Hotărârea nr. 59/2016

HOTĂRÂRE privind încheierea Acordului de parteneriat dintre Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din România ”Elie Wiesel” şi Municipiul Iaşi

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind încheierea Acordului de parteneriat dintre Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România ”Elie Wiesel” și Municipiul Iași

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

31 martie 2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate nr.32317/2016, întocmit de Serviciul Relații Comunitare si Politici Publice;

Având în vedere adresa 316 din 21.03.2016, transmisă de către Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România ”Elie Wiesel”, instituție guvernamentală având ca obiect de activitate identificarea, culegerea, arhivarea, cercetarea și publicarea documentelor referitoare la Holocaust, în rezolvarea unor probleme științifice, precum și elaborarea și implementarea de programe educaționale privind acest fenomen istoric;

Având în vedere adresa nr. 32251din 24.03.2016, transmisă de către Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România ”Elie Wiesel” prin care se solicită aprobarea de către Municipiul Iași a Acordului de Parteneriat vizând organizarea de evenimente publice în cadrul programului comemorativ ”75 de ani de la Pogromul de la Iași din iunie 1941”,

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRÂȘTE:

Art.1. Se aprobă încheierea Acordului de parteneriat dintre Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România ”Elie Wiesel” și Municipiul Iași conform anexei parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art.2. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei Hotărâri va fi asigurată de Instituția Arhitectului Șef și de Serviciul de Relații Comunitare și Politici Publice.

Art.3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară a Municipiului Iași, Institutiei Arhitectului Sef; Serviciului de Relații Comunitare și Politici Publice, Institutului Național pentru Studierea Holocaustului din România ”Elie Wiesel” si Instituției Prefectului Județului Iași.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

CONTRASEMNEAZĂ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Constantin Axinia    Denisa Liliana Ionașcu

Total

Consilieri

Locali

26

Prezenți

23

Pentru

23

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 59 din 31 martie 2016

Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 59 din 31 martie 2016

ACORD DE PARTENERIAT

I. PĂRȚILE ACORDULUI

9

Acest Acord de Parteneriat a fost încheiat între:

Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel” (INSHR-EW), cu sediul în București, Bd. Dacia, nr. 89, sector 2, reprezentat prin Alexandru Florian - director general

Și

Municipiului Iași cu sediul în Iași, Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt 11, 700064, reprezentat de Mihai Chirica - viceprimar cu atribuții de primar

se încheie prezentul acord de parteneriat, referitor la:

II. OBIECTUL ACORDULUI DE PARTENERIAT

Organizarea de evenimente în cadrul programului comemorativ “75 de ani de la Pogromul de la Iași din iunie 1941 “, pe care INSHR-EW îl va desfășura la Iași în intervalul 28-29 iunie 2016.

În anexă se află Programul.

III. DURATA

Prezentul acord de parteneriat este valabil de la data semnării, până la data de 30 iunie 2016.

IV. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

A.    Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel”

a)    asigură coordonarea întregului Program;

b)    organizează ceremoniile de comemorare la Cimitirul Evreiesc din Iași, Podu Iloaiei și Tg.Frumos;

c)    organizează două expoziții istorice;

d)    organizează o masă rotunde organizată la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași;

e)    organizează concertul “In memoriam” în colaborare cu Filarminca de Stat Iași;

f)    este responsabil de editarea pliatului programului comemorativ “75 de ani de la Pogromul de la Iași din iunie 1941”.

B.    Municipiului Iași/ Consiliul Local

a)    atribuirea următoarelor denuminiri pentru două piețe din Iași:

1)    Piața Evreilor martiri ai Pogromului din iunie 1941

2)    Piața Drepți între Popoare;

b)    participarea la ceremonia de comemorare care va avea loc la Cimitirul Evreiesc din Iași;

c)    participarea la concertul “In memoriam”;

d)    sprijinirea, prin activitatea instituțiilor subordonate, a acțiunilor cu participare publică, precum măsuri de afluire și defluire a participanților, siguranța traficului și alte activități de sprijin logistic.

V. LITIGII

Părțile au convenit să soluționeze exclusiv pe cale amiabilă toate posibilele neînțelegeri cu privire la acest acord, prin reprezentanții lor.

VI. DISPOZIȚII FINALE

VI.1. Prezentul acord de parteneriat nu oferă niciunei părți dreptul de a angaja cealaltă parte în orice alte activități în afara celor menționate fără consimțământul scris al acesteia din urmă.

VI.2. Modificarea prezentului acord de parteneriat se face numai prin acordul scris al părților.

VI.3. Prezentul acord de parteneriat reprezintă voința părților și înlătură orice înțelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.

Încheiat astăzi, / / 2016, în București, în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare Parte.

Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel”

Director general,

Alexandru Florian


Municipiului Iași

Viceprimar cu atribuții de primar Mihai Chirica


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Constantin Axinia

Anexă

COMEMORARE POGROM IAȘI 28 - 29.06.2016

PROGRAM

28 iunie

10:00 - 14: 00 Ceremonii comemorare la cimitirul evreiesc

-    Iași

-    Podu Iloaiei

-    Târgu Frumos

16:00 - 18:00 Vernisaj expoziție istorică Pogromul de la Iași

-    Palatul Culturii, Complexul Muzeal Moldova

19:30    Decorare

Recepție

-    Palatul Culturii, Sala Voievozilor

29 iunie

10:00 - 12:00 Piața „Drepți între Popoare” (6 persoane)

Piața ”Evreilor Martiri din 1941”

12:00 - 14:00 Masă rotundă Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași

16:00 - 18:00 Expoziție Benjamin Fondane, Palas Mall, Atrium

18:30    Concert “In memoriam” Filarmonica Moldova Iași, Aula BCU

Eveniment organizat în parteneriat cu Primăria Municipiului Iași, Instituția Prefectului Iași, Consiliul Județean Iași, Complexul Muzeal Moldova, Institutul Francez Iași, Departamentul pentru Relații Interetnice, Federația Comunităților Evreiești din România.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Constantin Axinia

5 / 5 la H.C.L. nr. 59 din 31 martie 2016