Hotărârea nr. 62/2016

HOTĂRÂRE privind aprobarea sprijinului financiar pentru unităţile de cult din Municipiul Iaşi în anul 2016

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea sprijinului financiar pentru unitățile de cult din Municipiul Iași în anul 2016

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31 martie

2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere propunerea formulată si aprobată în plenul consiliului local privind completarea Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre cu Parohia Sf. Vineri si Sf. Alexandru, consemnată și în procesul verbal al ședinței;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 26305/11.03.2016 întocmit de Biroul Relații cu Societatea Civilă,

Având în vedere solicitările unităților de cult din Municipiul Iași centralizate în Anexa I ;

Având în vedere O.G. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute de România,

Având în vedere H.G. 1470/12.12.2002 privind aprobarea Normelor Metodologice pentru aplicarea O.G. 82/2001, modificată și completată prin H.G. 1265/08.12.2010, respectiv prin H.G. 984/2014,

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă lista unităților de cult care vor beneficia de sprijin financiar de la bugetul local al Municipiului Iași în anul 2016, în conformitate cu Anexa I care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.2. Sumele destinate sprijinului financiar acordat unităților de cult sunt alocate în capitolul bugetar 67.06.00.59.12 - Cultură, Recreere și Religie - art. bugetar Servicii religioase.

Art.3. Copie după prezenta hotărâre va fi transmisă către: Primarul Municipiului Iași, Direcției Generale Economice și de Finanțe Publice Locale, Serviciul Relații Comunitare și Politici Publice, Biroul Relații cu Societatea Civilă, Mitropolia Moldovei și Bucovinei, Instituția Prefectului Judetului Iași.

Art.4. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Relații Comunitare și Politici Publice, Biroul Relații cu Societatea Civilă, Mitropolia Moldovei și Bucovinei, Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

CONTRASEMNEAZĂ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Constantin Axinia    Denisa Liliana Ionașcu

Total

Consilieri

Locali

26

Prezenți

23

Pentru

21

Împotrivă

1

Abțineri

1

Nr. 62 din 31 martie 2016

ANEXA I

la Hotărârea Consiliului Local nr. 62 din 31 martie 2016

Nr.

Crt.

Denumire unitate de cult

Adresă unitate de cult

1.

Parohia “Sfinții Împărați Constantin Și Elena” - Poitiers

B-dul Poitiers, nr.41

2.

Parohia “Sf. Arhidiacon Stefan”

Stradela Grădinari, nr. 26

3.

Centrul Eparhial Iași Catedrala Mitropolitană „Sf. Gheorghe” și „Întâmpinarea Domnului”

B-dul Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 16

4.

Parohia “Sf. 40 de Mucenici”

Str. General Berthelot, nr. 12

5.

Parohia “Sfântul Nicolae” Ciurchi

Str. Vasile Lupu, nr. 70

6.

Parohia “Sfânta Mahramă și Sfinții Martiri Brâncoveni”

Str. Decebal, nr. 11

7.

Parohia "Sf. Arhangheli Mihail si Gavriil" - CANTA

Str. Luca Arbore

8.

Parohia „Sf. Spiridon”

Bd. Independenței

9.

Parohia „Cv. Antonie cel Mare”

Str. Măgurii nr. 2A

10.

Parohia „Sfântul Iulian din Tars” și „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril”    ’

Campus Studențesc Tudor Vladimirescu

11.

Parohia „Învierea Domnului” - DACIA

Str. Vitejilor nr. 2

12.

Parohia "Nasterea Maicii Domnului, Sf.Prooroc Ilie si Sf. Nectarie"

B-dul Alexandru cel Bun, nr. 20A

13.

Parohia „Înălțarea Domnului” - CUG

Șos. Nicolina nr. 110

14.

Mănăstirea „Trei Ierarhi”

B-dul Ștefan cel Mare, nr. 28

15.

Parohia „Sfânta Ecaterina” - cimitir Sf. Vasile

Șos. Tudor Neculai nr. 24

16.

Parohia “Sfinții Împărați Constantin și Elena” - Galata

Str. Mănăstirii nr. 35

17.

Parohia „Nașterea Sfântului loan Botezătorul” - BUCIUM

Str. Salcâmilor, cartier I.C.Brătianu

18.

Sinagoga Mare (Comunitatea Evreilor) Iași

Str. Sinagogilor nr. 1

19.

Episcopia Romano-Catolică de Iași

B-dul Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 26

20.

Parohia „Izvorul Tămăduirii” - NICOLINA

Str. Gloriei, nr. 1

21.

Parohia „Sf. Apostol Toma” - ALEXANDRU CEL BUN

Srt. Basarabi nr. 6

22.

Biserica „Sf. Nicolae Domnesc”

Str. Anastasie Panu, nr. 28

23.

Parohia “Sfinții Împărați Constantin și Elena”

Str. Palat, nr. 9

24.

Mănăstirea „Frumoasa”

Str. Radu Vodă, nr. 1

25.

Parohia Sf. Vineri si Sf. Alexandru

Bd. Alexandru cel Bun

Presedinte de sedinta Constantin Axinia

2 / 2 Anexa la H.C.L. nr. 62 din 31 martie 2016