Hotărârea nr. 76/2016

HOTĂRÂRE privind atribuirea unor spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă către asociaţii şi fundaţii

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind atribuirea unor spații cu altă destinație decât aceea de locuință către asociații și fundații

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

31.03.2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr.29610/18.03.2016 întocmită de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Având în vedere procesul verbal nr. 27906/15.03.2016 al Comisiei pentru atribuire spații către asociații, fundații și partide politice încheiat în urma analizei solicitărilor formulate de persoanele din această categorie;

Având în vedere solicitările formulate de asociații și fundații în conformitate cu prevederile art. 49 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 privind asociațiile și fundațiile;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se ia act de încetarea contractului de închiriere nr.4453/16.01.2013 încheiat între Municipiul Iași și Asociația Patronală a Turismului Ieșean pentru spațiul situat în Piața Unirii nr. 12, parter, cu suprafața de 11,89 mp.

Art. 2. Se aprobă ca spațiul cu suprafața de 11,89 mp situat în Piața Unirii 12, parter să fie utilizat de către Biroul Proiecte de Dezvoltare Turistică, structură de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Iași, astfel fiind modificată și completată Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 95/10.04.2006.

Art. 3. Se aprobă atribuirea în folosință temporară către Asociația Foștilor Deținuți Politici -Filiala Iași a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință situat în Iași, str. Elena Doamna nr. 37, corp A, parter, cu suprafața de 33,52 mp. Contractul de folosință se va derula începând cu data semnării și înregistrării acestuia și până la data de 31.12.2016, cu posibilitatea de prelungire cu acordul părților.

Art. 4. Se aprobă modificarea contractului nr. 1440/09.01.2013 încheiat între Municipiul Iași și Fundația Culturală Poezia pentru spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință situat în Iași, str. I.C.Brătianu nr. 22, etaj 1, în sensul includerii suprafeței de 25,28 mp situată la aceeași adresă.

Art. 5. Se aprobă atribuirea în folosință temporară către Asociația Pro Ruralis a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință situat în Iași, str. 14 Decembrie 1989 nr. 2B, etaj 1, compus din două încăperi cu suprafața totală de 52,91mp. Contractul de folosință se va derula începând cu data semnării și înregistrării acestuia și până la data de 31.12.2016, cu posibilitatea de prelungire cu acordul părților.

Art. 6. Se aprobă prelungirea termenului contractului nr. 26599/20.03.2013 încheiat între Municipiul Iași și Asociația Revista Convorbiri Literare Iași pentru spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință situat în Iași, str. Cuza Vodă nr. 13, pentru o perioadă de 5 ani (60 de luni).

Art. 7. Se aprobă atribuirea în folosință temporară către Asociația Culturală Dionysos a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință situat în Iași, Șos. Păcurari nr. 92, bloc 481, tr.3, parter, cu suprafața de 10,64 mp. Contractul de folosință se va derula începând cu data semnării și înregistrării acestuia și până la data de 31.12.2016, cu posibilitatea de prelungire cu acordul părților.

Art. 8. Se aprobă atribuirea în folosință temporară către Asociația Națională a Surzilor din România-Filiala Iași a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință situat în Iași, str. Tătărași nr. 64A, etaj 1, cu suprafața de 48,46 mp. Contractul de folosință se va derula începând cu data semnării și înregistrării acestuia și până la data de 31.12.2016, cu posibilitatea de prelungire cu acordul părților.

Art. 9. Se împuternicește Primarul Municipiului Iași să semneze contractele ce se vor încheia în baza prezentei hotărâri.

Art. 10. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 11 : Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Constantin Axinia


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 76 din 31 martie 2016

Total consilieri

locali

26

Prezenti

f

23

Pentru

23

Împotrivă

0

Abțineri

f

0

3 / 3 la H.C.L. nr. 76 din 31 martie 2016