Hotărârea nr. 57/2016

HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului Municipiului Iaşi pe anul 2016

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului Municipiului Iași pe anul 2016

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31

martie 2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere amendamentul nr.34581/30.03.2016 privind rectificarea bugetului municipiului Iasi pe anul 2016, consemnat si in procesul verbal al sedintei ;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 30421/22.03.2016 întocmit de către Direcția Generala Economică și Finanțe Publice Locale, Serviciul Buget;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 - privind finanțele publice locale, actualizată;

Având în vedere prevederile Legii nr. 339/2015 - privind bugetul de stat pentru anul 2016;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

1 / 2 la H.C.L. nr. 57 din 31 martie 2016

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului local pentru anul 2016, conform Anexei 1.2.1 - Lista obiectivelor de investitii pe anul 2016 si Anexei nr 4 - (Programul de investitii publice pe grupe de investitii si surse de finantare).

Art.2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Iași, Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale, Directiei Generale Tehnice si Investitii și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.3. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția Generala Economica și Finante Publice Locale si Directia Generală Tehnică si Investitii.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

CONTRASEMNEAZĂ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Constantin Axinia    Denisa Liliana Ionașcu

Total

Consilieri

Locali

26

Prezenți

23

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

1

Nr. 57 din 31 martie 2016

2 / 2 la H.C.L. nr. 57 din 31 martie 2016

MUNICIPIUL IASI

ANEXA 1.2.1

p.PRIMAR VICEPRIMAR Mihai Chirica

PROGRAMUL OBIECTIVELOR DE INVESTITII PE ANUL 2016

mii lei

Capitolul / Obiectivul

Cap./ subcap.

BUGET

APROBAT

2016

DIFERENȚE

+/-

BUGET

PROPUS

1

2

3

4

5

TOTAL

71.422,02

0,00

71.422,02

CAP. 51.02 Autorități publice total din care:

1.922,95

0,00

1.922,95

B. Lucrări noi total din care:

150,00

0,00

150,00

71.01.01 Construire sediu arhivă P.M.I.

150,00

0,00

150,00

C Alte cheltuieli - total din care:

1.772,95

0,00

1.772,95

b) Dotări independente

1.331,80

0,00

1.331,80

71.01.30 Licențe sursa excedent (40.02.14)

51.02.01.03

350,00

350,00

71.01.02 Achiziție echipamente IT sursa excedent (40.02.14)

51.02.01.03

500,00

500,00

71.01.03 Achiziție imprimante multifunc ționale GIS

51.02.01.03

46,30

46,30

71.01.03 Dotări mobilier, birotică Serviciu Urbanism

51.02.01.03

20,00

20,00

71.01.03 Dotări mobilier

51.02.01.03

75,00

75,00

71.01.03 Mașini de numărat bani cu detectare bancnote false

51.02.01.03

13,50

13,50

71.01.03 Achiziționare case de bani pentru casieriile PMI

51.02.01.03

52,00

52,00

71.01.03 Achiziționare platformă persoane cu dizabilită ți

51.02.01.03

25,00

25,00

71.01.03 Achiziționare sistem alarmare casierii-sisteme de securizare(geam antiglon ț și sertar de preluare monetar)

51.02.01.03

250,00

250,00

c) Cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate și alte studii

51.02.01.03

241,15

0,00

241,15

71.01.30 Studiu de fezabilitate pentru securitate informa țională

51.02.01.03

70,00

70,00

71.01.30 Servicii de realizare Securitate Informatională, reproiectare WEB

51.02.01.03

96,00

96,00

71.01.30 Proiectare instalații hidranți interiori coloane case scări, rezervă apă pentru hidranți interiori ,grup pompare hidranți interiori P.M.I.,Proiectare instala ție detectare, semnalizare, alarmare desfumare scări P.M.I., Proiect lucrări de alarmare împotriva incendiului, climatizare etc. pentru arhivele institu ției P.M.I., Expertiză și proiectare

pentru reabilitare corp B P.M.I.

51.02.01.03

75,15

75,15

e) Alte cheltuieli asimilate investițiilor

200,00

0,00

200,00

71.01.30 Cadastru general și realizarea băncii de date urbană

51.02.01.03

50,00

50,00

71.01.01 Reabilitare spațiu pentru centru de cartier Cantemir

51.02.01.03

80,00

80,00

71.01.01 Amenajare și reabilitarea spațiu PT Hlincea în vederea înființării unui centru de recreere persoane vârstnice

51.02.01.03

70,00

70,00

CAP. 61.02.71 Apărare civilă total din care:

80,00

0,00

80,00

C Alte cheltuieli - total din care:

80,00

0,00

80,00

e) Alte cheltuieli asimilate investițiilor

80,00

0,00

80,00

71.03 R.K. adăposturi PC

61.02.05

80,00

80,00

CAP. 67.02.71 Cultură, recreere sport - total din care:

10.032,30

0,00

10.032,30

A. Lucrări în continuare total din care:

350,00

0,00

350,00

71.01.01 Iluminat nocturn terenuri sport Ciric

67.02.05.02

350,00

350,00

C Alte cheltuieli total - din care:

9.682,30

0,00

9.682,30

b) Dotări independente

141,30

0,00

141,30

71.01.02 Achiziții dotări pentru zone de agrement(motocoase, mașini de tuns gazon,

boilere pentru apă)

67.02.50

9,30

9,30

71.01.02 Achiziție pompă alimentare apă sulfuroasă și motosapă pentru afanare plaja

Nicolina

67.02.50

7,00

7,00

71.01.02 Dotări echipamente de eficientizare a consumului de energie reactivă

inductivă la stadionul E. Alexandrescu

67.02.05.01

125,00

125,00

c) Cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate și alte studii

360,00

0,00

360,00

71.01.30 Proiectare, taxe, avize parc de distracție pentru copii, locuri de joacă inclusiv acces oraș

67.02.05.02

100,00

100,00

71.01.30 Proiecte, studii, taxe pentru construire stadion de rugby

67.02.05.01

200,00

200,00

71.01.30 Expertize tehnice pentru monumente

67.02.03.30

60,00

60,00

d) Cheltuieli de execuție privind consolidările

348,00

0,00

348,00

71.01.01 Consolidare, reabilitare și restaurare monument Crucea lui Ferentz

67.02.03.30

348,00

348,00

e) Alte cheltuieli asimilate investițiilor

8.833,00

0,00

8.833,00

71.01.03 Mobilier urban inclusiv acces ora ș

67.02.50

1.750,00

1.750,00

71.01.02 Sistem supraveghere in spatii publice

67.02.50

350,00

350,00

71.01.30 Împădurirea unui teren de 39,736 ha pentru compensarea suprafeței de 6,5764 ha teren scos din circuitul forestier, ca urmare a implementării proiectului Ciric

67.02.05.03

163,00

163,00

71.01.30 Taxă pentru scoaterea din circuitul forestier a suprafeței de 6000 mp. care se află în propritatea statului și administrarea Ocolului Silvic Iași pentru Pârtia de schi

67.02.50

50,00

50,00

71.01.30 Concurs de soluții(monumente , statui, cladiri publice- N. Iorga, Regele

Ferdinand etc, Opera Romana, alte inv.)

67.02.03.30

1.500,00

1.500,00

71.01.30 Regenerare urbană în zona Lăpusneanu - Piața Unirii - Servicii cercetare arheologică

67.02.03.12

20,00

20,00

71.01.01 Modernizare spații de joacă sursa excedent (40.02.14)

67.02.50

5.000,00

5.000,00

CAP.68.02.71 Asistență socială - total din care:

50,00

0,00

50,00

C Alte cheltuieli total - din care:

50,00

0,00

50,00

c) Cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate și alte studii

50,00

0,00

50,00

71.01.30 Proiectare modernizare și reabilitare creșe

68.02.11

50,00

50,00

CAP.70.02.71 Locuințe, servicii, dezvoltare publică - total din care:

18.672,37

0,00

18.672,37

A. Lucrări în continuare - total din care:

5.437,00

0,00

5.437,00

71.01.01 Iluminat public sursa excedent (40.02.14)

70.02.06

2.700,00

2.700,00

70.01.01 Cimitir Sf. Petru și Pavel (alei, împrejmuire) sursa excedent (40.02.14)

70.02.50

1.500,00

1.500,00

71.01.01 Construire zid de sprijin și împrejmuire Cimitir Sf. Vasile

70.02.50

882,00

882,00

71.01.01 Iluminat stradal zona Gradinari

70.02.06

355,00

355,00

B. Lucrări noi total din care:

7.122,65

0,00

7.122,65

71.01.01 Construire locuințe

5.000,00

5.000,00

71.01.01 Amenajare parcare între bl B1 și B2 str. Roman Vodă

70.02.50

122,65

122,65

71.01.01 Amenajare parcări

2.000,00

2.000,00

C Alte cheltuieli - total din care:

6.112,72

0,00

6.112,72

a) Achizitii de imobile si terenuri

1.500,00

0,00

1.500,00

71.01.01 Achizitii de imobile si terenuri

70.02.50

1.500,00

1.500,00

b) Dotări independente

365,17

0,00

365,17

71.01.02 Achiziție echipamente iluminat festiv

70.02.06

300,00

300,00

71.01.02 Achiziție sistem supraveghere în spații publice Pasaj Sf. Vineri

70.02.50

20,17

20,17

71.01.02 Achiziție sistem supraveghere în spații publice Pasaj Piața Unirii

70.02.50

30,00

30,00

71.01.02 Achiziție ,montare si branșare centrală termică pe gaz la apartamentul nr. 3, șos. Păcurari nr.47,bl 546, sc. B, et.1

15,00

15,00

c) Cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate și alte studii

3.557,00

0,00

3.557,00

71.01.30 Reactualizare PUG

70.02.50

400,00

400,00

71.01.30 Proiecte, taxe, avize locuințe colective în cadrul programului de sprijinire a tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală și alte proiecte, PUZ-uri

70.02.50

1.620,00

1.620,00

71.01.30 Expertize imobile D.A.P.P.P.

70.02.03.30

80,00

80,00

71.01.30 Proiecte grupuri sanitare in mun. Iasi

70.02.50

50,00

50,00

71.01.30 Studii de fezabilitate pentru extindere rețele de distribuție pentru alimentare cu

energie elecrică consumatori casnici , rețele iluminat public,auditul sistemului iluminat public în Mun Iași

70.02.06

260,00

260,00

71.01.30 PTh extinderi rețele energie electrică

70.02.06

200,00

200,00

71.01.30 Proiectare extindere rețea iluminat public Vișani

70.02.06

50,00

50,00

71.01.30 Elaborare Plan de acțiuni privind energia durabilă

70.02.50

60,00

60,00

71.01.30 Studii, rapoarte evaluare și proiecte pentru înființare Parc Industrial Fortus

70.02.50

200,00

200,00

71.01.30 Studiu versant Păcurari urmare a efectului de creștere a accesibilității apelor

subterane

70.02.50

50,00

50,00

71.01.30 Proiectare și execuție sistem drenaj Păcurari

70.02.50

50,00

50,00

71.01.30 Proiectare lucrări de consolidare versant zona Țicău-Sărărie

200,00

200,00

71.01.30 Proiectare platformă pentru amplasare locuințe de urgență inclusiv utilitățile necesare

70.02.03.30

50,00

50,00

71.01.30 Proiectare, taxe, avize reabilitare clădire pentru ONG-uri

70.02.50

30,00

30,00

71.01.30 Registrul spațiilor verzi

70.02.50

257,00

257,00

e) Alte cheltuieli asimilate investițiilor

690,55

0,00

690,55

71.01.02 Preluare sistem iluminat public din Municipiul Iași conform Legii nr.230/2006

70.02.06

455,00

455,00

71.01.01 Lucrări de racordare individuală la apă rece, apă caldă, încălzire, curent electric și gaze naturale a apartamentelor din str. Bularga nr.14A, Canta 60

70.02.03.30

100,00

100,00

71.01.01 Reabilitare spațiu str. Frumoasa nr.2, bl.918, tr.1,et.4,ap.15

70.02.03.30

12,00

12,00

71.01.01 Regenerare urbană în zona Lăpusneanu - Piața Unirii - branșament electric

70.02.06

10,00

10,00

71.01.01 Branșament apă și racord canalizare imobil str.Sf. Andrei nr.6A

70.02.03.30

4,12

4,12

71.01.01 Racordare la rețeaua de energie - loc consum str. Fulger nr.7

70.02.03.30

6,82

6,82

71.01.01 Racordare la rețeaua de energie electrică - loc consum str. Sf. Andrei nr.32 etaj (beneficiar Pintilie Ioan)

70.02.03.30

2,61

2,61

71.01.30 Concurs de soluții proiectare urbană zona Bazar

70.02.50

100,00

100,00

Cap.74.02.71 Protecția mediului - total din care:

300,00

0,00

300,00

C Alte cheltuieli - total din care:

300,00

0,00

300,00

c) Cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate și alte studii

300,00

0,00

300,00

71.01.30 Elaborarea studii proiecte, aplicatii de finantare pt. reducerea poluarii aerului

74.02.03

100,00

35,00

135,00

71.01.30 Elaborare studiu pt decontaminare terenuri poluate Tomești

74.02.03

200,00

-35,00

165,00

Cap.81.02.71 Combustibil și energie - total din care:

2.667,40

0,00

2.667,40

B. Lucrări în continuare total din care:

2.500,00

0,00

2.500,00

71.01.01 Racordarea clădirilor publice la sistemul centralizat de termoficare

81.02.06

2.500,00

2.500,00

C Alte cheltuieli - total din care:

167,40

0,00

167,40

e) Alte cheltuieli asimilate investițiilor

167,40

0,00

167,40

71.01.01 Reabilitare sistem de încălzire imobil Berthelot nr.18

81.02.06

167,40

167,40

Cap. 84.02.71 Transporturi - total din care:

37.697,00

0,00

37.697,00

A. Lucrări în continuare total din care:

100,00

0,00

100,00

71.01.01 Amenajare trecere de pietoni pe DN 28 la intersecția cu str.Petre Culianu

84.02.50

100,00

100,00

C Alte cheltuieli - total din care:

37.597,00

0,00

37.597,00

b) Dotări independente

12.300,00

0,00

12.300,00

71.01.02 Achiziție mijloace transport urbane (autobuze,tramvaie) sursa excedent

(40.02.14)

84.02.50

12.000,00

12.000,00

71.01.03 Achiziție copertine pentru peroane stații transport public

84.02.50

300,00

300,00

c) Cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate și alte studii

1.697,00

0,00

1.697,00

71.01.30 Proiectare și actualizare proiecte modernizare străzi, asistență tehnică

84.02.03.03

1.000,00

1.000,00

71.01.30 Proiectare, taxe, avize: Reabilitare linii tramvai:

Tronson: Podu Roș - bd. Țuțora(intersecție cu str. Primăverii)

Tronson: Calea Chișinăului (intersecție cu bd. Metalurgiei) - Rond Țuțora

84.02.03.02

97,00

97,00

71.01.30 Proiectare, taxe, avize R.K. Podul Roș vechi , pod Metalurgiei și pod T. Vladimirescu

84.02.03.01

75,00

75,00

71.01.30 Proiectare suprataversare râul Bahlui în zona Cicoarei - Dacia prin 3 poduri din

beton armat (unul cu 2 benzi carosabile și 2 cu câte 4 benzi carosabile)

84.02.03.01

500,00

500,00

71.01.01 Proiectare Reabilitare Pasarelă metalică Gară Iași Km 75+532

84.02.03.01

25,00

25,00

e) Alte cheltuieli asimilate investițiilor

23.600,00

0,00

23.600,00

71.01.01 Modernizare străzi sursa 11.02.06

84.02.03.03

1.576,00

-500,00

1.076,00

71.01.01 Modernizare străzi sursa 04.02.04

704,00

704,00

70.01.01 Modernizare străzi sursa excedent (40.02.14)

10.720,00

10.720,00

70.01.01 Reabilitarea infrastructurii rutiere în zona industrială a Municipiului Iași (04.02.04)

2.000,00

0,00

2.000,00

71.01.01 Proiectare și execuție străzi în Municipiul Iași sursa 11.02.06

500,00

500,00

71.01.01 Modernizare trotuare, alei pietonale in cartiere

84.02.50

1.901,12

1.901,12

71.01.01 Modernizare trotuare, alei pietonale in cartiere sursa excedent (40.02.14)

6.398,88

6.398,88

71.01.01 Reabilitare liniI de tramvai:

Tronson: Cinci Drumuri - str.Pădurii - str.Nicoriță

Tronson: Bucșinescu - bd. Tudor Vladimirescu - Calea Chișinăului și altele.

84.02.03.02

100,00

100,00

71.03 R.K. pod Tudor Vladimirescu

84.02.03.01

200,00

200,00

JUDEȚUL_IASI_

MUNICIPIUL IASI


ANEXA 4


FORMULAR 14

I    - Credite de angajament

II    - Credite bugetare


PROGRAMUL DE INVESTIȚII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIȚII ȘI SURSE DE FINANȚARE

CAPITOLUL 84 Transporturi

- mii lei -

CAPITOL/

GRUPA/

SURSA

I/II

TOTAL

CHELTUIELI

EFECTUATE

până la 31.12.2013

Cheltuieli

preliminate

2014

ESALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT

PROGRAM

2015

ESTIMĂRI

2016

2017

2018

2019

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

1. Total surse de finanțare

I

267697,25

544,89

46328,68

65948,65

154875,03

0

0

0

II

256055,28

22,08

24561,05

25841,55

79600,57

126030,03

0

0

02 Buget local

I

267697,25

544,89

46328,68

65948,65

154875,03

0

0

0

din care:

II

226451,71

22,08

24561,05

25841,55

49997

126030,03

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

91182,31

544,89

46328,68

44308,74

0

0

0

0

postaderare

II

37636,77

22,08

24561,05

13053,64

0

0

0

0

75 Fond National de Dezvoltare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

12300

0

0

0

12300

0

0

0

7101 Active fixe

I

174272,07

0

0

21639,91

152632,16

0

0

0

II

174272,07

0

0

12787,91

37497

123987,16

0

0

7103 Reparatii capitale

I

2242,87

0

0

0

2242,87

0

0

0

II

2242,87

0

0

0

200

2042,87

0

0

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri

I

din cadrul clasificatiei bugetare

II

07 Credite interne

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

29603,57

0

0

0

29603,57

0

0

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

0

0

0

0

0

0

0

0

postaderare

II

29603,57

0

0

0

29603,57

0

0

0

A. Obiective (proiecte) de investiții în continuare

TOTAL GENERAL

1. Total surse de finanțare

I

90949,66

312,24

46328,68

44308,74

0

0

0

0

II

67228,77

10,51

24561,05

13053,64

29603,57

0

0

0

02 Buget local

I

90949,66

312,24

46328,68

44308,74

0

0

0

0

din care:

II

37625,2

10,51

24561,05

13053,64

0

0

0

0

II

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

90949,66

312,24

46328,68

44308,74

postaderare

II

37625,2

10,51

24561,05

13053,64

75 Fond National de Dezvoltare

I

0

II

0

7101 Active fixe

I

0

CAPITOL/

GRUPA/

SURSA

I/II

TOTAL

CHELTUIELI EFECTUATE până la 31.12.2013

Cheltuieli

preliminate

2014

EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT

PROGRAM

2015

ESTIMĂRI

2016

2017

2018

2019

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

II

0

07 Credite interne

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

29603,57

0

0

0

29603,57

0

0

0

II

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

0

postaderare

II

29603,57

29603,57

75 Fond National de Dezvoltare

I

0

II

0

B. Obiective (proiecte) de investiții noi

TOTAL GENERAL

1. Total surse de finanțare

I

112,65

12,65

0

0

100

0

0

0

II

101,9

1,9

0

0

100

0

0

0

02 Buget local

I

112,65

12,65

0

0

100

0

0

0

din care:

II

101,9

1,9

0

0

100

0

0

0

51.02 Transferuri de capital

I

0

II

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

12,65

12,65

postaderare

II

1,9

1,9

0

0

75 Fond National de Dezvoltare

I

0

II

0

7101 Active fixe

I

100

100

II

100

0

100

0

0

0

07 Credite interne

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

0

postaderare

II

0

II

C. Alte cheltuieli de investiții

TOTAL GENERAL

1. Total surse de finanțare

I

176634,94

220

0

21639,91

154775,03

0

0

0

II

188724,61

9,67

0

12787,91

49897

126030,03

0

0

02 Buget local

I

176634,94

220

0

21639,91

154775,03

0

0

0

din care:

II

188724,61

9,67

0

12787,91

49897

126030,03

0

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

220

220

0

0

0

0

0

0

postaderare

II

9,67

9,67

0

0

0

0

0

0

75 Fond National de Dezvoltare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

12300

0

0

0

12300

0

0

0

7101 Active fixe

I

174172,07

0

0

21639,91

152532,16

0

0

0

II

174172,07

0

0

12787,91

37397

123987,16

0

0

CAPITOL/

GRUPA/

SURSA

I/II

TOTAL

CHELTUIELI

EFECTUATE până la 31.12.2013

Cheltuieli

preliminate

2014

EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT

PROGRAM

2015

ESTIMĂRI

2016

2017

2018

2019

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

7103 Reparatii capitale

I

2242,87

0

0

0

2242,87

0

0

0

II

2242,87

0

0

0

200

2042,87

0

0

II

II

b. dotari independente

TOTAL GENERAL

1. Total surse de finanțare

I

12300

0

0

0

12300

0

0

0

II

12300

0

0

0

12300

0

0

0

02 Buget local

I

12300

0

0

0

12300

0

0

0

din care:

II

12300

0

0

0

12300

0

0

0

II

12300

12300

7101 Active fixe

I

12300

12300

II

0

c. cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii

TOTAL GENERAL

1. Total surse de finanțare

I

1917

220

0

0

1697

0

0

0

II

1706,67

9,67

0

0

1697

0

0

0

02 Buget local

I

1917

220

0

0

1697

0

0

0

din care:

II

1706,67

9,67

0

0

1697

0

0

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

220

220

postaderare

II

9,67

9,67

0

7101 Active fixe

I

1697

1697

II

1697

1697

II

e. alte cheltuieli asimilate investitiilor

TOTAL GENERAL

1. Total surse de finanțare

I

162417,94

0

0

21639,91

140778,03

0

0

0

II

162417,94

0

0

12787,91

23600

126030,03

0

0

02 Buget local

I

162417,94

0

0

21639,91

140778,03

0

0

0

din care:

II

162417,94

0

0

12787,91

23600

126030,03

0

0

II

0

7101 Active fixe

I

160175,07

21639,91

138535,16

0

0

II

160175,07

12787,91

23400

123987,16

0

0

7103 Reparatii capitale

I

2242,87

2242,87

II

2242,87

200

2042,87

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri

I

din cadrul clasificatiei bugetare

II

DIRECTOR GENERAL TOMORUG PETRU

INTOCMIT SVICHIU CATALIN