Hotărârea nr. 58/2016

HOTĂRÂRE privind aprobarea contului general de execuţie a bugetului şi a situaţiilor financiare anuale ale Municipiului Iaşi la data de 31.12.2015

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea contului general de execuție a bugetului și a situațiilor financiare anuale ale Municipiului Iași la data de 31.12.2015

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31 martie

2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Raportul privind contul de execuție a bugetului Municipiului Iași la 31.12.2015, înregistrat sub nr. 30154/21.03.2016, întocmit de Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 186/2014 privind bugetul de stat pentru anul

2015;

Având în vedere Ordinul Ministerul Finanțelor Publice nr. 4075/2015 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2015;

Având în vedere Ordinul nr. 82/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2015, pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului

1 / 2 la H.C.L. nr. 58 din 31 martie 2016

finanțelor publice nr. 1917/2005, precum și pen tru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 25/2015 privind aprobarea Bugetului General al Municipiului Iași pe anul 2015, precum și rectificările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă contul general de execuție bugetară și situațiile financiare anuale ale Municipiului Iași la data de 31.12.2015, conform anexelor parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Iași; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale; Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.3. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Constantin Axinia


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Total

Consilieri

Locali

26

Prezenți

23

Pentru

22

Împotrivă

1

Abțineri

0

Nr. 58 din 31 martie 2016

2 / 2 la H.C.L. nr. 58 din 31 martie 2016

MUNICIPIUL IASI


Anexa 12


CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI la data de 31.12.2015

COD 20 - lei -

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decat incasari

Drepturi constatate de incasat

initiale

definitive

Total, din care:

din anii precedenti

din anul curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

VENITURI - TOTAL (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+48.02)

00.01

1.042.840.390

833.995.360

1.207.645.091

348.589.637

859.055.454

820.638.451

16.359.310

370.647.330

VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)

48.02

334.818.700

360.126.240

746.356.417

348.589.637

397.766.780

360.305.313

15.403.774

370.647.330

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

529.050.800

592.037.520

967.730.742

340.780.639

626.950.103

589.663.679

14.877.408

363.189.655

A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)

00.03

487.320.580

547.122.790

742.530.797

164.646.227

577.884.570

543.757.122

8.261.814

190.511.861

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)

00.04

189.218.250

216.858.140

217.811.645

24.170

217.787.475

217.787.475

0

24.170

A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)

00.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe profit (cod 01.02.01)

01.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe profit de la agenti economici

01.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)

00.06

189.218.250

216.858.140

217.787.475

0

217.787.475

217.787.475

0

0

Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)

03.02

1.264.250

6.939.900

7.697.586

0

7.697.586

7.697.586

0

0

Impozit pe onorariul avocatilor si notarilor publici

03.02.17

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal

03.02.18

1.264.250

6.939.900

7.697.586

0

7.697.586

7.697.586

0

0

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)

04.02

187.954.000

209.918.240

210.089.889

0

210.089.889

210.089.889

0

0

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

187.954.000

207.876.000

208.093.592

0

208.093.592

208.093.592

0

0

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.04

0

2.042.240

1.996.297

0

1.996.297

1.996.297

0

0

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02)

00.07

0

0

24.170

24.170

0

0

0

24.170

Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice (cod 05.02.50)

05.02

0

0

24.170

24.170

0

0

0

24.170

Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital

05.02.50

0

0

24.170

24.170

0

0

0

24.170

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

00.09

74.895.070

68.527.950

228.492.257

135.186.487

93.305.770

64.998.256

5.799.115

157.694.886

Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)

07.02

74.895.070

68.527.950

228.492.257

135.186.487

93.305.770

64.998.256

5.799.115

157.694.886

Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)

07.02.01

64.079.590

58.079.590

187.566.885

109.760.871

77.806.014

54.758.396

2.645.923

130.162.566

Impozit pe cladiri de la persoane fizice

07.02.01.01

19.676.910

19.676.910

31.301.220

10.923.460

20.377.760

19.702.561

464.327

11.134.332

Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice

07.02.01.02

44.402.680

38.402.680

156.265.665

98.837.411

57.428.254

35.055.835

2.181.596

119.028.234

Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)

07.02.02

7.742.930

7.386.930

33.710.394

24.259.737

9.450.657

7.306.320

593.936

25.810.138

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

07.02.02.01

2.484.910

2.484.910

7.829.592

4.803.571

3.026.021

2.548.466

221.102

5.060.024

Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice

07.02.02.02

5.093.790

4.737.790

25.554.052

19.351.800

6.202.252

4.634.662

321.874

20.597.516

Impozitul pe terenul din extravilan *) + Restante din anii anteriori din impozitul pe teren agricol

07.02.02.03

164.230

164.230

326.750

104.366

222.384

123.192

50.960

152.598

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

07.02.03

3.061.430

3.061.430

7.186.377

1.137.559

6.048.818

2.933.540

2.559.242

1.693.595

Alte impozite si taxe pe proprietate

07.02.50

11.120

0

28.601

28.320

281

0

14

28.587

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)

00.10

219.606.360

258.235.800

290.675.383

27.647.366

263.028.017

257.539.452

2.312.964

30.822.967

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decat incasari

Drepturi constatate de incasat

initiale

definitive

Total, din care:

din anii precedenti

din anul curent

Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)

11.02

194.509.950

234.607.290

234.600.208

0

234.600.208

233.644.672

955.536

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor

11.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti

11.02.02

192.863.920

228.170.500

228.163.418

0

228.163.418

227.207.882

955.536

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri

11.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

1.646.030

6.436.790

6.436.790

0

6.436.790

6.436.790

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat

11.02.09

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07)

12,02

457.950

476.050

671.505

117.963

553.542

513.903

46

157.556

Taxe hoteliere

12.02.07

457.950

476.050

671.505

117.963

553.542

513.903

46

157.556

Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)

15.02

997.720

1.064.720

1.922.401

775.384

1.147.017

1.051.230

30.319

840.852

Impozit pe spectacole

15.02.01

203.510

220.510

631.017

406.478

224.539

227.241

104

403.672

Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

794.210

844.210

1.291.384

368.906

922.478

823.989

30.215

437.180

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)

16.02

23.640.740

22.087.740

53.481.269

26.754.019

26.727.250

22.329.647

1.327.063

29.824.559

Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)

16.02.02

18.767.380

17.167.380

47.387.719

26.404.711

20.983.008

16.586.850

1.284.075

29.516.794

Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice

16.02.02.01

11.651.410

10.251.410

32.098.524

18.741.496

13.357.028

10.040.209

611.418

21.446.897

Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice

16.02.02.02

7.115.970

6.915.970

15.289.195

7.663.215

7.625.980

6.546.641

672.657

8.069.897

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare

16.02.03

753.150

800.150

1.061.901

57.291

1.004.610

1.001.059

17.056

43.786

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati

16.02.50

4.120.210

4.120.210

5.031.649

292.017

4.739.632

4.741.738

25.932

263.979

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)

00.11

3.600.900

3.500.900

5.551.512

1.788.204

3.763.308

3.431.939

149.735

1.969.838

Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)

18.02

3.600.900

3.500.900

5.551.512

1.788.204

3.763.308

3.431.939

149.735

1.969.838

Alte impozite si taxe

18.02.50

3.600.900

3.500.900

5.551.512

1.788.204

3.763.308

3.431.939

149.735

1.969.838

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

00.12

41.730.220

44.914.730

225.199.945

176.134.412

49.065.533

45.906.557

6.615.594

172.677.794

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

00.13

14.042.270

16.237.270

122.645.083

107.243.131

15.401.952

16.566.793

338.705

105.739.585

Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)

30.02

14.037.170

16.232.170

122.644.124

107.243.131

15.400.993

16.565.834

338.705

105.739.585

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome

30.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.02.05.30)

30.02.05

12.226.470

14.226.470

119.676.157

106.470.938

13.205.219

14.342.657

338.705

104.994.795

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice

30.02.05.30

12.226.470

14.226.470

119.676.157

106.470.938

13.205.219

14.342.657

338.705

104.994.795

Venituri din dividende ( cod 30.02.08.02+ 30.02.08.03)

30.02.08

1.332.160

1.527.160

1.527.959

0

1.527.959

1.527.959

0

0

Venituri din dividende de la alti platitori

30.02.08.02

1.332.160

1.527.160

1.527.959

0

1.527.959

1.527.959

0

0

Dividente de virat de către societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stat

30.02.08.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din proprietate

30.02.50

478.540

478.540

1.440.008

772.193

667.815

695.218

0

744.790

Venituri din dobanzi (cod 31.02.03)

31.02

5.100

5.100

959

0

959

959

0

0

Alte venituri din dobanzi

31.02.03

5.100

5.100

959

0

959

959

0

0

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

00.14

27.687.950

28.677.460

102.554.862

68.891.281

33.663.581

29.339.764

6.276.889

66.938.209

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50)

33.02

7.323.360

7.758.360

7.626.788

6.560

7.620.228

7.612.466

7.762

6.560

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decat incasari

Drepturi constatate de incasat

initiale

definitive

Total, din care:

din anii precedenti

din anul curent

Venituri din prestari de servicii

33.02.08

6.719.590

7.154.590

7.021.110

0

7.021.110

7.021.110

0

0

Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese

33.02.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

16.290

16.290

21.057

0

21.057

21.057

0

0

Taxe din activitati cadastrale si agricultura

33.02.24

0

0

0

0

0

0

0

0

Contributia lunara a parintilor pentru intretinerea copiilor in unitatile de protectie sociala

33.02.27

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri

33.02.28

0

0

6.560

6.560

0

0

0

6.560

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

33.02.50

587.480

587.480

578.061

0

578.061

570.299

7.762

0

Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod34.02.02+34.02.50)

34.02

2.579.640

2.779.640

2.898.795

0

2.898.795

2.894.609

4.186

0

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

2.281.470

2.481.470

2.571.632

0

2.571.632

2.567.898

3.734

0

Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise

34.02.50

298.170

298.170

327.163

0

327.163

326.711

452

0

Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)

35.02

11.507.010

9.007.010

64.992.287

49.749.824

15.242.463

9.587.061

6.158.385

49.246.841

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (cod 35.02.01.02)

35.02.01

11.491.790

8.991.790

64.987.688

49.749.824

15.237.864

9.582.462

6.158.385

49.246.841

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate

35.02.01.02

11.491.790

8.991.790

64.987.688

49.749.824

15.237.864

9.582.462

6.158.385

49.246.841

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si taxe

35.02.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii

35.02.03

15.220

15.220

4.599

0

4.599

4.599

0

0

Alte amenzi, penalitati si confiscari

35.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Diverse venituri (cod

36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.14+36.02.22+36.02.23+36.02.31

+36.02.32+36.02.50)

36.02

6.277.940

9.030.390

26.934.934

19.134.897

7.800.037

9.143.570

106.556

17.684.808

Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive

36.02.01

18.910

18.910

10.788

0

10.788

10.788

0

0

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice

36.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Taxe speciale

36.02.06

2.545.680

2.545.680

6.236.439

2.158.752

4.077.687

2.189.372

45.011

4.002.056

Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

36.02.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din ajutoare de stat recuperate

36.02.11

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita

36.02.14

7.380

7.380

1.875

820

1.055

142

0

1.733

Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic

36.02.22

0

0

0

0

0

0

0

0

Taxa de reabilitare termica

36.02.23

0

0

0

0

0

0

0

0

Contributia asociatiei de proprietari pentru lucrarile de reabilitare termica

36.02.31

0

1.530

79.871

0

79.871

1.526

0

78.345

Alte venituri

36.02.50

3.705.970

6.456.890

20.605.961

16.975.325

3.630.636

6.941.742

61.545

13.602.674

Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.04+37.02.05+37.02.50)

37.02

0

102.060

102.058

0

102.058

102.058

0

0

Donatii si sponsorizari

37.02.01

0

102.060

102.058

0

102.058

102.058

0

0

Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

37.02.03

-55.990.040

-50.518.970

-44.729.179

0

-44.729.179

-44.729.179

0

0

Varsaminte din sectiunea de functionare

37.02.04

55.990.040

50.518.970

44.729.179

0

44.729.179

44.729.179

0

0

Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene

37.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decat incasari

Drepturi constatate de incasat

initiale

definitive

Total, din care:

din anii precedenti

din anul curent

Alte transferuri voluntare

37.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)

00.15

277.850

2.798.070

13.327.941

7.808.998

5.518.943

4.388.364

1.481.902

7.457.675

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)

39.02

277.850

2.798.070

13.327.941

7.808.998

5.518.943

4.388.364

1.481.902

7.457.675

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice

39.02.01

77.220

77.220

110.341

2.461

107.880

20.592

451

89.298

Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului

39.02.03

58.220

730.180

2.597.766

75.413

2.522.353

772.071

1.473.677

352.018

Venituri din privatizare

39.02.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale

39.02.07

0

1.848.260

10.381.140

7.534.938

2.846.202

3.537.910

7.774

6.835.456

Depozite speciale pentru constructii de locuinte

39.02.10

142.410

142.410

238.694

196.186

42.508

57.791

0

180.903

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)

00.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.13+40.02.14+40.02.16+40.02.50)

40.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii

40.02.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice

40.02.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Imprumuturi temporare din trezoreria statului**)

40.02.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare**)

40.02.11

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare**)

40.02.13

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare**)

40.02.14

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata *)

40.02.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate

40.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte operatiuni financiare (cod 41.02.05)

41,02

0

0

0

0

0

0

0

0

Disponibilitati rezervate pentru plati ale unitatilor de invatamant special si a altor institutii publice de pe raza altor unitati administrativ-teritoriale decat cea pe raza careia isi desfasoara activitatea consiliul judetean?Consiliul General al

Municipiului Bucuresti (cod 41.02.05.01+41.02.05.02)

41.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Disponibilitati rezervate pentru plati ale unitatilor de invatamant special si a altor institutii publice de pe raza altor unitati administrativ-teritoriale decat cea pe raza careia isi desfasoara activitatea consiliul

judetean/Consiliul General al Municipiului Bucuresti, pentru sectiunea de functionare

41.02.05.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Disponibilitati rezervate pentru plati ale unitatilor de invatamant special si a altor institutii publice de pe raza altor unitati administrativ-teritoriale decat cea pe raza careia isi desfasoara activitatea consiliul

judetean/Consiliul General al Municipiului Bucuresti, pentru sectiunea de dezvoltare

41.02.05.02

0

0

0

0

0

0

0

0

IV. SUBVENTII (cod 00.18)

00.17

216.429.650

134.745.890

133.915.471

0

133.915.471

133.915.471

0

0

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)

00.18

216.429.650

134.745.890

133.915.471

0

133.915.471

133.915.471

0

0

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decat incasari

Drepturi constatate de incasat

initiale

definitive

Total, din care:

din anii precedenti

din anul curent

Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12 la 42.02.18+42.02.20+42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32 la 42.02.36+42.02.40 la 42.02.42+42.02.44 la

42.02.45+42.02.51+42.02.52+42.02.54+42.02.55+42.02.62+42.02.65 la 42.02.67+42.02.69)

42.02

216.429.650

134.745.890

133.915.471

0

133.915.471

133.915.471

0

0

Retehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare

42.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Planuri si regulamente de urbanism

42.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Finantarea actiunilor privind reducerea riscului seismic al constructiilor existente cu destinatie de locuinta

42.02.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit

42.02.12

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii pentru finantarea programelor multianuale prioritare de mediu si gospodarire a apelor

42.02.13

0

0

0

0

0

0

0

0

Finantarea unor cheltuieli de capital ale unitatilor de invatamant preuniversitar

42.02.14

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii primite din Fondul National de Dezvoltare **)

42.02.15

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate (cod 42.02.16.01+42.02.16.02+42.02.16.03)

42.02.16

0

3.801.000

3.601.000

0

3.601.000

3.601.000

0

0

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicati in urgenta in sanatate

42.02.16.01

0

1.801.000

1.801.000

0

1.801.000

1.801.000

0

0

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatate

42.02.16.02

0

2.000.000

1.800.000

0

1.800.000

1.800.000

0

0

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate

42.02.16.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii pentru finalizarea lucrarilor de constructie a asezamintelor culturale

42.02.17

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate

(cod42.02.18.01+42.02.18.02+48.02.18.03)

42.02.18

0

1.840.000

1.840.000

0

1.840.000

1.840.000

0

0

Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate

42.02.18.01

0

1.840.000

1.840.000

0

1.840.000

1.840.000

0

0

Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatate

42.02.18.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate

42.02.18.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii catre bugetele locale pentru finantarea programului multianual de asistenta tehnica pentru pregatirea proiectelor de investitii publice finantate prin Programul Operational regional 2007-2013

42.02.19

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare **)

42.02.20

216.255.650

128.865.890

128.006.164

0

128.006.164

128.006.164

0

0

Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

42.02.21

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii primite din Fondul de Interventie**)

42.02.28

0

0

0

0

0

0

0

0

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decat incasari

Drepturi constatate de incasat

initiale

definitive

Total, din care:

din anii precedenti

din anul curent

Finantarea lucrarilor de cadastru imobiliar

42.02.29

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

42.02.32

0

0

0

0

0

0

0

0

Sprijin financiar la constituirea familiei - restante din anii precedenti

42.02.33

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni combustibili petrolieri

,42.02.34

174.000

174.000

41.683

41.683

41.683

0

0

Subventii din bugetul de stat pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale

42.02.35

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii pentru acordarea trusoului pentru nou-nascuti - restante din anii precedenti

42.02.36

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru realizarea obiectivelo de investitii in turism

r42.02.40

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii

42.02.41

0

45.000

11.651

11.651

11.651

0

0

Sume primite de administratiile locale in cadrul programelor FEGA implementate de APIA

42.02.42

0

20.000

1.663

0

1.663

1.663

0

0

Subventii din bugetul de stat pentru finantarea camerelor agricole

42.02.44

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite de administratiile locale in cadrul programelor finantate din Fondul Social European

42.02.45

0

0

0

0

0

0

0

Subventii de la bugetul dde stat catre bugetele locale pentru achitarea obligatiilor restante catre furnizorii de energie termica si ale centralelor de termoficare

42.02.46

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national (42.02.51.01+42.02.51.02)

42.02.51

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe d interes national, destinate sectiunii de functionare a bugetului local

e42.02.51.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe d interes national, destinate sectiunii de dezvoltare a bugetului local

e42.02.51.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea investitiilor pentru instituti publice de asistenta sociala si unitati de asistenta medico-sociale

i42.02.52

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

42.02.54

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții pentru finanțarea locuințelor sociale

42.02.55

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume alocate din bugetul de stat aferente corectiilor financiare

42.02.62

0

0

413.310

0

413.310

413.310

0

0

Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala

42.02.65

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii din bugetul de stat alocate conform contractelor incheiate cu directiile de sanatate publica

42.02.66

0

0

0

0

0

0

0

Subventii din sume obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii d gaze cu efect de sera pentru finantarea proiectelor de investitii

e42.02.67

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020****)

42.02.69

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii de la alte administratii (cod 43.02.01+43.02.04+ 43.02.07+43.02.08+43.02.20+43.02.21+43.02.23+43.02.24+43.02.28 la 43.02.31)

43.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia copilului

43.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decat incasari

Drepturi constatate de incasat

initiale

definitive

Total, din care:

din anii precedenti

din anul curent

Subventii de la bugetul asigurarilor pentru somaj catre bugetele locale, pentru finantarea programelor pentru ocuparea temporara a fortei de munca si subventionarea locurilor de munca

43.02.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii primite de la alte bugete locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap

43.02.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii primite de la bugetele consiliilor locale si judetene pentru ajutoare in situatii de extrema dificultate **)

43.02.08

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte subventii primite de la administratia centrala pentru finantarea unor activitati

43.02.20

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite de la Agentia Nationala de cadastru si Publicitate Imobiliara

43.02.21

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii primite din bugetul judetului pentru clasele de invatamant special organizate in cadrul unitatilor de invatamant de masa

43.02.23

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii primite din bugetele locale pentru clasele de invatamant de masa organizate in unitatile de invatamant special

43.02.24

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii din bugetul imprumuturilor pentru finantarea corectiilor financiare ale unitatii administrativ-teritoriale conform OUG nr. 2/2015

43.02.28

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite de la bugetele proprii ale judetelor in vederea asigurarii fondurilor necesare implementarii proiectelor finantate din FEN

43.02.29

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite de la bugetul judetului pentru plata drepturilor de care beneficiaza copiii cu cerinte educationale speciale integrati in invatamantul de masa

43.02.30

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 20142020****)

43.02.31

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.02.01 la 45.02.05 +45.02.07+45.02.08+45.02.15 la 45.02.21)

45.02

297.082.090

104.413.880

92.670.937

0

92.670.937

92.670.937

0

0

Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.02.01.01 la 45.02.01.04)

45.02.01

207.747.450

64.862.560

52.512.578

0

52.512.578

52.512.578

0

0

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

45.02.01.01

200.433.870

62.939.420

48.530.501

48.530.501

48.530.501

0

0

Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

45.02.01.02

783.920

1.252.830

3.311.769

0

3.311.769

3.311.769

0

0

Prefinantare

45.02.01.03

6.529.660

670.310

670.308

670.308

670.308

0

0

Corectii financiare

45.02.01.04

0

0

0

0

0

0

0

Fondul Social European (cod 45.02.02.01 la 45.02.02.04)

45.02.02

5.693.950

9.059.340

5.823.144

0

5.823.144

5.823.144

0

0

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

45.02.02.01

4.221.530

6.559.770

4.489.598

4.489.598

4.489.598

0

0

Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

45.02.02.02

1.256.090

1.452.090

596.132

0

596.132

596.132

0

0

Prefinantare

45.02.02.03

216.330

1.047.480

737.414

737.414

737.414

0

0

Corectii financiare

45.02.02.04

0

0

0

0

0

0

0

Fondul de Coeziune (cod 45.02.03.01 la 45.02.03.04)

45.02.03

83.614.730

30.466.020

34.335.215

0

34.335.215

34.335.215

0

0

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

45.02.03.01

78.078.290

24.999.320

28.868.521

28.868.521

28.868.521

0

0

Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

45.02.03.02

5.536.440

5.466.700

5.466.694

0

5.466.694

5.466.694

0

0

Prefinantare

45.02.03.03

0

0

0

0

0

0

0

Corectii financiare

45.02.03.04

0

0

0

0

0

0

0

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (cod 45.02.04.01+45.02.04.02+45.02.04.03+45.02.04.04)

45.02.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

45.02.04.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decat incasari

Drepturi constatate de incasat

initiale

definitive

Total, din care:

din anii precedenti

din anul curent

Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

45.02.04.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Prefinantare

45.02.04.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Corectii financiare

45.02.04.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Fondul European pentru Pescuit (cod 45.02.05.01 la 45.02.05.04)

45.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

45.02.05.01

0

0

0

0

0

0

Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

45.02.05.02

0

0

0

0

0

0

0

Prefinantare

45.02.05.03

0

0

0

0

0

0

Corectii financiare

45.02.05.04

0

0

0

0

0

0

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (cod 45.02.07.01+45.02.07.02+45.02.07.03+45.02.07.04)

45.02.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

45.02.07.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

45.02.07.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Prefinantare

45.02.07.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Corectii financiare

45.02.07.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat (cod 45.02.08.01+45.02.08.02+45.02.08.03+45.02.08.04)*)

45.02.08

25.960

25.960

0

0

0

0

0

0

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

45.02.08.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

45.02.08.02

25.960

25.960

0

0

0

0

0

0

Prefinantare

45.02.08.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Corectii financiare

45.02.08.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 (cod 45.02.15.01+45.02.15.02+45.02.15.03+45.02.15.04)

45.02.15

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

45.02.15.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

45.02.15.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Prefinantare

45.02.15.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Corectii financiare

45.02.15.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte facilitati si instrumente postaderare (cod 45.02.16.01+45.02.16.02+45.02.16.03+45.02.16.04)

45.02.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

45.02.16.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

45.02.16.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Prefinantare

45.02.16.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Corectii financiare

45.02.16.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01+45.02.17.02+45.02.17.03+45.02.17.04)

45.02.17

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

45.02.17.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

45.02.17.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite in avans

45.02.17.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Corectii financiare

45.02.17.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Mecanismul financiar norvegian (cod 45.02.18.01+45.02.18.02+45.02.18.03+45.02.18.04)

45.02.18

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

45.02.18.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

45.02.18.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite in avans

45.02.18.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Corectii financiare

45.02.18.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decat incasari

Drepturi constatate de incasat

initiale

definitive

Total, din care:

din anii precedenti

din anul curent

Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse (cod 45.02.19.01+45.02.19.02+45.02.19.04) *)

45.02.19

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

45.02.19.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

45.02.19.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Corectii financiare

45.02.19.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE (cod 45.02.20.01+45.02.20.02+45.02.20.03+45.02.20.04)

45.02.20

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

45.02.20.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

45.02.20.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite in avans

45.02.20.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Corectii financiare

45.02.20.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (coc

45.02.21.01+45.02.21.02+45.02.21.03+45.02.21.04)

45.02.21

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

45.02.21.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

45.02.21.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite in avans

45.02.21.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Corectii financiare

45.02.21.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantariaferente cadrului financiar 2014-2020 (cod48.02.01 la cod 48.02.05+48.02.11+48.02.12)

48,02

0

0

0

0

0

0

0

0

Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)(cod

48.02.01.01+48.02.01.02+48.02.01.03)

48.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

48.02.01.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

48.02.01.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Prefinantare

48.02.01.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Fondul Social European (FSE) (cod 48.02.02.01+48.02.02.02+48.02.02.03)

48.02.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

48.02.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

48.02.02.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Prefinantare

48.02.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Fondul de Coeziune (FC) (cod 48.02.03.01+48.02.03.02+48.02.03.03)

48.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

48.02.03.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

48.02.03.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Prefinantare

48.02.03.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)(cod

48.02.04.01+48.02.04.02+48.02.04.03)

48.02.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

48.02.04.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

48.02.04.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Prefinantare

48.02.04.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Fondul European pentru Pescuit si Afaceri maritima (FEPAM) (cod

48.02.05.01+48.02.05.02+48.02.05.03)

48.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

48.02.05.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

48.02.05.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Prefinantare

48.02.05.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPAII) (cod

48.02.11.01+48.02.11.02+45.02.11.03)

48.02.11

0

0

0

0

0

0

0

0

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decat incasari

Drepturi constatate de incasat

initiale

definitive

Total, din care:

din anii precedenti

din anul curent

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

48.02.11.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

48.02.11.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Prefinantare

48.02.11.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Instrumentul European de Vecinatate (ENI) (cod 48.02.12.01+45.02.12.02+45.02.12.03)

48.02.12

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

48.02.12.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

48.02.12.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Prefinantare

48.02.12.03

0

0

0

0

0

0

0

0

VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL

00.01 SF

473.234.760

541.756.020

922.976.689

340.780.639

582.196.050

544.987.971

14.877.408

363.111.310

VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.16)

48.02

334.540.850

357.326.640

732.948.605

340.780.639

392.167.966

355.915.423

13.921.872

363.111.310

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

473.060.760

541.517.020

922.921.692

340.780.639

582.141.053

544.932.974

14.877.408

363.111.310

A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)

00.03

487.320.580

547.122.790

742.530.797

164.646.227

577.884.570

543.757.122

8.261.814

190.511.861

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)

00.04

189.218.250

216.858.140

217.811.645

24.170

217.787.475

217.787.475

0

24.170

A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)

00.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe profit (cod 01.02.01)

01.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe profit de la agenti economici

01.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)

00.06

189.218.250

216.858.140

217.787.475

0

217.787.475

217.787.475

0

0

Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)

03.02

1.264.250

6.939.900

7.697.586

0

7.697.586

7.697.586

0

0

Impozit pe onorariul avocatilor si notarilor publici

03.02.17

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal

03.02.18

1.264.250

6.939.900

7.697.586

0

7.697.586

7.697.586

0

0

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)

04.02

187.954.000

209.918.240

210.089.889

0

210.089.889

210.089.889

0

0

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

187.954.000

207.876.000

208.093.592

0

208.093.592

208.093.592

0

0

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.04

0

2.042.240

1.996.297

0

1.996.297

1.996.297

0

0

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02)

00.07

0

0

24.170

24.170

0

0

0

24.170

Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice (cod 05.02.50)

05.02

0

0

24.170

24.170

0

0

0

24.170

Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital

05.02.50

0

0

24.170

24.170

0

0

0

24.170

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

00.09

74.895.070

68.527.950

228.492.257

135.186.487

93.305.770

64.998.256

5.799.115

157.694.886

Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)

07.02

74.895.070

68.527.950

228.492.257

135.186.487

93.305.770

64.998.256

5.799.115

157.694.886

Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)

07.02.01

64.079.590

58.079.590

187.566.885

109.760.871

77.806.014

54.758.396

2.645.923

130.162.566

Impozit pe cladiri de la persoane fizice

07.02.01.01

19.676.910

19.676.910

31.301.220

10.923.460

20.377.760

19.702.561

464.327

11.134.332

Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice

07.02.01.02

44.402.680

38.402.680

156.265.665

98.837.411

57.428.254

35.055.835

2.181.596

119.028.234

Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)

07.02.02

7.742.930

7.386.930

33.710.394

24.259.737

9.450.657

7.306.320

593.936

25.810.138

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

07.02.02.01

2.484.910

2.484.910

7.829.592

4.803.571

3.026.021

2.548.466

221.102

5.060.024

Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice

07.02.02.02

5.093.790

4.737.790

25.554.052

19.351.800

6.202.252

4.634.662

321.874

20.597.516

Impozitul pe terenul din extravilan *) + Restante din anii anteriori din impozitul pe teren agricol

07.02.02.03

164.230

164.230

326.750

104.366

222.384

123.192

50.960

152.598

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

07.02.03

3.061.430

3.061.430

7.186.377

1.137.559

6.048.818

2.933.540

2.559.242

1.693.595

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decat incasari

Drepturi constatate de incasat

initiale

definitive

Total, din care:

din anii precedenti

din anul curent

Alte impozite si taxe pe proprietate

07.02.50

11.120

0

28.601

28.320

281

0

14

28.587

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)

00.10

219.606.360

258.235.800

290.675.383

27.647.366

263.028.017

257.539.452

2.312.964

30.822.967

Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)

11.02

194.509.950

234.607.290

234.600.208

0

234.600.208

233.644.672

955.536

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor

11.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti

11.02.02

192.863.920

228.170.500

228.163.418

0

228.163.418

227.207.882

955.536

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri

11.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

1.646.030

6.436.790

6.436.790

0

6.436.790

6.436.790

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat

11.02.09

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07)

12,02

457.950

476.050

671.505

117.963

553.542

513.903

46

157.556

Taxe hoteliere

12.02.07

457.950

476.050

671.505

117.963

553.542

513.903

46

157.556

Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)

15.02

997.720

1.064.720

1.922.401

775.384

1.147.017

1.051.230

30.319

840.852

Impozit pe spectacole

15.02.01

203.510

220.510

631.017

406.478

224.539

227.241

104

403.672

Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

794.210

844.210

1.291.384

368.906

922.478

823.989

30.215

437.180

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)

16.02

23.640.740

22.087.740

53.481.269

26.754.019

26.727.250

22.329.647

1.327.063

29.824.559

Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)

16.02.02

18.767.380

17.167.380

47.387.719

26.404.711

20.983.008

16.586.850

1.284.075

29.516.794

Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice

16.02.02.01

11.651.410

10.251.410

32.098.524

18.741.496

13.357.028

10.040.209

611.418

21.446.897

Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice

16.02.02.02

7.115.970

6.915.970

15.289.195

7.663.215

7.625.980

6.546.641

672.657

8.069.897

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare

16.02.03

753.150

800.150

1.061.901

57.291

1.004.610

1.001.059

17.056

43.786

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati

16.02.50

4.120.210

4.120.210

5.031.649

292.017

4.739.632

4.741.738

25.932

263.979

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)

00.11

3.600.900

3.500.900

5.551.512

1.788.204

3.763.308

3.431.939

149.735

1.969.838

Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)

18.02

3.600.900

3.500.900

5.551.512

1.788.204

3.763.308

3.431.939

149.735

1.969.838

Alte impozite si taxe

18.02.50

3.600.900

3.500.900

5.551.512

1.788.204

3.763.308

3.431.939

149.735

1.969.838

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

00.12

-14.259.820

-5.605.770

180.390.895

176.134.412

4.256.483

1.175.852

6.615.594

172.599.449

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

00.13

14.042.270

16.237.270

122.645.083

107.243.131

15.401.952

16.566.793

338.705

105.739.585

Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)

30.02

14.037.170

16.232.170

122.644.124

107.243.131

15.400.993

16.565.834

338.705

105.739.585

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome

30.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.02.05.30)

30.02.05

12.226.470

14.226.470

119.676.157

106.470.938

13.205.219

14.342.657

338.705

104.994.795

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice

30.02.05.30

12.226.470

14.226.470

119.676.157

106.470.938

13.205.219

14.342.657

338.705

104.994.795

Venituri din dividende ( cod 30.02.08.02+ 30.02.08.03)

30.02.08

1.332.160

1.527.160

1.527.959

0

1.527.959

1.527.959

0

0

Venituri din dividende de la alti platitori

30.02.08.02

1.332.160

1.527.160

1.527.959

0

1.527.959

1.527.959

0

0

Dividente de virat de catre societățile si companiile naționale si societatile cu capital majoritar de stat

30.02.08.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din proprietate

30.02.50

478.540

478.540

1.440.008

772.193

667.815

695.218

0

744.790

Venituri din dobanzi (cod 31.02.03)

31.02

5.100

5.100

959

0

959

959

0

0

Alte venituri din dobanzi

31.02.03

5.100

5.100

959

0

959

959

0

0

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

00.14

-28.302.090

-21.843.040

57.745.812

68.891.281

-11.145.469

-15.390.941

6.276.889

66.859.864

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decat incasari

Drepturi constatate de incasat

initiale

definitive

Total, din care:

din anii precedenti

din anul curent

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08 + 33.02.10 + 33.02.12 + 33.02.24 +33.02.27+33.02.28+33.02.50)

33.02

7.323.360

7.758.360

7.626.788

6.560

7.620.228

7.612.466

7.762

6.560

Venituri din prestari de servicii

33.02.08

6.719.590

7.154.590

7.021.110

0

7.021.110

7.021.110

0

0

Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese

33.02.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

16.290

16.290

21.057

0

21.057

21.057

0

0

Taxe din activitati cadastrale si agricultura

33.02.24

0

0

0

0

0

0

0

0

Contributia lunara a parintilor pentru intretinerea copiilor in unitatile de protectie sociala

33.02.27

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri

33.02.28

0

0

6.560

6.560

0

0

0

6.560

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

33.02.50

587.480

587.480

578.061

0

578.061

570.299

7.762

0

Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)

34.02

2.579.640

2.779.640

2.898.795

0

2.898.795

2.894.609

4.186

0

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

2.281.470

2.481.470

2.571.632

0

2.571.632

2.567.898

3.734

0

Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise

34.02.50

298.170

298.170

327.163

0

327.163

326.711

452

0

Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)

35.02

11.507.010

9.007.010

64.992.287

49.749.824

15.242.463

9.587.061

6.158.385

49.246.841

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (cod 35.02.01.02)

35.02.01

11.491.790

8.991.790

64.987.688

49.749.824

15.237.864

9.582.462

6.158.385

49.246.841

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate

35.02.01.02

11.491.790

8.991.790

64.987.688

49.749.824

15.237.864

9.582.462

6.158.385

49.246.841

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si taxe

35.02.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii

35.02.03

15.220

15.220

4.599

0

4.599

4.599

0

0

Alte amenzi, penalitati si confiscari

35.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Diverse venituri (cod

36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.11+36.02.14+36.02.32+36.02.50)

36.02

6.277.940

9.028.860

26.855.063

19.134.897

7.720.166

9.142.044

106.556

17.606.463

Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive

36.02.01

18.910

18.910

10.788

0

10.788

10.788

0

0

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice

36.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Taxe speciale

36.02.06

2.545.680

2.545.680

6.236.439

2.158.752

4.077.687

2.189.372

45.011

4.002.056

Venituri din ajutoare de stat recuperate

36.02.11

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita

36.02.14

7.380

7.380

1.875

820

1.055

142

0

1.733

Alte venituri

36.02.50

3.705.970

6.456.890

20.605.961

16.975.325

3.630.636

6.941.742

61.545

13.602.674

Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.50)

37.02

-55.990.040

-50.416.910

-44.627.121

0

-44.627.121

-44.627.121

0

0

Donatii si sponsorizari

37.02.01

0

102.060

102.058

0

102.058

102.058

0

0

Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

37.02.03

-55.990.040

-50.518.970

-44.729.179

0

-44.729.179

-44.729.179

0

0

Alte transferuri voluntare

37.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)

00.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.50)

40.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii

40.02.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decat incasari

Drepturi constatate de incasat

initiale

definitive

Total, din care:

din anii precedenti

din anul curent

Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice

40.02.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Imprumuturi temporare din trezoreria statului**)

40.02.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare**)

40.02.11

0

0

0

0

0

0

0

0

Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate

40.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte operatiuni financiare (cod 41.02.05)

41,02

0

0

0

0

0

0

0

0

Disponibilitati rezervate pentru plati ale unitatilor de invatamant special si a altor institutii publice de pe raza altor unitati administrativ-teritoriale decat cea pe raza careia isi desfasoara activitatea consiliul judetean?Consiliul General al

Municipiului Bucuresti (cod 41.02.05.01)

41.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Disponibilitati rezervate pentru plati ale unitatilor de invatamant special si a altor institutii publice de pe raza altor unitati administrativ-teritoriale decat cea pe raza careia isi desfasoara activitatea consiliul

judetean/Consiliul General al Municipiului Bucuresti, pentru sectiunea de functionare

41.02.05.01

0

0

0

0

0

0

0

0

IV. SUBVENTII (cod 00.18)

00.17

174.000

239.000

54.997

0

54.997

54.997

0

0

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)

00.18

174.000

239.000

54.997

0

54.997

54.997

0

0

Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.21+42.02.28+42.02.32 la 42.02.36+42.02.41 + 42.02.42+40.02.44 la 42.02.46+42.02.51+42.02.54+42.02.66)

42.02

174.000

239.000

54.997

0

54.997

54.997

0

0

Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

42.02.21

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii primite din Fondul de Interventie**)

42.02.28

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

42.02.32

0

0

0

0

0

0

0

0

Sprijin financiar la constituirea familiei - restante din anii precedenti

42.02.33

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incălzirea locuintei cu lemne, carbuni combustibili petrolieri

,42.02.34

174.000

174.000

41.683

0

41.683

41.683

0

0

Subvenii din bugetul de stat pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale

42.02.35

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii pentru acordarea trusoului pentru nou-nascuti - restante din anii precedenti

42.02.36

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii

42.02.41

0

45.000

11.651

0

11.651

11.651

0

0

Sume primite de administratiile locale in cadrul programelor FEGA implementate de APIA

42.02.42

0

20.000

1.663

0

1.663

1.663

0

0

Subventii din bugetul de stat pentru finantarea camerelor agricole

42.02.44

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite de administratiile locale in cadrul programelor finantate din Fondul Social European

42.02.45

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national (42.02.51.01)

42.02.51

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe d interes national, destinate sectiunii de functionare a bugetului local

e42.02.51.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

42.02.54

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii din bugetul de stat alocate conform contractelor incheiate cu directiile de sanatate publica

42.02.66

0

0

0

0

0

0

0

0

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decat incasari

Drepturi constatate de incasat

initiale

definitive

Total, din care:

din anii precedenti

din anul curent

Subventii de la alte administratii (cod

43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20+43.02.21+43.02.23+43.02.24+43.02.30)

43.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia copilului

43.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii de la bugetul asigurarilor pentru somaj catre bugetele locale, pentru finantarea programelor pentru ocuparea temporara a fortei de munca si subventionarea locurilor de munca

43.02.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții primite de la alte bugete locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap

43.02.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii primite de la bugetele consiliilor locale si judetene pentru ajutoare in situatii de extrema dificultate **)

43.02.08

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte subventii primite de la administratia centrala pentru finantarea unor activitati

43.02.20

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite de la Agentia Nationala de cadastru si Publicitate Imobiliara

43.02.21

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii primite din bugetul judetului pentru clasele de invatamant special organizate in cadrul unitatilor de invatamant de masa

43.02.23

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii primite din bugetele locale pentru clasele de invatamant de masa organizate in unitatile de invatamant special

43.02.24

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite de la bugetul judetului pentru plata drepturilor de care beneficiaza copiii cu cerinte educationale speciale integrati in invatamantul de masa

43.02.30

0

0

0

0

0

0

0

0

VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+48.02) -TOTAL

00.01 SD

569.605.630

292.239.340

284.668.402

7.808.998

276.859.404

275.650.480

1.481.902

7.536.020

VENITURII PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)

48.02

277.850

2.799.600

13.407.812

7.808.998

5.598.814

4.389.890

1.481.902

7.536.020

I VENITURI CURENTE (cod 00.12)

00.02

55.990.040

50.520.500

44.809.050

0

44.809.050

44.730.705

0

78.345

C. VENITURI NEFISCALE ( 00.14)

00.12

55.990.040

50.520.500

44.809.050

0

44.809.050

44.730.705

0

78.345

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod36.02+37.02)

00.14

55.990.040

50.520.500

44.809.050

0

44.809.050

44.730.705

0

78.345

Diverse venituri (cod 36.02.07+36.02.22+36.02.23+36.02.31)

36.02

0

1.530

79.871

0

79.871

1.526

0

78.345

Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

36.02.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic

36.02.22

0

0

0

0

0

0

0

0

Taxa de reabilitare termica

36.02.23

0

0

0

0

0

0

0

0

Contributia asociatiei de proprietari pentru lucrarile de reabilitare termica

36.02.31

0

1.530

79.871

0

79.871

1.526

0

78.345

Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.04+37.02.05)

37.02

55.990.040

50.518.970

44.729.179

0

44.729.179

44.729.179

0

0

Varsaminte din sectiunea de functionare

37.02.04

55.990.040

50.518.970

44.729.179

0

44.729.179

44.729.179

0

0

Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene

37.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)

00.15

277.850

2.798.070

13.327.941

7.808.998

5.518.943

4.388.364

1.481.902

7.457.675

Venituri din valorificarea unor bunuri ( cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)

39.02

277.850

2.798.070

13.327.941

7.808.998

5.518.943

4.388.364

1.481.902

7.457.675

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice

39.02.01

77.220

77.220

110.341

2.461

107.880

20.592

451

89.298

Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului

39.02.03

58.220

730.180

2.597.766

75.413

2.522.353

772.071

1.473.677

352.018

Venituri din privatizare

39.02.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale **)

39.02.07

0

1.848.260

10.381.140

7.534.938

2.846.202

3.537.910

7.774

6.835.456

Depozite speciale pentru constructii de locuinte

39.02.10

142.410

142.410

238.694

196.186

42.508

57.791

0

180.903

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)

00.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decat incasari

Drepturi constatate de incasat

initiale

definitive

Total, din care:

din anii precedenti

din anul curent

Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.02.13+40.02.14+40.02.16)

40.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare**)

40.02.13

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare**)

40.02.14

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata *)

40.02.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte operatiuni financiare (cod 41.02.05)

41,02

0

0

0

0

0

0

0

0

Disponibilitati rezervate pentru plati ale unitatilor de invatamant special si a altor institutii publice de pe raza altor unitati administrativ-teritoriale decat cea pe raza careia isi desfasoara activitatea consiliul judetean/Consiliul General al Municipiulu Bucuresti (cod 41.02.05.02)

i41.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Disponibilitati rezervate pentru plati ale unitatilor de invatamant special si a altor institutii publice de pe raza altor unitati administrativ-teritoriale decat cea pe raza careia isi desfasoara activitatea consiliul

judetean/Consiliul General al Municipiului Bucuresti, pentru sectiunea de dezvoltare

41.02.05.02

0

0

0

0

0

0

0

0

IV. SUBVENTII (cod 00.18)

00.17

216.255.650

134.506.890

133.860.474

0

133.860.474

133.860.474

0

0

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)

00.18

216.255.650

134.506.890

133.860.474

0

133.860.474

133.860.474

0

0

Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12 la

42.02.20+42.02.29+42.02.40+42.02.51+42.02.52+42.02.55+42.02.62+42.02.65+42.02.67

+42.02.69)

42.02

216.255.650

134.506.890

133.860.474

0

133.860.474

133.860.474

0

0

Retehnologizarea centralelor termice si electrice de termoficare

42.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Planuri si regulamente de urbanism

42.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Finantarea actiunilor privind reducerea riscului seismic al constructiilor existente cu destinatie de locuinta

42.02.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit

42.02.12

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii pentru finantarea programelor multianuale prioritare de mediu si gospodarire a apelor

42.02.13

0

0

0

0

0

0

0

0

Finantarea unor cheltuieli de capital ale unitatilor de invatamant preuniversitar

42.02.14

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii primite din Fondul National de Dezvoltare **)

42.02.15

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate (cod 42.02.16.01+42.02.16.02+42.02.16.03)

42.02.16

0

3.801.000

3.601.000

0

3.601.000

3.601.000

0

0

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate

42.02.16.01

0

1.801.000

1.801.000

0

1.801.000

1.801.000

0

0

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatate

42.02.16.02

0

2.000.000

1.800.000

0

1.800.000

1.800.000

0

0

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate

42.02.16.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii pentru finalizarea lucrarilor de constructie a asezamintelor culturale

42.02.17

0

0

0

0

0

0

0

0

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decat incasari

Drepturi constatate de incasat

initiale

definitive

Total, din care:

din anii precedenti

din anul curent

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate (cod

42.02.18.01+42.02.18.02+48.02.18.03)

42.02.18

0

1.840.000

1.840.000

0

1.840.000

1.840.000

0

0

Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate

42.02.18.01

0

1.840.000

1.840.000

0

1.840.000

1.840.000

0

0

Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatate

42.02.18.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate

42.02.18.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii catre bugetele locale pentru finantarea programului multianual de asistenta tehnica pentru pregatirea proiectelor de investitii publice finantate prin Programul Operational regional 2007-2013

42.02.19

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare

42.02.20

216.255.650

128.865.890

128.006.164

0

128.006.164

128.006.164

0

0

Finantarea lucrarilor de cadastru imobiliar

42.02.29

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru realizarea obiectivelo de investitii in turism

r42.02.40

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national (42.02.51.02)

42.02.51

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe d interes national, destinate sectiunii de dezvoltare a bugetului local

e42.02.51.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea investitiilor pentru instituti publice de asistenta sociala si unitati de asistenta medico-sociale

i42.02.52

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii pentru finantarea locuintelor sociale

42.02.55

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume alocate din bugetul de stat aferente corectiilor financiare

42.02.62

0

0

413.310

0

413.310

413.310

0

0

Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala

42.02.65

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii din sume obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii d gaze cu efect de sera pentru finantarea proiectelor de investitii

e42.02.67

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020****)

42.02.69

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii de la alte administratii (cod 43.02.31)

43.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii din bugetul imprumuturilor pentru finantarea corectiilor financiare ale unitatii administrativ-teritoriale conform OUG nr. 2/2015

43.02.28

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite de la bugetele proprii ale judetelor in vederea asigurarii fondurilor necesare implementarii proiectelor finantate din FEN

43.02.29

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 20142020****)

43.02.31

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.02.01 la 45.02.05 +45.02.07+45.02.08+45.02.15 la 45.02.21)

45.02

297.082.090

104.413.880

92.670.937

0

92.670.937

92.670.937

0

0

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decat incasari

Drepturi constatate de incasat

initiale

definitive

Total, din care:

din anii precedenti

din anul curent

Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.02.01.02)

45.02.01

207.747.450

64.862.560

52.512.578

0

52.512.578

52.512.578

0

0

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

45.02.01.01

200.433.870

62.939.420

48.530.501

0

48.530.501

48.530.501

0

0

Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

45.02.01.02

783.920

1.252.830

3.311.769

0

3.311.769

3.311.769

0

0

Prefinantare

45.02.01.03

6.529.660

670.310

670.308

0

670.308

670.308

0

0

Corectii financiare

45.02.01.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Fondul Social European (cod 45.02.02.02)

45.02.02

5.693.950

9.059.340

5.823.144

0

5.823.144

5.823.144

0

0

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

45.02.02.01

0

0

Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

45.02.02.02

1.256.090

1.452.090

596.132

0

596.132

596.132

0

0

Prefinantare

45.02.02.03

0

0

Corectii financiare

45.02.02.04

0

0

Fondul de Coeziune (cod 45.02.03.02)

45.02.03

83.614.730

30.466.020

34.335.215

0

34.335.215

34.335.215

0

0

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

45.02.03.01

78.078.290

24.999.320

28.868.521

0

28.868.521

28.868.521

0

0

Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

45.02.03.02

5.536.440

5.466.700

5.466.694

0

5.466.694

5.466.694

0

0

Prefinantare

45.02.03.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Corectii financiare

45.02.03.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (cod 45.02.04.01+45.02.04.02+45.02.04.03) *)

45.02.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

45.02.04.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

45.02.04.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Prefinantare

45.02.04.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Corectii financiare

45.02.04.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Fondul European pentru Pescuit (cod 45.02.05.02)

45.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

45.02.05.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

45.02.05.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Prefinantare

45.02.05.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Corectii financiare

45.02.05.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (cod 45.02.07.01+45.02.07.02+45.02.07.03) *)

45.02.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

45.02.07.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

45.02.07.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Prefinantare

45.02.07.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Corectii financiare

45.02.07.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat (cod 45.02.08.01+45.02.08.02+45.02.08.03)*)

45.02.08

25.960

25.960

0

0

0

0

0

0

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

45.02.08.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

45.02.08.02

25.960

25.960

0

0

0

0

0

0

Prefinantare

45.02.08.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Corectii financiare

45.02.08.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 (cod 45.02.15.01 + 45.02.15.02 + 45.02.15.03) *)

45.02.15

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

45.02.15.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

45.02.15.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Prefinantare

45.02.15.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Corectii financiare

45.02.15.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decat incasari

Drepturi constatate de incasat

initiale

definitive

Total, din care:

din anii precedenti

din anul curent

Alte facilitati si instrumente postaderare (cod 45.02.16.01+45.02.16.02+45.02.16.03) *)

45.02.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

45.02.16.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

45.02.16.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Prefinantare

45.02.16.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Corectii financiare

45.02.16.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01+45.02.17.02+45.02.17.03) *)

45.02.17

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

45.02.17.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

45.02.17.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite in avans

45.02.17.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Corectii financiare

45.02.17.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Mecanismul financiar norvegian (cod 45.02.18.01+45.02.18.02+45.02.18.03) *)

45.02.18

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

45.02.18.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

45.02.18.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite in avans

45.02.18.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Corectii financiare

45.02.18.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse (cod 45.02.19.01+45.02.19.02) *)

45.02.19

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

45.02.19.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

45.02.19.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Corectii financiare

45.02.19.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE (cod 45.02.20.01+45.02.20.02+45.02.20.03) *)

45.02.20

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

45.02.20.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

45.02.20.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite in avans

45.02.20.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Corectii financiare

45.02.20.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (cod 45.02.21.01+45.02.21.02+45.02.21.03) *)

45.02.21

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

45.02.21.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

45.02.21.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite in avans

45.02.21.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Corectii financiare

45.02.21.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantariaferente cadrului financiar 2014-2020 (cod48.02.01 la cod 48.02.05+48.02.11+48.02.12)

48,02

0

0

0

0

0

0

0

0

Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)(cod 48.02.01.01+48.02.01.02+48.02.01.03)

48.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

48.02.01.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

48.02.01.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Prefinantare

48.02.01.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Fondul Social European (FSE) (cod 48.02.02.01+48.02.02.02+48.02.02.03)

48.02.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decat incasari

Drepturi constatate de incasat

initiale

definitive

Total, din care:

din anii precedenti

din anul curent

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

48.02.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

48.02.02.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Prefinantare

48.02.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Fondul de Coeziune (FC) (cod 48.02.03.01+48.02.03.02+48.02.03.03)

48.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

48.02.03.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

48.02.03.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Prefinantare

48.02.03.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)(cod 48.02.04.01+48.02.04.02+48.02.04.03)

48.02.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

48.02.04.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

48.02.04.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Prefinantare

48.02.04.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Fondul European pentru Pescuit si Afaceri maritima (FEPAM) (cod 48.02.05.01+48.02.05.02+48.02.05.03)

48.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

48.02.05.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

48.02.05.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Prefinantare

48.02.05.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPAII) (cod 48.02.11.01+48.02.11.02+45.02.11.03)

48.02.11

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

48.02.11.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

48.02.11.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Prefinantare

48.02.11.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Instrumentul European de Vecinatate (ENI) (cod 48.02.12.01+45.02.12.02+45.02.12.03)

48.02.12

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

48.02.12.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

48.02.12.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Prefinantare

48.02.12.03

0

0

0

0

0

0

0

0

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE p. PRIMAR VICEPRIMAR MIHAI CHIRICA

DIRECTOR GENERAL, EC MARIA SIMIONESCU


DIRECTOR EXECUTIV, EC MARIA APETROAEI

SEF SERVICIU CONTABILITATEA VENITURILOR, EC. DANIELA DONCILA

MUNICIPIUL IAȘI

ANEXĂ LA RAPORTUL PRIVIND CONTUL DE EXECUȚIE LA 31.12.2015

In baza pct.287, alin (2), lit. a) din anexa Ia Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal aprobat prin H.G. nr,44/2004 se prezintă situația facilităților fiscale primite de contribuabili prin hotărâre a Consîilîului Local cât și prin efectul legii. Precizăm că facilitățile în cauză însumează 1.387.551,00 lei la persoane fizice și 363.898.352,00 iei la persoane juridice, astfel:

impozit pe clădiri de la persoane fizice = 945.002,00 lei;

impozit / taxă pe clădiri de ia persoane juridice = 350,357.573,00 lei;

impozit pe terenuri de la persoane fizice = 165.262,00 lei;

impozit pe terenuri de la persoane juridice =10,137,927,00 lei;

impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice = 275,697,00 lei;

impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice = 3.402.852,00 lei;

-    taxă folosință teren - garaje = 1.590,00 lei,

în funcție de reglementările care au stat la baza primirii facilităților fiscale acestea se împart astfel:

conform art.250, alin (1), pct. 1 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare = 234.621.157,00 lei;

conform art.250, alin (1), pct.2 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare = 764.276,00 iei;

conform art.250, alin (1), pct. 16 și alin. (2) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare = 122.292.526,00 lei; conform art.250, alin (I), pct. 19 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările șî completările ulterioare = 126.870,00 lei;

conform art.285 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare = 6.093.523,00 lei;

conform art. 286, alin. (8) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare = 9.296,00 lei;

-    conform art.284 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, ct, modificările și completările ulterioare = 1.126.303,00 lei din care beneficiarii acestor facilități sunt:

-    veteranii de război, văduvele de război, văduvele veteranilor de război nerecăsătorite = 181.119,00 lei;

-    persoanele fizice prevăzute la art. 1 al Decret ului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum șî celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările și completările ulterioare, precum și în alte legi = 347.506,00 lei;

-    persoanele prevăzute la art. 3 alin. (1) iit. b) și art. 4 alin. (1) din Legea recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 19S9 nr. 341/2004 = 17.364,00 lei;

-    persoanele cu handicap grav sau accentuat șî persoanele încadrate în gradul I sau fi de invaliditate = 491.079,00 iei;

-    proprietarii monumentelor istorice = 89.235,00 lei; conform pct. 108 din Il.G. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de

aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscaL, cu modificările și completările ulterioare = 2.900,00 iei;

scutiri diverse = 249,052,00 lei.

în conformitate cu pct.287, alin (2), lit. b) din anexa la Normele metodologice de aplicare a Codtdui fiscal aprobat prin H.G. nr.44/2004 se prezintă situația contribuabililor aflați în stare de insolvabilitate care, la data de 31.12.2015, sunt în număr de 270. Precizăm că aceste creanțe bugetare restante însumează 3.211.833,71 lei, grupate pe impozite, taxe și alte venituri ale bugetului local, astfel:

impozit pe clădiri de ia persoane fizice = 1.884,06 lei;

impozit și taxa pe clădiri de la persoane juridice = 137.567,22 lei;

impozit pe terenuri de la persoane fizice = 6.837,07 lei;

impozit și taxa pe teren de la persoane juridice = 3.970,30 Iei;

impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice = 776,07 lei;

impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice = 53.182,79 lei;

impozit pe mijloacele de transport marfa cu masa totală autorizată egală sau mai mare

de 12 tone = 3.454,79 lei;

amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale = 2.044.976,76 lei; taxa folosință teren tarabe piețe, chioșc, căi de acces, etc. = 67.366,64 lei; venituri din concesiuni șî închirieri = 211.420,55 lei;

taxă pentru folosirea mijloacelor de reclamă și publicitate = 526,16 lei; venituri din sentințe comerciale = 679.596,00 lei; taxă specială de salubrizare = 157,93 lei;

- taxă teren proprietate de stat = 117,37 lei.

în anul 2010 contribuabili) declarați în stare de insolvabilitate totalizau creanțe bugetare restante de 17.446,76 lei, în anul 2011 de 388.510,97 lei, în anul 2012 de 40.950,53 lei. în anul 2013 de 662.305,46 lei, în anul 2014 de 824.303,44 lei, iar în anul 2015 de 1.278.316,55 lei grupate astfel:

impozit pe clădiri de la persoane fizice 2010- 1.523,40 leî;

2015 = 360.66

impozit și taxa pe clădiri de la persoane juridice 2010= 141,29 iei;

2031 = 6.362,73 lei;

2012    = 12.325,86 lei:

2013    = 91.042,95 lei;

2014    = 20.979,56 Ici;

2015    = 6.714,83 lei; impozit pe terenuri de ta persoane fizice

2010    = 6.837,07 lei;

impozit și taxa pe teren de la persoane juridice

2011    =285,39 lei;

2012= 1,30 tei;

2013    = 3.125,71 lei;

2014    = 557,90 lei;

impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice 2011 = 776,07 lei;

impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice

2011    = 15.207.20 lei;

2012    = 6.022,48 lei;

2013    = 502,65 lei;

2014= 1.759,35 lei;

2015    = 29.691,11 lei;

amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legate 2010= 5.739,76 lei;

2031 =238.482,00 Iei;

2012 = 9.430,00 lei;

203 3 = 548,635,00 lei;

2014    = 29.850,00 lei;

2015    = 1.212.840,00 lei;

taxă pentru afișaj la locul desfășurării activității 2011 =457,42 lei;

2014    = 68,74 lei;

impozit pe mijloacele de transport marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone

2015    = 3.454,79 lei;

taxă folosință teren tarabe, piețe, chioșc, căi de acces, etc.

2010    = 3.205,24 iei;

2011    =29.081,74 lei;

2012    = 2.193,52 iei;

2013    = 18.999,15 lei;

2014    = 8.896,83 lei;

2015    =4.990,16 lei; venituri din concesiuni și închirieri

2011    =97.858,42 lei;

2012    = 10.860,00 lei;

2014= 83.707,13 lei;

2015 = 18,995,00 lei;

venituri din sentințe comerciale

2014    = 678.326,00 lei;

2015    = 1.270,00 lei;

- laxă speciala de salubrizare

2014= 157,93 lei; taxă teren proprietate de stat

2012= 117,37 lei.

Datele prezentate se referă la insolvabilii înregistrați în evidența separată, în contul 8058 - „Creanțe pentru care s-a declanșat starea de insolvabilitate”.

Contribuabilii declarați în stare de insolvabilitate care se regăsesc în evidența curentă, înregistrați în contabilitate în contul 464 - „Creanțe ale bugetului local”, figurează cu obligații bugetare restante de 3.125.956,62 Iei.

în baza pct.287, alin (2), lit. c) din anexa la Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal aprobat prin II.G. nr.44/2004 precizam ca la data de 3 1.12.2015 s-au înregistrat rămășițe în valoare de 370.647.330 lei la următoarele categorii de impozite, taxe și alte venituri ale bugetului local:

creanțe din alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital = 24.170 lei; creanțe din impozit pe clădiri de ta persoane fizice = 11.134.332 iei; creanțe din impozit pe clădiri de la persoane juridice = 119.028.234 lei; creanțe din impozit pe terenuri de la persoane fizice = 5.060.024 lei; creanțe din impozit pe terenuri de la persoane juridice = 20.597.516 lei; creanțe din impozit pe terenul din extravilan = 152.598 lei; creanțe din taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru = 1.693.595 lei; creanțe din alte impozite și taxe pe proprietate = 28.587 lei; creanțe din taxe hoteliere = 157.556 lei;

creanțe din impozit pe spectacole = 403.672 lei: creanțe din alte taxe pe servicii specifice = 437.180 lei;

creanțe din impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice = 21.446.897 lei;

creanțe din impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice = 8.069.897 lei;

creanțe din taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare = 43.786 lei;

creanțe din alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pentru

desfășurarea de activități = 263.979 lei;

creanțe din alte impozite și taxe fiscale = 1.969.838 lei;

creanțe din concesiuni și închirieri = 104.994.795 lei;

creanțe din alte venituri din proprietate = 744.790 lei;

creanțe din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputații și despăgubiri = 6.560 lei; creanțe din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale = 49.246.841 lei;

creanțe din accesorii, contracte prestări servicii, asocieri = 13.602.674 lei;

creanțe din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului = 352.018 lei; creanțe din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al unității administrative teritoriale = 6.835.456 lei;

debitori din taxe speciale = 4.002.056 lei;

debitori privind contribuția asociației de proprietari pentru lucrările de reabilitare termică = 78.345 lei;

creanțe din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silită =

1.733 lei;

creanțe din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice = 89.298 lei;

debitori din depozite speciale pentru construcții dc locuințe = 180.903 lei.

Director general,    Director executiv,


ec. Maria Simionescu


ec. Maria Apetroaei


Șef serviciu, ec. Daniela Doncilă

Anexa 13

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI LOCAL- CHELTUIELI LA DATA DE 31.12.2015

cod 21 -lei-

Denumirea indicatorilor

Cod

indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăți efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

initiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)

49,02

268.899.550

1.088.161.600

902.045.230

861.740.828

880.919.606

824.608.820

56.310.786

663.181.525

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)

50.02

4.617.840

58.596.670

62.174.490

53.420.434

51.557.725

50.378.355

1.179.370

50.097.249

Autorități publice și acțiuni externe (cod 51.02.01)

51.02

4.503.090

31.636.660

35.448.500

33.674.494

32.568.631

32.134.987

433.644

32.542.904

Autorități executive și legislative (cod 51.02.01.03)

51.02.01

4.503.090

31.636.660

35.448.500

33.674.494

32.568.631

32.134.987

433.644

32.542.904

Autorități executive

51.02.01.03

4.503.090

31.636.660

35.448.500

33.674.494

32.568.631

32.134.987

433.644

32.542.904

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)

54.02

114.750

16.441.010

18.156.990

11.448.345

10.698.376

9.952.650

745.726

10.015.161

Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale

54.02.05

0

8.105.670

5.944.740

0

0

0

0

0

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat

54.02.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administrațiile publice locale

54.02.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.02.10

0

1.721.570

1.934.570

1.934.570

1.862.780

1.862.780

0

1.862.780

Alte servicii publice generale

54.02.50

114.750

6.613.770

10.277.680

9.513.775

8.835.596

8.089.870

745.726

8.152.381

Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi

55.02

0

10.519.000

8.569.000

8.297.595

8.290.718

8.290.718

0

7.539.184

Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administrației (cod 56.02.06+56.02.07+56.02.09)

56.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor pentru protectia copilului

56.02.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu handicap

56.02.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Transferuri din bugetele locale catre bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate

56.02.09

0

0

0

0

0

0

0

0

Partea a II-a APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ (60.02+61.02)

59.02

148.000

11.962.780

13.744.100

13.551.737

13.539.189

13.539.176

13

13.486.764

Apărare (cod 60.02.02)

60.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Aparare nationala

60.02.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Ordine publică și siguranță națională (cod 61.02.03 +61.02.05+ 61.02.50)

61.02

148.000

11.962.780

13.744.100

13.551.737

13.539.189

13.539.176

13

13.484.008

Ordine publică (cod 61.02.03.04)

61.02.03

0

11.584.780

13.396.100

13.396.100

13.389.332

13.389.332

0

13.389.332

Poliție locala

61.02.03.04

0

11.584.780

13.396.100

13.396.100

13.389.332

13.389.332

0

13.389.332

Protecție civilă și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)

61.02.05

148.000

378.000

348.000

155.637

149.857

149.844

13

94.676

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE( cod 65.02+66.02+67.02+68.02)

63.02

31.951.050

335.834.720

366.012.170

354.311.238

351.931.059

345.233.656

6.697.403

333.235.683

Învățământ (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)

65.02

11.636.560

203.074.940

243.501.180

239.896.663

234.937.287

234.506.290

430.997

245.807.668

Învățământ preșcolar și primar (cod

65.02.03.01+65.02.03.02)

65.02.03

3.085.310

63.647.720

73.698.320

73.501.140

72.814.531

72.534.409

280.122

74.074.786

Învățământ preșcolar

65.02.03.01

0

29.660.630

37.442.120

37.340.200

37.091.621

36.923.363

168.258

35.465.342

Învățământ primar

65.02.03.02

3.085.310

33.987.090

36.256.200

36.160.940

35.722.910

35.611.046

111.864

38.609.444

Învățământ secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

65.02.04

8.551.250

137.184.490

167.917.800

164.530.327

160.260.684

160.112.108

148.576

169.987.401

Învățământ secundar inferior

65.02.04.01

931.880

42.167.010

51.004.130

50.584.477

50.050.924

50.026.071

24.853

61.496.041

Învățământ secundar superior

65.02.04.02

7.529.670

93.438.420

114.900.150

111.992.205

108.257.974

108.136.099

121.875

106.465.843

Învățământ profesional

65.02.04.03

89.700

1.579.060

2.013.520

1.953.645

1.951.786

1.949.938

1.848

2.025.517

Învățământ postliceal

65.02.05

0

2.242.730

1.885.060

1.865.196

1.862.072

1.859.773

2.299

1.745.481

Învățământ nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)

65.02.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Învățământ special

65.02.07.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Servicii auxiliare pentru educație(cod 65.02.11.03 + 65.02.11.30)

65.02.11

0

0

0

0

0

0

0

0

Internate și cantine pentru elevi

65.02.11.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte servicii auxiliare

65.02.11.30

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Sănătate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)

66.02

0

8.919.590

16.415.950

16.249.121

15.896.320

15.896.320

0

16.029.464

Servicii medicale în unități sanitare cu paturi (cod

66.02.06.01+66.02.06.03)

66.02.06

0

2.200.000

9.216.360

9.216.360

8.863.559

8.863.559

0

8.863.559

Spitale generale

66.02.06.01

0

2.200.000

9.216.360

9.216.360

8.863.559

8.863.559

0

8.863.559

Unități medico-sociale

66.02.06.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Servicii de sănătate publică

66.02.08

0

6.719.590

7.199.590

7.032.761

7.032.761

7.032.761

0

7.160.783

Alte cheltuieli în domeniul sănătății (cod 66.02.50.50)

66.02.50

0

0

0

0

0

0

0

5.122

Alte instituții și acțiuni sanitare

66.02.50.50

0

0

0

0

0

0

0

5.122

Cultură, recreere și religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

67.02

9.967.480

67.898.240

58.153.850

53.707.416

51.216.031

50.390.196

825.835

29.452.789

Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)

67.02.03

8.245.280

41.691.560

27.297.670

24.634.702

22.743.012

22.395.224

347.788

3.554.050

Biblioteci publice comunale, orățenești, municipale

67.02.03.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Muzee

67.02.03.03

4.952.250

16.610.150

11.097.950

9.800.881

8.976.726

8.976.726

0

0

Instituții publice de spectacole și concerte

67.02.03.04

0

792.960

919.960

919.960

687.780

687.780

0

687.780

Școli populare de artă și meserii

67.02.03.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Case de cultură

67.02.03.06

0

765.000

819.500

819.500

813.316

813.316

0

813.316

Cămine culturale

67.02.03.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Centre pentru conservarea și promovarea culturii tradiționale

67.02.03.08

0

0

0

0

0

0

0

0

Consolidarea și restaurarea monumentelor istorice

67.02.03.12

2.806.730

21.043.450

12.310.260

11.093.310

9.916.351

9.916.351

0

52.954

Alte servicii culturale

67.02.03.30

486.300

2.480.000

2.150.000

2.001.051

2.348.839

2.001.051

347.788

2.000.000

Servicii recreative și sportive (cod 67.02.05.01 la

67.02.05.03)

67.02.05

1.591.200

24.706.050

28.459.550

27.143.209

26.687.855

26.226.799

461.056

23.896.205

Sport

67.02.05.01

185.600

6.190.600

7.060.600

7.050.255

7.175.255

7.039.294

135.961

7.000.085

Tineret

67.02.05.02

665.600

120.000

220.000

107.188

389.442

100.087

289.355

0

Întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement

67.02.05.03

740.000

18.395.450

21.178.950

19.985.766

19.123.158

19.087.418

35.740

16.896.120

Servicii religioase

67.02.06

0

400.000

800.000

520.000

520.000

520.000

0

690.000

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei

67.02.50

131.000

1.100.630

1.596.630

1.409.505

1.265.164

1.248.173

16.991

1.312.534

Asigurări și asistență socială (cod 68.02.04 la 68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)

68.02

10.347.010

55.941.950

47.941.190

44.458.038

49.881.421

44.440.850

5.440.571

41.945.762

Asistență acordată persoanelor în vârstă

68.02.04

6.564.710

11.581.350

5.189.910

4.601.409

10.024.792

4.601.409

5.423.383

3.934.235

Asistență socială în caz de boli și invalidități (cod

68.02.05.02)

68.02.05

0

23.670.400

22.479.480

22.340.984

22.340.984

22.340.984

0

22.551.955

Asistență socială în caz de invaliditate

68.02.05.02

0

23.670.400

22.479.480

22.340.984

22.340.984

22.340.984

0

22.551.955

Asistență socială pentru familie și copii

68.02.06

0

348.800

328.800

262.771

262.771

262.771

0

258.316

Ajutoare pentru locuințe

68.02.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Creșe

68.02.11

960.000

6.881.420

6.109.420

5.944.124

5.944.124

5.926.936

17.188

5.672.077

Unități de asistență medico-sociale

68.02.12

0

0

0

0

0

0

0

0

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)

68.02.15

94.250

5.681.660

5.881.660

4.917.816

4.917.816

4.917.816

0

4.816.041

Ajutor social

68.02.15.01

0

4.144.000

4.344.000

3.404.003

3.404.003

3.404.003

0

3.404.003

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

94.250

1.537.660

1.537.660

1.513.813

1.513.813

1.513.813

0

1.412.038

Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale (cod 68.02.50.50)

68.02.50

2.728.050

7.778.320

7.951.920

6.390.934

6.390.934

6.390.934

0

4.713.138

Alte cheltuieli în domeniul asistenței sociale

68.02.50.50

2.728.050

7.778.320

7.951.920

6.390.934

6.390.934

6.390.934

0

4.713.138

Partea a IV-a SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINȚE, MEDIU ȘI APE (cod 70.02+74.02)

25.674.350

55.115.460

61.048.770

57.378.706

66.985.483

55.768.369

11.217.114

52.811.622

Locuințe, servicii și dezvoltare publică (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)

70.02

25.669.350

41.557.460

45.046.770

41.878.373

51.518.453

40.301.339

11.217.114

37.092.505

Locuințe (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

70.02.03

1.495.340

5.246.980

3.556.550

2.385.468

2.365.905

2.334.512

31.393

9.022.096

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.02.03.01

0

967.000

967.000

966.928

966.928

966.928

0

8.977.026

Alte cheltuieli în domeniul locuințelor

70.02.03.30

1.495.340

4.279.980

2.589.550

1.418.540

1.398.977

1.367.584

31.393

45.070

Alimentări cu apă și amenajări hidrotehnice (cod

70.02.05.01+70.02.05.02)

70.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Alimentare cu apă

70.02.05.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Amenajări hidrotehnice

70.02.05.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Iluminat public și electrificări

70.02.06

10.064.570

14.805.000

16.537.000

16.004.787

19.535.311

15.428.225

4.107.086

9.820.376

Alimentare cu gaze naturale în localități

70.02.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale

70.02.50

14.109.440

21.505.480

24.953.220

23.488.118

29.617.237

22.538.602

7.078.635

18.250.033

Protecția mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)

74.02

5.000

13.558.000

16.002.000

15.500.333

15.467.030

15.467.030

0

15.719.117

Reducerea și controlul poluării

74.02.03

5.000

50.000

5.000

0

0

0

0

0

Salubritate și gestiunea deșeurilor (cod

74.02.05.01+74.02.05.02)

74.02.05

0

13.508.000

15.997.000

15.500.333

15.467.030

15.467.030

0

15.719.117

Salubritate

74.02.05.01

0

13.390.000

15.879.000

15.382.733

15.349.430

15.349.430

0

15.031.452

Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor

74.02.05.02

0

118.000

118.000

117.600

117.600

117.600

0

687.665

Canalizarea și tratarea apelor reziduale

74.02.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte servicii în domeniul protecției mediului

74.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE (80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

79.02

206.508.310

626.651.970

399.065.700

383.078.713

396.906.150

359.689.264

37.216.886

213.550.207

Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă (cod 80.02.01+80.02.02)

80.02

23.417.640

34.596.210

34.596.210

30.139.746

26.345.488

26.345.488

0

367.799

Acțiuni generale economice și comerciale (cod

80.02.01.06+80.02.01.09+80.02.01.10+80.02.01.30)

80.02.01

23.417.640

34.596.210

34.596.210

30.139.746

26.345.488

26.345.488

0

367.799

Prevenire și combatere inundații și ghețuri

80.02.01.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Stimulare întreprinderi mici și mijlocii

80.02.01.09

0

0

0

0

0

0

0

0

Programe de dezvoltare regională și socială

80.02.01.10

23.417.640

34.596.210

34.596.210

30.139.746

26.345.488

26.345.488

0

367.799

Alte cheltuieli pentru acțiuni economice și comerciale

80.02.01.30

0

0

0

0

0

0

0

0

Acțiuni generale de muncă (cod 80.02.02.04)

80.02.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Măsuri active pentru combaterea șomajului

80.02.02.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Combustibili și energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)

81.02

1.096.960

250.947.530

171.940.400

171.629.177

171.471.244

170.361.514

1.109.730

49.078.644

Energie termică

81.02.06

1.096.960

250.947.530

171.940.400

171.629.177

171.471.244

170.361.514

1.109.730

49.078.644

Alți combustibili

81.02.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli privind combustibili și energia

81.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare (cod

83.02.03+83.02.50)

83.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Agricultură (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)

83.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Protecția plantelor și carantină fitosanitară

83.02.03.03.

0

0

0

0

0

0

0

0

Camere agricole

83.02.03.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.02.03.30

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii și vânătorii

83.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)

84.02

181.753.180

320.179.200

191.623.370

181.123.379

198.904.469

162.800.738

36.103.731

163.726.500

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)

84.02.03

126.468.440

262.551.460

164.294.200

159.295.936

148.655.288

147.795.364

859.924

160.506.081

Drumuri și poduri

84.02.03.01

75.000

57.078.600

376.580

300.000

300.000

299.093

907

299.093

Transport în comun

84.02.03.02

58.414.050

127.885.790

92.571.560

91.746.114

85.550.512

85.550.512

0

81.473.241

Străzi

84.02.03.03

67.979.390

77.587.070

71.346.060

67.249.822

62.804.776

61.945.759

859.017

78.733.747

Transport feroviar (cod 84.02.04.01)

84.02.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Transport pe cale ferată

84.02.04.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Transport aerian (cod 84.02.06.01+84.02.06.02)

84.02.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Aeroporturi

84.02.06.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Aviația civilă

84.02.06.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.02.50

55.284.740

57.627.740

27.329.170

21.827.443

50.249.181

15.005.374

35.243.807

3.220.419

Alte acțiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)

87.02

240.530

20.929.030

905.720

186.411

184.949

181.524

3.425

377.264

Fondul Român de Dezvoltare Socială

87.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Zone libere

87.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Turism

87.02.04

240.530

20.829.030

801.620

182.311

180.851

177.426

3.425

373.216

Proiecte de dezvoltare multifunctionale

87.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte acțiuni economice

87.02.50

0

100.000

104.100

4.100

4.098

4.098

0

4.048

Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

96.02

0

0

0

0

0

0

0

0

REZERVE

97,02

Excedent (98.02.96+98.02.97)

98.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Excedentul secțiunii de funcționare

98.02.96

Excedentul secțiunii de dezvoltare

98.02.97

Deficit ’) (99.02.96+99.02.97)

99.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Deficitul secțiunii de funcționare

99.02.96

-45.321.210

-68.049.870

-3.970.369

Deficitul secțiunii de dezvoltare

99.02.97

-45.321.210

-68.049.870

-3.970.369

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)

49.02 SF

0

473.234.760

541.756.020

526.235.445

521.187.456

518.794.299

2.393.157

483.112.973

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)

50.02

0

55.979.930

59.843.000

51.627.927

50.105.914

49.020.404

1.085.510

48.194.034

Autorități publice și acțiuni externe (cod 51.02.01)

51.02

0

29.142.660

33.239.750

31.993.963

31.221.830

30.882.045

339.785

30.744.699

Autorități executive și legislative (cod 51.02.01.03)

51.02.01

x

x

x

x

x

x

x

x

Autorități executive

51.02.01.03

x

x

x

x

x

x

x

x

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)

54.02

0

16.318.270

18.034.250

11.336.369

10.593.366

9.847.641

745.725

9.910.151

Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale

54.02.05

x

x

x

x

x

x

x

x

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat

54.02.06

x

x

x

x

x

x

x

x

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administrațiile publice locale

54.02.07

x

x

x

x

x

x

x

x

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.02.10

x

x

x

x

x

x

x

x

Alte servicii publice generale

54.02.50

x

x

x

x

x

x

x

x

Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi

55.02

0

10.519.000

8.569.000

8.297.595

8.290.718

8.290.718

0

7.539.184

Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administrației (cod 56.02.06+56.02.07+56.02.09)

56.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor pentru protecția copilului

56.02.06

x

x

x

x

x

x

x

x

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu handicap

56.02.07

x

x

x

x

x

x

x

x

Transferuri din bugetele locale catre bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate

56.02.09

x

x

x

x

x

x

x

x

Partea a Il-a APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ (60.02+61.02)

59.02

0

10.784.780

12.596.100

12.486.451

12.479.244

12.479.230

14

12.465.833

Apărare (cod 60.02.02)

60.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Apărare națională

60.02.02

x

x

x

x

x

x

x

x

Ordine publică și siguranță națională (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)

61.02

0

10.784.780

12.596.100

12.486.451

12.479.244

12.479.230

14

12.465.833

Ordine publică (cod 61.02.03.04)

61.02.03

x

x

x

x

x

x

x

x

Poliție locala

61.02.03.04

x

x

x

x

x

x

x

x

Protecție civilă și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)

61.02.05

x

x

x

x

x

x

x

x

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței

61.02.50

x

x

x

x

x

x

x

x

nPațritoena lae III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE( cod

65.02+66.02+67.02+68.02)

63.02

0

254.969.990

299.817.710

294.294.946

292.778.393

292.641.854

136.539

306.380.600

Învățământ (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)

65.02

0

177.008.940

216.733.680

214.669.945

214.251.184

214.158.183

93.001

228.466.421

Învățământ preșcolar și primar (cod

65.02.03.01+65.02.03.02)

65.02.03

x

x

x

x

x

x

x

x

Învățământ preșcolar

65.02.03.01

x

x

x

x

x

x

x

x

Învățământ primar

65.02.03.02

x

x

x

x

x

x

x

x

Învățământ secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

65.02.04

x

x

x

x

x

x

x

x

Învățământ secundar inferior

65.02.04.01

x

x

x

x

x

x

x

x

Învățământ secundar superior

65.02.04.02

x

x

x

x

x

x

x

Învățământ profesional

65.02.04.03

x

x

x

x

x

x

x

x

Învățământ postliceal

65.02.05

x

x

x

x

x

x

x

Învățământ nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)

65.02.07

x

x

x

x

x

x

x

Învățământ special

65.02.07.04

x

x

x

x

x

x

x

x

Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.02.11.03 + 65.02.11.30)

65.02.11

x

x

x

x

x

x

x

x

Internate și cantine pentru elevi

65.02.11.03

x

x

x

x

x

x

x

x

Alte servicii auxiliare

65.02.11.30

x

x

x

x

x

x

x

x

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.02.50

x

x

x

x

x

x

x

x

Sănătate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)

66.02

0

6.869.590

7.349.590

7.182.761

7.182.761

7.182.761

0

7.310.783

Servicii medicale în unități sanitare cu paturi (cod

66.02.06.01+66.02.06.03)

66.02.06

x

x

x

x

x

x

x

x

Spitale generale

66.02.06.01

x

x

x

x

x

x

x

Unități medico-sociale

66.02.06.03

x

x

x

x

x

x

x

x

Servicii de sănătate publică

66.02.08

x

x

x

x

x

x

x

x

Alte cheltuieli în domeniul sănătății (cod 66.02.50.50)

66.02.50

x

x

x

x

x

x

x

Alte instituții și acțiuni sanitare

66.02.50.50

x

x

x

x

x

x

x

Cultură, recreere și religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

67.02

0

28.113.040

33.238.940

31.700.895

30.603.103

30.559.565

43.538

29.200.166

Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)

67.02.03

x

x

x

x

x

x

x

x

Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale

67.02.03.02

x

x

x

x

x

x

x

x

Muzee

67.02.03.03

x

x

x

x

x

x

x

x

Instituții publice de spectacole și concerte

67.02.03.04

x

x

x

x

x

x

x

x

Școli populare de artă și meserii

67.02.03.05

x

x

x

x

x

x

x

x

Case de cultură

67.02.03.06

x

x

x

x

x

x

x

x

Cămine culturale

67.02.03.07

x

x

x

x

x

x

x

x

Centre pentru conservarea și promovarea culturii tradiționale

67.02.03.08

x

x

x

x

x

x

x

x

Consolidarea și restaurarea monumentelor istorice

67.02.03.12

x

x

x

x

x

x

x

x

Alte servicii culturale

67.02.03.30

x

x

x

x

x

x

x

x

Servicii recreative și sportive (cod 67.02.05.01 la

67.02.05.03)

67.02.05

x

x

x

x

x

x

x

x

Sport

67.02.05.01

x

x

x

x

x

x

x

x

Tineret

67.02.05.02

x

x

x

x

x

x

x

x

Întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement

67.02.05.03

x

x

x

x

x

x

x

x

Servicii religioase

67.02.06

x

x

x

x

x

x

x

x

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.02.50

x

x

x

x

x

x

x

x

Asigurări și asistență socială (cod 68.02.04 la 68.02.06 +68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)

68.02

0

42.978.420

42.495.500

40.741.345

40.741.345

40.741.345

0

41.403.230

Asistență acordată persoanelor în vârstă

68.02.04

x

x

x

x

x

x

x

x

Asistență socială în caz de boli și invalidități (cod

68.02.05.02)

68.02.05

x

x

x

x

x

x

x

x

Asistență socială în caz de invaliditate

68.02.05.02

x

x

x

x

x

x

x

x

Asistență socială pentru familie și copii

68.02.06

x

x

x

x

x

x

x

x

Ajutoare pentru locuințe

68.02.10

x

x

x

x

x

x

x

x

Creșe

68.02.11

x

x

x

x

x

x

x

x

Unități de asistență medico-sociale

68.02.12

x

x

x

x

x

x

x

x

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)

68.02.15

x

x

x

x

x

x

x

x

Ajutor social

68.02.15.01

x

x

x

x

x

x

x

x

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

x

x

x

x

x

x

x

x

Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale

(cod 68.02.50.50)

68.02.50

x

x

x

x

x

x

x

x

Alte cheltuieli în domeniul asistenței sociale

68.02.50.50

x

x

x

x

x

x

x

x

Partea a IV-a SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINȚE, MEDIU ȘI APE (cod 70.02+74.02)

0

42.191.510

49.652.080

48.783.465

47.495.012

47.365.054

129.958

38.956.069

Locuințe, servicii și dezvoltare publică (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)

70.02

0

28.683.510

33.655.080

33.283.132

32.027.982

31.898.024

129.958

23.924.617

Locuințe (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

70.02.03

x

x

x

x

x

x

x

x

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.02.03.01

x

x

x

x

x

x

x

x

Alte cheltuieli în domeniul locuințelor

70.02.03.30

x

x

x

x

x

x

x

x

Alimentare cu apă și amenajări hidrotehnice (cod

70.02.05.01+70.02.05.02)

70.02.05

x

x

x

x

x

x

x

x

Alimentare cu apă

70.02.05.01

x

x

x

x

x

x

x

x

Amenajări hidrotehnice

70.02.05.02

x

x

x

x

x

x

x

x

Iluminat public și electrificări rurale

70.02.06

x

x

x

x

x

x

x

x

Alimentare cu gaze naturale în localități

70.02.07

x

x

x

x

x

x

x

x

Alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale

70.02.50

x

x

x

x

x

x

x

x

Protecția mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)

74.02

0

13.508.000

15.997.000

15.500.333

15.467.030

15.467.030

0

15.031.452

Reducerea și controlul poluării

74.02.03

x

x

x

x

x

x

x

x

Salubritate și gestiunea deșeurilor (cod

74.02.05.01+74.02.05.02)

74.02.05

x

x

x

x

x

x

x

x

Salubritate

74.02.05.01

x

x

x

x

x

x

x

x

Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor

74.02.05.02

x

x

x

x

x

x

x

x

Canalizarea și tratarea apelor reziduale

74.02.06

x

x

x

x

x

x

x

x

Alte servicii în domeniul protecției mediului

74.02.50

x

x

x

x

x

x

x

x

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

(80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

79.02

0

109.308.550

119.847.130

119.042.656

118.328.893

117.287.757

1.041.136

77.116.437

Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă

(cod 80.02.01)

80.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Acțiuni generale economice și comerciale (cod 80.02.01.06+ 80.02.01.09+ 80.02.01.10+ 80.02.01.30)

80.02.01

x

x

x

x

x

x

x

x

Prevenire și combatere inundații și ghețuri

80.02.01.06

x

x

x

x

x

x

x

x

Stimulare întreprinderi mici și mijlocii

80.02.01.09

x

x

x

x

x

x

x

x

Programe de dezvoltare regională și socială

80.02.01.10

x

x

x

x

x

x

x

x

Alte cheltuieli pentru acțiuni economice și comerciale

80.02.01.30

x

x

x

x

x

x

x

x

Combustibili și energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)

81.02

0

41.982.000

31.282.000

31.254.779

31.096.872

30.090.046

1.006.826

17.742.851

Energie termică

81.02.06

x

x

x

x

x

x

x

x

Alți combustibili

81.02.07

x

x

x

x

x

x

x

x

Alte cheltuieli privind combustibili și energia

81.02.50

x

x

x

x

x

x

x

x

Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare (cod

83.02.03+83.02.50)

83.02

0

0

0

0

0

0

0

Agricultură (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)

83.02.03

x

x

x

x

x

x

x

Protecția plantelor și carantină fitosanitară

83.02.03.03.

x

x

x

x

x

x

x

x

Camere agricole

83.02.03.07

x

x

x

x

x

x

x

x

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.02.03.30

x

x

x

x

x

x

x

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii și vânătorii

83.02.50

X

X

X

X

X

X

X

x

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)

84.02

0

66.851.000

88.089.030

87.605.016

87.050.620

87.019.735

30.885

59.193.187

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la cod 84.02.03.03)

84.02.03

x

x

x

x

x

x

x

Drumuri și poduri

84.02.03.01

x

x

x

x

x

x

x

Transport în comun

84.02.03.02

x

x

x

x

x

x

x

Străzi

84.02.03.03

x

x

x

x

x

x

x

Transport feroviar (cod 84.02.04.01)

84.02.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Transport pe cale ferată

84.02.04.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Transport aerian (cod 84.02.06.01+'84.02.06.02)

84.02.06

x

x

x

x

x

x

x

x

Aeroporturi

84.02.06.01

x

x

x

x

x

x

x

x

Aviația civilă

84.02.06.02

x

x

x

x

x

x

x

x

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.02.50

x

x

x

x

x

x

x

x

Alte acțiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)

87.02

0

475.550

476.100

182.861

181.401

177.976

3.425

180.399

Fondul Român de Dezvoltare Socială

87.02.01

x

x

x

x

x

x

x

Zone libere

87.02.03

x

x

x

x

x

x

x

Turism

87.02.04

x

x

x

x

x

x

x

Proiecte de dezvoltare multifuncționale

87.02.05

x

x

x

x

x

x

x

x

Alte acțiuni economice

87.02.50

x

x

x

x

x

x

x

Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (98.0299.02)

96.02

0

0

0

0

0

0

0

0

REZERVE

97,02

EXCEDENT (98.02.96)

98.02

x

x

x

x

x

x

x

x

Excedentul secțiunii de funcționare

98.02.96

Deficit1) (99.02.96)

99.02

x

0

0

x

x

26.193.672

x

x

Deficitul secțiunii de funcționare

99.02.96

0

0

26193672

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod

50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)

49,02

268.899.550

614.926.840

360.289.210

335.505.383

359.732.150

305.814.521

53.917.629

180.065.796

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod

51.02+54.02)

50.02

4.617.840

2.616.740

2.331.490

1.792.507

1.451.811

1.357.951

93.860

1.903.215

Autorități publice și acțiuni externe (cod 51.02.01)

51.02

4.503.090

2.494.000

2.208.750

1.680.531

1.346.801

1.252.942

93.859

1.798.205

Autorități executive și legislative (cod 51.02.01.03)

51.02.01

x

x

x

x

x

x

x

x

Autorități executive

51.02.01.03

x

x

x

x

x

x

x

x

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)

54.02

114.750

122.740

122.740

111.976

105.010

105.009

1

105.010

Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale

54.02.05

x

x

x

x

x

x

x

x

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat

54.02.06

x

x

x

x

x

x

x

x

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administrațiile publice locale

54.02.07

x

x

x

x

x

x

x

x

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.02.10

x

x

x

x

x

x

x

x

Alte servicii publice generale

54.02.50

x

x

x

x

x

x

x

x

Partea a II-a APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ (60.02+61.02)

59.02

148.000

1.178.000

1.148.000

1.065.286

1.059.945

1.059.946

-1

1.018.175

Apărare (cod 60.02.02)

60.02

Apărare națională

60.02.02

x

x

x

x

x

x

x

x

Ordine publică și siguranță națională (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)

61.02

148.000

1.178.000

1.148.000

1.065.286

1.059.945

1.059.946

-1

1.018.175

Ordine publică (cod 61.02.03.04)

61.02.03

x

x

x

x

x

x

x

x

Poliție locala

61.02.03.04

x

x

x

x

x

x

x

x

Protecție civilă și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)

61.02.05

x

x

x

x

x

x

x

x

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței

61.02.50

x

x

x

x

x

x

x

x

nPațritoena lae III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod

65.02+66.02+67.02+68.02)

63.02

31.951.050

80.864.730

66.194.460

60.016.292

59.152.666

52.591.802

6.560.864

26.855.083

Învățământ (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)

65.02

11.636.560

26.066.000

26.767.500

25.226.718

20.686.103

20.348.107

337.996

17.341.247

Învățământ preșcolar și primar (cod

65.02.03.01+65.02.03.02)

65.02.03

x

x

x

x

x

x

x

x

Învățământ preșcolar

65.02.03.01

x

x

x

x

x

x

x

x

Învățământ primar

65.02.03.02

x

x

x

x

x

x

x

x

Învățământ secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

65.02.04

x

x

x

x

x

x

x

x

Învățământ secundar inferior

65.02.04.01

x

x

x

x

x

x

x

x

Învățământ secundar superior

65.02.04.02

x

x

x

x

x

x

x

Învățământ profesional

65.02.04.03

x

x

x

x

x

x

x

x

Învățământ postliceal

65.02.05

x

x

x

x

x

x

x

Învățământ nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)

65.02.07

x

x

x

x

x

x

x

Învățământ special

65.02.07.04

x

x

x

x

x

x

x

x

Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.02.11.03 + 65.02.11.30)

65.02.11

x

x

x

x

x

x

x

x

Internate și cantine pentru elevi

65.02.11.03

x

x

x

x

x

x

x

x

Alte servicii auxiliare

65.02.11.30

x

x

x

x

x

x

x

x

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.02.50

x

x

x

x

x

x

x

x

Sănătate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)

66.02

0

2.050.000

9.066.360

9.066.360

8.713.559

8.713.559

0

8.718.681

Servicii medicale în unități sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)

66.02.06

x

x

x

x

x

x

x

x

Spitale generale

66.02.06.01

x

x

x

x

x

x

x

Unități medico-sociale

66.02.06.03

x

x

x

x

x

x

x

x

Servicii de sănătate publică

66.02.08

x

x

x

x

x

x

x

x

Alte cheltuieli în domeniul sănătății (cod 66.02.50.50)

66.02.50

x

x

x

x

x

x

x

Alte instituții și acțiuni sanitare

66.02.50.50

x

x

x

x

x

x

x

Cultură, recreere și religie (cod

67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

67.02

9.967.480

39.785.200

24.914.910

22.006.521

20.612.928

19.830.631

782.297

252.623

Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)

67.02.03

x

x

x

x

x

x

x

x

Biblioteci publice comunale, orașenești, municipale

67.02.03.02

x

x

x

x

x

x

x

x

Muzee

67.02.03.03

x

x

x

x

x

x

x

x

Instituții publice de spectacole și concerte

67.02.03.04

x

x

x

x

x

x

x

x

Școli populare de artă și meserii

67.02.03.05

x

x

x

x

x

x

x

x

Case de cultură

67.02.03.06

x

x

x

x

x

x

x

x

Cămine culturale

67.02.03.07

x

x

x

x

x

x

x

x

Centre pentru conservarea și promovarea culturii tradiționale

67.02.03.08

x

x

x

x

x

x

x

x

Consolidarea și restaurarea monumentelor istorice

67.02.03.12

x

x

x

x

x

x

x

x

Alte servicii culturale

67.02.03.30

x

x

x

x

x

x

x

x

Servicii recreative și sportive (cod 67.02.05.01 la

67.02.05.03)

67.02.05

x

x

x

x

x

x

x

x

Sport

67.02.05.01

x

x

x

x

x

x

x

x

Tineret

67.02.05.02

x

x

x

x

x

x

x

x

Întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement

67.02.05.03

x

x

x

x

x

x

x

x

Servicii religioase

67.02.06

x

x

x

x

x

x

x

x

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei

67.02.50

x

x

x

x

x

x

x

x

Asigurări și asistență socială (cod 68.02.04 la 68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)

68.02

10.347.010

12.963.530

5.445.690

3.716.693

9.140.076

3.699.505

5.440.571

542.532

Asistență acordată persoanelor în vârstă

68.02.04

x

x

x

x

x

x

x

x

Asistență socială în caz de boli și invalidități (cod

68.02.05.02)

68.02.05

x

x

x

x

x

x

x

x

Asistență socială în caz de invaliditate

68.02.05.02

x

x

x

x

x

x

x

x

Asistență socială pentru familie și copii

68.02.06

x

x

x

x

x

x

x

x

Ajutoare pentru locuințe

68.02.10

x

x

x

x

x

x

x

x

Creșe

68.02.11

x

x

x

x

x

x

x

x

Unități de asistență medico-sociale

68.02.12

x

x

x

x

x

x

x

x

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)

68.02.15

x

x

x

x

x

x

x

x

Ajutor social

68.02.15.01

x

x

x

x

x

x

x

x

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

x

x

x

x

x

x

x

x

Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale

(cod 68.02.50.50)

68.02.50

X

X

X

X

X

X

X

x

Alte cheltuieli în domeniul asistenței sociale

68.02.50.50

X

X

X

X

X

X

X

x

Partea a IV-a SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINȚE, MEDIU ȘI APE (cod 70.02+74.02)

25.674.350

12.923.950

11.396.690

8.595.241

19.490.471

8.403.315

11.087.156

13.855.553

Locuințe, servicii și dezvoltare publică (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)

70.02

25.669.350

12.873.950

11.391.690

8.595.241

19.490.471

8.403.315

11.087.156

13.167.888

Locuințe (cod 7O.02.03.O1+70.02.03.30)

70.02.03

x

x

x

x

x

x

x

x

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.02.03.01

x

x

x

x

x

x

x

x

Alte cheltuieli în domeniul locuințelor

70.02.03.30

x

x

x

x

x

x

x

x

Alimentări cu apă și amenajări hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)

70.02.05

x

x

x

x

x

x

x

x

Alimentare cu apă

70.02.05.01

x

x

x

x

x

x

x

x

Amenajări hidrotehnice

70.02.05.02

x

x

x

x

x

x

x

x

Iluminat public și electrificări rurale

70.02.06

x

x

x

x

x

x

x

x

Alimentare cu gaze naturale în localități

70.02.07

x

x

x

x

x

x

x

x

Alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale

70.02.50

x

x

x

x

x

x

x

x

Protecția mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)

74.02

5.000

50.000

5.000

0

0

0

0

687.665

Reducerea și controlul poluării

74.02.03

x

x

x

x

x

x

x

x

Salubritate și gestiunea deșeurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)

74.02.05

x

x

x

x

x

x

x

x

Salubritate

74.02.05.01

x

x

x

x

x

x

x

x

Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor

74.02.05.02

x

x

x

x

x

x

x

x

Canalizarea și tratarea apelor reziduale

74.02.06

x

x

x

x

x

x

x

x

Alte servicii în domeniul protecției mediului

74.02.50

x

x

x

x

x

x

x

x

Partea aV-a ACȚIUNI ECONOMICE (80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

79.02

206.508.310

517.343.420

279.218.570

264.036.057

278.577.257

242.401.507

36.175.750

136.433.770

Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă (cod 80.02.01+80.02.02)

80.02

23.417.640

34.596.210

34.596.210

30.139.746

26.345.488

26.345.488

0

367.799

Acțiuni generale economice și comerciale (cod 80.02.01.06+ 80.02.01.09+ 80.02.01.10+ 80.02.01.30)

80.02.01

x

x

x

x

x

x

x

x

Prevenire și combatere inundații și ghețuri

80.02.01.06

x

x

x

x

x

x

x

x

Stimulare întreprinderi mici și mijlocii

80.02.01.09

x

x

x

x

x

x

x

x

Programe de dezvoltare regională și socială

80.02.01.10

x

x

x

x

x

x

x

x

Alte cheltuieli pentru acțiuni economice și comerciale

80.02.01.30

x

x

x

x

x

x

x

x

Acțiuni generale de muncă (cod 80.02.02.04)

80.02.02

X

X

X

X

X

X

X

x

Măsuri active pentru combaterea șomajului

80.02.02.04

X

X

X

X

X

X

X

x

Combustibili și energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)

81.02

1.096.960

208.965.530

140.658.400

140.374.398

140.374.372

140.271.468

102.904

31.335.793

Energie termică

81.02.06

x

x

x

x

x

x

x

x

Alți combustibili

81.02.07

x

x

x

x

x

x

x

x

Alte cheltuieli privind combustibili și energia

81.02.50

x

x

x

x

x

x

x

x

Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare (cod 83.02.03+83.02.50)

83.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Agricultură (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)

83.02.03

x

x

x

x

x

x

x

Protecția plantelor și carantină fitosanitară

83.02.03.03.

x

x

x

x

x

x

x

x

Camere agricole

83.02.03.07

x

x

x

x

x

x

x

x

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.02.03.30

x

x

x

x

x

x

x

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii și vânătorii

83.02.50

x

x

x

x

x

x

x

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)

84.02

181.753.180

253.328.200

103.534.340

93.518.363

111.853.849

75.781.003

36.072.846

104.533.313

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)

84.02.03

x

x

x

x

x

x

x

Drumuri și poduri

84.02.03.01

x

x

x

x

x

x

x

Transport în comun

84.02.03.02

x

x

x

x

x

x

x

Străzi

84.02.03.03

x

x

x

x

x

x

x

Transport aerian (cod 84.02.06.01+84.02.06.02)

84.02.06

X

X

X

X

X

X

X

x

Aeroporturi

84.02.06.01

X

X

X

X

X

X

X

x

Aviația civilă

84.02.06.02

x

x

x

x

x

x

x

x

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.02.50

x

x

x

x

x

x

x

x

Alte acțiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la cod 87.02.05+87.02.50)

87.02

240.530

20.453.480

429.620

3.550

3.548

3.548

0

196.865

Fondul Român de Dezvoltare Socială

87.02.01

x

x

x

x

x

x

x

Zone libere

87.02.03

x

x

x

x

x

x

x

Turism

87.02.04

x

x

x

x

x

x

x

Proiecte de dezvoltare multifuncționale

87.02.05

x

x

x

x

x

x

x

x

Alte acțiuni economice

87.02.50

x

x

x

x

x

x

x

Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (98.0299.02)

96.02

0

0

0

0

0

0

0

0

REZERVE

97,02

EXCEDENT (98.02.97)

98.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Excedentul secțiunii de dezvoltare

98.02.97

DEFICIT 1) (99.02.97)

99.02

0

-45.321.210

-68.049.870

0

0

-30.164.041

0

0

Deficitul secțiunii de dezvoltare

99.02.97

-45321210

-68049870

-30.164.041

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE p. PRIMAR,

VICEPRIMAR Mihai Chirica


DIRECTOR GENERAL,

EC. MARIA SIMIONESCU

DIRECTOR EXECUTIV,

EC CARMEN CAZUC

SEF SERVICIU BUGET EC GHERGHESANU LUCIA

SEF SERVICIU FINANCIAR EC PUIU TEODORA

SEF SERVICIU CONTABILITATE EC. ROXANA BABAN


mw&im «ou.
- E-dul Ștefan cel Mare și Sfint nr. 11, lași, RO-700064 telefon.:0232-211215; fax: 0232-211200. Web: www.primariaiasi.ro; e-mail: C3binet.primar@primaria-iasi.ro

Cod F iscal' 4541580

EXECUȚIA BUGETARĂ A OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII PE ANUL 2015

mii lei

Capitolul t Obiectivul

Cap./ subcap.

Buget aprobat 2015

Plăți la 31.12.2015

1

2

3

4

TOTAL

22.500,88

12.761,68

CAP. 51.02 Autorități publice total din care:

2.138,55

1.200,01

C Alte cheltuieli - total din care:

2.138,55

1.200,01

b) Dotări independente

1.777,40

1.106,39

71.01.30 Licențe sursa excedent(40.02.14)

51.02.01,03

300,00

199,90

71.01.30 Licențe

51.02.01,03

71,01.02 Dotări !T sursa excedent(40.02.14)

51.02.01.03

700,00

699,36

71.01.02 Achiziție echipamente IT

51.02.01.03

200,00

0.00

71.01.30 Software - pentru participare cetățenească oniine

51.02,01.03

74,40

74,40

71,01.02 Achiziție mașină de transport valori

51.02.01.03

116,00

103,19

71.01,03 Achiziție imprimante multifuncționale G1S

51.02.01.03

62,00

0,00

71.01.03 Achiziție copiator D.A.P.P.P.

51.02.01.03

10,00

9,99

71.01.02 Dotări IT Serviciu Urbanism

51.02.01.03

20,00

19,55

71.01.03 Dotări mobilier, birotică Serviciu Urbanism

51.02.01.03

20,00

0,00

71.01.03 Dotări pentru gardă de onoare

51.02.01.03

200,00

71,01.03 Dotări mobilier

51.12.01.03

75,00

71.01,03 Mașini de numărat bani cu detectare bancnote false

51.02.01.03

71.01,03 Achiziționare case de bani pentru casieriile PMI

51.02.01,03

71.01,03 Achiziționare aparate de filtrat apa

51.02.01.03

71.01.03 Achiziționare platformă persoane cu dizabiiități

51.02.01.03

71.01.03 Achiziționare televizor LED

51,02.01.03

71.01.02 Achiziționare sistem alarmare casierii-sisteme de seourizarețgeam antiglonț și sertar de preluare monetar)

51.02.01.03

c) Cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate și alte studii

51.02.01.03

221,15

93,62

71.01,30 Studiu de fezabilitate pentru securitate informațională

51.02.01.03

70,00

0,00

71.01.30 Servicii de realizare Securitate informațională

51.02.01,03

71,01.30 Reproiectare site web

51.02.01.03

36.00

0,00

71.01.30 Proiecte,taxe, avi2e sediu arhiva P.M.I.

51.02.01.03

100,00

93,62

71.01.30 Proiectare instalații hidranți interiori coloane case scări, rezervă apă pentru hidranți interiori,grup pompare hidranți interiori

51.02,01.03

6,05

71.01.30 Proiectare instalație detectare, semnalizare, alarmare desfumare scări

51.02.01.03

9,10

71.01.30 Proiect lucrări de alarmare împotriva incendiului, climatizare etc. pentru arhivele instituției

51.02.01.03

eț Alta cheltuieli asimilate investițiilor

140,00

0,00

71.01.30 Cadastru general și realizarea băncii de date urbană

51.02.01.03

50,00

0,00

71,03 R.K. acoperiș sediu Primăria Mun lași

51.02.01.03

10.00

0,00

71,01,01 Reabilitare spațiu pentru centru de cartier Cantemir

51.02.01.03

80,00

0.00

71.01.01 Reabilitatre termica corp B PMI

51.02.01.03

71.01,01 Amenajare și reabilitarea spațiu PT Hlincea în vederea înființării unui centru de re ere ere persoane vârstnice

71.01,01 Amenajare spațiu pentru pentru centru de cartier în zona Copou

CAP. 61.02.71 Apărare civită tota! din care:

148,00

65,29

C Alte cheltuieli - totai din care:

148,00

65,29

b) Dotări independente

68,00

65,29

71.01.02 Sirenă electronică 3000 W cu montaj (3 buc)

61.02.05

68.00

65,29

e) Alte cheltuieli asimilate investițiilor

80,00

0,00

71.03 R.K. adăposturi PC

61.02.05

80,00

0,00

CAP. 67.02,71 Cuitură, recreere sport - total din care:

1.252,65

828,72

A. Lucrări în continuare total din care:

100,00

71,01.01 iluminat nocturn terenuri sport Ciric

67,02,05.02

10D.00

C Alte cheltuieli total - din care:

1.152,65

828,72

b, Dotări independente

74,60

14,42

71.01.03 Achiziționare busturi personalități și monumente

67.02.03.30

50,00

0,00

71.01.30 Achiziție domeniu web pentru muzeu, Municipal lași

67.02.05.01

0,60

0,26

71.01.02 Achiziții dotări pentru zone de agrement (motocoase, mașini de tuns gazon, boilere pentru apă)

67.02.50

24,00

14,16

71.01.02 Achiziție pompă alimentare apă sulfuroasă și motosapă pentru afanare plaja Nicolina

67.02.50

71.01,02 Dotări echipamente de eficientîzare a consumului de energie reactivă inductivă la stadionul E. Aiexandrescu

67.02.05.01

c) Cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate și alte studii

140,00

100,09

71.01.30 Proiectare, taxe, avize parc de distracție pentru copii, locuri de joacă inclusiv acces oraș

67.02,05.02

120,00

100,09

71.01.30 Proiect de modernizare stadion E. Aiexandrescu (tribune, spații hoteliere, parcări,etc.)

67.02.05.01

10,00

0,00

71.01.30 Proiecte, studii, taxe pentru construire stadion de rugby

67,02.05.01

71,01.30 Proiectare muzeu Păduraru Nicoiae

67.02.03.03

10.00

0,00

71.01.30 Expertize tehnice pentru monumente

67.02.03.30

d) Cheltuieli de execuție privind consoiidăriSe

100,00

1,05

71.01.01 Consolidare, reabilitare și restaurare monument Crucea lui Ferentz

67.02.03,30

100,00

1,05

e) Alte cheltuieli asimilate investițiilor

837,00

713,16

71.01.03 Dotări spații dejoacă

67.02.50

10,00

0.00

71,01.03 Mobilier urban inclusiv acces oraș

67.02.50

50,00

0,00

71.01,02 Sistem supraveghere in spatii publice

67.02.50

10,00

0.00

71.01,01 împrejmuire stadion Tineretului

67.02,05,01

50,00

39, D4

71.01.02 Sistem control acces, supraveghere Ștrandul Municipal

67.02.05.03

100,00

96,90

71.01.30 împădurirea unui teren de 39,736 ha pentru compensarea suprafeței de 6.5764 ha teren scos din circuitul forestier, ca urmare a implementării proiectului Ciric

67.02.05.03

580,00

577,22

71.01.30 Taxă pentru scoaterea din circuitul forestier a suprafeței de 6000 mp. care se află în propritatea statului și administrarea Ocolului Silvic lași pentru Pârtia de schi

67.02,50

37,00

0,00

71.01.01 Modernizare spații dejoacă

67.02.50

CAP.68.02.71 Asistență socială - totai din care:

580,00

559,24

C Alte cheltuieli totai - din care:

580,00

559,24

e) Alte cheltuieli asimilate investițiilor

580,00

559,24

71.01,01 Modernizare Creșa nr.14 șî 19

60.02.11

10,00

0,00

71.01,30 Reabilitări termice

68.02.11

10,00

0,00

71.01.30 Proiectare modernizare și reabilitare creșe

68.02.11

71.01.30 Reabilitare termică la creșa nr, 14 și 19

68,02 11

560,00

559,24

CAP.70.02.71 Locuințe, servicii, dezvoltare publică - total din care:

9.097,85

7.156,95

A. Lucrări în continuare - total din care:

6.179,00

5.894,22

71.01.01 iluminat public sursa excedent(40.02,14)

70.02.06

4.382,00

4.352,38

70.01.01 Cimitir Sf. Petru și Pavel (alei, împrejmuire)

70.02.50

100,00

0,00

71.01.01 Construire zid de sprijin și împrejmuire Cimitir Sf. Vasile

70,02.50

0,00

0,00

70.01.01 Cimitir Buna Vestire - amenajare alei și construire grup sanitar

70.02.50

1.542,00

1.541,84

•71.01.01 Iluminat stradal zona Grădinari

70.02.06

155,00

0,00

B. Lucrări noi total din care:

122,65

0,00

71.01.01 Amenajare parcare între bl B1 și B2 str. Roman Vodă

70.02.50

122,65

6,o6

C Alte cheltuieli - total din care:

2.795,20

1.262,73

a) Achiziții de imobile si terenuri

400,00

399,36

71.01.01 Achiziții de imobile si terenuri

70 02.50

400,00

0,00

b} Dotări independente

220,17

148,84

71.01.02 Achiziție echipamente iluminat festiv

70.02.06

150,00

148,84

71.01.02 Achiziție sistem informatic parcări reședință

70.02.50

50,00

0,00

71,01.02 Achiziție sistem supraveghere în spații publice Pasaj Sf. Vineri

70.02.50

20,17

71.01.02 Achiziție sistem supraveghere în spații pubiice Pasaj Piața Unirii

70.02 50

c) Cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate și alte studii

1.433,32

288,74

71.01.30 Reactualizare PUG

70.02.50

190,00

0,00

71.01.30 Reactualizare PUG sursa excedent(4Q.02.14)

70.02.50

310,00

113,24

71,01.30 Proiecte, taxe, avize locuințe colective în cadrul programului de sprijinire a tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală și alte proiecte, PUZ-uri, audit energetic și iluminat

70.02.50

400,00

20,18

71.01.30 Expertize imobile D.A.P.P.P.

70.02.03.30

181,00

113,40

71,01.30 Proiectare Amenajare arhitecturala rau Bahlui

70.02.50

22,32

0,00

71,01.30 Proiecte grupuri sanitare in mun. lași

70.02.50

0,00

0,00

71.01.30 Studii de fezabilitate pentru extindere rețele de distribuție pentru alimentare cu energie

70.02.06

50,00

0,00

71.01,30 Audit energetic si SF, PTh extinderi rețele energie electrică

70.02.06

71.01.30 Elaborare Pian de acțiuni privind energia durabilă

70.02.50

10,00

0,00

71.01.30 Studii, rapoarte evaluare și proiecte pentru înființare Parc Industrial Fortus

70.02.50

50,00

0,00

71.01.30 Studiu versant Păcurari urmare a efectului de creștere a accesibilității apelor subterane

70.02.50

50,00

0,00

71.01.30 Proiectare și execuție sistem drenaj Păcurari

70.02.50

71.01.30 Proiectare lucrări de consolidare versant zona Țicâu-Sărărie

71.01.30 Documentații, taxe. avize autorizații de gospodărirea apelor la podurile peste Bahlui și la lucrările de descărcare a apelor freatice în emisari

70.02.50

70,00

41,92

71.01.30 Proiectare platformă pentru amplasare locuințe de urgență inclusiv utilitățile necesare

70.02.03.30

0,00

0,00

71.01.30 Proiectare birouri și spații de utilitate publică

70,02.50

0,00

0,00

71.01.30 Registrul spațiilor verzi

70.02.50

100,00

0,00

71.01.30 Proiecte, taxe, avize locuințe sociale

70.02.03.30

71.01.30 Proiecte cimitire

70.502.50

e) Alte cheltuieli asimilate Investițiilor

742,71

425,79

71.01,02 Preluare sistem iluminat public din Municipiul lași conform Legii nr.230/2006

70.02.06

10,00

0,00

71.01.01 Reabilitare Parc Mimoza - Păcurari

70.02.50

413,50

268,48

71.01.01 Reabilitare Parc Mimoza - Păcurari sursa excedent(40.02,14)

149,50

149,50

71.01.01 Lucrări de racordare individuală la apă rece, apă caldă, încălzire, curent electric și gaze naturale a apartamentelor din str. Canta 60B

70.02.03,30

1,00

0,63

71.01.01 Branșament apa și racord canalizare imobil str.Rășcanu Theodor nr.13

70.02.03.30

7,00

6,96

71,01.01 Lucrări de racordare individuală la apă rece, apă caldă. încălzire, curent electric și gaze naturale a apartamentelor din str. Bularga nr.14A

94,71

0,20

71,01.01 Contravaloare lucrări îmbunătățiri realizate în spațiul situat în str, A. Panu nr1B/2B, subsol

55,00

0,00

71.01.01 Reabilitare spațiu str. Frumoasa nr.2. bl.918, tr.1,et.4,ap.1S

12,00

0,00

71.01.01 împrejmuire teren șos Voineștî nr, 26

71.01,01 Branșament apă și racord canalizare imobil str.Sf. Andrei nr.6A

71.01.01 Racordare la rețeaua de energie - loc consum str. Fulger nr,7

71,01.01 Racordare la rețeaua de energie electrică - loc consum str. Sf. Andrei nr,32 etaj (beneficiar Pintilie ioan)

71.01.01 Reabilitare clădire pentru ONG-uri

Cap.74,02.71 Protecția mediului - tota! din care:

5,00

0,00

C Alte cheltuieli - total din care:

5,00

0,00

• ) Cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate și alte studii

5,00

0,00

71.01.30 Elaborarea unui studiu pentru reducerea poluării aerului

74.02.03

5,00

0,00

^ap.31.02.71 Combustibil și energie - total din care:

1.049,40

686,62

B. Lucrări în continuare total din care:

782,00

686,62

71.01.01 Racordarea clădirilor publice la sistemul centralizat de termoficare

81.02.06

782.00

686.62

B. Lucrări noi total din care:

100,00

0,00

71.01.01Cofinanțare obiective de investiții prin programul Termoficare 2006-2020 căldură și confort A Modernizare magistrala de legătură DN1100 între CET 1 și CET 2 înlocuirea izolației termice cu cochilii din spumă poliuretanică

81.02.06

71.01.01Cofinanțare obiective de investiții prin programul Termoficare 2006-2020 căldură și confort B Reabilitarea cazanului 2 CET 2 inlocuire sistem sub presiune și modernizarea arzătoare cărbune

81.02.06

71.01.01 Lucrări Contorizare individuală apartamente în Mun lași racordate la SACET, în parteneriat cu Asociațiile de Locatari/Proprietari

81.02.06

100.00

0,00

C Alte cheltuieli - total din care:

167,40

e) Alte cheltuieli asimilate investițiilor

167,40

71.01.01 Reabilitare sistem de încălzire imobil Berthelot nr.18

81.02.06

167,40

Cap. 84.02.71 Transporturi - total din care:

8.629,43

2.264,83

A. Lucrări în continuare total din care:

10,00

0,00

71.01.01 Amenajare trecere de pietoni pe DN 28 la intersecția cu str.Petre Culianu

84.02.50

10,00

0,00

C Alte cheltuieli - total din care:

8.619,43

2.264,83

b) Dotări independente

4.496,00

197,16

71.01.02 Achiziție mijloace transport urbane (autobuze,tramvaie)

84 02.50

3.800,00

0,00

71.01.02 Achiziție tramvaie sursa excedent(40.02.14)

84.02.50

391,00

0,00

71.01.02 Achiziție indicator viteză și cameră video atașată (20 SETURI)

84.02.50

305.00

197,16

71.01.03 Achiziție copertine pentru peroane stații transport public

c) Cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate și alte studii

383,40

0,00

71.01.30 Proiectare și actualizare proiecte modernizare străzi

84.02.03.03

211,40

0,00

71.01.30 Proiectare, taxe, avize: Reabilitare linii tramvai:

Tronson: Podu Roș - bd. Țuțora(intersecție cu str. Primăverii)    Tronson:

Calea Chișinăului (intersecție cu bd. Metalurgiei) - Rond Țuțora

84.02.03.02

97,00

0,00

71.01.30 Proiectare, taxe, avize R.K. Podul Roș vechi, pod Metalurgiei și pod T. Vladimirescu

84.02.03.01

75.00

0.00

71.01.30 Proiectare traversare râul Bahlui în zona Cicoarei - auto și pietonal

71.01.01 Proiectare Reabilitare Pasarelă metalică Gară lași Km 75+532

e) Alte cheltuieli asimilate investițiilor

3.740,03

2.067,67

71.01.01 Modernizare străzi

84.02.03.03

1.730,03

887,91

71.01.01 Modernizare trotuare, alei pietonale in cartiere

84.02.50

2.000,00

1.179,76

71.01.01 Reabilitare linii de tramvai:

Tronson: Cinci Drumuri - str.Pădurii - str.Nicoriță

Tronson: Bucșinescu - bd. Tudor Vladimirescu - Calea Chișinăului sursa excedent(40.02.14)

84.02.03.02

10,00

0,00

71.03 R.K. pod Tudor Vladimirescu

84.02.03.01


SEF SERVICIU INVESTIȚII ing.Marin Vulpoi «

ÎNTOCMIT

ing. Carmen Manciu

MUNICIPIUL IASI

Anexa 9

CONTUL DE EXECUȚIE

A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII (DE SUBORDONARE LOCALĂ

la data de 31.12.2015

cod 20-lei

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare

Drepturi

constatate

Încasări

realizate

Stingeri pe alte căi

decât încasări

Drepturi

constatate

de încasat

inițiale

definitive

Total, din care:

din anii precedenți

din anul curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

TOTAL VENITURI    (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.1048.10)

00.01

160.926.430

172.861.530

157.566.845

13.115.305

144.451.540

144.533.501

169.425

12.863.919

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

143.842.120

146.575.040

132.349.820

13.115.305

119.234.515

119.316.475

169.425

12.863.920

A. VENITURI FISCALE (cod 00.10)

00.03

0

0

0

0

0

0

0

0

A 4. IMPOZITE ȘI TAXE PE BUNURI ȘI SERVICII (cod 15.10 )

00.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Taxe pe servicii specifice (cod 15.10.01+15.10.50)

15.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe spectacole

15.10.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte taxe pe servicii specifice

15.10.50

0

0

0

0

0

0

0

0

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

00.12

143.842.120

146.575.040

132.349.820

13.115.305

119.234.515

119.316.475

169.425

12.863.920

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10 + 31.10)

00.13

3.369.090

3.379.340

2.148.152

305.813

1.842.339

1.825.508

0

322.644

Venituri din proprietate (cod30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

30.10

3.369.090

3.379.290

2.148.134

305.813

1.842.321

1.825.490

0

322.644

Venituri din concesiuni și închirieri

30.10.05

3.369.090

3.379.290

2.148.134

305.813

1.842.321

1.825.490

0

322.644

Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice

30.10.05.30

Venituri din dividende (cod 30.10.08.02 + 30.10.08.03)

30.10.08

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din dividende de la alți plătitori

30.10.08.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Dividende de virat de către societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stat

30.10.08.03

Venituri din utilizarea pășunilor comunale

30.10.09

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din proprietate

30.10.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din dobânzi (cod 31.10.03)

31.10

0

50

18

0

18

18

0

0

Alte venituri din dobânzi

31.10.03

0

50

18

0

18

18

0

0

C2. VÂNZARI DE BUNURI ȘI SERVICII    (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

00.14

140.473.030

143.195.700

130.201.668

12.809.492

117.392.176

117.490.967

169.425

12.541.276

Venituri din prestări de servicii și alte activități (cod33.10.05+33.10.08+33.1O.09+33.10.13+ 33.10.14+ 33.10.16+33.10.17+33.10.19 la 33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)

33.10

139.811.030

142.488.700

129.702.034

12.798.774

116.903.260

117.007.245

169.425

12.525.364

Taxe și alte venituri în învățământ

33.10.05

4.585.340

4.863.020

3.612.663

4.294

3.608.369

3.607.437

0

5.226

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

3.215.750

3.365.700

3.192.581

4.607

3.187.974

2.914.660

163.931

113.990

Taxe și alte venituri din protecția mediului

33.10.09

0

0

0

0

0

0

0

0

Contribuția de întreținere a persoanelor asistate

33.10.13

3.241.280

2.769.000

1.759.174

0

1.759.174

1.759.174

0

0

Contribuția elevilor și studenților pentru internate, cămine și cantine.

33.10.14

20.104.140

20.520.540

11.948.994

39.370

11.909.624

11.910.135

0

38.859

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexă

33.10.16

99.780

119.780

79.959

685

79.274

79.524

0

435

Venituri din organizarea de cursuri de calificare și conversie profesională,specializare și perfecționare

33.10.17

630.000

630.000

218.165

0

218.165

218.165

0

0

Venituri din serbări și spectacole școlare, manifestări culturale, artistice și sportive

33.10.19

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din cercetare

33.10.20

Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sănătate

33.10.21

93.847.000

96.568.200

97.738.908

12.552.238

85.186.670

85.610.183

5.485

12.123.240

Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate de la bugetul de stat

33.10.30

8.045.450

7.888.170

7.543.135

0

7.543.135

7.543.135

0

0

Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății

33.10.31

1.653.000

1.538.000

1.509.312

0

1.509.312

1.509.312

0

0

Venituri din contractele încheiate cu instituțiile de medicină legală

33.10.32

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din prestări de servicii și alte activități

33.10.50

4.389.290

4.226.290

2.099.143

197.580

1.901.563

1.855.520

9

243.614

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.10.50)

34.10

641.000

641.000

432.333

0

432.333

432.333

0

0

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.10.50

641.000

641.000

432.333

0

432.333

432.333

0

0

Amenzi, penalități și confiscări (cod 35.10.50)

35.10

0

0

22.112

10.718

11.394

6.200

0

15.912

Alte amenzi, penalități și confiscări

35.10.50

0

0

22.112

10.718

11.394

6.200

0

15.912

Diverse venituri (cod 36.10.04+36.10.50)

36.10

11.000

53.000

42.189

0

42.189

42.189

0

0

Venituri din producerea riscurilor asigurate

36.10.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume provenite din finantarea bugetară a anilor precedenti, aferente sectiunii de dezvoltare

36.10.32.02

0

0

Sume provenite din finantarea bugetară a anilor precedenti, aferente sectiunii de functionare

36.10.32.03

0

0

Alte venituri

36.10.50

11.000

53.000

42.189

0

42.189

42.189

0

0

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile    (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.04+37.10.50)

37.10

10.000

13.000

3.000

0

3.000

3.000

0

0

Donații și sponsorizări

37.10.01

0

3.000

3.000

0

3.000

3.000

0

0

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

37.10.03

-3.829.340

-4.978.180

-3.230.408

0

-3.230.408

-3.230.409

0

1

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.10.04

3.829.340

4.978.180

3.230.408

0

3.230.408

3.230.409

0

-1

Alte transferuri voluntare

37.10.50

10.000

10.000

0

0

0

0

0

0

II.VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)

00.15

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din valorificarea unor bunuri    (cod 39.10.01 + 39.10.50)

39.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.10.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din valorificarea unor bunuri

39.10.50

0

0

0

0

0

0

0

0

III.OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)

00.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate    (cod. 40.10.15+40.10.16)

40.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod.

40.10.15.01+40.10.15.02)

40.10.15

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de funcționare

40.10.15.01

0

0

0

0

0

0

Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare

40.10.15.02

0

0

0

0

0

0

Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată

40.10.16

Alte operațiuni financiare(cod.41.10.06)

41.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă

41.10.06

0

0

0

0

0

0

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

17.084.310

26.286.490

25.217.025

0

25.217.025

25.217.026

0

-1

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE    (cod 42.10+43.10)

00.18

17.084.310

26.286.490

25.217.025

0

25.217.025

25.217.026

0

-1

Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.10.11+ 42.10.39+ 42.10.43+ 42.10.62+42.10.70)

42.10

20.000

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat pentru spitale

42.10.11

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finanțate din FEN postaderare

42.10.39

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite de la instituțiile publice și activitățile finanțate integral sau parțial din venituri proprii în cadrul programelor FEGA implementate de APIA

42.10.43

20.000

0

0

0

0

0

0

0

Sume alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare

42.10.62

Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii necesare sustinerii derularii proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile ( FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020

42.10.70

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la alte administrații (cod43.10.09+43.10.10+43.10.14 la 43.10.17+43.10.19+43.10.31)

43.10

17.064.310

26.286.490

25.217.025

0

25.217.025

25.217.026

0

-1

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

13.634.310

15.776.030

15.621.161

0

15.621.161

15.621.162

0

-1

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății

43.10.10

150.000

150.000

0

0

0

0

0

0

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital în domeniul sănătății

43.10.14

2.050.000

3.425.360

3.022.818

0

3.022.818

3.022.818

0

0

Subvenții din bugetul local pentru finanțarea camerelor agricole

43.10.15

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 43.10.16.01 la 43.10.16.03)

43.10.16

0

3.801.000

3.601.000

0

3.601.000

3.601.000

0

0

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

43.10.16.01

0

1.801.000

1.801.000

0

1.801.000

1.801.000

0

0

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

43.10.16.02

0

2.000.000

1.800.000

0

1.800.000

1.800.000

0

0

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

43.10.16.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în

sănătate(cod43.10.17.01 la 43.10.17.03)

43.10.17

0

1.840.000

1.840.000

0

1.840.000

1.840.000

0

0

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

43.10.17.01

0

1.840.000

1.840.000

0

1.840.000

1.840.000

0

0

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

43.10.17.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

43.10.17.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare

43.10.19

1.230.000

1.294.100

1.132.046

0

1.132.046

1.132.046

0

0

Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014 - 2020

43.10.31

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări ( cod 45.10.01 la 45.10.05+45.10.07+45.10.08+45.10.15 la 45.10.19)

45.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Fondul European de Dezvoltare Regională (cod 45.10.01.01 la 45.10.01.03)

45.10.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.01.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.01.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Prefinanțare

45.10.01.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Fondul Social European (cod 45.10.02.01 la 45.10.02.03)

45.10.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.02.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Prefinanțare

45.10.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Fondul de Coeziune (cod 45.10.03.01 la 45.10.03.03)

45.10.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.03.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.03.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Prefinanțare

45.10.03.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (cod 45.10.04.01 la 45.10.04.03)

45.10.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.04.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.04.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Prefinanțare

45.10.04.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Fondul European pentru Pescuit (cod 45.10.05.01 la 45.10.05.03)

45.10.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.05.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.05.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Prefinanțare

45.10.05.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (cod 45.10.07.01 la 45.10.07.03)

45.10.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.07.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.07.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Prefinanțare

45.10.07.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Instrumentul European de Vecinatate și Parteneriat (cod 45.10.08.01 la 45.10.08.03)

45.10.08

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.08.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.08.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Prefinanțare

45.10.08.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 (45.10.15.01 la 45.10.15.03)

45.10.15

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.15.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.15.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Prefinanțare

45.10.15.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte facilități și instrumente postaderare (cod 45.10.16.01la 45.10.16.03)

45.10.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.16.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.16.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Prefinanțare

45.10.16.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Mecanismul financiar SEE (cod 45.10.17.01 la 45.10.17.03)

45.10.17

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.17.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.17.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în avans

45.10.17.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Mecanismul financiar norvegian (cod 45.10.18.01 la 45.10.18.03)

45.10.18

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.18.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.18.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în avans

45.10.18.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul

Uniunii Europene extinse (cod 45.10.19.01+45.10.19.02)

45.10.19

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.19.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.19.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE(45.10.20.01 la 45.10.20.03)

45.10.20

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.20.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.20.02

Sume primite în avans

45.10.20.03

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (cod 45.10.21.01 la

45.10.21.03)

45.10.21

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.21.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.21.02

Sume primite în avans

45.10.21.03

Sume primite de la UE/alț i donatori în contul plăț ilor efectuate ș i prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.10.01 la 48.10.05+48.10.11+48.10.12)

48.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)    (cod 48.10.01.01 la 48.10.01.03)

48.10.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.10.01.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.10.01.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Prefinanțare

48.10.01.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Fondul Social European (FSE)    (cod 48.10.02.01 la 48.10.02.03)

48.10.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.10.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.10.02.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Prefinanțare

48.10.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Fondul de Coeziune (FC)    (cod 48.10.03.01 la 48.10.03.03)

48.10.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.10.03.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.10.03.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Prefinanțare

48.10.03.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Fondul European Agricol de Dezvoltare (FEADR) (cod 48.10.04.01 la 48.10.04.03)

48.10.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.10.04.01

0

0

0