Hotărârea nr. 75/2016

HOTĂRÂRE privind aprobarea solicitărilor locative propuse de Comisia socială constituită în condiţiile Legii 114/1996 consemnate in procesul verbal de şedinţa nr.nr.29841/2016

Municipiul Iași

Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea solicitărilor locative propuse de

Comisia socială constituită în condițiile Legii 114/1996, consemnate in procesul verbal de ședința nr.nr.29841/2016

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31 martie

2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași ;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Muncă și Protecție Socială a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 29842/21.03.2016 întocmită de

D.A.P.P.P.;

Având în vedere Prevederile Legii Locuinței nr.114/1996 republicata, cu modificările si completările ulterioare și a Normelor metodologice de punere în aplicare a acesteia;

Având în vedere Prevederile Legii nr. 278/17.07.2009 privind Codul civil, republicata;

Având în vedere Prevederile Legii 241/16.05.2001 prin care se aprobă O.U.G.

40/08.04.1999, privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinație de locuință, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Prevederile O.U.G. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari;

Având în vedere Prevederile O.U.G.151/19.12.2007, privind derogarea de la art. 43 din Legea Locuinței 114/1996 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere Propunerile Comisiei sociale constituite în condițiile Legii 114/1996, cuprinse în procesele verbale de sedinta nr. 97443/2015 si 118132/2015

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă propunerile Comisiei sociale constituită în condițiile Legii 114/1996, consemnate în procesul verbal de ședința nr. 29841/2016, privind:

-    Atribuirile de locuințe;

-    Diverse solicitări locative (preluări/prelungiri/întocmiri/reînnoiri contracte de închiriere, includeri/excluderi din contracte de închiriere, schimburi de locuințe, extinderi de locuințe etc), cuprinse în Anexa nr.1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași Direcției de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, beneficiarilor cuprinsi in prezenta hotărâre și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.3. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Constantin Axinia


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu


Total

Consilieri

Locali

26

Prezenți

23

Pentru

23

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 75 din 31 martie 2016

ANEXA nr. 1

la Hotărârea Consiliului Local nr. 75 din 31 martie 2016 privind aprobarea solicitărilor locative propuse de Comisia socială constituită în

condițiile Legii 114/1996, consemnate in procesul verbal de ședința nr. 29841

Se revoca atribuirea spatiului din str. Vasile Alecsandri nr. 4,sc.B et.2, ap.6 catre Nechita Daniela

Se aproba atribuirea spatiului din str. Vasile Alecsandri nr. 4,sc.B et.2, ap.6

catre Ignatenco Maria, ce detine dosar pentru obtinerea unei locuinte in baza OUG 74/2007 - locuinte retrocedate

Se aproba atribuirea spatiului din str. Stejar, nr. 55, bl. G1, sc. C, et. 4, ap. 3 catre fam. Cutitaru Marius si Elena Ioana Roxana, ce ocupa poz. 3 in lista de prioritate privind atribuirea locuintelor convenabile in anul 2016

Se aproba atribuirea la schimb a spatiului din str. V. Lupu nr.108A, bl. G6, et.7, ap.4 catre fam. Clivinschi Maria, chiriasa in locuinta din str.Tabacului nr.7, et.4, ap.42.

Se aproba atribuirea la schimb a locuintei din str.Tabacului nr.7, et.4, ap.42, catre fam. Moruz Ana, chiriasa in Cuza voda nr. 60, imobil ce trebuie consolidat

Se revoca atribuirea locuintei din Str.Bularga 14A, ap.3, parter catre dl. Mocanu Cezar

Se aproba solicitarea dnei Bejan Felicia Adriana de atribuire cu prioritate a unei

locuinte in conformitate cu prevederile O.U.G.151/19.12.2007, privind derogarea

de la art. 43 din Legea Locuinței 114/1996 republicata, cu modificările si completarile ulterioare; se aproba atribuirea locuintei din Str.Bularga 14A, ap.3, parter

•    Se revoca atribuirea locuintei din Str.Bularga 14A, ap.20, et1 catre fam. Cutitaru Maria

•    Se aproba atribuirea locuintei din Str.Bularga 14A, ap.20, et.1 catre fam. Enache Viorica, in conformitate cu O.U.G.151/19.12.2007 si PV 118132/2015 ;

•    Se revoca atribuirea locuintei din Str.Bularga 14A, ap.40, et.3 catre fam.Aioanei Gelu

•    Se aproba atribuirea locuintei din Str.Bularga 14A, ap.40, et3 catre fam. David Valeria, conform OUG 74/2007 - locuinte retrocedate

•    Se revoca atribuirea locuintei din Str.Bularga 14A, ap.50, et3 catre fam. Pegescu Rudi Adrian ;

•    Se aproba atribuirea locuintei din Str.Bularga 14A, ap.50, et.3 catre fam. Sripcariu Costea Marian si Panseluta ce ocupa poz. 22 in lista de prioritate privind atribuirea locuintelor sociale in anul 2016;

•    Se aproba atribuirea locuintei din Str.Bularga 14A, ap.17, et.1 catre fam. Bujor Elena ce ocupa poz. 6 in lista de prioritate privind atribuirea locuintelor sociale in anul 2016;

•    Se aproba atribuirea ap. 16 din Canta 60B catre fam.Badale Nicoleta, ce ocupa poz.20 in lista de prioritate privind atribuirea locuintelor sociale in anul 2016

Se aproba solicitarea dnei Colac Nicoleta Loredana de atribuire cu prioritate a

unei locuinte in conformitate cu prevederile O.U.G.151/19.12.2007, privind

derogarea de la art. 43 din Legea Locuinței 114/1996 republicata, cu modificările si completarile ulterioare; se atribuie ap. 60 din Canta 60B

•    Se revoca atribuirea locuintei din str. Canta 60B ap. 66 catre fam. Enache Viorica

•    Se atribuie ap. 66 din str. Canta 60B catre dna Hogasi Natalia in conformitate cu O.U.G.151/19.12.2007 si PV 118132/2015 ;

•    Se revoca atribuirea ap. 68 din str. Canta 60B catre fam. Ioaniche Ionut

•    Se aproba atribuirea ap. 68 din Canta 60B catre Banca Aritina, ce ocupa poz.41 in lista de prioritate privind atribuirea locuintelor sociale in anul 2016

•    Se aproba revocarea atribuirii ap. 71 din Canta 60B catre fam Costea (Scripcariu) Marian

•    Se aproba atribuirea ap. 71 din Canta 60B catre Cuba Iulian, poz.42 in in lista de prioritate privind atribuirea locuintelor sociale in anul 2016

•    Se aproba revocarea atribuirii ap. 82 din Canta 60B catre fam.Onofras Catalin Gheorghita

•    Se aproba atribuirea ap. 82 din Canta 60B catre fam.Mocanu Liliana, ce ocupa poz.50 in lista de prioritate privind atribuirea locuintelor sociale in anul 2016

•    Se revoca atribuirea locuinței din Tomești, bl.39, sc.C, parter, ap.2 catre fam. Moruz Dumitru

•    Se aproba atribuirea locuintei din Tomești, bl.39, sc.C, parter, ap.2 catre fam. Ovaciuc Nicoleta Irina, ce ocupa poz.13 in lista de prioritate privind atribuirea locuintelor sociale in anul 2016

•    Se revoca atribuirea locuintei din Tomești, bl.39, sc.C, parter, ap.3 catre fam. Dulce Dorel

•    Se aproba atribuirea locuintei din Tomești, bl.39, sc.C, parter, ap.3 catre fam. Carciuc Cristian Pavel si Genoveva Petronela, ce ocupa poz 21 in lista de prioritate privind atribuirea locuintelor sociale in anul 2016

•    Se aproba continuarea relatiilor contractuale cu fam Corbu Ioan si Maria, pentru locuinta de necesitate din b-dul Chimiei, nr. 101, bl. 10, sc. B, et. P, ap.

1 pentru o perioada de 1 an

•    Se aproba continuarea relatiilor contractuale cu dna Costica Ioana pentru locuinta situata in str. Sf Teodor nr. 32

•    Se aproba preluarea, in calitate de titular, a contractului de inchiriere pentru locuinta din str. Cuza Voda nr. 68 de catre dna Florescu Elena

•    Se aproba preluarea, in calitate de titular, a contractului de inchiriere pentru locuinta din str. Cuza Voda nr. 60 de catre dna Moruz Ana

•    Se aproba preluarea, in calitate de titular, a contractului de inchiriere pentru locuinta din str. Lascar Catargi nr.34 de catre dna Haraga Liliana; se ia act de renuntarea la dreptul locativ a dnei Haraga Evdochia

•    Se aproba preluarea, in calitate de titular, a contractului de inchiriere pentru locuinta din str. I.C.Bratianu nr. 16 de catre dna Dinca Georgeta

•    Se aproba continuarea relatiilor contractuale cu fam. Curelariu Adrian, pentru locuinta de necesitate din Iași str. Romană, nr. 37A, bloc M1, et. 4, ap. 3, pentru o perioada de 1 an

Se aproba solicitarea dnei Chiriac Ana de includere in contractul de inchiriere

pentru locuinta de necesitate din str. Canta 60B, ap.27 a numitilor Machedon

Adrian, Machedon Andrei și Machedon Ana-Maria.

•    Se aproba solicitarea dnei Hritcu Iuliana, de includere in contractul de inchiriere pentru locuinta din str. Canta 60B, ap.56, a numitilor Sandu Elena, Sandu Bogdan-Constantin și Sandu Miruna-Ioana

•    Se aproba solicitarea dnei Hurdui Corina, de includere in contractul de inchiriere pentru locuinta din str. Canta 60B, ap.55, a numitei Hurdui Paraschiva

•    Se aproba solicitarea dnei Potur Elena, de includere in contractul de inchiriere pentru locuinta din b-dul Chimiei, nr. 89, bl. 14, P, ap. 2, a numitei Potur Mirela

•    Se aproba continuarea relatiilor contractuale cu dl Avasilcăi Viorel, pentru locuinta din str.Canta nr.60B, et.3, ap.58

•    Se aproba solicitarea dnei Aliman Adela, de includere in contractul de inchiriere pentru locuinta din Elena Doamna 43, a numitei Durai Ana Maria

•    Se aproba solicitarea domnului Cohal Alexandru, de includere in contractul de inchiriere pentru locuinta din șos. Rediu Tătar, nr. 8A, bl. 482 D, tr. 2, et. 7, ap. 38 a numitului Cohal Enea Alexandru și a numitei Mino Jonida.

•    Se aproba prelungirea relațiilor contractuale pentru locuința din Str. Bălți nr.7 cu familia Lupu Ciprian, pentru o perioadă de 1an

•    Se aproba schimbul de locuinte dintre fam. Raileanu Laura si fam. Lenca Traian si Anca. Fam. Raileanu va prelua locuinta din b-dul. Chimiei, nr. 103, bl. 11 P, ap. 3 iar fam Lenca Traian si Ana, locuinta din șos. Rediu Tătar nr. 8A, bl. 482 D, sc. B, p

•    Se aproba scoaterea din circuitul locativ a spațiului din Păcurari nr.29.

•    Se aproba schimbarea destinatiei spațiului din Str.Mr. Eremia Popescu nr.28, in locuinta; spatiul, alcătuit din două camere în suprafață utilă de 27,13mp., magazie de 5,16mp., se atribuie la schimb catre familia Barcău Mariana, chiriasa in Canta 60B;

•    Se aproba solicitarea dnei Asavei Viorica de atribuire cu prioritate a unei locuinte in conformitate cu prevederile O.U.G.151/19.12.2007, privind derogarea de la art. 43 din Legea Locuinței 114/1996 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

•    Se aproba solicitarea dlui Nicai Gheorghe de atribuire cu prioritate a unei locuinte in conformitate cu prevederile O.U.G.151/19.12.2007, privind derogarea de la art. 43 din Legea Locuinței 114/1996 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; se atribuie pentru o perioada de 1 an spatiul din str. Pacurari 86, compus de 1 camera de 16 mp si vestibul de 5,5 mp, spatiu ce se reintroduce in circuitul locativ.

•    Se aproba solicitarea solicitarea dnei Wadih Violeta de atribuire cu prioritate a unei locuinte in conformitate cu prevederile O.U.G.151/19.12.2007, privind derogarea de la art. 43 din Legea Locuinței 114/1996 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

După aprobarea repartițiilor, dosarele de locuințe ale solicitanților din listele de prioritate stabilite pentru repartizarea locuințelor convenabile/sociale, care au beneficiat de atribuirea unei locuințe, vor fi scoase din evidența care cuprinde persoanele sau familiile care solicită municipalității atribuirea unei locuințe convenabile/sociale în baza Legii114/1996, republicată cu modificările și completările ulterioare. Beneficiarii repartitiilor de locuințe sociale, vor face dovada că îndeplinesc în continuare condițiile de acces la locuință prevăzute de Legea 114/1996 cu modificările și completările ulterioare, prezentând:

•    declarații de venit (soț/soție, alți membri majori ai familiei), legalizate la notariat, din care să rezulte veniturile nete realizate în ultimele 12 luni; declarația de venituri va fi însoțită de adeverințe cu veniturile nete declarate, realizate în ultimele 12 luni de soț/soție și alți membri majori ai familiei; Potrivit Legii 114/1996, beneficiază de repartizarea locuințelor sociale familiile sau persoanele cu un venit mediu net lunar pe persoană, realizat în ultimele 12 luni, sub nivelul câștigului salarial mediu net lunar pe economie.

•    declarații notariale pe propria răspundere,(soț/soție), precum că nu au deținut și nu dețin o locuință în proprietate, nu au beneficiat de sprijinul statului în credite și execuție pentru realizarea unei locuințe și/sau nu dețin cu contract de închiriere, în calitate de titular, o locuință socială sau din fondul locativ de stat atribuită în conditiile Legii 114/1996.

Beneficiarii repartitiilor de locuințe convenabile vor face dovada că îndeplinesc în continuare condițiile de acces la locuință prevăzute de Legea 114/1996 cu modificările și completările ulterioare, prezentând:

•    declarații notariale pe propria răspundere,(soț/soție), precum că nu au deținut și nu dețin o locuință în proprietate, nu au beneficiat de sprijinul statului în credite și execuție pentru realizarea unei locuințe și/sau nu dețin cu contract de închiriere, în calitate de titular, o locuință convenabilă, atribuită în condițiile Legii 114/1996.

Beneficiarii repartițiilor mentionate trebuie sa se prezinte la sediul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, în scopul întocmirii contractului de închiriere, în termen de 45 de zile de la comunicarea hotărârii de consiliu local. În caz contrar locuințele repartizate vor redeveni vacante și vor fi înaintate Comisiei constituite în condițiile Legii 114/1996 pentru a fi propuse spre reatribuire. Procedura repartizării unei alte locuințe va fi reluată la cererea expresă formulată în scris de către cei ale căror atribuiri vor fi revocate motivat de nerespectarea termenului de 45 de zile anterior menționat.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Constantin Axinia

7 / 7 la H.C.L. nr. 75 din 31 martie 2016