Hotărârea nr. 55/2016

HOTĂRÂRE privind constatarea incetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Anghel Ficu si vacantarea acestuia în cadrul Consiliului Local al municipiului Iasi

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind constatarea incetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Anghel Ficu si vacantarea acestuia în cadrul Consiliului Local al municipiului Iasi

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară din data de 31 martie

2016;

Având în vedere demisia depusă de domnul consilier local Anghel Ficu, inregistrata la Primaria Municipiului Iași la nr. 22310/1.03.2016;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul constatator inregistrat la nr. 32106/24.03.2016 prin care se propune să se ia act și să se constate încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Anghel Ficu, precum și să se declare vacant locul acestuia de consilier local, indeplinindu-se prevederile legale în acest sens;

Având în vedere prevederile art. 9 alin. 2 lit. ,,a” si art. 12 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, actualizata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Având în vedere prevederile Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local al Municipiului Iași aprobat prin H.C.L. nr. 178/2013;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se constată încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Anghel Ficu ca urmare a demisiei acestuia.

Art.2 Se declară vacant locul de consilier local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Iasi .

Art.3 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Generale Economice si Finante Publice Locale; Serviciului Resurse Umane, Filialei Iași a Partidului National Liberal și Instituției Prefectului Județului Iași ;

Art.4 Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Constantin Axinia


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu


Total

Consilieri

Locali

26

Prezenți

23

Pentru

23

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 55 din 31 martie 2016

2 / 2 la H.C.L. nr. 55 din 31 martie 2016