15332

PV 36853/23.04.2015

592

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15333

PV 36853/23.04.2015

593

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15334

PV 36853/23.04.2015

594

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15335

PV 36853/23.04.2015

595

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15336

PV 36853/23.04.2015

596

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15337

PV 36853/23.04.2015

597

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15338

PV 36853/23.04.2015

598

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15339

PV 36853/23.04.2015

599

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15340

PV 36853/23.04.2015

600

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15341

PV 36853/23.04.2015

601

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15342

PV 36853/23.04.2015

602

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15343

PV 36853/23.04.2015

603

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15344

PV 36853/23.04.2015

604

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15345

PV 36853/23.04.2015

605

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15346

PV 36853/23.04.2015

606

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15347

PV 36853/23.04.2015

607

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15348

PV 36853/23.04.2015

608

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15349

PV 36853/23.04.2015

609

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15350

PV 36853/23.04.2015

610

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15351

PV 36853/23.04.2015

611

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15352

PV 36853/23.04.2015

612

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15353

PV 36853/23.04.2015

613

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15354

PV 36853/23.04.2015

614

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15355

PV 36853/23.04.2015

615

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15356

PV 36853/23.04.2015

616

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15357

PV 36853/23.04.2015

617

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15358

PV 36853/23.04.2015

618

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15359

PV 36853/23.04.2015

619

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15360

PV 36853/23.04.2015

620

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15361

PV 36853/23.04.2015

621

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15362

PV 36853/23.04.2015

622

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15363

PV 36853/23.04.2015

623

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15364

PV 36853/23.04.2015

624

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15365

PV 36853/23.04.2015

625

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15366

PV 36853/23.04.2015

626

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15367

PV 36853/23.04.2015

627

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15368

PV 36853/23.04.2015

628

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15369

PV 36853/23.04.2015

629

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15370

PV 36853/23.04.2015

630

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15371

PV 36853/23.04.2015

631

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15372

PV 36853/23.04.2015

632

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15373

PV 36853/23.04.2015

633

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15374

PV 36853/23.04.2015

634

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15375

PV 36853/23.04.2015

635

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15376

PV 36853/23.04.2015

636

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15377

PV 36853/23.04.2015

637

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15378

PV 36853/23.04.2015

638

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15379

PV 36853/23.04.2015

639

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15380

PV 36853/23.04.2015

640

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15381

PV 36853/23.04.2015

641

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15382

PV 36853/23.04.2015

642

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15383

PV 36853/23.04.2015

643

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15384

PV 36853/23.04.2015

644

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15385

PV 36853/23.04.2015

645

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15386

PV 36853/23.04.2015

646

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15387

PV 36853/23.04.2015

647

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15388

PV 36853/23.04.2015

648

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15389

PV 36853/23.04.2015

649

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15390

PV 36853/23.04.2015

650

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15391

PV 36853/23.04.2015

651

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15392

PV 36853/23.04.2015

652

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15393

PV 36853/23.04.2015

653

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15394

PV 36853/23.04.2015

654

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15395

PV 36853/23.04.2015

655

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15396

PV 36853/23.04.2015

656

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15397

PV 36853/23.04.2015

657

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15398

PV 36853/23.04.2015

658

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15399

PV 36853/23.04.2015

659

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15400

PV 36853/23.04.2015

660

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15401

PV 36853/23.04.2015

661

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15402

PV 36853/23.04.2015

662

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15403

PV 36853/23.04.2015

663

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15404

PV 36853/23.04.2015

664

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15405

PV 36853/23.04.2015

665

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15406

PV 36853/23.04.2015

666

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15407

PV 36853/23.04.2015

667

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15408

PV 36853/23.04.2015

668

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15409

PV 36853/23.04.2015

669

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15410

PV 36853/23.04.2015

670

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15411

PV 36853/23.04.2015

671

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15412

PV 36853/23.04.2015

672

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15413

PV 36853/23.04.2015

673

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15414

PV 36853/23.04.2015

674

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15415

PV 36853/23.04.2015

675

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15416

PV 36853/23.04.2015

676

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15417

PV 36853/23.04.2015

677

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15418

PV 36853/23.04.2015

678

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15419

PV 36853/23.04.2015

679

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15420

PV 36853/23.04.2015

680

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15421

PV 36853/23.04.2015

681

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15422

PV 36853/23.04.2015

682

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15423

PV 36853/23.04.2015

683

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15424

PV 36853/23.04.2015

684

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15425

PV 36853/23.04.2015

685

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15426

PV 36853/23.04.2015

686

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15427

PV 36853/23.04.2015

687

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15428

PV 36853/23.04.2015

688

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15429

PV 36853/23.04.2015

689

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15430

PV 36853/23.04.2015

690

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15431

PV 36853/23.04.2015

691

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15432

PV 36853/23.04.2015

692

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15433

PV 36853/23.04.2015

693

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15434

PV 36853/23.04.2015

694

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15435

PV 36853/23.04.2015

695

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15436

PV 36853/23.04.2015

696

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15437

PV 36853/23.04.2015

697

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15438

PV 36853/23.04.2015

698

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15439

PV 36853/23.04.2015

699

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15440

PV 36853/23.04.2015

700

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15441

PV 36853/23.04.2015

701

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15442

PV 36853/23.04.2015

702

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15443

PV 36853/23.04.2015

703

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15444

PV 36853/23.04.2015

704

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15445

PV 36853/23.04.2015

705

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15446

PV 36853/23.04.2015

706

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15447

PV 36853/23.04.2015

707

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15448

PV 36853/23.04.2015

708

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15449

PV 36853/23.04.2015

709

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15450

PV 36853/23.04.2015

710

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15451

PV 36853/23.04.2015

711

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15452

PV 36853/23.04.2015

712

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15453

PV 36853/23.04.2015

713

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15454

PV 36853/23.04.2015

714

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15455

PV 36853/23.04.2015

715

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15456

PV 36853/23.04.2015

716

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15457

PV 36853/23.04.2015

717

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15458

PV 36853/23.04.2015

718

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15459

PV 36853/23.04.2015

719

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15460

PV 36853/23.04.2015

720

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15461

PV 36853/23.04.2015

721

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15462

PV 36853/23.04.2015

722

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15463

PV 36853/23.04.2015

723

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15464

PV 36853/23.04.2015

724

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15465

PV 36853/23.04.2015

725

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15466

PV 36853/23.04.2015

726

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15467

PV 36853/23.04.2015

727

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15468

PV 36853/23.04.2015

728

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15469

PV 36853/23.04.2015

729

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15470

PV 36853/23.04.2015

730

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15471

PV 36853/23.04.2015

731

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15472

PV 36853/23.04.2015

732

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15473

PV 36853/23.04.2015

733

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15474

PV 36853/23.04.2015

734

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15475

PV 36853/23.04.2015

735

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15476

PV 36853/23.04.2015

736

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15477

PV 36853/23.04.2015

737

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15478

PV 36853/23.04.2015

738

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15479

PV 36853/23.04.2015

739

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15480

PV 36853/23.04.2015

740

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15481

PV 36853/23.04.2015

741

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15482

PV 36853/23.04.2015

742

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15483

PV 36853/23.04.2015

743

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15484

PV 36853/23.04.2015

744

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15485

PV 36853/23.04.2015

745

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15486

PV 36853/23.04.2015

746

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15487

PV 36853/23.04.2015

747

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15488

PV 36853/23.04.2015

748

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15489

PV 36853/23.04.2015

749

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15490

PV 36853/23.04.2015

750

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15491

PV 36853/23.04.2015

751

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15492

PV 36853/23.04.2015

752

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15493

PV 36853/23.04.2015

753

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15494

PV 36853/23.04.2015

754

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15495

PV 36853/23.04.2015

755

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15496

PV 36853/23.04.2015

756

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15497

PV 36853/23.04.2015

757

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15498

PV 36853/23.04.2015

758

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15499

PV 36853/23.04.2015

759

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15500

PV 36853/23.04.2015

760

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15501

PV 36853/23.04.2015

761

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15502

PV 36853/23.04.2015

762

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15503

PV 36853/23.04.2015

763

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15504

PV 36853/23.04.2015

764

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15505

PV 36853/23.04.2015

765

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15506

PV 36853/23.04.2015

766

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15507

PV 36853/23.04.2015

767

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15508

PV 36853/23.04.2015

768

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15509

PV 36853/23.04.2015

769

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15510

PV 36853/23.04.2015

770

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15511

PV 36853/23.04.2015

771

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15512

PV 36853/23.04.2015

772

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15513

PV 36853/23.04.2015

773

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15514

PV 36853/23.04.2015

774

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15515

PV 36853/23.04.2015

775

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15516

PV 36853/23.04.2015

776

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15517

PV 36853/23.04.2015

777

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15518

PV 36853/23.04.2015

778

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15519

PV 36853/23.04.2015

779

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15520

PV 36853/23.04.2015

780

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15521

PV 36853/23.04.2015

781

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15522

PV 36853/23.04.2015

782

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15523

PV 36853/23.04.2015

783

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15524

PV 36853/23.04.2015

784

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15525

PV 36853/23.04.2015

785

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15526

PV 36853/23.04.2015

786

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15527

PV 36853/23.04.2015

787

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15528

PV 36853/23.04.2015

788

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15529

PV 36853/23.04.2015

789

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15530

PV 36853/23.04.2015

790

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15531

PV 36853/23.04.2015

791

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15532

PV 36853/23.04.2015

792

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15533

PV 36853/23.04.2015

793

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15534

PV 36853/23.04.2015

794

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15535

PV 36853/23.04.2015

795

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15536

PV 36853/23.04.2015

796

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15537

PV 36853/23.04.2015

797

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15538

PV 36853/23.04.2015

798

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15539

PV 36853/23.04.2015

799

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15540

PV 36853/23.04.2015

800

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15541

PV 36853/23.04.2015

801

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15542

PV 36853/23.04.2015

802

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15543

PV 36853/23.04.2015

803

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15544

PV 36853/23.04.2015

804

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15545

PV 36853/23.04.2015

805

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15546

PV 36853/23.04.2015

806

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15547

PV 36853/23.04.2015

807

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15548

PV 36853/23.04.2015

808

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15549

PV 36853/23.04.2015

809

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15550

PV 36853/23.04.2015

810

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15551

PV 36853/23.04.2015

811

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15552

PV 36853/23.04.2015

812

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15553

PV 36853/23.04.2015

813

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15554

PV 36853/23.04.2015

814

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15555

PV 36853/23.04.2015

815

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15556

PV 36853/23.04.2015

816

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15557

PV 36853/23.04.2015

817

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.305,59

15558

PV 36853/23.04.2015

818

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.306,74

15559

PV 36853/23.04.2015

819

1.2.2.

Pergole

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

5.166,23

15560

PV 36853/23.04.2015

820

1.2.2.

Pergole

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

5.166,23

15561

PV 36853/23.04.2015

821

1.2.2.

Pergole

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

5.166,23

15562

PV 36853/23.04.2015

822

1.2.2.

Pergole

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

5.166,23

15563

PV 36853/23.04.2015

823

1.2.2.

Pergole

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

5.166,23

15564

PV 36853/23.04.2015

824

1.2.2.

Pergole

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

5.166,23

15565

PV 36853/23.04.2015

825

1.2.2.

Pergole

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

5.166,23

15566

PV 36853/23.04.2015

826

1.2.2.

Pergole

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

5.166,19

15567

PV 36853/23.04.2015

827

1.6.2.

Ansamblu joaca (tobogane, casute etc.)

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

46.707,22

15568

PV 36853/23.04.2015

828

1.6.2.

Ansamblu joaca (tobogane, casute etc.)

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

46.707,22

15569

PV 36853/23.04.2015

829

1.6.2.

Ansamblu joaca (tobogane, casute etc.)

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

46.707,22

15570

PV 36853/23.04.2015

830

1.6.2.

Ansamblu joaca (tobogane, casute etc.)

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

46.707,23

15571

PV 36853/23.04.2015

831

1.6.2.

Echipamente gonflabile

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

33.021,33

15572

PV 36853/23.04.2015

832

1.6.2.

Echipamente gonflabile

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

33.021,33

15573

PV 36853/23.04.2015

833

1.6.2.

Echipamente gonflabile

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

33.021,33

15574

PV 36853/23.04.2015

834

1.6.2.

Echipamente gonflabile

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

33.021,33

15575

PV 36853/23.04.2015

835

1.6.2.

Echipamente simulare

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

63.881,94

15576

PV 36853/23.04.2015

836

1.6.2.

Echipamente simulare

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

63.881,94

15577

PV 36853/23.04.2015

837

1.2.2.

Foisor pavilion picnic

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

14.926,00

15578

PV 36853/23.04.2015

838

1.2.2.

Foisor pavilion picnic

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

14.926,00

15579

PV 36853/23.04.2015

839

1.2.2.

Foisor pavilion picnic

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

14.926,01

15580

PV 36853/23.04.2015

840

1.1.2.1.

Cabana administrativa -minigolf

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

52.947,04

15581

PV 36853/23.04.2015

841

1.6.2.

Pista minigolf - 12m lungime

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

13.202,57

15582

PV 36853/23.04.2015

842

1.6.2.

Pista minigolf - 12m lungime

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

13.202,57

15583

PV 36853/23.04.2015

843

1.6.2.

Pista minigolf - 12m lungime

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

13.202,57

15584

PV 36853/23.04.2015

844

1.6.2.

Pista minigolf - 12m lungime

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

13.202,57

15585

PV 36853/23.04.2015

845

1.6.2.

Pista minigolf - 12m lungime

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

13.202,57

15586

PV 36853/23.04.2015

846

1.6.2.

Pista minigolf - 12m lungime

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

13.202,57

15587

PV 36853/23.04.2015

847

1.6.2.

Pista minigolf - 12m lungime

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

13.202,57

15588

PV 36853/23.04.2015

848

1.6.2.

Pista minigolf - 12m lungime

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

13.202,57

15589

PV 36853/23.04.2015

849

1.6.2.

Pista minigolf - 12m lungime

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

13.202,57

15590

PV 36853/23.04.2015

850

1.6.2.

Pista minigolf - 12m lungime

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

13.202,57

15591

PV 36853/23.04.2015

851

1.6.2.

Pista minigolf - 12m lungime

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

13.202,57

15592

PV 36853/23.04.2015

852

1.6.2.

Pista minigolf - 12m lungime

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

13.202,57

15593

PV 36853/23.04.2015

853

1.6.2.

Pista minigolf - 12m lungime

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

13.202,57

15594

PV 36853/23.04.2015

854

1.6.2.

Pista minigolf - 12m lungime

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

13.202,57

15595

PV 36853/23.04.2015

855

1.6.2.

Pista minigolf - 12m lungime

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

13.202,57

15596

PV 36853/23.04.2015

856

1.6.2.

Pista minigolf - 12m lungime

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

13.202,57

15597

PV 36853/23.04.2015

857

1.6.2.

Pista minigolf - 12m lungime

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

13.202,65

15598

PV 36853/23.04.2015

858

1.6.2.

Pista minigolf - 25m lungime

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

13.202,57

15599

PV 36853/23.04.2015

859

1.1.2.1.

Cabana administrativa -paintball

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

52.947,04

15600

PV 36853/23.04.2015

860

1.6.2.

Mese de tenis(inclusiv palete,mingi,fileuri etc.)

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

3.566,00

15601

PV 36853/23.04.2015

861

1.6.2.

Mese de tenis(inclusiv palete,mingi,fileuri etc.)

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

3.566,00

15602

PV 36853/23.04.2015

862

1.6.2.

Mese de tenis(inclusiv palete,mingi,fileuri etc.)

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

3.566,00

15603

PV 36853/23.04.2015

863

1.6.2.

Mese de tenis(inclusiv palete,mingi,fileuri etc.)

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

3.566,00

15604

PV 36853/23.04.2015

864

1.6.2.

Mese de tenis(inclusiv palete,mingi,fileuri etc.)

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

3.566,00

15605

PV 36853/23.04.2015

865

1.6.2.

Mese de tenis(inclusiv palete,mingi,fileuri etc.)

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

3.566,00

15606

PV 36853/23.04.2015

866

1.6.2.

Mese de tenis(inclusiv palete,mingi,fileuri etc.)

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

3.566,00

15607

PV 36853/23.04.2015

867

1.6.2.

Mese de tenis(inclusiv palete,mingi,fileuri etc.)

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

3.566,00

15608

PV 36853/23.04.2015

868

1.6.2.

Mese de tenis(inclusiv palete,mingi,fileuri etc.)

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

3.566,00

15609

PV 36853/23.04.2015

869

1.6.2.

Mese de tenis(inclusiv palete,mingi,fileuri etc.)

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

3.566,00

15610

PV 36853/23.04.2015

870

1.6.2.

Mese de tenis(inclusiv palete,mingi,fileuri etc.)

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

3.566,00

15611

PV 36853/23.04.2015

871

1.6.2.

Mese de tenis(inclusiv palete,mingi,fileuri etc.)

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

3.566,00

15612

PV 36853/23.04.2015

872

1.6.2.

Mese de tenis(inclusiv palete,mingi,fileuri etc.)

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

3.566,00

15613

PV 36853/23.04.2015

873

1.6.2.

Mese de tenis(inclusiv palete,mingi,fileuri etc.)

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

3.566,00

15614

PV 36853/23.04.2015

874

1.6.2.

Mese de tenis(inclusiv palete,mingi,fileuri etc.)

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

3.566,00

15615

PV 36853/23.04.2015

875

1.6.2.

Mese de tenis(inclusiv palete,mingi,fileuri etc.)

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

3.566,00

15616

PV 36853/23.04.2015

876

1.6.2.

Mese de tenis(inclusiv palete,mingi,fileuri etc.)

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

3.566,00

15617

PV 36853/23.04.2015

877

1.6.2.

Mese de tenis(inclusiv palete,mingi,fileuri etc.)

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

3.566,00

15618

PV 36853/23.04.2015

878

1.6.2.

Mese de tenis(inclusiv palete,mingi,fileuri etc.)

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

3.566,00

15619

PV 36853/23.04.2015

879

1.6.2.

Mese de tenis(inclusiv palete,mingi,fileuri etc.)

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

3.565,90

15620

PV 36853/23.04.2015

880

1.1.2.1.

Cabana administrativa -debarcader

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

25.430,39

15621

PV 36853/23.04.2015

881

1.3.14.1.

Echipamente si instalatii telescaun

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

4.222.940,68

15622

PV 36853/23.04.2015

882

1.3.14.1.

Echipamente si instalatii telescaun

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

1.488.219,06

15622

PV 36853/23.04.2015

883

1.3.14.1.

Echipamente si instalatii telescaun

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

146.970,97

15622

PV 36853/23.04.2015

884

1.3.14.1.

Echipamente si instalatii telescaun

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

2.543.138,00

15622

PV 36853/23.04.2015

885

2.1.24.3.

Stingator transportabil cu CO2

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

3.553,81

2931

PV 36853/23.04.2015

886

2.1.24.4.

Filtrare apa

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

282.838,63

2932

PV 36853/23.04.2015

887

2.1.24.4.

Filtrare apa

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

282.838,63

2933

PV 36853/23.04.2015

888

2.1.24.4.

Piese bazin

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

224.086,36

2934

PV 36853/23.04.2015

889

2.1.24.4.

Piese bazin

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

224.086,36

2935

PV 36853/23.04.2015

890

2.1.24.4.

Echipament dezinfectare apa

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

45.567,30

2936

PV 36853/23.04.2015

891

2.1.24.4.

Echipament dezinfectare apa

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

45.567,29

2937

PV 36853/23.04.2015

892

2.1.24.4.

Control nivel in bazin tampon

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

62.737,96

2938

PV 36853/23.04.2015

893

2.1.24.4.

Control nivel in bazin tampon

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

62.737,95

2939

PV 36853/23.04.2015

894

2.1.24.4.

Echipament floculare continua

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

6.807,07

2940

PV 36853/23.04.2015

895

2.1.24.4.

Echipament floculare continua

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

6.807,07

2941

PV 36853/23.04.2015

896

2.1.24.4.

Contorizare apa

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

20.645,95

2942

PV 36853/23.04.2015

897

2.1.24.4.

Contorizare apa

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

20.645,94

2943

PV 36853/23.04.2015

898

2.1.24.4.

Conectare echipament control calitate apa

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

49.756,06

2944

PV 36853/23.04.2015

899

2.1.24.4.

Conectare echipament control calitate apa

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

49.756,05

2945

PV 36853/23.04.2015

900

2.1.24.4.

Accesorii bazin

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

33.994,74

2946

PV 36853/23.04.2015

901

2.1.24.4.

Accesorii bazin

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

33.994,73

2947

PV 36853/23.04.2015

902

2.1.24.4.

Echipament si accesorii intretinere apa

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

40.338,80

2948

PV 36853/23.04.2015

903

2.1.24.4.

Echipament si accesorii intretinere apa

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

40.338,79

2949

PV 36853/23.04.2015

904

2.1.24.3.

Stingator transportabil cu CO2

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

3.553,81

2950

PV 36853/23.04.2015

905

2.1.24.3.

Stingator transportabil cu CO2

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

3.553,81

2951

PV 36853/23.04.2015

906

2.3.3.8.

Barci

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

11.194,44

4040

PV 36853/23.04.2015

907

2.3.3.8.

Barci

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

11.194,44

4041

PV 36853/23.04.2015

908

2.3.3.8.

Barci

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

11.194,44

4042

PV 36853/23.04.2015

909

2.3.3.8.

Barci

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

11.194,44

4043

PV 36853/23.04.2015

910

2.3.3.8.

Barci

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

11.194,44

4044

PV 36853/23.04.2015

911

2.3.3.8.

Barci

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

11.194,44

4045

PV 36853/23.04.2015

912

2.3.3.8.

Barci

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

11.194,44

4046

PV 36853/23.04.2015

913

2.3.3.8.

Barci

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

11.194,44

4047

PV 36853/23.04.2015

914

2.3.3.8.

Barci

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

11.194,44

4048

PV 36853/23.04.2015

915

2.3.3.8.

Barci

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

11.194,44

4049

PV 36853/23.04.2015

916

2.3.3.8.

Barci

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

11.194,44

4050

PV 36853/23.04.2015

917

2.3.3.8.

Barci

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

11.194,44

4051

PV 36853/23.04.2015

918

2.3.3.8.

Barci

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

11.194,44

4052

PV 36853/23.04.2015

919

2.3.3.8.

Barci

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

11.194,44

4053

PV 36853/23.04.2015

920

2.3.3.8.

Barci

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

11.194,44

4054

PV 36853/23.04.2015

921

2.3.3.8.

Barci

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

11.194,44

4055

PV 36853/23.04.2015

922

2.3.3.8.

Barci

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

11.194,44

4056

PV 36853/23.04.2015

923

2.3.3.8.

Barci

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

11.194,44

4057

PV 36853/23.04.2015

924

2.3.3.8.

Barci

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

11.194,44

4058

PV 36853/23.04.2015

925

2.3.3.8.

Barci

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

11.194,44

4059

PV 36853/23.04.2015

926

2.3.3.8.

Barci

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

11.194,44

4060

PV 36853/23.04.2015

927

2.3.3.8.

Barci

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

11.194,44

4061

PV 36853/23.04.2015

928

2.3.3.8.

Barci

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

11.194,44

4062

PV 36853/23.04.2015

929

2.3.3.8.

Barci

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

11.194,44

4063

PV 36853/23.04.2015

930

2.3.3.8.

Barci

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

11.194,44

4064

PV 36853/23.04.2015

931

2.3.3.8.

Barci

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

11.194,44

4065

PV 36853/23.04.2015

932

2.3.3.8.

Barci

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

11.194,44

4066

PV 36853/23.04.2015

933

2.3.3.8.

Barci

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

11.194,44

4067

PV 36853/23.04.2015

934

2.3.3.8.

Barci

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

11.194,44

4068

PV 36853/23.04.2015

935

2.3.3.8.

Barci

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

11.194,29

4069

PV 36853/23.04.2015

936

2.3.3.8.

Hidrobiciclete

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

15.213,02

4070

PV 36853/23.04.2015

937

2.3.3.8.

Hidrobiciclete

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

15.213,02

4071

PV 36853/23.04.2015

938

2.3.3.8.

Hidrobiciclete

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

15.213,02

4072

PV 36853/23.04.2015

939

2.3.3.8.

Hidrobiciclete

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

15.213,02

4073

PV 36853/23.04.2015

940

2.3.3.8.

Hidrobiciclete

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

15.213,02

4074

PV 36853/23.04.2015

941

2.3.3.8.

Hidrobiciclete

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

15.213,02

4075

PV 36853/23.04.2015

942

2.3.3.8.

Hidrobiciclete

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

15.213,02

4076

PV 36853/23.04.2015

943

2.3.3.8.

Hidrobiciclete

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

15.213,02

4077

PV 36853/23.04.2015

944

2.3.3.8.

Hidrobiciclete

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

15.213,02

4078

PV 36853/23.04.2015

945

2.3.3.8.

Hidrobiciclete

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

15.213,02

4079

PV 36853/23.04.2015

946

2.3.3.8.

Hidrobiciclete

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

15.213,02

4080

PV 36853/23.04.2015

947

2.3.3.8.

Hidrobiciclete

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

15.213,02

4081

PV 36853/23.04.2015

948

2.3.3.8.

Hidrobiciclete

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

15.213,02

4082

PV 36853/23.04.2015

949

2.3.3.8.

Hidrobiciclete

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

15.212,97

4083

PV 36853/23.04.2015

950

3.3.5.

Bariere auto

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

10.252,57

61648

PV 36853/23.04.2015

951

3.3.5.

Bariere auto

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

10.252,57

61649

PV 36853/23.04.2015

952

3.3.5.

Bariere auto

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

10.252,57

61650

PV 36853/23.04.2015

953

3.3.5.

Bariere auto

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

10.252,57

61651

PV 36853/23.04.2015

954

3.3.5.

Bariere auto

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

10.252,57

61652

PV 36853/23.04.2015

955

3.3.5.

Bariere auto

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

10.252,57

61653

PV 36853/23.04.2015

956

3.3.5.

Bariere auto

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

10.252,57

61654

PV 36853/23.04.2015

957

3.3.5.

Bariere auto

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

10.252,57

61655

PV 36853/23.04.2015

958

3.3.5.

Bariere auto

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

10.252,57

61656

PV 36853/23.04.2015

959

3.3.5.

Bariere auto

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

10.252,61

61657

PV 36853/23.04.2015

960

3.3.1.

Gratare pentru copaci

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

3.345,32

61658

PV 36853/23.04.2015

961

3.3.1.

Gratare pentru copaci

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

3.345,32

61659

PV 36853/23.04.2015

962

3.3.1.

Gratare pentru copaci

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

3.345,32

61660

PV 36853/23.04.2015

963

3.3.1.

Gratare pentru copaci

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

3.345,32

61661

PV 36853/23.04.2015

964

3.3.1.

Gratare pentru copaci

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

3.345,32

61662

PV 36853/23.04.2015

965

3.3.1.

Gratare pentru copaci

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

3.345,32

61663

PV 36853/23.04.2015

966

3.3.1.

Gratare pentru copaci

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

3.345,32

61664

PV 36853/23.04.2015

967

3.3.1.

Gratare pentru copaci

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

3.345,32

61665

PV 36853/23.04.2015

968

3.3.1.

Gratare pentru copaci

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

3.345,32

61666

PV 36853/23.04.2015

969

3.3.1.

Gratare pentru copaci

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

3.345,32

61667

PV 36853/23.04.2015

970

3.3.5.

Bariere

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

7.462,33

61668

PV 36853/23.04.2015

971

3.3.5.

Bariere

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

7.462,33

61669

PV 36853/23.04.2015

972

3.3.5.

Bariere

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

7.462,33

61670

PV 36853/23.04.2015

973

3.3.5.

Bariere

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

7.462,31

61671

PV 36853/23.04.2015

974

3.1.2.

Panouri de informare

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

1.489,22

61672

PV 36853/23.04.2015

975

3.1.2.

Panouri de informare

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

1.489,22

61673

PV 36853/23.04.2015

976

3.1.2.

Panouri de informare

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

1.489,22

61674

PV 36853/23.04.2015

977

3.1.2.

Panouri de informare

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

1.489,22

61675

PV 36853/23.04.2015

978

3.1.2.

Panouri de informare

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

1.489,22

61676

PV 36853/23.04.2015

979

3.1.2.

Panouri de informare

Zona de agrement Ciric

30.09.2015

1.489,19

61677

PV 36853/23.04.2015

980

2.3.2.2.5.

Tractor Tuns gazaon TC

138

Stadionul E. Alexandrescu

31.12.2015

10.416,00

4084

PV 118901/16.12.2015

981

2.1.21.5.

Motocoasa

FS 360 C-E DM 300-3

31.12.2015

3.746,24

2963

Administrare SAPPP

982

1.5.3.

Cladire magazie din caramida

Str. Bucium nr. 26

27.01.2015

4.292,27

1002

HCL 16/27.01.2015

983

1.6.1.1.

Cladire birouri +dormitor

Str. Bucium nr. 26

27.01.2015

23.390,06

1020

HCL 16/27.01.2015

984

1.6.1.1.

Cladire birouri+magazii

Str. Bucium nr. 26

27.01.2015

80.080,97

1021

HCL 16/27.01.2015

985

1.5.2.

Bucatarie+dormitor

Str. Bucium nr. 26

27.01.2015

2.186,73

1022

HCL 16/27.01.2015

986

1.5.2.

Remiza utilaj

Str. Bucium nr. 26

27.01.2015

6.645,58

1025

HCL 16/27.01.2015

987

1.5.4.

Cabina pompa alimentare

Str. Bucium nr. 26

27.01.2015

1.437,10

1026

HCL 16/27.01.2015

988

1.5.2.

Remiza utilaj

Str. Bucium nr. 26

27.01.2015

9.041,68

1027

HCL 16/27.01.2015

989

1.6.4.

Cabina portar

Str. Bucium nr. 26

27.01.2015

2.727,70

1028

HCL 16/27.01.2015

990

1.5.4.

Depozit carburanti

Str. Bucium nr. 26

27.01.2015

7.176,82

2014

HCL 16/27.01.2015

991

2.1.21.1.1.

Tractor u 500

30.06.2015

446,59

223SP

HCL 199/30.06.2015

992

2.3.2.2.3

Autospecializata dac 665

30.06.2015

36.800,00

255SP

HCL 199/30.06.2015

993

3.2.2.

Centrala telefonica siemens

30.06.2015

8.382,71

330SP

HCL 199/30.06.2015

994

1.3.2.4.

Cabina grup sanitar

30.06.2015

177,83

1101SP

HCL 199/30.06.2015

995

1.5.2.

Magazie scule

30.06.2015

1.988,79

1114SP

HCL 199/30.06.2015

996

2.1.24.2.

Motocoasa honda

30.06.2015

4.282,20

2078SP

HCL 199/30.06.2015

997

2.1.24.2.

Motocoasa fs 300 stihl

30.06.2015

2.466,11

2079SP

HCL 199/30.06.2015

998

2.1.24.2.

Motoferastrau

30.06.2015

2.555,14

2080SP

HCL 199/30.06.2015

999

2.1.24.2.

Motocoasa f s 300

30.06.2015

2.166,81

2085SP

HCL 199/30.06.2015

1000

2.1.24.2.

Motocoasa f s 300

30.06.2015

2.166,81

2087SP

HCL 199/30.06.2015

1001

2.1.24.2.

Motocoasa stihl fs 300

30.06.2015

2.194,26

2111SP

HCL 199/30.06.2015

1002

2.1.24.2.

Motocoasa stihl fs 300

30.06.2015

2.194,26

2112SP

HCL 199/30.06.2015

1003

2.1.24.2.

Motocoasa stihl fs 300

30.06.2015

2.194,26

2113SP

HCL 199/30.06.2015

1004

2.1.24.2.

Freza fb 1400

30.06.2015

4.105,50

2259SP

HCL 199/30.06.2015

1005

0.1.

Teren

str. Arcu 18B, suprafata 179 mp, sector cadastral 1, parcela CP14/7

2016

96.230,40

Administrare SAPPP

1006

0.1.

Teren

str. Islaz nr. 48-48A, sector cadastral 14, parcela CAT 6499, suprafata 92 mp

2016

20.608,00

Administrare SAPPP

1007

0.1.

Teren

str. V. Alecsandri nr. 8 (lanaga Starea Civila), T 3/107, suprafata 2500 mp

2016

4.913.100,00

HCL 116/2007

1008

0.1.

Teren

stradela Caprelor (in vecinatatea nr. 6), suprafata 492 mp, sector cadastral 72, parcela PD 2926

2016

59.777,37

Administrare SAPPP

1009

0.1.

Teren

str. Mocanului nr. 24 (in vecinatatea nr. 26), suprafata 320 mp, cvaratal 102, parcela CAT 3678

2016

92.882,40

Administrare SAPPP

1010

0.1.

Teren

b-dul Independentei nr. 21, sector cadastral 28, parcela 908/1

2016

63.114,00

Administrare SAPPP

1011

0.1.

Teren

str. Vitejilor nr. 38, bl. SD1-SD2, suprafata 100 mp, identificat in cvartal 23, parcela CR 2206/1

30.06.2015

31.153,00

89937

HCL 208/30.06.2015

1012

0.1.

Teren

P-ta Voievozilor nr. 25, bl. A12, Lot 1 - suprafata 5.64 mp

30.06.2015

1.279,00

89938

HCL 208/30.06.2015

1013

0.1.

Teren

P-ta Voievozilor nr. 25, bl. A12, Lot 2 - suprafata 10.17 mp

30.06.2015

2.306,00

89939

HCL 208/30.06.2015

1014

0.1.

Teren

P-ta Voievozilor nr. 25, bl. A12, Lot 4 - suprafata 21.27 mp

30.06.2015

6.751,00

89940

HCL 208/30.06.2015

1015

0.1.

Teren

P-ta Voievozilor nr. 25, bl. A12, Lot 5 - suprafata 21.28 mp

30.06.2015

6.755,00

89941

HCL 208/30.06.2015

1016

0.1.

Teren

str. Ciurchi nr. 121, Lot 1, suprafata 24.51 mp

30.06.2015

6.991,00

89942

HCL 208/30.06.2015

1017

0.1.

Teren

str. Ciurchi nr. 121, Lot 2, suprafata 77.41 mp

30.06.2015

23.657,00

89943

HCL 208/30.06.2015

1018

0.1.

Teren

sos. Nicolina nr. 97, suprafata 43 mp

30.06.2015

20.316,00

89944

HCL 208/30.06.2015

1019

0.1.

Teren

Aleea Nicolina nr. 87, suprafata de 66 mp

30.06.2015

29.348,00

89945

HCL 208/30.06.2015

1020

0.1.

Teren

sos. Barnova nr. 122G, suprafata 485 mp

30.06.2015

55.709,00

89946

HCL 208/30.06.2015

1021

0.1.

Teren

Fundac Plopii fara Sot, Lot 1, suprafata 176.57 mp

30.06.2015

14.161,00

89947

HCL 208/30.06.2015

1022

0.1.

Teren

Fundac Plopii fara Sot, Lot 2, suprafata 4.66 mp

30.06.2015

374,00

89948

HCL 208/30.06.2015

1023

0.1.

Teren

str. Barnova nr. 31B, suprafata de 959.01 mp

30.06.2015

99.228,00

89949

HCL 208/30.06.2015

1024

0.1.

Teren

str. Pacurari nr. 49, suprafata de 142.69 mp

30.06.2015

64.076,00

89950

HCL 208/30.06.2015

1025

0.1.

Teren

str. Sf. Andrei nr. 53, suprafata 31.10 mp, identificat in parcela CC 2(2074/1/2)

30.06.2015

21.886,00

89951

HCL 208/30.06.2015

1026

0.1.

Teren

str. Pojarniciei nr. 18, suprafata 40 mp, identificat in sector cadastral 69, parcela CC2753

30.06.2015

18.778,00

89952

HCL 208/30.06.2015

189.710.326,82

PRESEDINTE DE SEDINTA

Municipiul Iasi

Insusit de Consiliul Local Iasi prin HCL ______/______2016

Primarul Municipiului Iasi


Directia de Administare a Patrimoniului Public si Privat Serviciul Administrare Spatii Comerciale

ANEXA 1.2.

Inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al Municipiului Iași

Nr. crt.

Cod clasif.

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul

dobândirii sau, după caz dării în folosință

Valoarea de inventar

Număr de inventar

Situația juridică actuală

0

1

2

3

4

5

6

7

1

1.5.2.

Spațiu comercial

Str.Anastasie Panu nr.38A (Pivnite Grigore Ureche),

subsol, Suprafață utilă 421,36 mp (S desfășurată: 519,46 mp)CF 152272-C1

1999

1.079.265,82

135

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

2

0.1

Teren aferent constructie

Str.Anastasie Panu nr.38A (Pivnite),subsol, Suprafață 519,46 mp, Nr. Cadastral 152272

: 1999

54.407,31

88060

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

3

1.5.2.

Cladire

Sos.Bucium nr.86, Suprafata-16 mp

1889

7.948,00

149

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

4

1.5.2.

Spatiu comercial

Str. Cuza Voda nr.50, Suprafata-40,64 mp

1910

75.043,00

1196

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

5

1.5.2.

Spatiu comercial

Str. Cuza Voda nr.48, Suprafata-41,76 mp

1910

43.461,00

1197

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

6

1.5.2.

Spatiu comercial

Str.Armeana nr.9, S:-20,40 mp

1925

40.714,00

1473

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

7

1.5.2.

Spatiu comercial

Str.Piata Unirii nr.6, Suprafata-267,66 mp

1961

53.558,52

1801

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

8

0.1.

Teren

Str.Barbu Lăutaru nr.3, Suprafață- 653 mp

1952

858.945,25

8522

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

9

0.1.

Teren

aferent pavilionului din str. Codrescu nr.6, Suprafata-928 mp

1974

140.255,69

8785

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

10

1.5.2.

Spatiu comercial

Str.I.C.Bratianu nr.36, Suprafata-88,8 mp

1982

137.625,13

10862

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

11

1.5.2.

Spatiu comercial

Sos.Pacurari nr.23, bl.542, Suprafata-57 mp

1984

88.340,29

11008

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

12

1.5.2.

Spatiu comercial

Bdul Dacia, nr.34, bl.SC9, parter, Suprafata utilă 45,21 mp (S.construita 58 mp)

1987

76.251,36

11484

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

13

0.1.

Teren cotă indiviză

Bdul Dacia, nr.34 , bl.SC9, Suprafata-5,27 mp (cota de 1,37% din terenul cu nr. cadastral 154)

1967

6.695,63

88917

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

14

1.5.2.

Spatiu comercial

Str.Bacinschi nr.6, bl.CL1,parter, Suprafața utilă de 62,89 mp (S.construită 75,45 mp)

1988

56.498,49

11499

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

15

0.1.

Teren cotă indiviză

Str.Bacinschi nr.6, bl.CL1, Suprafata-8,38 mp (cota de 0,75% din terenul cu nr.cadastral 111)

1988

6.926,48

88906

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

16

1.5.2.

Spatiu comercial

Str.Bacinschi nr.6, bl.CL1,parter, Suprafața utilă de 63,39 mp (S.construită 77,50 mp)

1988

56.948,77

11499

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

17

0.1.

Teren cotă indiviză

Str.Bacinschi nr.6, bl.CL1, Suprafata-8,61 mp (cota de 0,77% din terenul cu nr.cadastral 111)

1988

7.116,59

88906

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

18

1.5.2.

Cladire

Centrul Medical Copou, str. Toma Cozma nr.4, S=1125,12 mp

2007

1.137.326,25

11543

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

19

1.5.2.

Spatiu comercial

Str.Han Tatar, bl.360, parter, Suprafata-107 mp

1988

362.100,32

11544

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

20

1.5.2.

Spatiu comercial

Bdul Alexandru cel Bun nr.7, bl.D1, parter, Suprafata-

40,8 mp

1990

63.233,30

11671

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

21

1.5.2.

Spațiu comercial

Aleea Tudor Neculai nr.79, bl.977C,parter Suprafață

utilă:39,12 mp (S.construită 47 mp)

1998

50.106,40

11931

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

22

0.1

Teren cotă indiviză

Aleea Tudor Neculai nr.79, bl.977C, Suprafață:9,40 mp (cota de 3,35% din terenul cu nr. Cadastral 2194)

1998

593,49

88043

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

23

1.5.2.

Spațiu comercial

Aleea Tudor Neculai nr.79, bl.977C, parter, Suprafaț

utilă:45,92 mp (S.construită 59 mp)

ă    1998

59.980,74

11932

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

24

0.1

Teren cotă indiviză

Aleea Tudor Neculai nr.79,bl.977C, Suprafață:11,80 mp (cota de 4,20% din terenul cu nr. Cadastral 2194)

1998

807,31

88044

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

25

1.5.2.

Spațiu comercial

Aleea Tudor Neculai nr.79,bl.977C, parter, Suprafață

utilă 55,19 mp (S.construită 69 mp)

1998

81.636,89

11933

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

26

0.1

Teren cotă indiviză

Aleea Tudor Neculai nr.79, bl.977C, Suprafață:13,80 mp (cota de 4,91% din terenul cu nr. Cadastral 2194)

1998

4.427,90

88042

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

27

1.5.2.

Spațiu comercial

Șos.Nicolina nr.74, bl.991B, parter Suprafață utilă :69,89 mp (S.construită 84 mp)

1998

87.697,55

11934

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

28

0.1

Teren cotă indiviză

Șos.Nicolina nr.74, bl.991B, Suprafață :9,00 mp (cota de 2,88% din terenul cu nr.cadastral 6611)

1998

881,17

88045

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

29

1.5.2.

Spațiu comercial

Șos.Nicolina nr.84, bl.999A,parter Suprafață utilă: 71,54 mp (S.construită 88,25 mp)

1998

101.056,40

11935

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

30

0.1

Teren cotă indiviză

Șos.Nicolina nr.84, bl.999A, Suprafață: 9,81 mp (cota de 2,07% din terenul cu nr.cadastral 4275)

1998

999,10

88046

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

31

1.5.2.

Spațiu comercial

Lunca Cetățuii-Str.Parcului bl.80B,p Suprafață: 87,06 mp

1998

84.329,65

11936

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

32

1.5.2.

Spațiu comercial

Șos. Nicolina nr. 54, bl.977 A, parter, Suprafață utilă: 264,00 mp (S.construită 305 mp)

1998

1.092.544,34

11993

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

33

0.1

Teren cotă indiviză

Șos. Nicolina nr.54, bl.977A, p, Suprafață: 305 mp (cota de 32,94 % din terenul cu nr. Cadastral 872)

1998

31.963,29

88038

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

34

1.5.2.

Spațiu comercial

Șos.Nicolina nr.54, bloc 977A, parter, Suprafață utilă :93,33 mp (S.construită 109 mp)

1999

332.711,88

11994

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

35

0.1

Teren cotă indiviză

Șos.Nicolina nr.54, bloc 977A, parter Suprafață: 19,59 mp (cota de 2,11% din terenul cu nr. Cadastral 872)

1999

1.211,61

88039

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

36

1.5.2.

Spațiu comercial

Șos.Nicolina nr.54, bloc 977A, parter Suprafață utilă: 106,48 mp (S.construită 128 mp)

1999

448.179,36

11995

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

37

0.1

Teren cotă indiviză

Șos.Nicolina nr.54, bloc 977A, parter Suprafață: 23,01 mp (cota de 2,48% din terenul cu nr. Cadastral 872)

1999

1.632,77

88040

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

38

1.5.2.

Spațiu comercial

Șos. Nicolina nr. 54, bl.977 A, p, Suprafață utilă: 160,63 mp (S.construită 195 mp)

1998

217.820,73

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

39

0.1

Teren cotă indiviză

Șos.Nicolina nr.54, bloc 977A, parter Suprafață: 195 mp (cota de 21,06% din terenul cu nr. Cadastral 872)

1999

23.460,54

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

40

1.5.2.

Spațiu comercial

Șos.Nicolina nr.56,bl.977B, parter Suprafață: 424,85 mp

1999

810.912,05

11996

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

41

1.5.2.

Spatiu comercial

Bdul Independentei nr.1, bl.D1-D2, mezanin, Suprafata utila 113,38 mp (S.construita-131,46 mp)

1999

624.798,18

12011

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

42

0.1.

Teren cotă indiviză

Bdul Independentei nr. 1, bl.D1-D2, mezanin, Suprafat 15,66 mp

a-    1999

21.430,67

88911

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

43

1.5.2.

Spatiu comercial

Bdul Independentei nr. 1, bloc D1-D2, mezanin, Suprafata utilă 18,14 mp (S.construită 24 mp)

1999

113.582,14

12012

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

44

0.1.

Teren cotă indiviză

Bdul Independentei nr. 1, bloc D1-D2, mezanin, Suprafata 3 mp (cota de 0,26% din terenul cu nr cadastral 7461)

1999

3.246,09

88912

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

45

1.5.2.

Spatiu comercial

Bdul Stefan cel Mare și Sfânt nr. 10, subsol, Spațiul com. Nr. 1, Suprafață utilă 50,42 mp (S.construită 64 mp)

1999

127.219,84

12014

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

46

0.1.

Teren cotă indiviză

Bdul Stefan cel Mare și Sfânt nr. 10, subsol, aferent sp.com. nr. 1, Suprafata 5,03 mp(cota de 0,24% din terenul cu nr. Cadastral 2057)

1999

10.095,00

88905

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

47

1.5.2.

Spatiu comercial

Bdul Stefan cel Mare și Sfânt nr. 10, subsol, Spatiul com. Nr. 2, Suprafata utilă 76,43 mp (S.construită 90 mp)

1999

178.902,90

12014

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

48

0.1.

Teren cotă indiviză

Bdul Stefan cel Mare și Sfânt nr. 10, subsol, ,aferent sp.com. Nr. 2, Suprafata 7,07 mp (cota de 0,35% din terenul cu nr. Cadastral 2057)

1999

14.189,00

88905

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

49

1.5.2.

Spatiu comercial

Bdul Stefan cel Mare și Sfânt nr. 10, subsol, Spațiul com. Nr. 3, Suprafata utilă 69,87 mp (S.construită 85 mp)

1999

168.963,85

12014

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

50

0.1.

Teren cotă indiviză

Bdul Stefan cel Mare și Sfânt nr. 10, subsol, aferent sp.com. Nr. 3, Suprafata 6,68 mp (cota de 0,32% din terenul cu nr. Cadastral 2057)

1999

13.407,00

88905

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

51

1.5.2.

Spatiu comercial

Bdul Stefan cel Mare și Sfânt nr. 10, subsol, Spațiul com. Nr. 4, Suprafata utilă 149,03 mp (S.construită 17 mp)

1999

344.687,74

12014

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

52

0.1.

Teren cotă indiviză

Bdul Stefan cel Mare și Sfânt nr. 10, subsol, aferent sp.com. Nr. 4, Suprafata 13,90 mp (cota de 0,68% din terenul cu nr. Cadastral 2057)

1999

27.897,00

88905

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

53

1.5.2.

Spatiu comercial

Bdul Stefan cel Mare și Sfânt , bl.B2, parter, 2 spatii, Suprafata-12,90 mp

2000

34.584,78

12033

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

54

1.5.2.

Spatiu comercial

Bdul Stefan cel Mare și Sfânt , bl.B2, subsol, Suprafata 41,64 mp

- 2000

94.308,94

12034

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

55

1.5.2.

Spatiu comercial

Bdul Stefan cel Mare și Sfânt , bl.B2, subsol, Suprafat.

35,90 mp

- 2000

81.940,11

12035

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

56

1.5.2.

Spațiu comercial

Șos.Nicolina.bl.1004, tr.II, Suprafață utilă: 143,89 mp

CF 18435-C1-U27

2002

408.457,85

12128

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

57

1.5.2.

Spațiu comercial

Șos.Nicolina.bl.1004, tr.II Suprafață utilă: 62,13 mp CF 18435-C1-U26

2002

162.461,28

12129

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

58

1.5.2.

Spațiu comercial

Str.Anastasie Panu nr.28-40, subsol, modul 1, Suprafață: 30,62 mp

1999

27.075,37

13244

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

59

1.5.2.

Spațiu comercial

Str.Anastasie Panu nr.28-40, subsol, modul 4, Suprafață: 33,30 mp

1999

29.444,17

13245

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

60

1.5.2.

Spațiu comercial

Str.Anastasie Panu nr.28-40, subsol, modul 5, Suprafață: 29,06 mp

1999

25.695,29

13246

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

61

1.5.2.

Spațiu comercial

Str.Anastasie Panu nr.28-40, subsol, modul 6, Suprafață: 29,06 mp

1999

27.189,40

13247

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

62

1.5.2.

Spațiu comercial

Str.Anastasie Panu nr.28-40,subsol, modul 7,Suprafață: 34,73 mp

1999

30.708,92

13248

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

63

1.5.2.

Spațiu comercial

Str.Anastasie Panu nr.28-40, subsol, modul 8, Suprafață: 32,79 mp

1999

28.993,21

13249

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

64

1.5.2.

Spațiu comercial

Str.Anastasie Panu nr.28-40, subsol, modul 9, Suprafață: 30,80 mp

1999

27.234,76

13250

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

65

1.5.2.

Spatiu comercial

Sos.Nicolina nr.105-107, bl1004, tr.1, parter S.utilă 9,39 mp CF 18435-C1-U3

2007

17.832,11

13439

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

66

1..5.2

Spatiu comercial

Șos. Păcurari br. 85-87, bloc 475, parter: Suprafață utilă 76,11 mp (S.construită 93 mp)

1994

187.767,00

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

67

0.1.

Teren cotă indiviză

Șos. Pacurari nr. 85-87, bl. 475, Suprafața: 12,14 mp (cota de 1% din terenul cu nr. Cadastral 2148)

1994

12.824,96

80464

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

68

1..5.2

Spatiu comercial

str. Carpați nr. 2, bloc 908, parter, Suprafață utilă 36,5 mp (S.construită 41,36 mp)

1993

83.490,00

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

69

1.6.2.

Dispensar Alex. cel Bun

Str. Musatini nr. 59, se compune din cabinete medicala si stomatologice294,23 mp

1977

516.770,52

13467

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

70

1.6.2.

Dispensar Bucium

Sos. Bucium nr. 72 A , se compune din cabinete medicale , S=62,43 mp

1955

18.697,02

13468

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

71

1.6.2.

Dispensar Dacia

Str. Vitejilor nr. 15-21 bl.A 3-6, se compune din cabinete medicale si stomatologice , S=740,29 mp

1980

839.802,28

13469

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

72

1.6.2.

Imobil

Str. Sararie nr. 36 S= 260 mp

1910

175.372,00

13472

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

73

1.6.2.

Dispensar Tatarasi

Str. I. Creanga nr. 73 A, se compune din cabinete medicale si stomatologice, S=274,82 mp.

1971

934.846,93

13473

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

74

1.6.2.

Constructie

Sos. Moara de Foc nr. 1, bl. 595, parter, compus din 5 cabinete medicale suprafata 418.44 mp

1986

564.990,67

14895

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

75

0.1.

Teren

aferent spatii medicale, sos. Moara de Foc nr. 1, bl. 595, parter, suprafata 426.39 mp

1986

50.279,66

89791

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

76

1.6.2.

Spatiu medical

b-dul Independentei nr. 16, suprafata 57.66 mp

01.01.1935

584.143,14

14896

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

77

1.5.2.

Infrastructura, suprastructura, terasa necirculabila

Soseaua Nicolina nr.37,bl.968, tr.IV, S-135,03 mp

2008

75.507,00

13539

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

78

1.5.2.

Spatiu comercial

Str. Closca nr.28, S=354 mp

1925

177.000,00

13549

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

79

1.5.2.

Spațiu comercial nr. 1

Situat în Pasaj Pietonal Hala Centrală, suprafața construită 157,82 mp

28.09.2012

464.009,86

14114

HCL 192/2012

80

1.5.2.

Spațiu comercial nr. 2

Situat în Pasaj Pietonal Hala Centrală, suprafața construită 100.04 mp

28.09.2012

294.129,68

14115

HCL 192/2012

81

1.5.2.

Spațiu comercial nr. 3

Situat în Pasaj Pietonal Hala Centrală, suprafața construită 190.18 mp

28.09.2012

559.152,17

14116

HCL 192/2012

82

1.5.2.

Spațiu comercial nr. 4

Situat în Pasaj Pietonal Hala Centrală, suprafața construită 53.05 mp

28.09.2012

155.973,41

14117

HCL 192/2012

83

1.5.2.

Spațiu comercial nr. 5

Situat în Pasaj Pietonal Hala Centrală, suprafața construită 104.08 mp

28.09.2012

510.896,25

14118

HCL 192/2012

84

1.5.2.

Spațiu comercial nr. 6

Situat în Pasaj Pietonal Hala Centrală, suprafața construită 216.51 mp

28.09.2012

1.062.780,04

14119

HCL 192/2012

85

1.5.2.

Infrastructura, suprastructura, terasa necirculabila

Situată în str. Han Tătar, nr. 4 A, suprafața 62,40 mp

29.11.2012

57.700,00

14170

HCL 292/2012

86

1.5.2.

Infrastructura, suprastructura, terasa necirculabila

Situată în str. Han Tătar, nr. 4 B, suprafața 28,13 mp

29.11.2012

30.700,00

14171

HCL 292/2012

87

1.5.2.

Infrastructura, suprastructura, terasa necirculabila

Situată în str. Han Tătar, nr. 4 C, suprafața 37,32 mp

29.11.2012

36.500,00

14172

HCL 292/2012

88

1.5.14.

Terasa

str, Carpati nr. 11, suprafata 143,22 mp

31.10.2013

97.635,93

14272

HCL 49/2013

89

0.1

Teren

aferent imobilului din str. Cuza Voda nr.50, Suprafata-

55,90 mp

1910

8.660,13

80540

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

90

0.1

Teren

aferent Centrului Medical Copou, str. Toma Cozma nr.4, S=32866 mp

2007

237.490,09

82526

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

91

0.1.

Teren

Str. V. Stroescu nr. 8, suprafata 97.04 mp

2005

12.289,85

87829

ADM.D.A.P.P.P.-S.A.S.C.

92

0.1.

Teren

Teren-Bdul. Tudor Vladimirescu nr.40; S-48 mp

21.10.2005

6.071,03

87830

ADM.D.A.P.P.P.-S.A.S.C.

93

0,1

Teren

aferent portic, sos. Pacurari nr. 67-71, bl. 478, suprafata 99,04 mp

1993

11.952,86

88035

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

94

0.1

Teren cotă indiviză

Șos.Nicolina nr.56,bl.977B, parter Suprafață:66,65 mp

1999

8.018,69

88041

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

95

0.1

Teren cotă indiviză

Lunca Cetățuii-Str.Parcului bl.80B,p Suprafață: 17,41 mp

1998

2.101,86

88047

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

96

0.1

Teren cotă indiviză

Șos.Nicolina.bl.1004, tr.II Suprafață: 28,07 mp CF 18435

2002

2.020,23

88050

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

97

0.1

Teren cotă indiviză

Șos.Nicolina.bl.1004, tr.II Suprafață: 13,33 mp CF 18435

2002

803,43

88051

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

98

0.1

Teren cotă indiviză

Str.Anastasie Panu nr.28-40, subsol, modul 1, Suprafață: 30,62 mp

1999

3.695,74

88053

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

99

0.1

Teren cotă indiviză

Str.Anastasie Panu nr.28-40, subsol, modul 4,

Suprafață: 33,30 mp

1999

4.018,41

88054

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

100

0.1

Teren cotă indiviză

Str.Anastasie Panu nr.28-40, subsol, modul 5,

Suprafață: 29,06 mp

1999

3.506,55

88055

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

101

0.1

Teren cotă indiviză

Str.Anastasie Panu nr.28-40,subsol, modul

6,Suprafață: 29,06 mp

1999

3.506,55

88056

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

102

0.1

Teren cotă indiviză

Str.Anastasie Panu nr.28-40, subsol, modul 7,

Suprafață: 34,73 mp

1999

4.190,76

88057

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

103

0.1

Teren cotă indiviză

Str.Anastasie Panu nr.28-40, subsol, modul 8,

Suprafață: 32,79 mp

1999

3.957,51

88058

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

104

0.1

Teren cotă indiviză

Str.Anastasie Panu nr.28-40, subsol, modul 9,

Suprafata: 30,80 mp

1999

3.716,48

88059

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

105

0.1.

Teren

Aferent imobil Sos.Nicolina nr.105-107, bl.1004, tr.1, parter S= 2,11 mp CF 18435

2007

120,52

88787

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

106

0.1

Teren

aferent Disp.Alex cel Bun, str. Musatini nr.59 S=1261,39 mp

2008

121.883,77

88825

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

107

0.1

Teren

aferent Dispensarului Bucium, S-49,75 mp

2008

5.618,14

88826

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

108

0.1

Teren

aferent imobilului din str. Sararie, S= 702 mp

2008

70.474,64

88829

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

109

0.1.

Teren

Bdul Stefan cel Mare și Sfânt nr. 24, aferent curte: Suprafata 282 mp amplasat Tarla 53, parcela C1935

2016

235.470,00

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

110

0.1

Teren

aferent Dispensarului Tatarasi,

2008

41.621,90

88830

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

111

0.1.

Teren

Bdul Stefan cel Mare și Sfânt nr. 10, subsol, aferent curte: Suprafata 379,72 mp

1999

762.207,60

88905

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

112

0.1.

Teren

Str.Han Tatar, bl.360, Suprafata-11,88 mp

1988

16.457,22

88908

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

113

0.1.

Teren

Str.I.C.Bratianu nr.36, Suprafata-12,68 mp

1982

25.451,67

88909

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

114

0.1.

Teren

Bdul Alexandru cel Bun nr.7, bl.D1, Suprafata-3,71 mp

1990

3.899,20

88910

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

115

0.1.

Teren

Bdul Stefan cel Mare, bl.B2, subsol, Suprafata-3,79 m

2000

6.340,57

88913

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

116

0.1.

Teren

Bdul Stefan cel Mare, bl.B2, parter, 2 spatii, Suprafata-1,17 mp

2000

1.956,73

88914

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

117

0.1.

Teren

Bdul Stefan cel Mare, bl.B2, subsol, Suprafata-3,26 m

2000

5.454,21

88915

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

118

0.1.

Teren

Str. Cuza Voda nr.48, Suprafata-42,00 mp

1910

84.305,02

88916

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

119

0.1.

Teren

Str.Piata Unirii nr.6, Suprafata-44,61 mp

1961

89.544,12

88918

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

120

0.1.

Teren

Sos.Pacurari nr.23, bl.542, Suprafata-5,70 mp

1984

8.989,27

88919

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

121

0.1

Teren

aferent str. Vitejilor nr.15-21, bl. A3-6, S=235,67 mp

2008

38.019,11

88920

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

122

0.1

Teren

Aferent spatiu com.,Soseaua Nicolina nr.37, bl.968, tr.IV, S-135,05 mp

2008

127.711,72

88939

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

123

0.1.

Teren

Str. Armeana nr.9, S=10,20 mp

2008

24.628,14

88940

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

124

0.1

Teren

Aferent imobil str. Closca nr.28

1925

19.681,28

88949

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

125

0.1.

Teren

Aferent construcției din str. Han Tătar, nr. 4 A, suprafața 62,40 mp, tarla 46, parcela C 2479 (o portiune din parcela)

29.11.2012

41.000,00

89353

HCL 292/2012

126

0.1.

Teren

Aferent construcției din str. Han Tătar, nr. 4 B, suprafața 28,13 mp, tarla 46, parcela C 2479 (o portiune din parcela)

29.11.2012

18.000,00

89354

HCL 292/2012

127

0.1.

Teren

Aferent construcției din str. Han Tătar, nr. 4 C, suprafața 37,32 mp, tarla 46, parcela C 2479 (o portiune din parcela)

29.11.2012

24.000,00

89355

HCL 292/2012

128

1.5.2.

Spatiu comercial

Sos. Nicolina nr.93, bl.988B, parter- Suprafață utilă 33,41 mp (S.construită 42,71 mp)

2012

33.107,70

14055CET

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

129

0.1.

Teren cotă indiviză

Sos. Nicolina nr.93, bl.988B, parter- Suprafață 4,75 mp (cota de 1,31% din terenul cu nr. Cadastral 794)

2012

713,00

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

130

1.5.2.

Spatiu comercial

Sos. Nicolina nr.93, bl.988B, parter- Suprafață utilă 44,09 mp (S.construită 55,99 mp)

2012

63.085,17

14056CET

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

131

0.1.

Teren cotă indiviză

Sos. Nicolina nr.93, bl.988B, parter- Suprafață 6,22 mp (cota de 1,71% din terenul cu nr. Cadastral 794)

2012

933,00

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

132

1.5.2.

Spatiu comercial

Sos. Nicolina nr.93, bl.988B, parter- Suprafață utilă-156,25 mp (S.construită 186,24 mp)

2012

117.790,49

14057CET

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

133

0.1.

Teren cotă indiviză

Sos. Nicolina nr.93, bl.988B, parter- Suprafață 20,69 mp (cota de 5,70% din terenul cu nr. Cadastral 794)

2012

3.104,00

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

134

0.1.

Teren

teren aferent terasa, str. Carpati nr. 11, suprafata 143.22 mp

01.03.2013

7.703,24

89457

HCL 49/2013, HCL 264/2013

135

0.1.

Teren

Aferent portic,str. Carpați nr. 12, bl. 912A, tr. A-B, Suprafața: 203.28 mp CF 123769, nr. Cadastral 3271

1991

26.529,82

80387

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

136

0.1.

Teren cotă indiviză

Aferent portic, Str. Carpați nr. 10, bl. 912, parter, Suprafața:9.94 mp (cota de 2,26% din terenul cu nr.cadastral 1710)

1990

9.856,19

80371

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

137

0.1.

Teren

aferent terasa str. Carpați nr. 10, bl. 912, Suprafața: 77.50 mp, CR 1266, sector cadastral 24

1990

9.610,00

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

138

0.1.

Teren

Aferent portic, Str. Carpați nr. 16, bl. 914, Suprafața: 71,68 mp

1992

10.833,26

80425

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

139

0.1.

Teren

Aferent portic, Str. Carpați nr. 2, bl. 908, Suprafața: 35,47 mp

1987

5.360,91

80277

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

140

0.1.

Teren

Aferent portic, Str. Carpați nr. 6, bl. 908A, B, Suprafața 39,17 mp

:    1991

5.769,09

80388

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

141

0.1.

Teren

Aferent portic, Str. Carpați nr. 6, bl. 908A, sc. B, Suprafața: 43,27 mp

1991

6.540,12

80389

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

142

0.1.

Teren

Aferent portic, Str. Carpați nr. 8, bl. 910, Suprafața: 68,57 mp

1992

10.362,86

80426

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

143

0.1.

Teren

Aferent portic, Str. Frumoasa nr. 6, bl. 918, tr. III,

Suprafața: 24,4 mp

1992

3.687,97

80427

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

144

0.1.

Teren

Aferent portic, Str. Frumoasa nr. 6, bl. 918, tr. III,

Suprafața: 73,23 mp

1991

11.067,80

80390

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

145

0.1.

Teren

Aferent portic, Str. PetreTutea nr. 11, bl. 911, tr. I,

Suprafața: 35,84 mp

1991

5.416,62

80391

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

146

0.1.

Teren

Aferent portic, Str. Petre Tutea nr. 19, bl. 915, tr. I,

Suprafața: 28 mp

1991

4.232,23

80393

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

147

0.1.

Teren cotă indiviză

Aferent portic, Str. Petre Tutea nr. 29, bl. 917, tr.III,

parter,Suprafața: 22,17 mp (cota de 1,65% din terenul

cu nr. Cadastral 340)

1990

5.739,29

80453

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

148

0.1.

Teren

Aferent portic, Str. Petre Tutea nr. 33, bl. 919, tr. II,

Suprafața: 18,77 mp

1992

2.836,60

80428

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

149

0.1.

Teren

Aferent portic, Str. Petre Tutea nr. 35, bl. 919, tr. I,

Suprafața: 37,67 mp

1992

5.693,94

80429

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

150

0.1.

Teren

Aferent portic, Str. Petre Tutea nr. 5, bl. 909, tr. I,

Suprafața: 33,42 mp

1990

5.051,20

80373

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

151

0.1.

Teren cotă indiviză

Aferent portic, Str. Petre Tutea nr. 7-9, bl. 911, tr. 1-3, Suprafața: 3,86 mo (cota de 0,28% din terenul cu nr.cadastral 356)

1992

3.579,12

80430

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

152

0.1.

Teren cotă indiviză

Aferent portic Str.Silvestru nr. 1, bloc L2, parter, Suprafața: 3,7 mp (cota de 0,90% din terenul cu nr. Cadastral 2820)

1986

4.299,61

80226

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

153

0.1.

Teren

Aferent portic, Șos. Nicolina nr. 11, bl. 936, tr. I, Suprafața: 36,74 mp

1991

5.552,69

80394

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

154

0.1.

Teren

Aferent portic, Șos. Nicolina nr. 14, bl. 941, Suprafața: 52,88 mp

1991

7.869,66

80396

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

155

0.1.

Teren

Aferent portic, Șos. Nicolina nr. 15, bl. 944, Suprafața: 19,58 mp

1991

2.959,71

80398

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

156

0.1.

Teren

Aferent portic, Șos. Nicolina nr. 28, bl. 956, sc. A, Suprafața: 9,97 mp

1991

1.507,06

80399

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

157

0.1.

Teren

Aferent portic, Șos. Nicolina nr. 32, bl. 961, Suprafața: 43,15 mp

1990

5.918,12

80374

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

158

0.1.

Teren

Aferent portic, Șos. Nicolina nr. 42, bl. 969, Suprafața: 47,71 mp

1991

7.211,38

80400

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

159

0.1.

Teren

Aferent portic, Șos.Nicolina nr. 48-50, bl.971,sc.A,tr.II, III,Suprafața: 100,45 mp

1991

15.182,11

80401

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

160

0.1.

Teren

Aferent portic, Șos. Nicolina nr. 59, bl. 978, sc. B, Suprafața: 37,89 mp

1991

5.726,33

80402

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

161

0.1.

Teren

Aferent portic, Șos. Nicolina nr. 65, bl. 978, sc. C, Suprafața: 35,92 mp

1991

5.428,29

80403

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

162

0.1.

Teren

Aferent portic, B-dul Ștefan cel Mare, nr. 3, Suprafața: 23,8 mp

1991

3.686,68

80404

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

163

0.1.

Teren

Aferent portic Str.Lapușneanu nr. 24, S- 29,78 mp

1990

4.613,21

80375

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

164

0.1.

Teren

Aferent portic, Aleea Nicolina nr. 8, bl. G1, sc. B,

Suprafața: 39,1 mp

1991

5.909,05

80405

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

165

0.1.

Teren

Aferent portic, Șos. Pacurari nr. 158, bl. 592,

Suprafața: 16,32 mp

1991

2.466,00

80406

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

166

0.1.

Teren

Aferent portic, Șos. Pacurari nr. 75, bl. 477, sc. B, Suprafața: 51,49 mp

1991

7.781,55

80408

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

167

0.1.

Teren

Aferent portic Șos.Pacurari nr. 77, bl. 477, sc. B, Suprafața: 41,68 mp

1991

6.299,10

80409

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

168

0.1.

Teren

Aferent portic Șos. Pacurari nr. 79, bl. 476, sc. B, Suprafața: 19,94 mp

1991

3.014,14

80410

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

169

0.1.

Teren

Aferent portic Șos. Pacurari nr. 79, bl.476, Suprafața: 18,64 mp

1995

2.817,16

80467

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

170

0.1.

Teren

Aferent portic Str. Anastasie Panu, bl.Muntenia - 6 Martie, Suprafața: 32,35 mp

1991

5.011,03

80411

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

171

0.1.

Teren

Aferent portic B-dul Dacia , bl. D, sc. A3, Suprafața: 14,82 mp

1992

2.239,22

80431

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

172

0.1.

Teren

Aferent portic, Str. Han Tatar nr. 8, bl. 361, sc. A, Suprafața: 81,49 mp

1990

12.315,71

80376

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

173

0.1.

Teren

Aferent portic Piața Voievozilor, Minerva, Suprafața: 19,11 mp

1992

2.888,43

80432

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

174

0.1.

Teren

Aferent portic, Str. Tabacului nr. 1, bl. 254, tr. IV, Suprafața: 39,92 mp

1992

10.752,92

80434

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

175

0.1.

Teren

Aferent portic Șos. Pacurari nr. 87, bl. 475, tr. II, Suprafața: 30,9 mp

1993

4.670,23

80454

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

176

0.1.

Teren

Aferent portic Str. PetreTutea nr. 7, bl. 911, tr. III, Suprafața: 12,76 mp

1993

1.928,22

80455

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

177

0.1.

Teren

Aferent portic Str. Carpați nr. 8, bl. 910, Suprafața: 81.55 mp CF 120652 , nr. Cadastral 513

1989

10.023,35

80351

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

178

0.1.

Teren cotă indiviză

Aferent portic, Șos. Nicolina nr. 38, bl. 965, parter, Suprafața: 7,13 mp (cota de 2,07% din terenul cu nr.cadastral 319)

1992

7.360,39

80435

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

179

0.1.

Teren

Aferent portic, Str. Carpați nr. 12, bl. 912 A, sc. A, Suprafața: 36 mp

1992

5.441,25

80436

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

180

0.1.

Teren

Aferent portic, Șos. Nicolina nr. 25, bl. 957, Suprafața: 43,77 mp

1993

6.615,29

80457

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

181

0.1.

Teren

Aferent portic, Str. Petre Tutea nr. 19, bl. 915, tr. II, Suprafața: 23,92 mp

1993

3.615,40

80458

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

182

0.1

Teren

Aferent portic, Str.Petre Țuțea nr.25,bl.917,tr.I, Suprafața:30,90 mp.

2004

3.729,44

88026

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

183

0.1

Teren

Aferent portic Str.Petre Țuțea nr.25,bl.917,tr.I, Suprafața:37,57 mp.

1990

5.678,39

80372

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

184

0.1

Teren

Aferent portic Șos. Nicolina nr.40,bl.967, Suprafața:45,11 mp.

2004

5.443,84

88027

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

185

0.1

Teren

Aferent portic Str.Petre Țuțea nr.15,bl.913,tr.III, Suprafața:38,06 mp.

2004

4.593,77

88028

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

186

0.1

Teren

Aferent portic Str.Carpați nr.10,bl.912, Suprafața:82,67 mp, CF 124796, nr.cadastral 1710.

2004

8.279,15

88029

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

187

0.1

Teren

Aferent portic B.Dacia , bl.253,tr.I, Suprafața 36.47 mp

.    2004

4.401,98

88032

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

188

0.1.

Teren

Aferent portic Str. Han Tatar nr. 8, bl. 361 A, Suprafața 20,11 mp

:    1991

2.427,11

88033

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

189

0.1.

Teren

Aferent portic Șos. Pacurari nr. 79-83, bl. 476, Suprafața: 116,57 mp

1993

14.068,98

88034

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

190

0.1.

Teren

Aferent portic Șos. Pacurari nr. 73-75, bl. 477, Suprafața: 63,77 mp

1993

7.684,35

88036

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

191

0.1.

Teren

Aferent portic Str. Petre Țuțea nr.33, bl.919, tr.II, Suprafața:19,02 mp

1992

2.294,94

88037

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

192

0.1.

Teren

Aferent portic Str.Carpați nr.12, bl.912A, sc.A, Suprafața:21,27 mp

1996

2.542,44

88031

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

193

0.1.

Teren

Aferent imobil Strapungerea Stefan cel Mare nr.1B, Suprafata :264 mp CF 151178

2005

31.311,48

87831

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

194

0.1.

Teren cotă indiviză

Aleea Nicolina nr.13, Suprafata :258,41 (cota de 19,68 % din terenul cu nr. Cadastral 121309 )

2005

25.675,86

87837

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

195

0.1.

Teren

Aferent portic str. Carpati nr.2, bl.908, Suprafata :33,78 mp

2006

4.076,72

88073

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

196

1.5.2.

Constructie

Spatiu PT nr.2 Socola-Splai Bahlui nr.6 Suprafata: 60,20 mp

1962

67.668,00

14029cet

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

197

1.5.2.

Constructie

Spatiu PT nr.4 Socola- Calea Chisinaului nr.4; Suprafata: 78 mp

1965

7.953,61

14030cet

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

198

1.5.2.

Constructie

Spatiu PT nr.5 Alexandru cel Bun -P-ta Voievozilor nr. 20-21; Suprafata:19,35 mp

1973

22.237,00

14033cet

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

199

1.5.2.

Constructie

Spatiu PT 11 Cantemir-Bdul Dimitrie Cantemir nr. 11;Suprafata:79 mp

1963

89.463,00

14031cet

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

200

1.5.2.

Constructie

Spatiu PT 12 Dacia-str. Stramosilor nr.37, bloc DF6;Suprafata:130 mp

1983

19.729,03

14035cet

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

201

1.5.2.

Constructie

Spatiu PT 15 Dacia-Aleea I.Simionescu nr. 6, Suprafata utilă-191,70 mp (Suprafată construita-218 mp)

1982

30.946,97

14036cet

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

202

0.1.

Teren cotă indiviză

aferent spatiu PT 15 Dacia-Aleea I.Simionescu nr. 6, Suprafata 218 mp (cota de 73,16% din terenul cu suprafața de 340 mp )

1982

20.928,00

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

203

1.5.2.

Constructie

Spatiu PT 16 Dacia-Aleea Vitejilor nr.1, bloc H1;Suprafata:95 mp

1982

10.797,18

14037cet

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

204

1.5.2.

Constructie

Spatiu PT 2 Alexandru cel Bun -str. Roman Voda nr. 1 12;Suprafata:90 mp

0-    1975

8.200,12

14032cet

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

205

1.5.2.

Constructie

Spatiu PT 23 Tatarasi-str. Ion Creanga nr. 56A, Suprafata utilă:56,16 mp (S.construită 62 mp)

1970

56.305,00

14050cet

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

206

0.1.

Teren cotă indiviză

aferent spatiu PT 23 Tatarasi-str. Ion Creanga nr. 56A, Suprafata 72,33 mp (cota de 19,87% din terenul cu suprafata de 364 mp amplasat în sector cadastral 12, parcelele: C 892, CR 808, CR 810, CAT 893, DS 799)

1970

7.161,00

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

207

1.5.2.

Constructie

Spatiu PT 24 Tatarasi-str. Vasile Lupu nr.87, bloc L2;Suprafata:20,46 mp

1970

22.998,00

14051cet

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

208

1.5.2.

Constructie

Spatiu PT 6 Gara-Strapungerea Silvestru nr.56;Suprafata:130 mp

1986

37.468,38

14046cet

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

209

1.5.2.

Constructie

Spatiu PT 9 Regie-Bdul Alexandru cel Bun nr. 44;Suprafata:30 mp

1975

32.086,00

14041cet

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

210

1.5.2.

Constructie

Spatiu PT 7 Alexandru cel Bun-Bdul Alexandru cel Bun nr. 47;Suprafata:91 mp

1975

105.343,00

14034cet

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

211

1.5.2.

Constructie

Spatiu PT Cerna-str. Anton Crihan nr. 18-20;Suprafata:91,20 mp

1977

6.113,74

14043cet

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

212

1.5.2.

Constructie

Spatiu PT Cuza Voda-str. Cuza Voda nr. 10;Suprafata:120 mp

1976

13.450,34

14047cet

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

213

1.5.2.

Constructie

Spatiu PT Independentei-Bdul Indepentei nr.15, bloc B1-5, sc.A;Suprafata:180 mp

1982

45.184,70

14049cet

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

214

1.5.2.

Constructie

Spatiu PT Liceul Ind.Chimie-str. Bucium nr.34, camin Lic.de Chimie;Suprafata:110 mp

1975

10.567,54

14053cet

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

215

1.5.2.

Constructie

Spatiu PT M.Kogalniceanu-str. Grigore Ureche nr.1;Suprafata:190 mp

1989

38.346,21

14038cet

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

216

1.5.2.

Constructie

Spatiu PT V.Alecsandri-str.Vasile Alecsandri nr.5;Suprafata:70 mp

1982

28.475,19

14048cet

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

217

1.5.2.

Constructie

Spatiu PT 1 Pacurari-Aleea Pacurari nr.14, bloc G1, sc.B;Suprafata:190 mp

1983

67.475,05

14039cet

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

218

1.5.2.

Spatiu

situat in incinta PT4 Alexandru cel Bun, str. Musatini nr 37-39, suprafata 24,36 mp

. 28.09.2012

28.322,00

14174CET

HCL 203/2012

219

1.5.2.

Spatiu

situat in incinta PT10 Dacia, str. Drobeta nr. 6-bl. R10, suprafata 91,11 mp

28.09.2012

110.323,00

14175CET

HCL 203/2012

220

1.5.2.

Spatiu

situat in incinta PT2 Tudor Vladimirescu, str. Conductelor nr. 8-10, bl. F5, suprafata 21,75 mp

28.09.2012

25.041,00

14176CET

HCL 203/2012

221

1.5.2.

Spatiu

situat in incinta PT Anastasie Panu, str. A. Panu, suprafata 47,57 mp

28.09.2012

64.844,00

14177CET

HCL 203/2012

222

1.5.2.

Spatiu

situat in incinta PT6 Socola, str. Aleea Rozelor nr. 34, bl. A11, suprafata 150 mp

28.09.2012

64.082,79

14178CET

HCL 203/2012

223

1.5.2.

Spatiu

situat in incinta PT2 Nicolina-Socola, str. Mitropolit Varlaam, suprafata 40,90 mp

28.09.2012

11.724,19

14179CET

HCL 203/2012

224

1.5.2.

Spatiu

situat in incinta PT8 Dimitrie Cantemir, Aleea Decebal nr. 7, suprafata 68,70 mp

28.09.2012

79.384,00

14180CET

HCL 203/2012

225

1.5.2.

Spatiu

situat in incinta PT10 Dimitrie Cantemir, Aleea Deceba

nr. 8, suprafața utilă-67,85 mp (Suprafață construită-81 mp)

l 28.09.2012

69.589,00

14181CET

HCL 203/2012

226

0.1.

Teren cotă indiviză

aferent spațiu situat in incinta PT10 Dimitrie Cantemir, Aleea Decebal nr. 8, suprafata 97,55 mp (cota de 43,5 % din terenul cu suprafața de 224 mp amplasat în sector cadastral 41, parcelele: C 1312, DP 1312/1)

2012

9.826,00

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

227

1.5.2.

Spatiu

situat in incinta PT10A Dimitrie Cantemir, sos. Nationala nr. 196, suprafata utila-187,09 mp (Suprafaț construită-223 mp)

28.09.2012

ă

18.570,00

14182CET

HCL 203/2012

228

0.1.

Teren cotă indiviză

aferent spațiu situat in incinta PT10A Dimitrie Cantemi sos. Nationala nr. 196, suprafata 274 mp (cota de 71,54% din terenul cu suprafața de 383 mp amplasat î sector cadastral 41, parcelele: DP 1290, C 1290/1)

, 2012

27.600,00

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

229

1.5.2.

Spatiu

situat in incinta PT12 Dimitrie Cantemir, str. Decebal nr. 12, suprafata 17,30 mp

28.09.2012

18.902,00

14183CET

HCL 203/2012

230

1.5.2.

Spatiu

situat in incinta PT15 Dimitrie Cantemir, Splai Bahlui Mal Stang nr. 29, suprafata 32,59 mp

28.09.2012

36.633,00

14184CET

HCL 203/2012

231

1.5.2.

Spatiu

situat in incinta PT2 Galata MT 1 asamblat, Calea Galatii nr. 5-7, suprafata 70,00 mp

28.09.2012

9.975,72

14185CET

HCL 203/2012, HCL 168/2013

232

1.5.2.

Spatiu

situat in incinta PT2 Gara, str. Garii, bl. L9, suprafata 7,50 mp

28.09.2012

8.808,00

14186CET

HCL 203/2012

233

1.5.2.

Spatiu

situat in incinta PT17 Tatarasi, str. Vasile Lupu, nr. 130, bl. A2, suprafata 44,70 mp

28.09.2012

9.558,56

14187CET

HCL 203/2012

234

1.5.2.

Spatiu

situat in incinta PT18A Tatarasi, str. Vasile Lupu, nr. 110C, suprafata 68,80 mp

28.09.2012

5.838,78

14188CET

HCL 203/2012

235

1.5.2.

Spatiu

situat in incinta PT21 Tatarasi, str. Stejar, nr. 13C, bl. I3, suprafata 19,97 mp

28.09.2012

23.483,00

14189CET

HCL 203/2012

236

1.5.2.

Spatiu

situat in incinta PT21 Tatarasi, str. Stejar, nr. 40B, bl. V2-1, suprafata 57,00 mp

28.09.2012

64.071,00

14190CET

HCL 203/2012

237

1.5.2.

Spatiu

situat in incinta PT27 Tatarasi-Oancea, str. Ciornei, nr. 4, suprafata 17,92 mp

28.09.2012

24.277,00

14191CET

HCL 203/2012

238

1.5.2.

Spatiu

situat in incinta PT stefan cel Mare, str. Closca, nr. 6, bl. C1, suprafata 77,00 mp

28.09.2012

46.695,85

14192CET

HCL 203/2012

239

1.5.2.

Spatiu

situat in incinta PT2 Lapusneanu, Piata Unirii, nr. 2, sc E, suprafata 8,56 mp

. 28.09.2012

13.464,00

14193CET

HCL 203/2012

240

1.5.2.

Spatiu

situat in incinta PT2 Nicolina, str. Salciilor, nr. 8-10, suprafata 59,65 mp

28.09.2012

7.234,26

14194CET

HCL 203/2012

241

1.5.2.

Spatiu

situat in incinta PT28 Ciurchi, str. Parcului, nr. 12, bl. A1-3, suprafata 71,95 mp

28.09.2012

12.123,10

14195CET

HCL 203/2012

242

1.5.2.

Spatiu

situat in incinta PT2 Metalurgie + Extindere str. Gradinari, Aleea Gradinari, suprafata 257,38 mp

28.09.2012

40.060,88

14196CET

HCL 203/2012

243

1.5.2.

Spatiu

situat in incinta PT Bularga, str. Butnari, nr. 3, bl. A6, suprafata 95,72 mp

28.09.2012

28.060,06

14197CET

HCL 203/2012

244

1.5.2.

Spatiu

situat în incinta, CL MT 6 Canta 3, șos. Păcurari nr. 83 bl. 476, suprafața de 267,70 mp

,    28.09.2012

58.911,09

14231CET

HCL 203/2012

245

1.5.2.

Spatiu

situat în incinta, PT 102 Tudor Vladimirescu, b-dul Tudor Vladimirescu nr. 44, suprafața de 42,50 mp

28.09.2012

25.080,68

14232CET

HCL 203/2012

246

1.5.2.

Spatiu

situat in incinta PT 17 Dacia, str. Columnei nr. 5, bl. R2 suprafata 240.00 mp

17.10.2013

30.366,09

14262CET

HCL 168/2013

247

1.5.2.

Spatiu

situat in incinta PT2 Socola, str. Mitropolit Varlaam, suprafata 60 mp

17.10.2013

18.700,81

14263CET

HCL 168/2013

248

1.5.2.

Spatiu

situat in incinta PT 2 Gara , str. Garii, bl. L9, suprafata

140 mp

17.10.2013

29.714,58

14264CET

HCL 168/2013

249

1.5.2.

Spatiu

situat in incinta PT 2 Tudor Vladimirescu, str. Conductelor nr. 8-10, bl F5, suprafata 60 mp

17.10.2013

14.126,53

14265CET

HCL 168/2013

250

1.5.2.

Spatiu

situat in incinta PT 102 T. Vladimirescu, b-dul T. Vladimirescu nr. 44, suprafata 120 mp

17.10.2013

76.998,30

14266CET

HCL 168/2013

251

1.5.2.

Spatiu

situat in incinta PT 28 Ciurchi, str. Parcului nr. 12, bl. A1-3, suprafata 238.05 mp

01.07.1991

50.982,89

1231773CET

HCL 168/2013

252

1.5.2.

Spatiu

situat in incinta PT 4 Alexandru cel Bun, str. Musatini nr. 37-39, suprafata 23 mp

17.10.2013

26.741,00

14267CET

HCL 168/2013

253

1.5.2.

Spatiu

situat in incinta PT 17 Tatarasi, str. V. Lupu nr. 130, bl. A2, suprafata 105 mp

17.10.2013

24.413,15

14268CET

HCL 168/2013

254

1.5.2.

Spatiu

situat in PT 25 Tatarasi, str. Ciric nr. 40B, bl. V2-1, suprafata 50 mp

17.10.2013

57.795,00

14270CET

HCL 168/2013

255

1.5.2.

Spatiu

situat in incinta PT V. Alecsandri nr. 5, , suprafata 18.60 mp

17.10.2013

7.593,22

14271CET

HCL 168/2013

256

1.5.2.

Spațiu

situat în incinta PT 1 Tudor Vladimirescu, str. Apelor nr 6, Suprafață 136 mp

.    1983

23.985,08

15673cet

HCL 404/2015

257

0.1.

Teren cotă indiviză

aferent spațiu situat în incinta PT 1 Tudor Vladimirescu str. Apelor nr. 6, Suprafață 136,02 mp (cota de 41,88% din terenul cu suprafața de 324,78 mp amplasat în sector cadastral 27, parcelele: C 1544, DP 1544/1

1983

13.701,00

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

258

0.1.

Teren

str.Armeana nr.7, Suprafata :86 mp amplasat Sector cadastral 30, parcela CC931

2005

11.125,00

87806

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

259

1.5.2.

Spatiu

situat in incinta PT Tg. Cucu, str. Tg.Cucu nr.1, suprafata construita la sol 150,45 mp

2013

40.125,02

14237DAC

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

22.779.431,57

PRESEDINTE DE SEDINTA

MUNICIPIUL IAȘI

DIRECTIA DE ADMINISTRARE A PATRIMONIULUI PUBLIC SI PRIVAT SERVICIUL ADMINISTRARE SPATII CU DESTINAȚIA DE LOCUINȚĂ

9    9

ANEXA 1.3.

Inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al Municipiului Iași

Nr.

crt.

Cod clasif.

Denumirea

bunului

Elemente de identificare

Anul

dobândirii sau, după caz dării în folosință

Valoarea de inventar

Număr de inventar

Situația juridică actuală

1

1.6.1.

Clădire cămin

Str. Tabacului nr. 7- 49 apartamente cu o cameră, o cameră pentru

spațiul administrativ; Suprafața construită: 588 mp; Vecinătăți:- la nord - str. Tabacului;- la sud - centrală termică;- la est - bloc P;- la vest - bloc G

01.02.1999

3.177.150,66

11969

HCL 26/22.02.1999 Administrare D.A.P.P.P.

2

0.1.

Teren

Aferent imobilului din str. Tabacului nr. 7. Suprafață: 588 mp

01.02.1999

85.536,08

80545

HCL 26/22.02.1999 Administrare

D.A.P.P.P.

3

1.6.1.

Apartament

Șos. Nicolina nr. 47, bl. 964 B, parter. două camere ; Suprafață: 43,80 mp

01.06.1986

81.459,35

11277

HCL 34/22.02.1999 Administrare D.A.P.P.P.

4

0.1.

Teren

aferent apartamentului din Șos. Nicolina nr. 47, bl. 964 B, parter ;Suprafata :7,92mp

01.06.1986

936,89

88442

HCL 34/22.02.1999 Administrare

D.A.P.P.P.

5

1.6.1.

Apartament

Șos. Nicolina nr. 47, bl. 964 B, parter ; trei camere ;Suprafață: 66,75 mp

01.06.1986

123.258,10

11278

HCL 34/22.02.1999 Administrare D.A.P.P.P.

6

0.1.

Teren

aferent apartamentului din Șos. Nicolina nr. 47, bl. 964 B, parter ; Suprafata :11,88mp

01.06.1986

1.404,69

88443

HCL 34/22.02.1999 Administrare

D.A.P.P.P.

7

1.6.1.

Apartament

Șos. Nicolina nr. 47, bl. 964 B, parter ; patru camere ; Suprafață: 76,93 mp

01.06.1986

143.065,09

11279

HCL 34/22.02.1999 Administrare D.A.P.P.P.

8

0.1.

Teren

aferent apartamentului din Șos. Nicolina nr. 47, bl. 964 B, parter ; Suprafata :8,70mp

01.06.1986

1.028,90

88444

HCL 34/22.02.1999 Administrare

D.A.P.P.P.

9

1.6.1.

Apartament

Str. Strămoșilor (cartier Dacia) ,nr. 15, bl. SF 6, et. 2, ap. 10 ; două camere ; Suprafață: 60,93 mp

01.01.1982

94.539,60

10827

HCL 125/21.06.1999 Administrare D.A.P.P.P.

10

0.1.

Teren

aferent apartamentului din Str. Strămoșilor (cartier Dacia) ,nr. 15, bl. SF 6, et. 2, ap. 10 ; Suprafata:15,30mp

01.01.1982

1.809,00

88439

HCL 25/21.06.1999 Administrare

D.A.P.P.P.

11

1.6.1.

Apartament

Str. Gh. Doja, nr. 8, bl. 817, sc. a, et. 2, ap. 8 ; trei camere ;

Suprafață: 64,47 mp

01.03.1981

99.964,01

10730

HCL 58/29.03.1999 Administrare

D.A.P.P.P.

12

0.1.

Teren

aferent apartamentului din Str. Gh. Doja, nr. 8, bl. 817, sc. a, et. 2, ap. 8 ; Suprafata :20,85

01.03.1981

2.521,71

88438

HCL 125/21.06.1999 Administrare D.A.P.P.P.

13

1.6.1.

Apartament

Str.Bradului nr. 25, bl. H11, sc. B, parter, ap. 3 ; două camere ;

Suprafață: 54,9 mp

01.12.1977

85.240,62

10451

HCL 58/29.03.1999 Administrare

D.A.P.P.P.

14

0.1.

Teren

aferent apartamentului din Str. Bradului nr. 25, bl. H11, sc. B, parter, ap. 3 ; Suprafață :12,36 mp

01.12.1977

1.461,71

88437

HCL 58/29.03.1999 Administrare D.A.P.P.P.

15

1.6.1.

Apartament

Str.Ciurchi, nr. 117D, bl. C1 bis, et. 2, ap. 11 ; Apartament cu o

cameră ; Suprafață: 34,2 mp

01.12.1970

54.553,74

10128

HCL 58/29.03.1999 Administrare D.A.P.P.P.

16

0.1.

Teren

aferent apartametului din Str.Ciurchi, nr. 117D, bl. C1 bis, et. 2, ap.

11 ; Suprafață:14,4 mp

01.12.1970

1.741,62

88435

HCL 58/29.03.1999 Administrare

D.A.P.P.P.

17

1.6.1.

Clădire

Str. Armeană nr. 9 -Compus din: - apartament cu trei camere, suprafață 88,53 mp; -apartamentcu două camere, suprafață 89,19 mp; - apartament cu o cameră, suprafață 42,84 mp; - total suprafață 220,56 mp

01.05.1999

15,38

1472

HCL 97/10.05.1999 Administrare D.A.P.P.P.

18

0.1.

Teren

aferent imobilului din str. Armeană nr. 9; Suprafață: 523 mp

10.05.1999

1.374.429,31

80562

HCL 97/10.05.1999 Administrare

D.A.P.P.P.

19

1.6.1.

Clădire

Șos. Bucium nr. 86; Suprafață construită: 326 mp; Vecinătăți : - la nord - prop. Particulară ; - la sud - alee acces ; - la est - DN 24 Iași - Vaslui ; - la vest - alee acces

01.10.1889

27,72

148

HCL 112/28.10.1996, HCL

549/29.12.2011 Administrare D.A.P.P.P.

20

1.6.1.

Clădire

Str. Bucium nr. 86 - Suprafață construită: 16 mp

1889

1,60

14028

HCL 549/29.12.2011 Administrare

D.A.P.P.P.

21

1.6.3.2.

Gard împrejmuire imobil

aferent imobilului din șos. Bucium nr. 86; Lungime: 66,2 ml

01.05.1889

15.197,34

12096

Administrare D.A.P.P.P.

22

0.1.

Teren

aferent imobilului din șos. Bucium nr. 86; Suprafață: 5098 mp

1889

622.263,40

80491

HCL 112/28.10.1996, HCL

549/29.12.2011 Administrare

23

1.6.1.

Clădire

Șos. Iași - Voinești nr. 38 ; Suprafață construită: 242,06 mp ;

Vecinătăți : - la nord - str. Padișului ; - la sud - șos. Voinești ; - la est - prop. Privată ; - la vest - prop. Privată

01.10.1996

53.253,20

1259

DH.CAL.P1.1P2.P/2.8.10.1996 Administrare

D.A.P.P.P.

24

0.1.

Teren

aferent imobilului din șos. Iași - Voinești nr. 38, Suprafață : 650,92

mp

01.10.1996

94.688,63

80492

HCL 112/28.10.1996 Administrare

D.A.P.P.P.

25

1.6.1.

Clădire

Șos. Ștefan cel Mare și Sfînt nr. 23; Suprafață construită: 413 mp ; Vecinătăți : - la nord - prop. Privată ; - la sud - prop. Privată ; - la est - șos. Ștefan cel Mare ; - la vest - prop. Privată

01.12.1885

23,86

145

HCL 112/28.10.1996 Administrare D.A.P.P.P.

26

0.1.

Teren

aferent imobilului din șos. Ștefan cel Mare și Sfînt nr. 23, Suprafață : 619 mp

01.08.1836

90.045,62

80493

HCL 112/28.10.1996 Administrare D.A.P.P.P.

27

1.6.1.

Clădire

Str. Cloșca nr. 28; Suprafață construită: 406 mp; Vecinătăți : - la

nord - prop. Privată ; - la sud - str. Uzinei ;- la est - str. Cloșca ; -la vest - prop. Privată

01.10.1925

12,51

1471

HCL 112/28.10.1996 Administrare

D.A.P.P.P.

28

0.1.

Teren

aferent imobilului din str. Cloșca nr. 28; Suprafață : 670 mp

01.10.1996

103.793,22

80494

HCL 112/28.10.1996 Administrare

D.A.P.P.P.

29

1.6.1.

Clădire

Str. Cuza Vodă nr. 48- 50, etaj; Suprafață construită: 97,63 mp; Vecinătăți :-lanord-str. Cuza Vodă ; -la sud- prop. Privată ;-la est - prop. statului - la vest - prop. Consiliului Local

01.07.1910

6,63

1195

HCL 107/15.06.1998 Administrare D.A.P.P.P.

30

1.6.1

Apartament

Lunca Cetățuii, bl. 90, tr. I, ap. 1; trei camere ;Suprafața: 91,88 mp

01.03.1990

142.397,72

11650

Administrare D.A.P.P.P., HCL

118/21.06.1999, HCL 209/27.09.1999

31

0.1.

Teren

aferent apartamentului din Lunca Cetățuii, bl. 90, tr. I, ap. 1;

Suprafața: 8,67

01.03.1990

990,03

88445

Administrare D.A.P.P.P., HCL

118/21.06.1999, HCL 209/27.09.1999

32

1.6.1.

Apartament

Lunca Cetățuii, bl. 90, tr. I, ap. 2; trei camere; Suprafața: 89,8 mp

01.03.1990

139.174,95

11651

Administrare D.A.P.P.P., HCL 32118/21.06.1999, HCL 209/27.09.1999

33

0.1.

Teren

aferent apartamentului din Lunca Cetățuii, bl. 90, tr. I, ap. 2; Suprafața:9,12mp

01.03.1990

1.041,86

88446

Administrare D.A.P.P.P., HCL 118/21.06.1999, HCL 209/27.09.1999

34

1.6.1.

Clădire

Str. Gându nr. 4 ; Suprafața : 164,62 mp

01.02.1902

82.310,00

1139

HCL 33/28.02.2000 Administrare D.A.P.P.P.

35

0.1.

Teren

aferent imobilului din str. Gându nr. 4; Suprafața : 1411 mp

01.02.2000

213.254,48

80585

HCL 33/28.02.2000 Administrare

D.A.P.P.P.

36

1.6.1.

Apartament

Șos. Bucium nr. 22B, tr. II, ap. 2, parter ; Suprafața : 93,9 mp

01.07.2000

145.528,48

12060

HCL 247/2000

37

0.1.

Teren aferent

Șos. Bucium nr. 22B, tr. II, ap. 2, parter ; Suprafața 11,85mp

31.01.2007

1.400,81

88447

HCL 247/2000

38

1.3.1.

Garaj

aferent apartamentului șos. Bucium nr. 22B, tr. II, ap. 2, parter

01.12.2001

17.477,05

12107

HCL 12/2001

39

0.1.

Teren aferent

Garaj șos. Bucium nr. 22B, tr. I, ap. 5, parter ; Suprafata.6,6 mp

31.01.2007

780,09

88450

HCL 12/2001

40

1.6.1.

Apartament

Șos. Bucium nr. 22A, tr. I, ap. 5, parter; Suprafața: 88,8 mp

01.07.2000

137.625,13

12061

HCL 247/2000

41

0.1.

Teren aferent

Șos. Bucium nr. 22A, tr. I, ap. 5, parter; Suprafața: 9,33mp

31.01.2007

1.102,76

88448

HCL 247/2000

42

1.3.1.

Garaj

aferent apartamentului șos. Bucium nr. 22A, tr. I, ap. 5, parter

01.12.2001

17.477,05

12108

HCL 12/2001

43

0.1.

Teren aferent

Garaj șos. Bucium nr. 22A, tr.II, ap.2, parter; Suprafata.6,6mp

31.01.2007

780,09

88449

HCL 12/2001

44

1.6.1.

Apartament

Str. Ciurchi nr. 125A, bl. R2, sc. B, et. 3, ap. 3 ; Suprafața: 38,82 mp

01.07.1970

60.164,75

10111

HCL 219/27.07.2001

45

0.1.

Teren aferent

Str. Ciurchi nr. 125A, bl. R2, sc. B, et. 3, ap. 3 ; Suprafața:

12,44mp

01.07.1970

1.504,48

88434

HCL 219/27.07.2001

46

1.6.1.

Apartament

Str. Mușatini nr. 51, bl. P2, sc. B, et. 4, ap. 17, 2 camere ; Suprafața : 44,64 mp

01.07.1975

69.183,82

10175

HCL 94/24.04.2000 Administrare D.A.P.P.P.

47

0.1.

Teren aferent

Str. Mușatini nr. 51, bl. P2, sc. B, et. 4, ap. 17, 2 camere ; Suprafața : 17,5 mp

01.12.1971

2.069,46

88436

HCL 94/24.04.2000 Administrare D.A.P.P.P.

48

1.6.1.

Apartament

Str. Dr. Savini, nr. 12, bl. H2, sc. B, et. 2, ap. 1, 2 camere;

Suprafața: 53,98 mp

01.07.1975

83.659,70

10337

Administrare D.A.P.P.P., HCL

55/25.02.2002

49

0.1.

Teren

aferent apartament str. Dr Savini nr. 12, bl. H2, et. 2, ap. 1 ;

Suprafața: 15,34 mp

01.02.2002

2.318,26

82194

Administrare D.A.P.P.P., HCL

50

1.6.1.

Bloc 1004

Șos. Nicolina, nr. 105-107, tr. I + II, 42 apartamente; Tronson I:

Suprafața desfășurată: 1885,61 mp; Etaj 1...5 - 1 apartament cu 4 camere;-2apartamentecu3camere; -1 apartament cu 1 cameră; Etaj 6 - 1 apartament cu 4 camere ; - 1 apartament cu 3 camere Tronson II : Suprafața desfășurată : 1858,90 mp ; Etaj 1...6 - 3 apartamente cu 3 camere ; - 1 apartament cu 1 cameră ; - 1 apartament cu 3 camere ; Et.7-1apartament cu 3 camere

01.07.2000

11.630.267,24

12062

Administrare D.A.P.P.P, HCL

331/2000

51

0.1.

Teren

aferent bl. 1004 din Șos. Nicolina nr. 105-107 ; S=662,00 mp

01.07.2000

96.099,80

80604

HCL 331/2000

52

1.6.1.

Apartament

Șos. Nicolina nr. 93, bl. 988B, et. 1, ap. 1,3 camere ; Su : 74 mp

01.01.1986

114.687,39

11257

Administrare D.A.P.P.P., HCL 299/2002

53

0.1.

Teren

Aferent apartamentului Șos. Nicolina nr. 93, bl. 988B, et. 1, ap. 1,3 camere ; Suprafata.20,83 mp

31.01.2007

2.463,40

88440

Administrare D.A.P.P.P., HCL

299/2002

54

1.6.1.

Apartament

Șos. Nicolina nr. 93, bl. 988B, et. 1, ap. 4, 3 camere ; Su : 75,69 mp

01.01.1986

117.306,30

11258

Administrare D.A.P.P.P., HCL 299/2002

55

0.1.

Teren

aferent apartamentului din Șos. Nicolina nr. 93, bl. 988B, et. 1, ap.

4, 3 camere ; Suprafata.20,83 mp

31.01.2007

2.463,40

88441

Administrare D.A.P.P.P. , HCL

299/2002

56

1.6.1.

Clădire

Str. Albineț nr. 4 ; Suprafața : 354,21 mp

01.07.1900

77.105,00

187

HCL 328/2000

57

0.1.

Teren

aferent imobilului din str. Albineț nr. 4 ;Suprafața : 526 mp

01.07.2000

76.517,01

80607

HCL 328/2000

58

1.6.1.

Apartament

Sos. Rediu-Tatar nr. 8A, bl. 482D, tr. 2, parter, ap. 3,Suprafata 54,02

30.04.2007

184.802,92

13289

Administrare D.A.P.P.P.

59

1.6.1.

Apartament

Sos. Rediu-Tatar nr. 8A, bl. 482D, tr. 2, et. 1, ap. 8, suprafata

54,02 mp

30.07.2004

184.802,92

13294

Administrare D.A.P.P.P.

60

1.6.1.

Apartament

Sos. Rediu-Tatar nr. 8A, bl. 482D, tr. 2, et. 1, ap. 10, suprafata 55,05 mp

30.04.2007

188.326,33

13296

Administrare D.A.P.P.P.

61

1.6.1.

Apartament

Sos. Rediu-Tatar nr. 8A, bl. 482D, tr. 2, et. 2, ap. 15, suprafata

55,05 mp

30.04.2007

188.326,33

13301

Administrare D.A.P.P.P.

62

1.6.1.

Apartament

Sos. Rediu-Tatar nr. 8A, bl. 482D, tr. 2, et. 3, ap. 20, suprafata 55,05 mp

30.04.2007

188.326,33

13306

Administrare D.A.P.P.P.

63

1.6.1

Apartament

Sos. Rediu-Tatar nr. 8A, bl. 482D, tr. 3, parter, ap. 1,suprafata

36,37 mp

30.04.2007

124.421,77

13332

Administrare D.A.P.P.P

64

1.6.1

Apartament

Sos. Rediu-Tatar nr. 8A, bl. 482D, tr. 3, parter, ap. 2,suprafata 35,69 mp

30.04.2007

122.095,73

13333

Administrare D.A.P.P.P

65

1.6.1

Apartament

Sos. Rediu-Tatar nr. 8A, bl. 482D, tr. 3, parter, ap. 3,suprafata

32,60 mp

30.04.2007

111.524,23

13334

Administrare D.A.P.P.P

66

1.6.1

Apartament

Sos. Rediu-Tatar nr. 8A, bl. 482D, tr. 3, parter, ap. 4,suprafata 53,81mp

30.04.2007

184.085,02

13335

Administrare D.A.P.P.P

67

1.6.1

Apartament

Sos. Rediu-Tatar nr. 8A, bl. 482D, tr. 3, parter, ap. 5,suprafata

34,83 mp

30.04.2007

119.154,16

13336

Administrare D.A.P.P.P

68

1.6.1

Apartament

Sos. Rediu-Tatar nr. 8A, bl. 482D, tr. 3, parter, ap. 6,suprafata 39,61mp

30.04.2007

135.506,43

13337

Administrare D.A.P.P.P

69

1.6.1

Apartament

Sos. Rediu-Tatar nr. 8A, bl. 482D, tr. 3, et. 1, ap. 7,suprafata

36,37mp

30.04.2007

124.421,77

13338

Administrare D.A.P.P.P

70

1.6.1

Apartament

Sos. Rediu-Tatar nr. 8A, bl. 482D, tr. 3, et. 1, ap. 8,suprafata 35,69 mp

30.04.2007

122.095,73

13339

Administrare D.A.P.P.P

71

1.6.1

Apartament

Sos. Rediu-Tatar nr. 8A, bl. 482D, tr. 3, et. 1, ap. 9,suprafata

32,60 mp

30.04.2007

111.524,23

13340

Administrare D.A.P.P.P

72

1.6.1

Apartament

Sos. Rediu-Tatar nr. 8A, bl. 482D, tr. 3, et. 1, ap. 10,suprafata 53,81 mp

30.04.2007

184.085,02

13341

Administrare D.A.P.P.P

73

1.6.1

Apartament

Sos. Rediu-Tatar nr. 8A, bl. 482D, tr. 3, et. 1, ap. 11, suprafata

34,83 mp

30.04.2007

119.154,16

13342

Administrare D.A.P.P.P

74

1.6.1

Apartament

Sos. Rediu-Tatar nr. 8A, bl. 482D, tr. 3, et. 1, ap. 12, suprafata 39,61mp

30.04.2007

135.506,43

13343

Administrare D.A.P.P.P

75

1.6.1

Apartament

Sos. Rediu-Tatar nr. 8A, bl. 482D, tr. 3, et. 2, ap. 13, suprafata 36,37 mp

30.04.2007

124.421,77

13344

Administrare D.A.P.P.P

76

1.6.1

Apartament

Sos. Rediu-Tatar nr. 8A, bl. 482D, tr. 3, et. 2, .ap. 14, suprafata

35,69 mp

30.04.2007

122.095,73

13345

Administrare D.A.P.P.P

77

1.6.1

Apartament

Sos. Rediu-Tatar nr. 8A, bl. 482D, tr. 3, et. 2, ap. 15, suprafata 32,60 mp

30.04.2007

111.524,23

13346

Administrare D.A.P.P.P

78

1.6.1

Apartament

Sos. Rediu-Tatar nr. 8A, bl. 482D, tr. 3, et. 2, ap. 16,suprafata

53,81 mp

30.04.2007

184.085,02

13347

Administrare D.A.P.P.P

79

1.6.1

Apartament

Sos. Rediu-Tatar nr. 8A, bl. 482D, tr. 3, et. 2, ap. 17, suprafata 34,83 mp

30.04.2007

119.154,16

13348

Administrare D.A.P.P.P

80

1.6.1

Apartament

Sos. Rediu-Tatar nr. 8A, bl. 482D, tr. 3, et. 2, ap. 18, suprafata

39,61 mp

30.04.2007

135.506,43

13349

Administrare D.A.P.P.P

81

1.6.1

Apartament

Sos. Rediu-Tatar nr. 8A, bl. 482D, tr. 3, et. 3, ap. 19, suprafata 36,37 mp

30.04.2007

124.421,77

13350

Administrare D.A.P.P.P

82

1.6.1

Apartament

Sos. Rediu-Tatar nr. 8A, bl. 482D, tr. 3, et. 3, ap. 20, suprafata

35,69 mp

30.04.2007

122.095,73

13351

Administrare D.A.P.P.P

83

1.6.1

Apartament

Sos. Rediu-Tatar nr. 8A, bl. 482D, tr. 3, et. 3, ap. 21, suprafata 32,60 mp

30.04.2007

111.524,23

13352

Administrare D.A.P.P.P

84

1.6.1

Apartament

Sos. Rediu-Tatar nr. 8A, bl. 482D, tr. 3, et. 3, ap. 22, suprafata

53,81 mp

30.04.2007

184.085,02

13353

Administrare D.A.P.P.P

85

1.6.1

Apartament

Sos. Rediu-Tatar nr. 8A, bl. 482D, tr. 3, et. 3, ap. 23, suprafata 34,83 mp

30.04.2007

119.154,16

13354

Administrare D.A.P.P.P

86

1.6.1

Apartament

Sos. Rediu-Tatar nr. 8A, bl. 482D, tr. 3, et. 3, ap. 24, suprafata

39,61 mp

30.04.2007

135.506,43

13355

Administrare D.A.P.P.P

87

1.6.1

Apartament

Sos. Rediu-Tatar nr. 8A, bl. 482D, tr. 3, et. 4, ap. 25, suprafata 36,37 mp

30.04.2007

124.421,77

13356

Administrare D.A.P.P.P

88

1.6.1

Apartament

Sos. Rediu-Tatar nr. 8A, bl. 482D, tr. 3, et. 4, ap. 26, suprafata

35,69 mp

30.04.2007

122.095,73

13357

Administrare D.A.P.P.P

89

1.6.1

Apartament

Sos. Rediu-Tatar nr. 8A, bl. 482D, tr. 3, et. 4, ap. 27, suprafata 32,60 mp

30.04.2007

111.524,23

13358

Administrare D.A.P.P.P

90

1.6.1

Apartament

Sos. Rediu-Tatar nr. 8A, bl. 482D, tr. 3, et. 4, ap. 28, suprafata

53,81 mp

30.04.2007

184.085,02

13359

Administrare D.A.P.P.P

91

1.6.1

Apartament

Sos. Rediu-Tatar nr. 8A, bl. 482D, tr. 3, et. 4, ap. 29, suprafata 34,83 mp

30.04.2007

119.154,16

13360

Administrare D.A.P.P.P

92

1.6.1

Apartament

Sos. Rediu-Tatar nr. 8A, bl. 482D, tr. 3, et. 4, ap. 30, suprafata

39,61 mp

30.04.2007

135.506,43

13361

Administrare D.A.P.P.P

93

1.6.1

Apartament

Sos. Rediu-Tatar nr. 8A, bl. 482D, tr. 3, et. 5, ap. 31, suprafata 36,37 mp

30.04.2007

124.421,77

13362

Administrare D.A.P.P.P

94

1.6.1

Apartament

Sos. Rediu-Tatar nr. 8A, bl. 482D, tr. 3, et. 5, ap. 32, suprafata

35,69 mp

30.04.2007

122.095,73

13363

Administrare D.A.P.P.P

95

1.6.1

Apartament

Sos. Rediu-Tatar nr. 8A, bl. 482D, tr. 3, et. 5, ap. 33, suprafata 32,60 mp

30.04.2007

111.524,23

13364

Administrare D.A.P.P.P

96

1.6.1

Apartament

Sos. Rediu-Tatar nr. 8A, bl. 482D, tr. 3, et. 5, ap. 34, suprafata

53,81 mp

30.04.2007

184.085,02

13365

Administrare D.A.P.P.P

97

1.6.1

Apartament

Sos. Rediu-Tatar nr. 8A, bl. 482D, tr. 3, et. 5, ap. 35, suprafata 34,83 mp

30.04.2007

119.154,16

13366

Administrare D.A.P.P.P

98

1.6.1

Apartament

Sos. Rediu-Tatar nr. 8A, bl. 482D, tr. 3, et. 5, ap. 36, suprafata

39,61 mp

30.04.2007

135.506,43

13367

Administrare D.A.P.P.P

99

1.6.1

Apartament

Sos. Rediu-Tatar nr. 8A, bl. 482D, tr. 3, et. 6, ap. 37, suprafata 36,37 mp

30.04.2007

124.421,77

13368

Administrare D.A.P.P.P

100

1.6.1

Apartament

Sos. Rediu-Tatar nr. 8A, bl. 482D, tr. 3, et. 6, ap. 38, suprafata

35,69 mp

30.04.2007

122.095,73

13369

Administrare D.A.P.P.P

101

1.6.1

Apartament

Sos. Rediu-Tatar nr. 8A, bl. 482D, tr. 3, et. 6, ap. 39, suprafata 32,60 mp

30.04.2007

111.524,23

13370

Administrare D.A.P.P.P

102

1.6.1

Apartament

Sos. Rediu-Tatar nr. 8A, bl. 482D, tr. 3, et. 6, ap. 40, suprafata

53,81 mp

30.04.2007

184.085,02

13371

Administrare D.A.P.P.P

103

1.6.1

Apartament

Sos. Rediu-Tatar nr. 8A, bl. 482D, tr. 3, et. 6, ap. 41, suprafata 34,83 mp

30.04.2007

119.154,16

13372

Administrare D.A.P.P.P

104

1.6.1

Apartament

Sos. Rediu-Tatar nr. 8A, bl. 482D, tr. 3, et. 6, ap. 42, suprafata

39,61 mp

30.04.2007

135.506,43

13373

Administrare D.A.P.P.P

105

1.6.1

Apartament

Sos. Rediu-Tatar nr. 8A, bl. 482D, tr. 3, et. 7, ap. 43, suprafata 36,37 mp

30.04.2007

124.421,77

13374

Administrare D.A.P.P.P

106

1.6.1

Apartament

Sos. Rediu-Tatar nr. 8A, bl. 482D, tr. 3, et. 7, ap. 44, suprafata

35,69 mp

30.04.2007

122.095,73

13375

Administrare D.A.P.P.P

107

1.6.1

Apartament

Sos. Rediu-Tatar nr. 8A, bl. 482D, tr. 3, et. 7, ap. 45, suprafata 32,60 mp

30.04.2007

111.524,23

13376

Administrare D.A.P.P.P

108

1.6.1

Apartament

Sos. Rediu-Tatar nr. 8A, bl. 482D, tr. 3, et. 7, ap. 46, suprafata

53,81 mp

30.04.2007

184.085,02

13377

Administrare D.A.P.P.P

109

1.6.1

Apartament

Sos. Rediu-Tatar nr. 8A, bl. 482D, tr. 3, et. 7, ap. 47, suprafata 34,83 mp

30.04.2007

119.154,16

13378

Administrare D.A.P.P.P

110

1.6.1

Apartament

Sos. Rediu-Tatar nr. 8A, bl. 482D, tr. 3, et. 7, ap. 48, suprafata

39,61 mp

30.04.2007

135.506,43

13379

Administrare D.A.P.P.P

111

1.6.1

Apartament

Sos. Rediu-Tatar nr. 8A, bl. 482D, tr. 3, et. 8, ap. 49, suprafata 36,37 mp

30.04.2007

124.421,77

13380

Administrare D.A.P.P.P

112

1.6.1

Apartament

Sos. Rediu-Tatar nr. 8A, bl. 482D, tr. 3, et. 8, ap. 50, suprafata

53,81 mp

30.04.2007

184.085,02

13381

Administrare D.A.P.P.P

113

1.6.1

Apartament

Sos. Rediu-Tatar nr. 8A, bl. 482D, tr. 3, et. 8, ap. 51, suprafata 34,83 mp

30.04.2007

119.154,16

13382

Administrare D.A.P.P.P

114

1.6.1

Apartament

Sos. Rediu-Tatar nr. 8A, bl. 482D, tr. 3, et. 8, ap. 52, suprafata

39,61 mp

30.04.2007

135.506,43

13383

Administrare D.A.P.P.P

115

1.6.1

Apartament

Sos. Rediu-Tatar nr. 8A, bl. 482D, tr. 3, et. 8, ap. 53, suprafata 60,50 mp

30.04.2007

206.970,93

13384

Administrare D.A.P.P.P

116

0,1

teren

aferent apartament Str. Stejar nr. 37A, bl.A1, sc.A, et.8, ap.2,

S=26.74 mp

01.03.1971

4.545,82

88258

Administrat DAPPP-SASDL

117

1.6.1

apartament

Str. Stejar nr. 37A, bl.A1, sc.A, et.8, ap.2, Su= 71.20 mp

01.03.1971

66.524,75

10145

Administrat DAPPP-SASDL

118

0,1

teren

aferent apartament Al. Rozelor nr.9, bl.Z3, sc.A, et.3, ap.11,

S=16.11

01.02.1968

2.739,42

88271

Administrat DAPPP-SASDL

119

1.6.1

apartament

Al.Rozelor nr.9, bl.Z3, sc.A, et.3, ap.11, Su = 67.41 mp

01.02.1968

177.687,45

10013

Administrat DAPPP-SASDL

120

0,1

teren

aferent apartament sos. Pacurari, nr. 45-47, bl.546, sc.B, et.1, ap.3, S=11.82 mp

01.09.1984

1.931,85

89274

Administrat DAPPP-SASDL

121

1.6.1

apartament

sos. Pacurari nr. 45-47, bl.546, sc.B, et.1, ap.3,Su=62.50 mp

01.09.1984

97.181,83

14063

Administrat DAPPP-SASDL

122

0,1

teren

aferent apartament sos. Pacurari nr. 8, bl.558, tr.II, et.1, ap.1, S=23.13 mp

01.02.1986

3.779,82

89271

Administrat DAPPP-SASDL

123

1.6.1.

apartament

sos. Pacurari nr. 8, bl.558, tr.II, et.1, ap.1, Su=65.05 mp

01.02.1986

51.164,24

14058

Administrat DAPPP-SASDL

124

0,1

teren

aferent apartament sos.Pacurari nr.8, bl. 558, tr.II, et.1, ap.2, S=15.42 mp

01.02.1986

2.519,88

89272

Administrat DAPPP-SASDL

125

1.6.1.

apartament

sos.Pacurari nr.8, bl. 558, tr.II, et.1, ap.2, Su=50.43 mp

01.02.1986

34.109,47

14059

Administrat DAPPP-SASDL

126

0,1

teren

aferent apartament sos. Pacurari nr.8, bl. 558, tr.II, et.1, ap.3, S=23.13 mp

01.02.1986

3.779,82

89273

Administrat DAPPP-SASDL

127

1.6.1.

apartament

sos.Pacurari nr.8, bl. 558, tr.II, et.1, ap.3, Su=65.05 mp

01.02.1986

51.164,24

14060

Administrat DAPPP-SASDL

128

0,1

teren

aferent apartament Str. A. Panu nr.21, sc.A, et.5, ap.20, S= 7.22 mp

01.01.1984

1.227,16

88385

Administrat DAPPP-SASDL

129

1.6.1

apartament

Str. A. Panu nr.21, sc.A, et.5, ap.20, Su=58.72 mp

01.01.1984

497.162,13

14061

Administrat DAPPP-SASDL

130

0,1

teren

aferent apartament Str. A.Panu nr. 23, sc.A, et.4, ap.19, S=10.7 mp

01.03.1984

1.819,37

88386

Administrat DAPPP-SASDL

131

1.6.1.

apartament

Str. A.Panu nr. 23, sc.A, et.4, ap.19, Su=33.29 mp

01.03.1984

281.855,03

14062

Administrat DAPPP-SASDL

132

0.1.

teren

aferent apartament sos. Nicolina nr. 16, bl. 939, sc. A, et. 5, ap. 18, S= 22.12 mp

1987

3.614,90

89275

Administrat DAPPP-SASDL

133

1.6.1.

apartament

sos. Nicolina nr. 16, bl. 939, sc. A, et. 5, ap. 18, Su= 87.82 mp

1987

317.084,04

14064

Administrat DAPPP-SASDL

134

0.1.

teren

Cuza Voda nr. 2, suprafata totala 881.43 mp, din care suprafata construita 571.00 mp, curte 310.43 mp

01.12.1900

1.519.475,65

88745

Administrat DAPPP-SASDL

135

1.6.1

cladire

Cuza Voda nr. 2, suprafata utila 2423.20 mp, suprafata construita

desfasurata 2941.00 mp

01.12.1900

1.203.126,00

1087

Administrat DAPPP-SASDL

136

1.1.5.1

Platforme betonata

Str. Nicolau nr.11, bl A N L, 1720 mp

31.01.2008

126.630,88

13479

PV de receptie la terminarea lucrarilor 59674/2006

137

1.6.3.2.

Împrejmuire

Str.Nicolau nr. 11,bl. A.N.L, 164 ml

31.01.2008

61.905,72

13480

Administrare D.A.P.P.P.

138

1.6.1

Cladire

Str.Canta nr.60 B, Suprafață construită 419,87 mp

04.06.2008

6.590.755,16

13555

Administrare D.A.P.P.P.

139

0.1.

Teren

Str.Canta nr.60 B, Suprafață 437 mp

04.06.2008

903.243,14

88973

Administrare D.A.P.P.P.

140

0.1.

Teren

B. Chimiei nr. 59-71, aferent locuinte ANL suprafata totala 9200 mp

2004

1.210.067,27

82382

HCL.240/29.05.2009 Administrare D.A.P.P.P.

141

0.1.

Teren

B. Dacia nr. 40-42b suprafata totala 6211 mp

2004

832.459,16

82384

HCL.240/29.05.2009 Administrare

D.A.P.P.P.

142

0.1.

Teren

B.Alex.Cel Bun, nr.70, bl.250, suprafata 5400 mp

2005

629.242,23

82386

HCL.240/29.05.2009 Administrare D.A.P.P.P.

143

0.1.

Teren

Sos.Rediu Tatar nr.6A ,bl.482 E, suprafața 1882 mp

2004

3.046.356,48

82385

HCL.240/29.05.2009 Administrare

D.A.P.P.P.

144

2.3.6.3.2.

Ascensor

B.Alexandru cel Bun nr.52, bl B1-2, tr.2

2008

88.510,84

432

PV de receptie la terminarea

145

0.1.

Teren

Aferent Șos Nicolina nr.109-111, tr.3 și 4 S= 623 mp

01.07.2000

451.467,45

89053

lHuCcrLar3il3o1r /329010909/2008

146

0.1.

Teren

Aferent Șos.Nicolina nr.113-115, tr.5 și 6 S= 608 mp

01.07.2000

440.693,40

89054

HCL 331/2000

147

1.3.7.2

Alei, parcaje

FG șos.Nicolina nr.109-111,bl.1004, tr.3-4, suprafata 437 mp

29.02.2012

96.847,99

13977

PV 106818/2011

148

0.1.

Teren

Str.Ipsilante nr.7A, suprafata 17.50 mp

2009

18.006,90

89074

HCL 505/23.12.2009

149

1.3.7.2

Alei, parcaje

Șos. Nicolina nr.113-115 tr.5 și 6, suprafața 388 mp

2011

176.085,18

13722

PV de receptie la terminarea

lucrarilor 43888/2010

150

1.3.16

Scară acces

Șos.Nicolina nr.113, tr.5

2011

78.861,43

13723

PV de receptie la terminarea lucrarilor 43888/2010

151

1.3.16

Scară acces

Șos.Nicolina nr.115, tr.6

2011

78.861,43

13724

PV de receptie la terminarea

lucrarilor 43888/2010

152

0.1.

Amenajare teren

Șos.Nicolina nr.113-115, tr.5-6, 784 mp

2010

114.817,08

13725

PV de receptie la terminarea lucrarilor 43888/2010

153

1.8.12

Instalații termice

Șos.Nicolina nr.113-115, tr.5-6

2010

433.245,35

13726

PV de receptie la terminarea

lucrarilor 43888/2010

154

1.9.3

Conductă

alimentare cu gaz

FG str.Vasile Lupu nr.22

31.05.2010

4.604,00

13703

PV de receptie la terminarea lucrarilor 54712/2007

155

1.6.3.2

Împrejmuire

metalică

FG ANL str.Vasile Lupu nr.22

31.05.2010

10.822,85

13701

PV de receptie la terminarea

lucrarilor 54712/2007

156

0.1.

Teren

str. Brândușa nr. 11A, S- 44.00 mp

1940

7.243,16

89368

Administrare DAPPP - SASDL

157

0.1.

Teren

stradela Uzinei nr. 14, suprafata 165.04 mp

1970

23.007,12

88986

Administrare DAPPP - SASDL

158

0.1.

Teren

Str.Elena Doamna nr.39,. S- 19 mp

2009

36.670,23

89073

HCL 504/2009

159

0.1.

Teren

Str.Toma Cozma nr.25, S-27,7 mp

2009

41.214,73

89071

HCL 506/2009

160

0.1.

Teren

Str.Cișmeaua Păcurari nr.3, suprafata 459 mp

2.11.2007

78.237,91

88858

Contract de vanzare cumparare 7141/2007

161

0.1.

Teren

Al.Grigore Ghica Vodă nr.46, S-103 mp

05.07.2010

54.259,14

89184

HCL 231,232/05.07.2010

162

0.1.

Teren

Str.Sf.Andrei nr.9, S-20 mp

05.07.2010

26.326,92

89185

HCL 233/05.07.2010

163

0.1.

Teren

Str.Petru Poni nr.4, S-40 mp

28.07.2010

32.748,12

89186

HCL 284/28.07.2010

164

0.1.

Teren

Str.Golia nr.7, S-24,94 mp

27.01.2011

42.808,00

89188

HCL 20/27.01.2011

165

0.1.

Teren

Str.Macazului nr.15, bl.E S-36 mp

27.01.2011

38.527,20

89187

HCL 20/27.01.2011

166

0.1.

Clădire

Stradela Copou nr.33, S -128,47 mp

01.01.1984

91.160,32

14021

HCL 304/2011

167

0.1.

Teren

Stradela Copou nr.33, S-546,22 mp

01.01.1984

75.207,92

89268

HCL 304/2011

168

0.1.

Teren

Str. Petru Rareș nr.7, S-43 mp

09.01.2009

82.240,11

89189

HCL 334/17.09.2008

169

0.1.

Teren

Str. Petru Rareș nr.5, S-28,58 mp

09.01.2009

54.660,75

89190

HCL 334/17.09.2008

170

0.1.

Teren

Str. Petru Rareș nr.3, S-54,78 mp

09.01.2009

104.770,05

89191

HCL 334/17.09.2008

171

0.1.

Teren

Șos.Sarariei nr.5, S-28,55 mp

15.09.2011

3.426,04

89257

HCL 284/2011

172

1.6.1.

Structura partiala

Bloc 1004 tr. 3,4,5,6

30.12.2012

1.192.063,88

14145

PV 117779/20.12.2012

173

0.1.

Teren

Aleea Veronica Micle nr. 6A, S=51.70 mp

31.10.2012

7.318,70

89347

HCL 242/31.10.2012

174

0.1.

Teren

str. Spinti nr. 16, S= 853.47 mp

31.10.2012

647.702,40

89348

HCL 242/31.10.2012

175

0.1.

Teren

str. Petru Movila nr. 35, S= 137.16 mp

31.10.2012

151.711,05

89349

HCL 242/31.10.2012

176

0.1.

Teren

str. Petru Movila nr. 37, S= 256.59 mp

31.10.2012

283.817,90

89350

HCL 242/31.10.2012

177

0.1.

Teren

str. Sarariei nr. 143, S=179.01 mp

31.10.2012

140.040,18

89351

HCL 242/31.10.2012

178

0.1.

Teren

str. Venerei nr. 6, S= 353.97 mp

31.10.2012

446.598,95

89352

HCL 242/31.10.2012

179

0.1.

Teren

str. Dacia nr. 21, bl. 1, S-45 mp

31.10.2012

6.255,13

89336

HCL 242/31.10.2012

180

0.1.

Teren

str. Mr. Eremia Popescu nr. 16, suprafata 107 mp

28.03.2013

15.245,08

89392

HCL 18/2013, HCL 135/2013

181

0.1.

Teren

str. Mr. Eremia Popescu nr. 16A, suprafata 40 mp

28.03.2013

5.699,08

89395

HCL 18/2013

182

0.1.

Teren

str. Simion Barnutiu nr. 37, suprafata 1446.6 mp

27.09.2013

194.844,79

8030

HCL 235/27.09.2013

183

0.1.

Teren

str. Radu Mihai nr. 3, suprafata 595 mp, cvartal 30, parcela CC 1696, C1696/1, A1695

30.09.2014

290.454,00

8340

Administrare D.A.P.P.P., HCL

276/30.09.2014

184

0,1

Teren

str. Vasile Conta nr. 20, parcela CC 2164, tarla 59, suprafata 90

mp

31.12.2014

14.872,40

88691

Administrare SASDL

185

0.1.

Teren

stradela Alba nr. 2, suprafata 131 mp, sector cadastral 17, parcela CC 521-partial

31.12.2014

20.374,41

Administrare SASDL

186

0.1.

Teren

Sf. Andrei nr. 34, suprafata 191.6 mp

27.03.2014

198.114,40

8341

HCL 86/27.03.2014

187

0.1.

Teren

str. Sarariei nr. 63, suprafata 37 mp

26.06.2014

5.592,02

89784

HCL 193/26.06.2014

188

1.6.2.

Imobil

str. M. Kogalniceanu nr. 32, suprafata construita la sol 112.83 (compusa din C1= 55.67 mp, C2= 36.28 mp) si 2 magazii (C3 =8.71 mp si C4=12.17 mp)

01.04.2014

201.306,32

14854

Sentinta Civila nr. 10196/2007, Sentinta Civila nr. 14015/2010, PV nr. 26311/19.03.2014

189

0.1.

Teren

aferent imobilului situat in str. M. Kogalniceanu nr. 32, suprafata 112.83 mp

01.04.2014

17.714,31

89781

Sentinta Civila nr. 10196/2007, Sentinta Civila nr. 14015/2010, PV nr. 26311/19.03.2015

51.973.812,20

PRESEDINTE DE SEDINTA

Municipiul Iasi

Insusit de Consiliul Local Iasi

prin HCL _______/________2016

Primarul Municipiului Iasi


Directia Generala Tehnica si Investitii

Serviciul Energetic si de Utilitati Publice

ANEXA 2.1.

Inventarul bunurilor care apartin domeniului privat al Municipiului Iasi

Nr. crt.

Cod

clasificare

Clasă

mijl.fixe

Denumire bunuri

Anul dobandirii sau, dupa caz darii in folosinta

Valoare de inventar

Nr. inventar

Situatia

juridica

actuala

1.

1.9.2.2.

21200102

RETEA TERMOFICARE TATARASI 2 - 430ml

30.09.1969

143.335,39

1232202

Domeniul privat

2.

1.9.2.2.

21200102

CONDUCTA DE TERMOFICARE MICRO 1-3 TATARASI 580 ml

30.09.1977

106.701,20

1232203

Domeniul privat

3.

1.9.2.2.

21200102

RETEA TERMOFICARE ZONA TUDOR VLADIMIRESCU 860 ml

23.12.2015

320.193,00

11224280

Domeniul privat

4.

1.9.2.2.

21200102

CONDUCTA TERMOFICARE MAGISTRALA 2 PIATA BUCSINESCU 1562,5

ml 23.12.2015

620.388,34

11224082

Domeniul privat

5.

1.9.2.2.

21200102

MAGISTRALA 2 INTR TEATRU NATIONAL 320 ml

23.12.2015

157.591,96

11224083

Domeniul privat

6.

1.9.2.2.

21200102

RETEA TERMOFICARE MICRO BAHLUI 552 ml

23.12.2015

131.588,27

11224095

Domeniul privat

7.

1.9.2.2.

21200102

RACORD TERMOFICARE LA PT ZONA ANASTASIE PANU 308ml

23.12.2015

26.344,13

11224226

Domeniul privat

1.506.142,29

PRESEDINTE DE SEDINTA

Municipiul Iași

Insusit de Consiliul Local Iasi

prin HCL _______/______2016

Primarul Municipiului Iasi


Directia Tehnica si Investitii Serviciul Energetic si de Utilitati Publice

ANEXA 2.1.

Inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al Municipiului Iași

Nr.

crt.

Cod clasif.

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul

dobândirii sau, după caz dării în folosință

Valoarea de inventar

Număr de inventar

Situația juridică actuală

1

1.7.3.

Racord electric

FG, bl. ANL, str. V Lupu nr.

22

30.09.2007

77.605,02

13704

PV de receptie la terminarea lucrarilor nr. 54712/30.09.2007

2

3.1.2.

Sistem ornamental

Iluminat festiv

30.12.2013

4.712,00

61532

PV 115421/11.12.2013

3

3.1.2.

Sistem ornamental

Iluminat festiv

30.12.2013

4.712,00

61533

PV 115421/11.12.2013

4

3.1.2.

Sistem ornamental

Iluminat festiv

30.12.2013

4.712,00

61534

PV 115421/11.12.2013

5

3.1.2.

Sistem ornamental

Iluminat festiv

30.12.2013

4.712,00

61535

PV 115421/11.12.2013

6

3.1.2.

Sistem ornamental

Iluminat festiv

30.12.2013

4.712,00

61536

PV 115421/11.12.2013

7

3.1.2.

Sistem ornamental

Iluminat festiv

30.12.2013

4.712,00

61537

PV 115421/11.12.2013

8

3.1.2.

Sistem ornamental

Iluminat festiv

30.12.2013

4.712,00

61538

PV 115421/11.12.2013

9

3.1.2.

Sistem ornamental

Iluminat festiv

30.12.2013

4.712,00

61539

PV 115421/11.12.2013

10

3.1.2.

Sistem ornamental

Iluminat festiv

30.12.2013

4.712,00

61540

PV 115421/11.12.2013

11

3.1.2.

Sistem ornamental

Iluminat festiv

30.12.2013

4.712,00

61541

PV 115421/11.12.2013

12

3.1.2.

Sistem ornamental

Iluminat festiv

30.12.2013

4.712,00

61542

PV 115421/11.12.2013

13

3.1.2.

Sistem ornamental

Iluminat festiv

30.12.2013

4.712,00

61543

PV 115421/11.12.2013

14

3.1.2.

Sistem ornamental

Iluminat festiv

30.12.2013

4.712,00

61544

PV 115421/11.12.2013

15

3.1.2.

Sistem ornamental

Iluminat festiv

30.12.2013

4.712,00

61545

PV 115421/11.12.2013

16

3.1.2.

Sistem ornamental

Iluminat festiv

30.12.2013

4.712,00

61546

PV 115421/11.12.2013

17

3.1.2.

Sistem ornamental

Iluminat festiv

30.12.2013

4.712,00

61547

PV 115421/11.12.2013

18

3.1.2.

Sistem ornamental

Iluminat festiv

30.12.2013

4.712,00

61548

PV 115421/11.12.2013

19

3.1.2.

Sistem ornamental

Iluminat festiv

30.12.2013

4.712,00

61549

PV 115421/11.12.2013

20

3.1.2.

Sistem ornamental

Iluminat festiv

30.12.2013

4.712,00

61550

PV 115421/11.12.2013

21

3.1.2.

Sistem ornamental

Iluminat festiv

30.12.2013

4.712,00

61551

PV 115421/11.12.2013

22

3.1.2.

Sistem ornamental

Iluminat festiv

30.12.2013

4.712,00

61552

PV 115421/11.12.2013

23

3.1.2.

Sistem ornamental

Iluminat festiv

30.12.2013

4.712,00

61553

PV 115421/11.12.2013

24

3.1.2.

Sistem ornamental

Iluminat festiv

30.12.2013

4.712,00

61554

PV 115421/11.12.2013

25

3.1.2.

Sistem ornamental

Iluminat festiv

30.12.2013

4.712,00

61555

PV 115421/11.12.2013

26

3.1.2.

Sistem ornamental

Iluminat festiv

30.12.2013

4.712,00

61556

PV 115421/11.12.2013

27

3.1.2.

Sistem ornamental

Iluminat festiv

30.12.2013

4.712,00

61557

PV 115421/11.12.2013

28

3.1.2.

Sistem ornamental

Iluminat festiv

30.12.2013

4.712,00

61558

PV 115421/11.12.2013

29

3.1.2.

Sistem ornamental

Iluminat festiv

30.12.2013

4.712,00

61559

PV 115421/11.12.2013

30

3.1.2.

Sistem ornamental

Iluminat festiv

30.12.2013

4.712,00

61560

PV 115421/11.12.2013

31

3.1.2.

Sistem ornamental

Iluminat festiv

30.12.2013

4.712,00

61561

PV 115421/11.12.2013

32

3.1.2.

Sistem ornamental

Iluminat festiv

30.12.2013

4.712,00

61562

PV 115421/11.12.2013

33

3.1.2.

Sistem ornamental

Iluminat festiv

30.12.2013

4.712,00

61563

PV 115421/11.12.2013

34

3.1.2.

Sistem ornamental

Iluminat festiv

30.12.2013

4.712,00

61564

PV 115421/11.12.2013

35

3.1.2.

Sistem ornamental

Iluminat festiv

30.12.2013

4.712,00

61565

PV 115421/11.12.2013

36

3.1.2.

Sistem ornamental

Iluminat festiv

30.12.2013

4.712,00

61566

PV 115421/11.12.2013

37

3.1.2.

Set 25 figurine

sistem ornamental luminos

30.12.2013

74.830,90

61567

PV 116015/12.12.2013

38

3.1.2.

Set ornamental brad

sistem ornamental luminos

30.12.2013

91.007,19

61568

PV 116015/12.12.2013

39

3.1.2.

Plafon luminos

sistem ornamental luminos

30.12.2013

128.567,17

61569

PV 116015/12.12.2013

40

3.1.2.

Perdea luminoasa

sistem ornamental luminos

30.12.2013

36.575,54

61570

PV 116015/12.12.2013

41

3.1.2.

Tunel luminos

sistem ornamental luminos

31.12.2015

36.952,00

61680

PV 119576/17.12.2015

42

3.1.2.

Tunel luminos

sistem ornamental luminos

31.12.2015

36.952,00

61681

PV 119576/17.12.2015

43

3.1.2.

Porti luminoase tip 'Centrul istoric'

sistem ornamental luminos

31.12.2015

4.299,98

61704

PV 120912/21.12.2015

44

3.1.2.

Porti luminoase tip 'Centrul istoric'

sistem ornamental luminos

31.12.2015

4.299,99

61705

PV 120912/21.12.2015

45

3.1.2.

Set 4 traversari tip 'fir alb rece'

sistem ornamental luminos

31.12.2015

4.145,62

61706

PV 120912/21.12.2015

46

3.1.2.

Set 4 traversari tip 'fir alb rece'

sistem ornamental luminos

31.12.2015

4.145,62

61707

PV 120912/21.12.2015

47

3.1.2.

Set 4 traversari tip 'fir alb rece'

sistem ornamental luminos

31.12.2015

4.145,62

61708

PV 120912/21.12.2015

48

3.1.2.

Set 4 traversari tip 'fir alb rece'

sistem ornamental luminos

31.12.2015

4.145,62

61709

PV 120912/21.12.2015

49

3.1.2.

Set 4 traversari tip 'fir alb rece'

sistem ornamental luminos

31.12.2015

4.145,62

61710

PV 120912/21.12.2015

50

3.1.2.

Set 4 traversari tip 'fir alb rece'

sistem ornamental luminos

31.12.2015

4.145,62

61711

PV 120912/21.12.2015

51

3.1.2.

Set 4 traversari tip 'fir alb rece'

sistem ornamental luminos

31.12.2015

4.145,62

61712

PV 120912/21.12.2015

52

3.1.2.

Set 4 traversari tip 'fir alb rece'

sistem ornamental luminos

31.12.2015

4.145,62

61713

PV 120912/21.12.2015

53

3.1.2.

Set 4 traversari tip 'fir alb rece'

sistem ornamental luminos

31.12.2015

4.145,62

61714

PV 120912/21.12.2015

54

3.1.2.

Set 4 traversari tip 'fir alb rece'

sistem ornamental luminos

31.12.2015

4.145,62

61715

PV 120912/21.12.2015

55

3.1.2.

Set 4 traversari tip 'fir alb rece'

sistem ornamental luminos

31.12.2015

4.145,62

61716

PV 120912/21.12.2015

56

3.1.2.

Set 4 traversari tip 'fir alb rece'

sistem ornamental luminos

31.12.2015

4.145,62

61717

PV 120912/21.12.2015

57

3.1.2.

Set 4 traversari tip 'fir alb rece'

sistem ornamental luminos

31.12.2015

4.145,62

61718

PV 120912/21.12.2015

58

3.1.2.

Set 4 traversari tip 'fir alb rece'

sistem ornamental luminos

31.12.2015

4.145,62

61719

PV 120912/21.12.2015

59

3.1.2.

Set 4 traversari tip 'fir alb rece'

sistem ornamental luminos

31.12.2015

4.145,62

61720

PV 120912/21.12.2015

60

3.1.2.

Set 4 traversari tip 'fir alb rece'

sistem ornamental luminos

31.12.2015

4.145,58

61721

PV 120912/21.12.2015

722.339,67

PRESEDINTE DE SEDINTA

Municipiul Iași

Directia Tehnica si Investitii Biroul Administrare Mediu Urban

ANEXA 2.1.1.

Inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al Municipiului Iași

Nr.

crt.

Cod clasif.

Denumirea

bunului

Elemente de identificare

Anul

dobândirii sau, după caz dării în folosință

Valoarea de inventar

Număr de inventar

Situația juridică actuală

1

0.1.

Teren

Amenajare teren spațiu verde, str. Nicolau nr.11 - ANL, suprafața

791,50 mp

2008

38.473,75

13481

PV re receptie la terminarea lucrării nr. 59674/10.08.2008

2

0.1.

Teren

in jurul Teatrului Național, Vasile Alecsandri, suprafata 4553 mp

31.01.2012

336.350,54

89261

HCL 35/2012

3

0.1.

Teren

str. Agatha Barsescu, in fata

Teatrului National, suprafata 480 mp

31.01.2012

35.459,56

89262

HCL 35/2012

4

0.1.

Teren

esplanada (parcul) Teatrului

National, suprafata 964.00 mp

31.01.2012

71.214,99

89263

HCL 35/2012, HCL 19/2013

481.498,84

PRESEDINTE DE SEDINTA

Municipiul Iași

Directia Tehnica si Investitii

Biroul Versanti Monumente

J

ANEXA 2.1.2.

Inventarul bunurilor care apartin domeniului privat al Municipiului Iași

Nr.

crt.

Cod clasif.

Denumirea

bunului

Elemente de identificare

Anul

dobândirii sau, după caz dării în folosintă

Valoarea de inventar

Număr de inventar

Situatia juridică actuală

1

0.1.

Teren

Aferent Pasaj Octav Băncilă,

suprafața 133 mp

31.05.2010

101.767,97

89066

Biroul Versanți Monumente

2

0.1.

Teren

zona Pasaj pietonal Piata Unirii, suprafata 1209.56 mp (CAT 1748)

23.01.2012

2.743.094,40

89264

Biroul Versanți Monumente HCL 1/2012

2.844.862,37

PRESEDINTE DE SEDINTA

Municipiul Iași

Directia Tehnica si Investitii

Biroul Strazi Municipale

ANEXA 2.1.3.

Inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al Municipiului Iași

Nr.

crt.

Cod clasif.

Denumirea

bunului

Elemente de identificare

Anul

dobândirii sau, după caz dării în folosință

Valoarea de inventar

Număr de inventar

Situația juridică actuală

1

1.6.6.

Panou alee acces “Teiul lui Eminescu”

Gradina Copou

30.04.2010

83.319,87

13696

PV de receptie la terminarea lucrarilor nr. 117801/21.12.2009

2

1.3.7.3.

Sistematizare (alei, parcaje)

Aferenta bl. ANL, str. Vasile Lupu nr. 22, suprafata 1107 mp

31.05.2010

188.049,42

13702

PV de receptie la terminarea lucrarilor nr. 54712/30.09.2007

3

0.1.

Teren

Fundac (pasaj) Mitocul Maicilor, suprafata 244 mp (DS 57)

23.01.2012

43.113,51

89265

HCL 1/2012

314.482,80

PRESEDINTE DE SEDINTA

ANEXA 2.1.4.

Inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al Municipiului Iași

Nr.

crt.

Cod

clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz dării în folosință

Valoare de inventar

Nr. inventar

Situația juridică actuală

1

2.3.2.1.2

Microbuz Ford Tranzit

16+1 locuri serie motor EG49436

2015

112.250,55

475

Pv de predare-preluare nr. 46510/05.06.2015

2

2.3.2.1.2

Microbuz Ford Tranzit

16+1 locuri serie motor EG51609

2015

112.250,55

476

Pv de predare-preluare nr. 46510/05.06.2015

224.501,10

PRESEDINTE DE SEDINTA

Municipiul Iași

Direcția Tehnica si Investiții

J

Biroul Protectie Civila, Sanatate si Securitate in Munca

ANEXA 2.2.

Inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al Municipiului Iași

Nr.

crt.

Cod clasif.

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul

dobândirii sau, după caz dării în folosință

Valoarea de inventar

Număr de inventar

Situația juridică actuală

1

3.2.2

Centrala telefonica/dispecerat

Dispecerat unica Primaria Iasi/CET Iasi SA

31.12.2006

15732,27

60657

Proprietatea Municipiului Iasi, F. F. 2543612/04.12.2006, emisa de SC MARCO TRADING SRL

2

3,4

Rampa luminoasa S112

Auto interventie

31.10.2007

1.857,59

60683

Proprietatea Municipiului Iasi, F. F. 0000195/28.09.2007, emisa de

BARBY ROUTE SRL BRASOV

3

2.1.22.6.2

Statie radio portabila Motorola GP340

Birou Protectie Civila / Primaria Municipiului Iasi

30.11.2006

1.512,25

2562

Proprietatea Municipiului Iasi, F.F. 4173278/24.11.2006, emisa de SC MOBILIS SRL

4

2.1.22.6.2

Statie radio portabila Motorola GP340

Birou Protectie Civila / Primaria Municipiului Iasi

30.11.2006

1.512,25

2563

Proprietatea Municipiului Iasi, F.F. 4173278/24.11.2006, emisa de SC MOBILIS SRL

5

2.1.22.6.2

Statie radio portabila Motorola GP340

Birou Protectie Civila / Primaria Municipiului Iasi

30.11.2006

1.512,25

2564

Proprietatea Municipiului Iasi, F.F. 4173278/24.11.2006, emisa de SC

6

2.1.22.6.2

Statie radio portabila Motorola GP340

Birou Protectie Civila / Primaria Municipiului Iasi

30.11.2006

1.512,25

2565

PMrOopBrIiLeItSateSaRLMunicipiului Iasi, F.F.

4173278/24.11.2006, emisa de SC MOBILIS SRL

7

2.1.22.6.2

Statie radio portabila Motorola GP340

Birou Protectie Civila / Primaria Municipiului Iasi

30.11.2006

1.512,25

2566

Proprietatea Municipiului Iasi, F.F.

4173278/24.11.2006, emisa de SC MOBILIS SRL

8

2.1.22.6.2

Statie radio fixa Motorola CM140

Dispecerat unica Primaria Iasi/CET Iasi SA

30.11.2006

2.477,36

2568

PMrOopBrIiLeItSateSaRLMunicipiului Iasi, F.F.

4173278/24.11.2006, emisa de SC MOBILIS SRL

9

2.1.16.1.2.3

Grup electrogen (generator curent AGT 4501HSB)

Birou Protectie Civila / Primaria Municipiului Iasi

31.05.2007

3.400,00

2571

Proprietatea Municipiului Iasi,F.F. 0103847/16.04.2007, emisa de SC EUROTECH SRL<