Hotărârea nr. 78/2016

HOTĂRÂRE privind prelungirea duratei contractului de comodat nr. 10471/22.05.2008 încheiat între Municipiul Iaşi şi Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România-Cultul Mozaic în interesul Comunităţii Evreilor Iaşi

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind prelungirea duratei contractului de comodat nr. 10471/22.05.2008 încheiat

între Municipiul Iași și Federația Comunităților Evreiești din România-Cultul Mozaic, în interesul Comunității Evreilor Iași

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

31.03.2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr.28859/17.03.2016 întocmită de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Având în vedere solicitarea nr. 24213/07.03.2016 formulată de Federația Comunităților Evreiești din România-Cultul Mozaic;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 147/31.03.2008 cu modificările și completările ulterioare, precum și contractul de comodat nr. 10471/27.05.2008 încheiat între Municipiul Iași și Federația Comunităților Evreiești din România-Cultul Mozaic, în interesul Comunității Evreilor Iași ;

Având în vedere prevederile art.124 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă prelungirea duratei contractului de comodat nr. 10471/22.05.2008 încheiat între Municipiul Iași și Federația Comunităților Evreiești din România-Cultul Mozaic , în interesul Comunității Evreilor Iași, pentru o perioadă de 5 (cinci) ani.

Art. 2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat; Federației Comunității Evreilor din România-Cultul Mozaic și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 3 : Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Constantin Axinia


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 78 din 31 martie 2016

Total consilieri

locali

26

Prezenti

f

23

Pentru

23

Împotrivă

0

Abțineri

f

0

2 / 2 la H.C.L. nr. 78 din 31 martie 2016