Hotărârea nr. 6/2016

HOTĂRÂRE privind modificarea tarifelor pentru activitatea de salubritate

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE privind modificarea tarifelor pentru activitatea de salubritate

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

29.01.2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia De Protectia Mediului, Turism si Agricultura a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere prevederile Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legea nr. 101/2006 privind serviciile de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Normele Metodologice din 9 iulie 2007 de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților, aprobat prin ORDIN nr. 109/2007;

Având în vedere H.C.L. 491/2007 privind delegarea gestiunii serviciului de salubrizare a Municipiului Iași, Societății Comerciale Salubris S.A.;

Având în vedere Regulamentul serviciului de salubrizare al Municipiului

Iași, aprobat prin H.C.L. nr. 125/2015;

Avand in vedere contractul nr. 34515 din 12.05.2005 privind gestionarea

cainilor comunitari pe aria administrativ teritoriala a Municipiului Iasi;

Având în vedere

H.C.L.

239/2010

privind

majorarea

tarifelor

pentru

activitatea de salubritate;

Având în vedere

H.C.L.

294/2010

privind

aprobarea

tarifelor

pentru

activitatea de salubritate;

Având în vedere

H.C.L.

10/2013

privind

aprobarea

tarifelor

pentru

activitatea de salubritate;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 1628/13.01.2016, intocmita de S.C. Salubris S.A.;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aproba modificarea tarifelor și analizelor de preț pentru activitatea de salubritate si pentru activitatea de gestionare a cainilor comunitari, ca urmare a aplicarii TVA de 20% începând cu data de 01.01.2016.

Art.2. Anexele: 1,2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 4b si 5, constituie parte integrantă a prezentei hotărâri;

Art.3. Tarifele aprobate includ T.V.A. de 20%;

Art.4. La data prezentei hotarari, încetează aplicabilitatea H.C.L. 239/2010, H.C.L. 294/2010, H.C.L. 10/2013, precum si orice alte dispozitii contrare.

Art.5. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Generale Economice și de Finanțe Publice Locale, S.C. Salubris S.A. și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.6: Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția Generala Economică și de Finanțe Publice Locale si S.C. Salubris S.A.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Paul Corneliu Boișteanu


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu


Nr. 6 din 29 ianuarie 2016

Total consilieri

locali

27

Prezenti

f

26

Pentru

26

Împotrivă

0

Abțineri

f

0ANEXA 1

TABEL CENTRALIZATOR

tarife propuse pentru activitatea de

colectare, transport și depozitare a deșeurilor municipale, cu excepția celor , cu regim special

Nr.

crt.

Denumire

Unitatea de masura

Tarif

actual

TVA

24%

Tarif

actual

faraTVA

Tarif

actual

TVA

20%

Tarif

rotunjit

1

Colectare, transport si depozitare deseuri menajere si

asimilabile - persoane asociate

lei/

persoana/

luna

7,20

5.81

6.97

7.00

2

Colectare, transport si depozitare deseuri menajere si asimilabile - gospodarii individuale

lei/

1 persoana/ gospodarie/ luna

12,00

9.68

11.62

11.60

lei/

2 persoane/ gospodarie/ luna

21,00

16.94

20.33

20.00

lei/

3 persoane/ gospodarie/ luna

28,00

22.58

27.10

27.00

lei/

4 persoane/ gospodarie/ luna

34,00

27.42

32.90

33.00

lei/

>4 persoane/ gospodarie/ luna

38,00

30.65

36.78

37.00

3

Colectare, transport, depozitare si valorificarea deseurilor rezultate din activitatea de constructii (inerte)

lei/mc

58,50

47.18

56.62

57.00

4

Colectare, transport, depozitare si valorificarea deseurilor municipale cu exceptia celor cu regim special - agenti economici

lei/mc

74,00

59.68

71.62

72.00

5

Depozitarea controlata a deseurilor municipale cu exceptia celor cu regim special

lei/mc

50,50

40.73

48.88

49.00

6

Depozitarea controlata a deseurilor rezultate din activitatea de constructii de catre agenti economici sau persoane fizice

lei/mc

35,00

28.23

33.88

34.00

7

Colectarea cadavrelor animalelor mari de pe domeniul public si predarea acestora unitatilor de ecarisaj

lei/kg

1,75

1.41

1.69

1.70

8

Colectarea cadavrelor animalelor mici de pe domeniul public si predarea acestora unitatilor de ecarisaj

lei/kg

3,85

3.10

3.72

4.00

9

Colectare, transport, depozitare si valorificarea deșeurilor de echipamente electrice si electronice

lei/mc

25,00

20.16

24.19

24.00

10

Colectare, transport si neutralizarea deseurilor animaliere provenite din gospodariile populatiei

lei/mc

37,50

30.24

36.29

36.00

11

Colectare, transport, depozitare si valorificarea deseurilor neasimilabile celor menajere (plastice, hartie-carton, mobilier) provenite de la populatie, inst. publice, ag. economici

lei/mc

43,50

35.08

42.10

42.00

CENTRALIZATOR

analize pret propuse pentru activitatea de salubrizare manuală

Nr

crt.

Denumire prestări servici

U/M

Tarif

actual

TVA

24%

Tarif

Actual

faraTVA

Tarif

actual

TVA

20%

1

Măturat carosabil

1000

mp

17,12

13.81

16.57

2

Măturat carosabil și trotuare

1000

mp

19,80

15.97

19.16

3

Măturat trotuare

1000

mp

22,00

17.74

21.28

4

Întreținere curățenie străzi și trotuare

1000

mp

7,92

6.39

7.67

5

Curățat rigole

mp

2,03

1.64

1.97

6

Spălat manual carosabil și trotuare cu furtunul, alimentat la Multicar

1000

mp

89,22

71.95

86.34

7

Maturat alei betonate

1000

mp

18,49

14.91

17.89

8

Erbicidare

1000

mp

75.12

60.58

72.70Anexa 2b


CENTRALIZATOR

analize pret propuse pentru activitatea de salubrizare mecanizata

Nr

crt.

Denumire prestări servicii

U/M

Tarif

actual

TVA

24%

Tarif

actual

faraTVA

Tarif

actual

TVA

20%

1

Stropire străzi sau alei folosind autostropitoarea

8 mc alimentată la galeria drenantă

1000

mp

60,26

48.60

58.32

2

Spălare carosabil cu cisterna de 8 mc alimentată la stația galeria drenantă

1000

mp

67,41

54.36

65.23

3

Spalat trotuare cu Multicar

1000

mp

45,97

36.93

44.32

4

Spalat cu Ladog

1000

mp

50,07

40.38

48.46

5

Măturat carosabil cu automaturatoare BUCHER

1000

mp

46,79

37.73

45.28

6

Măturat    carosabil    cu    automaturatoare

MERCEDES

1000

mp

66,64

53.74

64.49

7

închiriere toaleta ecologica

24 ore

-

4.90

5.88

8

închiriere toaleta ecologica cu tableta STP

24 ore

29.88

24.10

28.92Anexa 3a


CENTRALIZATOR

analize pret propuse pentru activitatea de deszapezire manuala

Nr

crt.

Denumire prestări servicii

U/M

Tarif

actual

TVA

24%

Tarif

actual

fara

TVA

Tarif

actual

TVA

20%

1.

Curățirea manuală a zăpezii afânate cu grosimea stratului până la 0,15 m

mp

0,73

0.59

0.71

2.

Curățirea manuală a zăpezii afânate cu grosimea stratului între 0,15 - 0,30 m

mp

0,86

0.69

0.83

3.

Curățirea manuală a zăpezii afânate cu grosimea stratului peste 0,30 m

mp

1,08

0.87

1.04

4.

Curățirea manuală a zăpezii presate cu grosimea stratului până la 0,15 m

mp

0,92

0.74

0.89

5.

Curățirea manuală a zăpezii presate cu grosimea stratului între 0,15 - 0,30 m

mp

1,05

085

1.02

6.

Curățirea manuală a zăpezii presate cu grosimea stratului peste 0,30 m

mp

1,76

1.42

1.70

7.

Curățirea manuală a gheții cu grosimea stratului pana la 0,03 m

mp

1.82

2.18

8.

Curățirea manuală a gheții cu grosimea stratului între 0,03m-0,05m

mp

1.91

2.29

9.

Curățirea manuală a gheții cu grosimea stratului peste 0,05 m

mp

2.55

3.06

10.

Curățirea și încărcarea manuală în tomberon a zăpezii afânate, cu grosimea stratului până la 0,15 m, inclusiv transportul cu tomberonul

mp

1,46

1.18

1.42

11.

Curățirea și încărcarea manuală în tomberon a zăpezii afânate cu grosimea stratului intre 0,15- 0.30 m, inclusiv transportul cu tomberonul

mp

1,90

1.53

1.84

12.

Curățirea și încărcarea manuală în tomberon a zăpezii presate, cu grosimea stratului până la 0,15 m, inclusiv transportul cu tomberonul

mp

1,97

1.59

1.91

13.

Curățirea și încărcarea manuală în tomberon a zăpezii presate cu grosimea stratului peste 0,15 m, inclusiv transportul cu tomberonul

mp

2,55

2.06

2.47

14.

Curățirea și încărcarea manuală în tomberon a gheții cu grosimea stratului până la 0,03 m, inclusiv transportul cu tomberonul

mp

2,27

1.83

2.20

15.

Curățirea și încărcarea manuală în tomberon a gheții cu grosimea stratului între 0,03 - 0,05 m, inclusiv transportul cu tomberonul

mp

2,77

2.23

2.68

16.

Curățirea și încărcarea manuală în tomberon a gheții cu grosimea stratului peste 0,05 m, inclusiv transportul cu tomberonul

mp

3,77

3.04

3.65

17.

Preparare amestec antiderapant

mc

212.82

255.38

18.

Împrăștiere antiderapant cu tomberonul

1000

mp

20,55

16.57

19.88

Societatea”SALUBRIS” S.A. Șos.Națională nr.43,cod700273 lași-România, tel: 0232/276244, 0232/279638, fax: 0232/266463, e-mail: office@salubris.roAnexa 3b

CENTRALIZATOR

analize pret propuse pentru activitatea de deszapezire mecanizata

Nr

crt.

Denumire prestări servicii

U/M

Tarif

actual

TVA

24%

Tarif

actual

fara

TVA

Tarif

actual

TVA

20%

1.

Incarcare manuală a zăpezii, transportul cu autobasculanta IVECO

mc

69,34

55.92

67.10

2.

Încărcare manuală a gheții, transportul cu autobasculanta IVECO

mc

71,00

57.26

68.71

3.

Încărcare mecanizată a zăpezii (gheții) cu KRAMER, transportul cu autobasculanta IVECO

mc

67,62

54.53

65.44

4.

Deszăpezire trotuare cu ISEKI

1000 mp

56.94

68.33

5.

Deszăpezire trotuare cu MULTICAR sau LADOG

1000 mp

26,61

21.14

25.37

6.

Deszapezire trotuare cu tractor U445

1000 mp

23,24

18.74

22.49

7.

Pluguitul zăpezii folosindu-se tractorul U 650, echipat cu greder

1000 mp

8,58

6.92

8.30

8.

Împrăștiat antiderapant cu ISEKI

1000 mp

47,08

37.97

45.56

9.

Împrăștiat antiderapant cu MULTICAR sau LADOG

1000 mp

23.56

28.27

10.

Împrăștiat antiderapant cu tractorul U 445 prevazut cu sararita

1000 mp

14,72

11.87

14.24

11.

Imprastiere manuala amestec antiderapant din mijloace auto

1000 mp

22,80

18.39

22.07anexa 4a


CENTRALIZATOR

analize pret utilaje folosite in relatia cu Primaria

Nr

crt.

Denumire prestări servicii

U/M

Tarif

actual

TVA

24%

Tarif

actual

fara

TVA

Tarif

actual

TVA

20%

1

Autocisterna

ora

122.39

98.70

118.44

2

Staționare autocisterna

ora

78.83

63.57

76.28

3

Autostropitoare

ora

114.44

92.29

110.75

4

Stationare autostropitoare

ora

78.83

63.57

76.28

5

Multicar

ora

189.96

153.19

183.83

6

Stationare Multicar

ora

130.22

105.02

126.02

7

Utilaj Ladog

ora

183.50

147.98

177.58

8

Stationare utilaj Ladog

ora

137.27

110.70

132.84

9

Masina autopulsata Iseki - deszapezire

ora

129.75

104.64

125.57

10

Stationare masina autopulsata Iseki

ora

74.99

60.48

72.58

11

Incarcat mecanizat cu Kramer

ora

165.26

133.27

159.92

12

Stationare incarcator Kramer

ora

106.15

85.60

102.72

13

Automaturatoare Mercedes

ora

166.68

134.42

161.30

14

Stationare automaturatoare Mercedes

ora

74.99

60.48

72.58

15

Automaturatoare Bucher

ora

199.89

161.20

193.44

16

Stationare automaturatoare Bucher

ora

121.81

98.23

117.88

17

Buldozer Komat'su

ora

244.86

197.47

236.96

18

Stationare buldozer Komat'su

ora

75.63

60.99

73.19

19

Incarcator JKB 436

ora

190.69

153.78

184.54

20

Stationare incarcator JKB 436

ora

75.64

61.00

73.20

21

Incarcator JKB 456

ora

300.51

242.35

290.82

22

Stationare incarcator JKB 456

ora

75.63

60.99

73.19

23

Autovidanja

ora

114.46

92.31

110.77

24

Stationare autovidanja

ora

78.85

63.59

76.31

25

Buldozer S-1500S

ora

174.90

141.05

169.26

26

Stationare buldozer S-1500

ora

75.63

60.99

73.19

27

Compactor TANA GX380

ora

556.47

448.77

538.52

28

Stationare compactor TANA GX380

ora

75.63

60.99

73.19

29

Tractor U445

ora

115.74

93.34

112.01

30

Stationare tractor U445

ora

75.63

60.99

73.19

31

Tractor U 650 cu remorca salubritate

ora

132.80

107.10

128.52

32

Stationare tractor 650 cu remorca salubritate

ora

75.63

60.99

73.19

33

Autobasculanta Iveco

ora

159.34

128.50

154.20

34

Stationare autobasculanta Iveco

ora

11.50

89.92

107.90

35

Autogunoiera Nissan

ora

138.81

111.94

134.33

36

Stationare autogunoiera Nissan

ora

94.26

76.02

91.22

37

Autogunoiera BMC

ora

159.32

128.48

154.18

38

Staționare autogunoiera BMC

ora

106.86

86.26

103.51

39

Autogunoiera Iveco

ora

167.71

132.25

158.70

40

Stationare autogunoiera Iveco

ora

119.72

96.55

115.86

41

Autogunoiera Iveco mica

ora

117.48

94.74

113.69

42

Stationare autogunoiera Iveco mica

ora

79.04

63.74

76.49

43

Autogunoiera AGT15 Renault Midlum

ora

190.88

153.94

184.73

44

Stationare autogunoiera AGT15 Renault

Midlum

ora

129.85

104.72

125.66

45

Autogunoiera Man

ora

187.38

151.11

181.33

46

Stationare autogunoiera Man

ora

132.68

107.00

128.40

47

Autogunoiera AGT 12 autosasiu Renault

ora

128.49

103.62

124.34

48

Stationare autogunoiera 12mc autosasiu Renault

ora

79.04

63.74

76.49

49

Autogunoiera compactoare AGT 12

ora

136.17

109.81

131.77

50

Stationare autogunoiera compactoare AGT 12

ora

79.04

63.74

76.49

51

Autogunoiera AGT 12-35

ora

133.56

107.71

129.25

52

Stationare autogunoiera AGT 12-35

ora

79.04

63.74

76.49

53

Autogunoiera Renault VIP

ora

136.11

109.77

131.72

54

Stationare autogunoiera Renault VIP

ora

79.04

63.74

76.49

55

Autocontainer

ora

111.00

89.52

107.42

56

Stationare autocontainer

ora

77.26

62.31

74.77

57

Autosasiu Mercedes-Benz

ora

270.04

217.77

261.32

58

Stationare autosasiu Mercedes-Benz

ora

132.047

106.83

128.20anexa 4b


CENTRALIZATOR

analize pret utilaje folosite in relatia cu terti

Nr

crt.

Denumire prestări servicii

U/M

Tarif

actual

TVA

24%

Tarif

actual

fara

TVA

Tarif

actual

TVA

20%

1

Autocisterna

ora

128,22

103.40

124.08

2

Staționare autocisterna

ora

82,59

66.60

79.92

3

Autostropitoare

ora

119.89

96.69

116.03

4

Stationare autostropitoare

ora

82.58

66.60

79.92

5

Multicar

ora

199,00

160.48

192.58

6

Stationare Multicar

ora

136,43

110.02

132.02

7

Utilaj Ladog

ora

192,24

155.03

186.04

8

Stationare utilaj Ladog

ora

143,81

115.98

139.18

9

Masina autopulsata Iseki - deszapezire

ora

135,93

109.62

131.54

10

Stationare masina autopulsata Iseki

ora

78,56

63.35

76.02

11

Incarcat mecanizat cu Kramer

ora

173,12

139.61

167.53

12

Stationare incarcator Kramer

ora

111,21

89.69

107.63

13

Automaturatoare Mercedes

ora

174,62

140.82

168.98

14

Stationare automaturatoare Mercedes

ora

78,56

63.35

76.02

15

Automaturatoare Bucher

ora

209,41

168.87

202.64

16

Stationare automaturatoare Bucher

ora

127,61

102.91

123.49

17

Buldozer Komat'su

ora

256,52

206.87

248.24

18

Stationare buldozer Komat'su

ora

79,23

63.90

76.68

19

Incarcator JKB 436

ora

199,77

161.10

193.32

20

Stationare incarcator JKB 436

ora

79,23

63.90

76.68

21

Incarcator JKB 456

ora

314,82

253.89

304.67

22

Stationare incarcator JKB 456

ora

79,23

63.90

76.68

23

Autovidanja

ora

119,91

96.70

116.04

24

Stationare autovidanja

ora

82,61

66.62

79.94

25

Buldozer S-1500S

ora

183,22

147.76

177.31

26

Stationare buldozer S-1500

ora

79,23

63.90

76.68

27

Compactor TANA GX380

ora

582,97

470.14

564.17

28

Stationare compactor TANA GX380

ora

79,23

63.90

76.68

29

Tractor U445

ora

121,25

97.78

117.34

30

Stationare tractor U445

ora

79,23

63.90

76.68

31

Tractor U 650 cu remorca salubritate

ora

139,12

112.19

134.63

32

Stationare tractor 650 cu remorca salubritate

ora

79,23

63.90

76.68

33

Autobasculanta Iveco

ora

166,93

134.62

161.54

34

Stationare autobasculanta Iveco

ora

116,80

94.19

113.03

35

Autogunoiera Nissan

ora

145,42

117.27

140.72

36

Stationare autogunoiera Nissan

ora

98,75

79.64

95.57

37

Autogunoiera BMC

ora

166,91

134.60

161.52

38

Stationare autogunoiera BMC

ora

112,05

90.36

108.43

39

Autogunoiera Iveco

ora

175,69

141.69

170.03

40

Staționare autogunoiera Iveco

ora

125,42

101.15

121.38

41

Autogunoiera Iveco mica

ora

123,07

99.25

119.10

42

Staționare autogunoiera Iveco mica

ora

82,80

66.77

80.12

43

Autogunoiera AGT15 Renault Midlum

ora

199,97

161.27

193.52

44

Stationare autogunoiera AGT15 Renault

Midlum

ora

136,03

109.70

131.64

45

Autogunoiera Man

ora

196,30

158.31

189.97

46

Stationare autogunoiera Man

ora

138,99

112.09

134.51

47

Autogunoiera AGT 12 autosasiu Renault

ora

134,61

108.56

130.27

48

Stationare autogunoiera 12mc autosasiu Renault

ora

82,80

66.77

80.12

49

Autogunoiera compactoare AGT 12

ora

142,66

115.05

138.06

50

Stationare autogunoiera compactoare AGT 12

ora

82,80

66.77

80.12

51

Autogunoiera AGT 12-35

ora

139.92

112.84

135.41

52

Stationare autogunoiera AGT 12-35

ora

82.80

66.77

80.12

53

Autogunoiera Renault VIP

ora

142,59

117.99

141.59

54

Stationare autogunoiera Renault VIP

ora

82,80

66.77

80.12

55

Autocontainer

ora

116,28

93.77

112.52

56

Stationare autocontainer

ora

80,94

65.27

78.32

57

Autosasiu Mercedes-Benz

ora

282,89

228.14

273.77

58

Stationare autosasiu Mercedes-Benz

ora

138,77

111.91

134.29

59

Dacia 4x4

ora

5,45

4.40

5.28

60

Stationare Dacia 4x4

ora

39,52

31.87

38.24


CENTRALIZATOR HINGHERIT

Nr.

crt.

Denumire

UM

Tarif

actual

TVA

24%

Tarif

actual

fara

TVA

Tarif

actual

TVA

20%

1

Prindere caini comunitari si primire la canisa

Lei/buc

63.48

51.19

61.43

2

Sterilizare caini comunitari (masculi)

Lei/buc

113.53

91.56

109.87

3

Sterilizare caini comunitari (femele)

Lei/buc

134.85

108.75

130.50

4

Ingrijire si hranire in adapost a populatiei canine

Lei/buc/zi

4.14

3.34

4.00

5

Eutanasiere caini comunitari

Lei/buc

51.99

41.93

50.33

Societatea”SALUBRIS” S.A. Șos. Națională nr.43,cod700273 lași-România,

tel: 0232/276244, 0232/279638, fax: 0232/266463, e-mail: office@salubris.ro