Hotărârea nr. 61/2016

HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investitii Reparatii capitale la etajele 3 4 si 5 tronsonul D la Spital Clinic de Recuperare Iasi Str.Pantelimon Halipa Nr.14

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investitii Reparatii capitale la etajele 3, 4 si 5 tronsonul D, la Spital Clinic de Recuperare Iasi, Str.Pantelimon Halipa Nr.14

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

31 martie 2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Avand in vedere referatul de specialitate nr.28973/17.03.2016, întocmit de Serviciul Investiții;

Avand in vedere adresa de solicitare nr.19408/23.02.2016, a Spitalului Clinic de Recuperare Iasi;

Avand in vedere prevederile Legeii 95/2006 privind Reforma in domeniul sanatatii; Avand in vedere Ordonanta de urgenta 162/ 2008 privind transferul ansamblului de

atributii si competente exercitate de Ministerul Sanatatii Publice catre autoritatile administratiei publice locale;

Avand in vedere prevederile proiectelor nr.307/2015, 407/2015, 507/2016 intocmit de SC PROEXPERT GC GRUP SRL;

Avand in vedere Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale cu rectificarile si modificarile ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală

republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

1 / 3 la H.C.L. nr. 61 din 31 martie 2016

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTARASTE:

Art.1. Se aproba indicatorii tehnico - economici pentru obiectivele de investiții Reparatii capitale la etajele 3, 4,si 5 tronsonul D, la Spital Clinic de Recuperare Iasi”, str. Pantelimon Halipa nr.14, Iasi conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Copie după prezenta hotarare va fi comunicata: Primarului Municipiului Iași, Direcției Generale Tehnice si Investiții; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale, Spitalului Clinic de Recuperare Iași și Instituției Prefectului Judetului Iași.

Art.3. Punerea in aplicare a prezentei hotarari va fi asigurata de Direcția Generală Tehnică si Investiții; Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale, Spitalul Clinic de Recuperare Iasi.

Aducerea la cunostinta publică a prezentei Hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetateni

CONTRASEMNEAZĂ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Constantin Axinia    Denisa Liliana Ionașcu

Total

Consilieri

Locali

26

Prezenți

23

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

1

Nr. 61 din 31 martie 2016

Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 61 din 31 martie 2016

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investitii Reparatii capitale la etajele 3, 4 si 5 tronsonul D, la Spital Clinic de Recuperare Iasi, Str.Pantelimon Halipa Nr.14

Etajul 3 tronsonul D

Suprafata amenajata = 330,50 mp

Valoarea totala a investitiei = 909,360 mii lei inclusiv TVA din care:

C+ M = 807,229 mii lei, inclusiv TVA.

Durata de realizare a lucrarilor este de 24 de luni.

Etajul 4 tronsonul D

Suprafata amenajata = 224,27 mp

Valoarea totala a investitiei = 569,467 mii lei inclusiv TVA din care:

C+ M = 488,607 mii lei, inclusiv TVA.

Durata de realizare a lucrarilor este de 24 de luni.

Etajul 5 tronsonul D

Suprafata amenajata = 224,27 mp

Valoarea totala a investitiei = 574,709 mii lei inclusiv TVA din care:

C+ M = 493,567 mii lei, inclusiv TVA.

Durata de realizare a lucrarilor este de 24 de luni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Constantin Axinia

3 / 3 la H.C.L. nr. 61 din 31 martie 2016