Hotărârea nr. 60/2016

HOTĂRÂRE,privind aprobarea incheierii Acordului de parteneriat intre Municipiul Iasi si Complexul Muzeal National ”Moldova” Iasi

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea incheierii Acordului de parteneriat intre Municipiul Iasi si Complexul Muzeal National ”Moldova” Iasi

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31 martie 2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Avand in vedere referatul de specialitate nr.32869 din 25.03.2016, intocmit de catre Directia Generala Tehnica si Investitii;

Avand in vedere adresa Complexului Muzeal National ”Moldova” nr.1436/23.03.2016, inregistrata la Primaria Municipiului Iasi sub numarul 32263/24.03.2016, privind implementarea unui parteneriat cu ocazia redeschiderii Palatului Culturii din Iasi;

Avand in vedere prevederii Legii 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere art.36, 39 alin.1 și 45 din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere dispozitiile Legii privind normele de tehnica legislativa nr. 24/2000, cu modificarile si completarile ulterioare;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTARASTE :

Art.1. Se aproba incheierea Acordului de parteneriat intre Municipiul Iași si Complexul Muzeal National ”Moldova” Iasi, prevazut in Anexa 1 ce face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art.2. Se aproba alocarea din fondul de rezerva al Municipiului Iași, a sumei de 400.000,00 lei pentru implementarea actiunilor prevazute in Acordul de parteneriat si a sumei de 50.000,00 lei pentru promovarea evenimentului, in cadrul Capitolului 54.02 -Alte servicii publice generale.

Art.3. Se imputerniceste Primarul Municipiului Iași sa semneze Acordul de parteneriat prevazut la art. 1 din prezenta hotarare.

Art.4. Copie după prezenta hotarare va fi comunicata: Primarului Municipiului lasi; Directiei Generale Tehnice si de Investiții; Directiei Generale Economice si de Finante Publice Locale si Complexului Muzeal National "Moldova” Iasi și Institutiei Prefectului -Judetul Iasi.

Art.5. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotarari va fi asigurata de: Primarul Municipiului Iasi, Directia Generala Tehnica si de Investitii, Directia Generala Economica si de Finante Publice Locale si Complexul Muzeal National ”Moldova” Iasi.

Aducerea la cunostinta publica a prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetateni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Constantin Axinia


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Denisa Liliana lonașcu


Total

Consilieri

Locali

26

Prezenți

23

Pentru

23

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 60 din 31 martie 2016

Anexa 1

la hotararea consiliului local nr. 60 privind aprobarea incheierii Acordului de parteneriat intre Municipiul Iasi si Complexul Muzeal National ”Moldova” Iasi

ACORD DE PARTENERIAT

intre Municipiul Iasi si Complexul Muzeal National ”Moldova” Iasi

Nr. ___________/ ___________

Preambul

În baza Legii 215/2001 republicată și a Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și a H.C.L. nr.          /             2016.

Complexul Muzeal National ”Moldova” Iasi, cu sediul în Iasi, Piata Stefan cel Mare si Sfant nr.1, având contul IBAN:                     deschis la                 , telefon: 0232 218383,

reprezentată prin                      , numit în continuare ORGANIZATOR

Și

Municipiul Iași, cu sediul în Iași, Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 11, 700064, cod fiscal 4541580, Banca Trezoreria Iași, telefon 0232 - 267 582, fax 0232 - 211 200, reprezentată prin viceprimarul Municipiului Iași, cu atribuții de primar, Mihai Chirica, numit în continuare PARTENER,

au convenit încheierea prezentului Acord de parteneriat, privind organizarea evenimentului prilejuit de redeschiderea Palatului Culturii Iasi, cuprinzând următoarele clauze principale:

  • 1. OBIECTUL ACORDULUI DE PARTENERIAT

Art. 1 Obiectul prezentului acord îl constituie colaborarea părților în vederea organizării la Iași, în parteneriat, a actiunilor si evenimentelor prilejuite de redeschiderea la data de 27 aprilie a.c. a Palatului Culturii Iași, precum si a promovarii acestui eveniment.

  • 2. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

J                              f

Art. 2 (1) ORGANIZATORUL se obligă să intreprinda toate demersurile si actiunile necesare in vederea desfasurarii in data de 27 aprilie a.c. a evenimentelor legate de redeschiderea Palatului Culturii Iasi (asigurarea corespunzatoare a spatiilor de expunere, asigurarea unui mobilier adecvat, de sisteme de securizare si perdele de protectie necesare organizarii expozitiilor).

(2) ORGANIZATORUL își asumă răspunderea pentru buna desfășurare a activităților prevăzute la alin. (1) din art. 2 al prezentului acord de parteneriat, precum și a acțiunilor conexe.

3 / 5 la H.C.L. nr. 60 din 31 martie 2016

Art. 3 ORGANIZATORUL se obligă să menționeze în toate materialele promoționale (afișe, broșuri, spoturi audio sau video, pliante) numele și sigla PARTENERULUI, ca instituție publică.

Art. 4 ORGANIZATORUL se obligă să prezinte în termen de 10 zile de la finalizarea manifestărilor organizate conform prezentului acord, documente justificative care fac dovada utilizării fondurilor puse la dispoziție conform art. 5 din prezentul acord.

Art.5 (1) PARTENERUL se obligă să contribuie cu suma de 400.000,00 de lei, la bugetul total al proiectului sus - amintit, conform bugetului alocat.

  • (2) Plata sumei totale se va face prin virament, cont IBAN: ............................deschis

la................

  • (3) PARTENERUL se obligă să asigure suma necesara promovarii evenimentului ce face obiectul prezentului acord de colaborare.

  • 3. ÎNCETAREA ACORDULUI

Art. 6 Prezentul acord intră în vigoare din momentul semnării și este valabil până la îndeplinirea tuturor obligațiilor de către părți.

Art. 7 Prezentul acord încetează în următoarele cazuri:

o prin acordul ambelor părți;

o prin ajungere la termen conform art. 1;

o în caz de forță majoră.

  • 4. FORȚA MAJORĂ

J

Art. 8 Forța majoră este orice împrejurare independentă de voința părților, imprevizibilă și insurmontabilă, intervenită după data încheierii prezentului Acord de parteneriat și care împiedică executarea acestuia. Sunt considerate cazuri de forță majoră, în sensul acestui articol, împrejurări care includ, dar nu se limitează la: război, revoluție, cutremur, incediu, mari indundații, apariția unor dispozitii legale care impiedică executarea acordului etc.

Art. 9 Nici una din părți nu va fi răspunzatoare pentru neexecutarea obligațiilor asumate prin prezentul acord, dacă neexecutarea este generată de un caz de forță majoră, așa cum aceasta a fost definită la Art. 8 de mai sus.

Art. 10 Partea care invocă forța majoră trebuie să anunțe cealaltă parte în termen de 2 zile calendaristice de la data apariției respectivului caz de fortă majoră și să-i comunice actele doveditoare în cel mult 5 zile calendaristice de la aceeași dată.

Art. 11 Partea care invocă forța majoră trebuie să-i comunice de îndată celeilalte părți data încetării cazului de forță majoră.

  • 5. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

J

Art. 12 Părțile vor face toate demersurile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea prezentului acord.

Art. 13 Dacă părțile nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență privind interpretarea, executarea sau derularea prezentului contract, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanțele judecătorești din România, competente potrivit dreptului comun.

  • 6. CLAUZE FINALE

Art. 14 Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului acord, trebuie să fie transmisă în scris. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

Art. 15 Notificarile verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părți dacă nu sunt confirmate prin intermediul oricarei modalități care asigură confirmarea.

Art. 16 Părtile au obligația să comunice orice modificare intervenită privind datele menționate în preambulul prezentului acord, în termen de maximum 48 de ore de la data modificării.

Prezentul contract a fost încheiat la Iași, în data de _____________, în 2 exemplare, fiecare

având putere de originale, câte unul pentru fiecare parte.

ORGANIZATOR

PARTENER

Complexul Muzeal National ”Moldova” Iasi

Municipiul Iași

p. PRIMAR,

Viceprimar

Mihai Chirica

Director General D.E.F.P.L.,

Maria Simionescu

Director General,

Dumitru Tomorug

Șef Serviciu Juridic

Doina Florescu

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Constantin Axinia

5 / 5 la H.C.L. nr. 60 din 31 martie 2016