Hotărârea nr. 71/2016

HOTĂRÂRE privind trecerea mijloacelor fixe din domeniul public al Municipiului Iasi si administrarea Spitalului Clinic „Dr C.I.Parhon” Iasi in domeniul privat al Municipiului Iasi in vederea casarii

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind trecerea mijloacelor fixe din domeniul public al Municipiului Iasi si administrarea Spitalului Clinic „Dr C.I.Parhon” Iasi, in domeniul privat al Municipiului Iasi, in vederea casarii

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

31 martie 2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Avand in vedere referatul de specialitate nr.28989/17.03.2016, intocmit de Serviciul Investitii;

Avand in vedere adresa de solicitare nr.15773/15.02.2016 si Tabelul centralizator cu mijloacele fixe cu durata de utilizare consumata nr.19345/23.02.2016 transmise de Spitalului Clinic „Dr.C.I.Parhon” Iasi

Avand in vedere prevederile Legii 95/2006, privind Reforma in domeniul sanatatii cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere prevederile OUG 162/2008, privind transferul ansamblului de atributii si competente exercitate de Ministerul Sanatatii Publice catre autoritatile administratiei publice locale;

Avand in vedere prevederile Ordonantei 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcatuiesc domeniul public al statului si unitatilor administrativ-teritoriale;

Avand in vedere prevederile Legii 15/1994 cu privire la capitalul imobilizat in active corporale si necorporale si a HG nr.2139/30.11.2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe;

Avand in vedre HCL 213/2010, privind preluarea de catre Municipiul Iasi a ansamblului de competente si atributii pentru Spitalul Clinic „Dr.C.I.Parhon” Iasi

Avand in vedere Protocolul de predare-primire nr.68986/29.07.2010 incheiat intre Directia de Sanatate Publica si Municipiul Iasi;

Avand in vedere prevederile art.14, art.15, art.16 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

Avand in vedere dispozitiile legii privind normele de tehnica legislativa nr.24/2000 cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aproba trecerea din domeniul public al Municipiului Iași in domeniul privat al mijloacelor fixe aflate in administrarea Spitalului Clinic „Dr.C.I.Parhon” Iasi, in vederea casarii, conform cu lista anexa nr.1 la prezenta hotarare.

Art.2. Sumele rezultate din valorificarea activelor corporale prevazute in anexa nr.1, dupa deducerea cheltuielilor aferente lucrarilor de dezafectare si casare, se fac venit la bugetul local al Municipiului Iasi, in conformitate cu prevederile art.4 al Ordonantei 112/2000.

Art.3. Copie după prezenta hotarare va fi comunicata: Primarului Municipiului Iași Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Direcției Generale Tehnice si Investiții; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale, Spitalului Clinic „Dr.C.I.Parhon” Iasi și Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.4. Punerea in aplicare a prezentei hotarari va fi asigurata de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat și Direcția Generală Tehnică si Investiții; Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale.

Aducerea la cunostinta publica a prezentei Hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetateni

CONTRASEMNEAZĂ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Constantin Axinia    Denisa Liliana Ionașcu

Total

Consilieri

Locali

26

Prezenți

23

Pentru

23

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 71 din 31 martie 2016

2 / 2 la H.C.L. nr. 71 din 31 martie 2016