Hotărârea nr. 69/2016

HOTĂRÂRE privind modificarea Statului de funcţii ca urmare a transformării unor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iaşi

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind modificarea Statului de funcții ca urmare a transformării unor funcții publice de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iași

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

31 martie 2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Muncă și Protecție Socială a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 18126 /2016 întocmită de Serviciul Resurse Umane;

Având în vedere Referatul nr.7937/2016 întocmit de Serviciul Juridic;

Având în vedere Referatul nr.18613/2016 întocmit de Biroul Secretariat Consiliul Local, Arhivă și Emitere Dispoziții;

Având în vedere Prevederile art. 107 alin. (2) lit. b din Legea 188/1999, republicată(r2), privind Statutul functionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă modificarea Statului de Funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iași ca urmare a transformării unor funcții publice de execuție vacante, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Serviciului Resurse Umane și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.3. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Serviciul Resurse Umane

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

CONTRASEMNEAZĂ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Constantin Axinia    Denisa Liliana Ionașcu

Total

Consilieri

Locali

26

Prezenți

23

Pentru

23

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 69 din 31 martie 2016

Nr.

crt.

Nr. crt. în statul

de funcții aprobat

prin HCL nr.333/2015

Direcție/Birou/Serviciu

Denumire grad profesional existent

Denumire grad profesional în care se transformă

1

487

Serviciul Juridic

Consilier jr.

ASISTENT

Consilier jr.

PRINCIPAL

2

488

Serviciul Juridic

Consilier jr.

ASISTENT

Consilier jr.

SUPERIOR

3

9

Biroul Secretariat Consiliul Local, Arhivă și Emitere Dispoziții

Referent

SUPERIOR

Consilier

DEBUTANT

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Constantin Axinia