Hotărârea nr. 72/2016

HOTĂRÂRE privind modificarea anexei ni. 1 a HCL nr. 36/29.02.2016 prin care se aprobă indicatorii tehnico – economici pentru obiectivul „RK Pod Tudor Vladimirescu”

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei ni. 1 a HCL nr. 36/29.02.2016, prin care se aprobă

indicatorii tehnico - economici pentru obiectivul „RK Pod Tudor Vladimirescu”

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

31 martie 2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 32758/25.03.2016 al Direcției Generale Tehnice și de Investiții ;

Având în vedere Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificată;

Având în vedere Legea nr.358/2015 pentru modificarea și completarea Legii 227/2015, privind codul fiscal și alte măsuri fiscale;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se modifică anexa nr. 1 a Hotătârii Consiliului Local nr. 36/29.02.2016, prin care se aprobă indicatorii tehnico - economici, pentru execuția lucrărilor de „RK Pod Tudor Vladimirescu”, în sensul că valoarea totală a investiției este 2756,693 mii lei, din care C+M= 2288 mii lei.

Art.2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Generale Economice și de Finanțe Publice Locale; Direcției Generale Tehnice și de Investiții și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.3. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de: Direcția Generală Tehnică și de Investiții, Direcția Generală Economică și de Finanțe Publice Locale;

Aducerea la cunoștință publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Constantin Axinia


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu


Total

Consilieri

Locali

26

Prezenți

23

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

1

Nr. 72 din 31 martie 2016

2 / 2 la H.C.L. nr. 72 din 31 martie 2016