Hotărârea nr. 70/2016

HOTĂRÂRE privind aprobarea racordarii la reteaua de alimentare cu energie electrica a iluminatului public din Municipiul Iasi a retelelor de iluminat arhitectural aferente obiectivelor „Casa de Cultura a Studentilor Iasi” ”Casa Tafrali” si „statuia Fericitului Anton Durcovici”

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea racordarii la reteaua de alimentare cu energie electrica a

iluminatului public din Municipiul Iasi, a retelelor de iluminat arhitectural aferente obiectivelor „Casa de Cultura a Studentilor Iasi” ,”Casa Tafrali” si „statuia Fericitului Anton Durcovici”

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

31 martie 2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere solicitarea domnului consilier Gabriel Vasile Harabagiu exercitată în plenul ședinței privind consemnarea faptului ca la prezenta hotarare nu participă la vot, consemnată și în procesul verbal al ședinței ;

Având in vedere Referatul de specialitate nr. 31764 din 24 .03.2016 întocmit de catre Directia Generala Tehnică si de Investitii;

Având in vedere adresa nr. 410/22 .03.2016 inaintata de Casa de Cultura a Studentilor Iasi, inregistrata la Primaria Municipiului Iasi sub numarul 30369/22 .03.2016, prin care se solicita conectarea retelei de iluminat arhitectural aferenta obiectivului Casa de Cultura a Studentilor Iasi, la reteaua de alimentare cu energie electrica a iluminatului public din Municipiul Iasi;

Având in vedere adresa nr. 548/23 .03.2016 inaintata de Episcopia Romano-Catolica Iasi, inregistrata la Primaria Municipiului Iasi sub numarul 31670 / 23 .03.2016, prin care se solicita conectarea retelei de iluminat arhitectural aferenta obiectivelor Casa Tafrali si a statuii Fericitului Anton Durcovici la reteaua de alimentare cu energie electrica a iluminatului public din Municipiul Iasi;

Având in vedere dispozitiile Legii privind normele de tehnica legislativa nr.24/2000, cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTARASTE:

Art.1. Se aproba racordarea la rețeaua de alimentare cu energie electrica a iluminatului public din Municipiul Iasi, a retelelor de iluminat arhitectural aferente obiectivelor „Casa de Cultura a Studentilor Iasi” din strada Vasile Conta nr. 30, „Casa Tafrali' si statuia „ Fericitului Anton Durcovici” din Bulevardul Stefan cel Mare si Sfant nr.

26.

Art.2. Executarea instalatiilor de racordare la iluminatul public al Municipiului Iași, cat si intretinerea/mentinerea retelelor de alimentare cu energie electrica a iluminatului arhitectural, cat si a corpurilor de iluminat, proiectoarelor, etc, aferente acestor retele raman in sarcina Casei de Cultura a Studentilor Iași si Episcopiei Romano - Catolica Iasi.

Art.3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iasi, Directiei Generale Economice si de Finante Publice Locale, Directiei Generale Tehnice si de Investitii, Casei de Cultura a Studentilor Iasi si Episcopiei Romano -Catolica Iasi” și Institutiei Prefectului - Judetul Iasi.

Art.4. Punerea in aplicare a prevederilor prezentei hotarari va fi asigurata de Directia Generala Tehnica si Investitii, Directia Generala Economica si de Finante Publice Locale, Casa de Cultura a Studenților Iași si Episcopia Romano - Catolica Iași

Aducerea la cunostinta publica a prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetateni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Constantin Axinia


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu


Total

Consilieri

Locali

26

Prezenți

23

Pentru

22 *

Împotrivă

0

Abțineri

0

* Domnul consilier Gabriel Vasile Harabagiu a declarat că nu participă la vot.

Nr. 70 din 31 martie 2016

3 / 3 la H.C.L. nr. 70 din 31 martie 2016