Hotărârea nr. 66/2016

HOTĂRÂRE privind aprobarea membrilor „Comisiilor de analiză evaluare şi selecţie” înfiinţate în baza Regulamentului referitor la finanţarea proiectelor societăţii civile din Iaşi în baza Legii 350/2005

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea membrilor „Comisiilor de analiză, evaluare și selecție”, înființate în baza Regulamentului referitor la finanțarea proiectelor societății civile din Iași în baza Legii 350/2005

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

31 martie 2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere propunerile formulate si aprobate în plenul sedintei privind nominalizarea din partea Consiliului Local a domnilor Aur Marius Catalin, Năvodaru Laurențiu, precum si doamnei Preda Anca în cadrul Comisiei de relații cu societatea civilă și evaluare a proiectelor pentru domeniile social, sănătate, educație, mediu, a doamnei Melenciuc Georgiana în cadrul Comisiei de analiză, evaluare și selecție a proiectelor de tineret, a domnului Bejan Victor în cadrul Comisiei de analiză, evaluare și selecție a proiectelor din domeniul cultural, consemnate și în procesul verbal al ședinței;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 32354/24.03.2016 întocmit de Biroul Relații cu Societatea Civilă,

Având în vedere Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii tinerilor nr. 350/2006;

Având în vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă componența „Comisiilor de analiză, evaluare și selecție”, înființate în baza Regulamentului referitor la finanțarea proiectelor societății civile din Iași în baza Legii 350/2005, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Serviciului Relații Comunitare și Politici Publice, Biroului Relații cu Societatea Civilă, Direcției Dezvoltare și Proiecte Europene, Direcției Generale Tehnice și Investiții, Direcției Generale Economice și de Finanțe Publice Locale si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.3. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de: Serviciul Relații Comunitare și Politici Publice, Biroul Relații cu Societatea Civilă, Direcția Dezvoltare și Proiecte Europene, Direcția Generală Tehnică și Investiții, Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetateni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Constantin Axinia


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu


Total

Consilieri

Locali

26

Prezenți

23

Pentru

23

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 66 din 31 martie 2016

ANEXA I

la Hotărârea Consiliului Local nr. 66 din 31 martie 2016

privind aprobarea membrilor „Comisiilor de analiză, evaluare și selecție”, înființate în baza Regulamentului referitor la finanțarea proiectelor societății civile din Iași în baza

Legii 350/2005

I. Comisia de relații cu societatea civilă și evaluare a proiectelor pentru domeniile social, sănătate, educație, mediu

Nr.

crt.

Nume și prenume

Calitate în cadrul comisiei

1.

Victor POEDE

Reprezentant al administrației publice locale

2.

Daniela COZMA

Reprezentant al administrației publice locale

3.

Beatrice Elena DARIE

Evaluator propus de reprezentanții Comisiei ONG

4.

Daniela - Tatiana ȘOITU

Reprezentant al

Universității „Al. I.Cuza” Iași, Facultatea de Filosofie, Departamentul de Sociologie și Asistență Socială

5.

Marius Catalin Aur

Reprezentant al

Consiliului Local Iași

6.

Laurențiu Năvodaru

9

Reprezentant al

Consiliului Local Iași

7.

Anca Preda

Reprezentant al

Consiliului Local Iași

8.

Delia ROȘU

Secretar al comisiei, fără drept de vot

II. Comisia de analiză, evaluare și selecție a proiectelor de tineret

Nr.

crt.

Nume și prenume

Calitate în cadrul comisiei

1.

Gheorghe

MIHĂILĂ

Evaluator propus de

Direcția Județeană pentru Tineret și Sport

2.

Mircea

MERIACRI

Evaluator reprezentant al Consiliului Tineretului din România (monitor pentru județul Iași)

3.

Petre ȘUȘU

Reprezentant al

Casei de Cultură a Studenților Iași

4.

Mihai PRICOP

Reprezentant al administrației publice locale

5.

Melenciuc

Georgiana

Reprezentant al

Consiliului Iași

6.

Dorina TICU

J

Secretar al comisiei, fără drept de vot

III. Comisia de analiză, evaluare și selecție a proiectelor din domeniul cultural

Nr. crt.

Nume și prenume

Calitate în cadrul comisiei

1.

Laura BILIC

Evaluator propus de Universitatea de Arte „George Enescu” Iași, specialist în domeniul teatrului

2.

Cornelia

BRUSTUREANU

Evaluator propus de Universitatea de Arte „George Enescu” Iași, specialist în domeniul artelor plastice

3.

Ion URDEȘ

Evaluator propus de Universitatea de Arte „George Enescu” Iași, specialist în domeniul muzical

4.

Victor POEDE

Reprezentant al administrației publice locale

5.

Victor BEJAN

Reprezentant al

Consiliului Iași

6.

Mihai PRICOP

Secretar al comisiei, fără drept de vot

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Constantin Axinia

4 / 4 la H.C.L. nr. 66 din 31 martie 2016