Hotărârea nr. 77/2016

HOTĂRÂRE privind prelungirea duratei contractului de comodat nr. 67783/26.07.2010 încheiat între Municipiul Iaşi şi Uniunea Veteranilor de Război şi a Urmaşelor Veteranilor- Filiala Judeţeană Iaşi

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind prelungirea duratei contractului de comodat nr. 67783/26.07.2010 încheiat

între Municipiul Iași și Uniunea Veteranilor de Război și a Urmașelor Veteranilor-Filiala Județeană Iași

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

31.03.2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere propunerea formulată si aprobată în unanimitate în plenul ședintei privind prelungirea duratei contractului de comodat nr. 67783/26.07.2010 încheiat între Municipiul Iași și Uniunea Veteranilor, pentru o perioadă de 3 (trei) ani, consemnată și în procesul verbal al ședintei;

Având în vedere nota de fundamentare nr.24960/08.03.2016 întocmită de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Având în vedere solicitarea nr. 11756/03.02.2016 formulată de Uniunea Veteranilor de Război și Urmașelor Veteranilor -Filiala Județeană Iași ;

Având în vedere prevederile art. 124 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 132/04.05.2010 cu modificările și completările ulterioare, precum și contractul de comodat nr. 67783/26.07.2010 încheiat între Municipiul Iași și Uniunea Veteranilor de Război și Urmașelor Veteranilor - Filiala Județeană Iași ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă prelungirea duratei contractului de comodat nr. 67783/26.07.2010 încheiat între Municipiul Iași și Uniunea Veteranilor de Război și Urmașelor Veteranilor -Filiala Județeană Iași pentru spațiul cu altă destinație decât locuință situat în municipiul Iași, str. Elena Doamna nr. 37, corp A, parter, județul Iași, cu un nou termen de 3 (trei) ani.

Art. 2. Contractul de comodat nr. 67783/26.07.2010 se va modifica prin act adițional ce va fi emis de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, termenul prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre urmând a se derula în perioada 01.06.2016-31.05.2017.

Art. 3. Se împuternicește Primarul Municipiului Iași să semneze actul adițional la contractul de comodat ce se va încheia în baza prezentei hotărâri.

Art. 4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Uniunii Veteranilor de Război și Urmașelor Veteranilor - Filiala Județeană Iași și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 5 : Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Constantin Axinia


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 77 din 31 martie 2016

Total consilieri

locali

26

Prezenți

23

Pentru

23

Împotrivă

0

Abțineri

0

2 / 2 la H.C.L. nr. 77 din 31 martie 2016