Hotărârea nr. 7/2016

HOTĂRÂRE privind aprobarea ajustării tarifelor pentru gratuităţile acordate pe mijloacele de transport în comun

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea ajustării tarifelor pentru gratuitățile acordate pe mijloacele de transport în comun

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

29.01.2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia De Munca si Protectie Sociala a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Referatul de specialitate întocmit de către Regia Autonomă de Transport Public iași;

Având în vedere Memoriul justificativ întocmit de Regia Autonomă de Transport Public Iași;

Având în vedere Ordinul nr. 353 din 23 noiembrie 2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor publice nr. 92/2007;

Având în vedere Ordinul 272/2007 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de utilități Publice pentru aprobarea Normelor cadru privind stabilirea, ajustarea și modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă ajustarea tarifelor pentru gratuitățile acordate pe mijloacele de transport în comun conform Anexei nr. 1, care face parte integranta din prezenta;

Art.2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Generale Economice și Finantelor Publice Locale Iași, Regiei Autonome de Transport Public Iași și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.3: Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Regia Autonomă de Transport Public Iași.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Paul Corneliu Boișteanu


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu


Nr. 7 din 29 ianuarie 2016

Total consilieri

locali

27

Prezenti

f

26

Pentru

20

Împotrivă

2

Abțineri

f

6

2 / 2 la H.C.L. nr. 7 din 29 ianuarie 2016