Hotărârea nr. 73/2016

HOTĂRÂRE privind transmiterea în folosinţă gratuită a autoutilitarei marca Renault Kangoo nr. de înmatriculare IS-10-RFJ către Poliţia Locală Iaşi

Municipiul Iași

Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind transmiterea în folosință gratuită a autoutilitarei marca Renault Kangoo, nr. de înmatriculare IS-10-RFJ către Poliția Locală Iași

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

31 martie 2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere amendamentul formulat si aprobat în unanimitate în plenul ședinței privind alocarea resurselor necesare utilizării autoutilitarei, de la bugetul municipiului Iasi către Politia Locală Iași, consemnat și în procesul verbal al ședinței ;

Având în vedere Referatul de specialitate nr. 25359/09.03.2016, întocmit de către Direcția Generală Tehnică și Investiții - Serviciul Administrativ;

Având în vedere Legea 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor;

Având în vedere H.G. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor;

Având în vedere dispozițiile art. 124 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și celelalte dispoziții,

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă transmiterea în folosință gratuită a autoutilitarei marca Renault Kangoo, cu nr. de identificare VF1FW58M553275344 și nr. de înmatriculare IS-10-RFJ.

Operațiunile de predare - primire a mijlocului fix vor fi consemnate în procesul - verbal ce se va încheia în acest scop.

Predarea - primirea mijlocului fix se efectuează de către o comisie numită prin dispoziția Primarului Municipiului Iași.

Autovehicolul va fi utilizat numai pentru transportul de valori, în condițiile legii (colectarea valorilor de la punctele de lucru ale Municipiului Iași de unde se preiau valorile și predarea acestora la casieria centrală și Trezorerie).

Se aprobă alocarea resurselor necesare utilizării autoutilitarei marca Renault Kangoo, cu nr. de identificare VF1FW58M553275344 și nr. de înmatriculare IS-10-RFJ de la bugetul municipiului Iasi către Politia Locală Iași.

Art.2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată către Primarul Municipiului Iași, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale, Direcția Generală Tehnică și Investiții - Serviciul Administrativ, Direcția Juridică, Poliția Locală Iași și Instituția Prefectului Județului Iași

Art.3. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale, Direcția Generală Tehnică și Investiții - Serviciul Administrativ, Direcția Juridică și Poliția Locală.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărârii va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

CONTRASEMNEAZĂ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Constantin Axinia    Denisa Liliana Ionașcu

Total

Consilieri

Locali

26

Prezenți

23

Pentru

23

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 73 din 31 martie 2016

3 / 3 la H.C.L. nr. 73 din 31 martie 2016