Hotărârea nr. 65/2016

HOTĂRÂRE privind numirea unui nou reprezentant al Municipiului Iaşi în Consiliul Director al Fundaţiei Sportului Ieşean

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind numirea unui nou reprezentant al Municipiului Iași în Consiliul Director al Fundației Sportului Ieșean

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

31 martie 2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 32681/25.03.2016 întocmit de Biroul Relații cu Societatea Civilă,

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 107/22.03.2007 privind participarea Municipiului Iasi ca membru fondator la constituirea Fundației Sportului Ieșean,

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 235/2007 privind modificarea statutului Fundației Sportului Ieșean,

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă numirea domnului Conf. Univ. Dr. Lucian Popescu, Șef al Departamentului de Educație Fizică și Sport din cadrul Facultății de Educație Fizică și Sport Iași, ca reprezentant al Municipiului Iași în Consiliul Director al Fundației Sportului Ieșean.

Art.2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului Municipiului Iași, Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale, Biroului Relații cu Societatea Civilă, Fundației Sportului Ieșean, Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.3. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Biroul Relații cu Societatea Civilă, Fundația Sportului Ieșean.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Constantin Axinia


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu


Total

Consilieri

Locali

26

Prezenți

23

Pentru

23

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 65 din 31 martie 2016

2 / 2 la H.C.L. nr. 65 din 31 martie 2016