Hotărârea nr. 63/2016

HOTĂRÂRE privind susţinerea de către Consiliul Local al Municipiului Iaşi a biletelor şi abonamentelor cu reducere pentru elevi şi studenţi

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind susținerea de către Consiliul Local al Municipiului Iași, a biletelor și abonamentelor cu reducere, pentru elevi și studenți

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

31 martie 2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Muncă și Protecție Socială a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 4402 din 15.01.2016, întocmit de către Direcția Generală Tehnică și Investiții;

Având în vedere Legea nr. 92/2007 - serviciilor de transport public local;

Având în vedere Legea nr. 1/ 2011 - educației naționale;

Având în vedere Ordinul nr. 3666 din 30 martie 2012 - privind aprobarea Codului drepturilor și obligațiilor studentului;

Având în vedere Ordinul nr. 5115 din 15 decembrie 2014 - privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă tarifele pentru titlurile de călătorie pentru elevi și studenți, cu reducere de 50% din tarifele integrale ale tilurilor de călătorie aprobate prin H.C.L. nr. 400 din 29 decembrie 2015, pentru serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate pe raza municipiului Iași, după cum urmează:

Nr.

crt.

Titlu călătorie

Tarif aprobat prin prin H.C.L. nr. 400 din 29 decembrie 2015 (lei)

Tarif pentru elevi și studenți, reducere 50%

(lei)

1

Bilete 1 călătorie

2

1

2

Bilete 2 călătorii

4

2

3

Bilete seturi 10 călătorii

18

9

4

Abonament 1 linie 30 zile

73

36,5

5

Abonament 2 linii 30 zile

87

43,5

6

Abonament toate liniile 30 zile

116

58

7

Abonament 1 linie 15 zile

37

18,5

8

Abonament 2 linii 15 zile

44

22

9

Abonament toate liniile 15 zile

58

29

10

Liber 1 zi

8

4

pentru următorii beneficiari:

(1)    Elevii din învățămâtul obligatoriu, profesional și liceal de stat, particular autorizat/ acreditat, pe tot parcursul anului calendaristic.

(2)    Studenți înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență, în instituțiile de învățământ superior acreditate, în vârstră de până la 26 de ani, pe timpul anului universitar.

Art.2. (1) Elevii orfani sau proveniți din casele de copii, elevii cu cerințe educaționale speciale, precum și cei pentru care s-a stabilit o măsură de protecție specială, în condițiile legii, sau tutelă, beneficiază de gratuitate pe tot parcursul anului calendaristic.

(2) Studenții orfani sau proveniți din casele de copii, beneficiază de gratuitate pe tot parcursul anului calendaristic.

Art.3. Costurile pentru acordarea acestor facilități vor fi suportate de la bugetul

local.

Art.4. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prețurile pentru următoarele titluri de călătorie: abonament 1 linie 30 zile, elevi și studenți; zonale 30 zile, elevi și studenți; abonament 1 linie 15 zile, elevi și studenți; zonale 15 zile, elevi și studenți, din anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 400 din 29 decembrie 2015, nu mai sunt valabile.

Art.5. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale; Direcției de Asistență Comunitară; Direcției Generale Tehnice și Investiții; Operatorului de transport - Regiei Autonomă de Transport Public Iași; Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.6. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către: Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale;Direcția de Asistență Comunitară; Direcția Generală Tehnică și Investiții;Operatorul de transport - Regia Autonome de Transport Public Iași.

Aducerea la cunoștință publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informații Cetățeni.

CONTRASEMNEAZĂ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Constantin Axinia    Denisa Liliana Ionașcu

Total

Consilieri

Locali

26

Prezenți

23

Pentru

18

Împotrivă

1

Abțineri

4

Nr. 63 din 31 martie 2016

3 / 3 la H.C.L. nr. 63 din 31 martie 2016