Hotărârea nr. 56/2016

HOTĂRÂRE privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia „Proiectare si executie strazi in Municipiul Iasi Str. Gh. Asachi si Bld. Dimitrie Cantemir”

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția „Proiectare si executie strazi in Municipiul Iasi Str. Gh. Asachi si Bld. Dimitrie Cantemir”

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinara din data de 31 martie

2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 30534/22.03.2016 intocmit de Directia Dezvoltare si Proiecte Europene;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 431/ 2007 privind aprobarea studiului de fezabilitate cu indicatorii tehnico- economici ai obiectivului de investitii Dezvoltare retea rutiera in zona culturala, istorica si turistica a Municipiului Iasi;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 432/ 2007 privind aprobarea studiului de fezabilitate cu indicatorii tehnico- economici ai obiectivului de investitii Artera functionala Sud

Având în vedere prevederile Legii nr. 273 / 2006 a finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 215 / 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă actualizarea indicatoriilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Proiectare si executie strazi in Municipiul Iași- Str. Gh. Asachi si Bld. Dimitrie Cantemir ” pentru anul 2016, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului Municipiului Iași, , precum și Direcției Generale Tehnice si Investiții; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.3. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei Hotărâri va fi asigurată de Direcțiile Tehnică - Investiții și Economică - Finanțe Publice Locale, iar aducerea la cunoștința publicului va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Constantin Axinia


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Total

Consilieri

Locali

26

Prezenți

23

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

1

Nr. 56 din 31 martie 2016

ANEXA

la Hotărârea Consiliului Local nr. 56 din 31 martie 2016

ACTUALIZARE INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PENTRU

„Proiectare si executie strazi in Municipiul Iasi- Str. Gh. Asachi si Bld. Dimitrie Cantemir”

Obiectul 1: Str. Gheorghe Asachi Lungimea totală: 291,00 m

• Valoare estimată cu T.V.A., totală 810.289,32 lei (181,679 MII EURO)

din care Valoare estimată cu T.V.A., construcții+montaj 793.989,32 lei (178,024

MII EURO)

s-a considerat o rată de schimb 4,46 lei/euro conform info-euro BNR la data de 21.03.2016.

durata de realizare: 4 luni.

Obiectul 1: Bld. Dimitrie Cantimir

Lungime totala: 630,00 m

• Valoare estimată cu T.V.A., totală    3.150.237,49 lei

(706,331 MII EURO)

din care Valoare estimată cu T.V.A., construcții+montaj 3.127.007,49 lei (701,112 MII EURO)

s-a considerat o rată de schimb 4,46 lei/euro conform info-euro BNR la data de 21.03.2016.

Durata de realizare: 6 luni.

Datele sunt preluate din proiectul faza SF - proiectant S.C. RJR INTERNATIONAL S.R.L.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Constantin Axinia

3 / 3 la H.C.L. nr. 56 din 31 martie 2016