Hotărârea nr. 82/2016

HOTĂRÂRE privind inchirierea prin licitatie publica a unor suprafete de teren in vederea amplasarii unor module pentru comercializarea diverselor produse alimentare in incinta Strandului Municipal

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind inchirierea prin licitatie publica a unor suprafete de teren in vederea amplasarii unor module pentru comercializarea diverselor produse alimentare in incinta Strandului Municipal

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

31.03.2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Nota de fundamentare nr.13994/09.02.2016, întocmită de către Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Având în vedere adresa nr. 10824.02.2016 trimisa de un numar de 6 societati comerciale interesate de desfasurarea de activitati sezoniere in incinta Strandului municipal;

Având în vedere prevederile Legii nr 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aproba inchirierea prin licitatie publica a unor suprafete de teren din incinta Strandului Municipal, in vederea amplasarii unor module pentru comercializarea diverselor produse alimentare. Suprafetele de teren vor avea dimensiunile de 11 mp ( 4 x 2,75 mp), 15 mp ( 4 x 3,75 mp), 30 mp (7,5 x 4 mp), si 45 mp ( 8 x 5,6 mp) si sunt dispuse conform Anexei 1, ce face parte integranta din prezenta hotarare. Elementele constructive ale modulelor ( materiale, culori, structura,

accese, deschidere tejghea, sistem de inchidere etc) sunt cuprinse in Anexele

(planșele) 2 - 4, ce fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. Modulele vor fi executate de castigatorii licitatiei publice, pe cheltuiala lor. Contractele de inchiriere se incheie pentru o perioada initiala de 5 ani, ce poate fi prelungita prin acordul partilor. Titularii contractelor de inchiriere au obligatia de a-si contoriza separat utilitatile, de a achita chiria anticipat, pentru fiecare luna, dar si utilitatile consumate, pe baza notificarilor emise de DAPPP. Chiria se va achita doar pentru perioada de functionare a Strandului Municipal. Titularii contractelor de inchiriere au obligatia de a efectua curatenia in zona pe care o gestioneaza. La expirarea duratei de inchiriere sau in cazul incetarii contractelor din culpa chiriasilor, terenurile se vor elibera pe cheltuiala acestora. In cazul instrainarii unui modul, contractul de inchiriere nu se transmite catre noul proprietar; in acest caz se va organiza licitatie publica pentru inchirierea respectivului lot de teren.

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 4 : Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat; Direcția Generala Economică și Finanțe Publice Locale.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Constantin Axinia


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 82 din 31 martie 2016

Total consilieri locali

26

Prezenți

23

Pentru

23

Împotrivă

0

Abțineri

0

2 / 2 la H.C.L. nr. 82 din 31 martie 2016