Hotărârea nr. 74/2016

HOTĂRÂRE privind modificarea si completarea Contractului nr. 78115/01.09.2010 de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciilor publice incheiat cu SC Servicii Publice SA

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE privind modificarea si completarea Contractului nr. 78115/01.09.2010, de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciilor publice incheiat cu SC Servicii Publice SA

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

31 martie 2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași,

Având în vedere nota de fundamentare nr. 29900/21.03.2016, întocmită de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Având în vedere adresea nr. 14499/10.02.2016 a SC Servicii Publice Iasi SA; Având în vedere Contractul nr. 78115/01.09.2010 de delegare a gestiunii prin

concesiune a serviciilor publice incheiat cu SC Servicii Publice SA;

Având în vedere Procesele verbale de receptie la terminarea lucrarilor nr.

117732/20.12.2012, 11739/20.12.2012, 117744/20.12.2012, 117717/20.12.2012, 110276/12.12.2014.

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 307/2010 privind aprobarea delegarii gestiunii serviciilor publice catre SC Servicii Publice Iasi SA;

Având în vedere Legea 51/2006 Legea serviciilor comunitare de utilități publice, republicata;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.10/2015 privind însușirea inventarului domeniului public al Municipiului Iași;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. Legea 215/2001 a administrației publice locale, republicată;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă modificarea si completarea Contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică nr. 78115/01.09.2010, incheiat intre Municipiul Iași și SC Servicii Publice Iasi SA, astfel:

I.    contractului de delegare - se completează cu urmatoarele mijloace fixe:

-    cladire ‘' Capela mortuara si magazie - deserveste Cimitirul Eternitatea”, aflata la interesectia str. Ciric cu str. Deliu, suprafata 186 mp, valoarea de inventar 2185.38 lei, numar de inventar 1538SP;

-    alei, aflate in incinta Cimitirului Sf. Petru si Pavel, valoarea de inventar 429741.83 lei, numar de inventar 14141SP;

-    alei si cai de acces, aflate in incinta Cimitirului Sf. Treime, valoarea de inventar 12650.29 lei, numar de inventar 14148SP;

-    alei, aflate in incinta Cimitirului Eternitate, valoarea de inventar 101862.65 lei, numar de inventar 14149SP;

-    alei, aflate in incinta Cimitirului Buna Vestire, valoarea de inventar 154181.15 lei, numar de inventar 14150SP;

-    grup sanitar, aflat in incinta Cimitirului Buna Vestire, valoarea de inventar 223123.13 lei, numar de inventar 14938SP;

II.    contractului de delegare - se modifica în sensul că:

a) bunurile si cuprinse in Anexa 1 (mijloace fixe) si Anexa 2 (obiectele de inventar), parte integranta din prezenta hotarare, trec din exploatarea SC Servicii Publice Iasi SA în administrarea directa a DAPPP;

b) elementele de identificare ale

mijlocului

fix

cu

nr.

de

inventar

1524SP

sunt

urmatoarele:

- “cladire administrativa Cimitir Eternitate (cuprinde

inclusiv

atelierul

de coroane),

valoare de inventar 164433.88 lei'';

c) elementele de identificare ale

mijlocului

fix

cu

nr.

de

inventar

1514SP

sunt

urmatoarele:

-“ cladire administrativa Cimitir Sf. Vasile, valoarea de inventar 120774.58 lei‘'.

Art.2 Se aproba scoaterea din funcțiune, casarea si dezafectarea mijloacelor fixe cuprinse in Anexa 1, precum si valorificarea materialelor rezultate conform prevederilor OUG 112/2000, dupa caz. Sumele rezultate din valorificare, după deducerea cheltuielilor aferente, se fac venit la bugetul local.

Art.3 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat; Directiei Generale Economice si de Finante Publice Locale; S.C. Servicii Publice lasi S.A. și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.4 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de:Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat; Directia Generală Economică si Finante Publice Locale; S.C. Servicii Publice Iasi S.A.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Constantin Axinia


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Total

Consilieri

Locali

26

Prezenți

23

Pentru

23

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 74 din 31 martie 2016

MIJLOACE FIXE

Nr.

crt.

Denumirea bunului

Valoarea de inventar

Numar de inventar

1

Usa metalica - Casa mortuara Petru si Pavel

2740.08

6130SP

2

Centrala termica - Cimitir Petru si Pavel

5693.30

1555SP

3

Centrala termica - Cimitir Petru si Pavel

4934.40

1546SP

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Constantin Axinia

OBIECTE DE INVENTAR - aflate in incinta Capelei (Biserica) Sf. Gheorghe din incinta Cimitirului Eternitatea, proprietatea Municipiului Iasi, in prezent sunt utilizate de catre Preotul Paroh, Gheorghe Surpanelu, in baza procesului verbal de custodie incheiat cu acesta de catre SC SPI SA.

Nr.

crt.

Denumirea bunului

Cod

1

Clopot bronz - 3 buc;

47629

2

Evanghelie - 1 buc;

46852

3

Iconostas - 1 buc;

47822

4

Strana - 1 buc;

52231

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Constantin Axinia

5 / 5 la H.C.L. nr. 74 din 31 martie 2016