Hotărârea nr. 68/2016

HOTĂRÂRE privind acordarea mandatului special reprezentantului asociatului în vederea exprimării votului în AGA ARSACIS cu privire la cererea de aderare a Comunei Botesti Judetul Neamţ la Asociaţia Regională a Serviciilor de Apă Canal Iaşi - ARSACIS

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind acordarea mandatului special reprezentantului asociatului în vederea exprimării votului în AGA ARSACIS cu privire la cererea de aderare a Comunei

Botesti, Județul Neamț, la Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași -ARSACIS

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

31 martie 2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere adresa ARSACIS înregistrata la Primăria Municipiului Iași sub numarul 28980/17.03.2016;

Având în vedere Nota de fundamentare întocmită de ARSACIS privind acordarea mandatului special reprezentantului asociatului în vederea exprimării votului în AGA ARSACIS cu privire la cererea de aderare a Comunei Botesti, judetul Neamț, la Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași,

Având în vedere referatul intocmit de Directia Generală Tehnică si Investiții, înregistrat sub nr.29.024 din 17.03.2016;

Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităti publice, republicată;

Având în vedere prevederile Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu

apă și de canalizare, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art.62, alin.1 din Legea nr.215/2001 privind

administratia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000

cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRÂSTE:

Art.1. Se aprobă aderarea Comunei Botesti, județul Neamț, la Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași - ARSACIS, cu sediul în Iași, Str. Octav Băncila nr.1, înscrisă în Registrul asociațiilor și fundațiilor de la grefa Judecătoriei Iași cu nr.7/A/24.01.2008, reprezentată legal prin Președinte - ing. Victor Chirilă.

Art.2. Se acordă mandat special reprezentantului legal al Municipiului Iași în Adunarea Generală a Asociației Regionale a Serviciilor Apă Canal Iași - ARSACIS., să aprobe în Adunarea Generală a Asociaților a Asociatiei Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași - ARSACIS, în numele și pe seama Municipiului Iași, aderarea Comunei Botesti, judetul Neamț, la Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași.

Art.3. - În cazul în care reprezentantul legal al Municipiului Iași, este in imposibilitatea exercitarii mandatului incredintat, inlocuitorul va fi desemnat prin act administrativ de catre acesta.

Art.4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, ARSACIS, S.C. Apavital S.A, Comunei Botesti, judetul Neamt, Directiei Generale Tehnice si Investitii și Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.5. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Directia Generala Tehnica si Investitii ARSACIS si S.C. Apavital S.A.

Aducerea la cunostinta publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetăteni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Constantin Axinia


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu


Total

Consilieri

Locali

26

Prezenți

23

Pentru

23

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 68 din 31 martie 2016

3 / 3 la H.C.L. nr. 68 din 31 martie 2016