Hotărârea nr. 64/2016

HOTĂRÂRE privind susţinerea de către Consiliul Local al Municipiului Iaşi a abonamentului de tip studenţesc pentru transportul public local prin curse regulate

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind susținerea de către Consiliul Local al Municipiului Iași a abonamentului de tip studențesc, pentru transportul public local prin curse regulate

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

31 martie 2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Muncă și Protecție Socială a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 4406 din 15.01.2016, întocmit de către Direcția Generală Tehnică și Investiții;

Având în vedere Legea nr. 92/2007 - serviciilor de transport public local;

Având în vedere Legea nr. 1/ 2011 - educației naționale;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă

nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală

republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă susținerea de către Consiliul Local al Municipiului Iași, a abonamentului de tip studențesc, cu valoarea de 70,00 lei, valabil pe toate traseele de transport în comun de pe raza municipiului Iași.

(1) Beneficiarii acestui tip de abonament sunt sudenții înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență, în instituțiile de învățământ superior acreditate de pe raza municipiului Iași, în vârstă de până la 26 de ani, pe parcursul anului universitar.

( 2) Financiar acest tip de abonament va fi susținut astfel:

-    30,00 de către municipiul Iași;

-    30,00 lei de către unitățile de învățământ superioar;

-    10,00 lei de către beneficiarii;

(3) Pentru studenții, orfani sau proveniți din casele de copii, financiar abonamentul va fi susținut astfel:

-    35,00 de către municipiul Iași;

-    35,00 lei de către unitățile de învățământ superior;

Art.2. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, încetează aplicabilitatea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 197 din 21 aprilie 2008 și orice dispoziție contrară prezentei hotărâri.

Art.3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Instituțiilor de învățământ superior acreditate de pe raza municipiului Iași; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale; Direcției Generale Tehnice și Investiții; Operatorului de transport si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.4. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de: Instituțiile de învățământ superior acreditate de pe raza municipiului Iași; Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale; Direcția Generală Tehnică și Investiții;Operatorul de transport.

Aducerea la cunoștință publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informații Cetățeni.

CONTRASEMNEAZĂ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Constantin Axinia    Denisa Liliana Ionașcu

Total

Consilieri

Locali

26

Prezenți

23

Pentru

21

Împotrivă

1

Abțineri

1

Nr. 64 din 31 martie 2016

3 / 3 la H.C.L. nr. 64 din 31 martie 2016