Hotărârea nr. 67/2016

HOTĂRÂRE privind desemnarea persoanelor care pot inlocui reprezentantul asociatului in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubritate A.D.I.S. Iasi

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind desemnarea persoanelor care pot inlocui reprezentantul asociatului in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubritate A.D.I.S. Iasi

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

31 martie 2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Avand in vedere Nota de fundamentare nr. 22807 / 02.03.2016 intocmita de catre Directia Generala Tehnica si Investitii;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 51/2006, privind serviciile comunitare de utilitati publice, cu modificarile si completarile ulterioare, republicata;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 101/2006 privind serviciile de salubrizare a localităților, cu modificarile si completarile ulterioare, republicata;

Avand in vedere prevederile HG nr. 742 / 2014 privind modificarea HG 855 / 2008 pentru aprobarea actului constitutiv cadru si a statutului cadru ale asociatilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTARASTE:

Art.1. Se desemnează in calitate de inlocuitori ai reprezentantului asociatului in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubritate A.D.I.S. Iasi, in cazul in care acesta nu poate participa la sedintele la care este convocat urmatoarele persoane:

1.    Dumitru TOMORUG, Director General Directia Generala Tehnica si

Investitii.

2.    Mihail MANCIU, Sef.Serv.UIPM

Art.2. Directiile de specialitate din cadrul aparatului propriu al Consiliului Local al Municipiului Iasi vor duce la indeplinire prevederilie prezentei hotarari;

Art.3. În cazul în care reprezentantul legal al Municipiului Iași, este in imposibilitatea exercitarii mandatului incredintat, inlocuitorul va fi desemnat prin act administrativ de catre acesta.

Art.4. Copie dupa prezenta hotarare va fi comunicata: Primarului Municipiului Iasi Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubritate A.D.I.S. Iasi, Directiei Generale Tehnice si de Investitii -Serv.UIPM, Consiliul Judetean Iasi - Unitatii de Implementare a Proiectului ,, Sistem de Management Integrat al Deseurilor in judetul Iasi ” și Institutiei Prefectului - Judetul Iasi.

Art.5. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția Generală Tehnică si Investiții -- Serv.UIPM.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

CONTRASEMNEAZĂ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Constantin Axinia    Denisa Liliana Ionașcu

Total

Consilieri

Locali

26

Prezenți

23

Pentru

23

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 67 din 31 martie 2016

2 / 2 la H.C.L. nr. 67 din 31 martie 2016