Hotărârea nr. 54/2016

HOTĂRÂRE privind adoptarea Regulamentului referitor la finanţarea proiectelor societăţii civile din Iaşi în baza Legii 350/2005 având ca obiect finanţările nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general

Municipiul Iași

Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind adoptarea Regulamentului referitor la finanțarea proiectelor societății civile din Iași în baza Legii 350/2005 având ca obiect finanțările nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința extraordinară în data de 7 martie

2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Social Culturală Învățământ Culte a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere propunerile formulate și aprobate în unanimitate în plenul ședinței privind modificarea Regulamentului referitor la finanțarea proiectelor societății civile din Iași în baza Legii 350/2005 având ca obiect finanțările nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, consemnate și în procesul verbal al ședinței;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 20943/26.02.2016 întocmit de către Biroul Relații cu Societatea Civilă ;

Având în vedere Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Legea tinerilor nr. 350/2006 ;

1 / 31 la H.C.L. nr. 54 din 7 martie 2016

Având în vedere Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă adoptarea Regulamentului referitor la finanțarea proiectelor societății civile din Iași în baza Legii 350/2005 având ca obiect finanțările nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general și a anexelor sale, conform Anexei nr .1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Serviciul Relații Comunitare și Politici Publice, Biroul Relații cu Societatea Civilă, Direcției Dezvoltare și Proiecte Europene; Direcției Generale Tehnice și Investiții; Direcției Economice și Finanțe Publice Locale și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.3. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de: Serviciul Relații Comunitare și Politici Publice, Biroul Relații cu Societatea Civilă, Direcția Dezvoltare și Proiecte Europene, Direcția Generală Tehnică și Investiții, Direcția Economică și Finanțe Publice Locale.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetateni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Constantin Axinia


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

21

Pentru

21

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 54 din 7 martie 2016

ANEXA nr. 1

la Hotararea Consiliului Local nr. 54 din 7 martie 2016

privind adoptarea Regulamentului

referitor la finanțarea proiectelor societății civile din Iași în baza Legii 350/2005 având ca obiect finanțările nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general

MUNCIPIUL IAȘI

•>

REGULAMENT

privind finanțarea proiectelor societății civile din Iași, în baza Legii nr. 350/2005, privind

finanțările nerambursabile din fonduri publice alocate pentru

activități nonprofit de interes general

Vă recomandăm ca înainte de a începe completarea cererii de finanțare (propunerea tehnică și anexele aferente), să vă asigurați că ați citit toate informațiile prezentate în acest Ghid și că ați înțeles toate aspectele legate de specificul prezentei scheme de finanțare nerambursabilă.

De asemenea, pentru a fi la curent cu orice alte comunicări legate de implementarea programului, vă recomandăm să consultați periodic pagina de internet a Primăriei Iași www.primaria-iasi.ro

CUPRINS
I. CONTEXT
II.    INFORMAȚII SPECIFICE DESPRE CEREREA DE PROPUNERI DE PROIECTE
III.    CRITERII DE ELIGIBILITATE

•    Eligibilitatea solicitanților

•    Solicitanți neeligibili

•    Eligibilitatea partenerilor Parteneri neeligibili

Eligibilitatea proiectelor Cheltuieli eligibile

IV.    CONTRIBUȚIA BENEFICIARULUI

5

V.    ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA COMISIILOR DE EVALUARE ȘI SELECȚIE

5    5    5    5

VI.    ETAPELE PROCESULUI DE APLICARE ȘI SELECȚIE A PROIECTELOR

•    Solicitarea finanțării

•    Evaluare tehnică și financiară

•    Încheierea contractului de finanțare

VII.    REGULI DE RAPORTARE ȘI PLĂȚI APLICABILE ÎN PERIOADA DE
IMPLEMENTARE A PROIECTELOR
ANEXE

Anexa nr. 1 - Cererea de finanțare

Anexa nr. 2 - Bugetul cererii de finanțare

Anexa nr. 3 - Declaratia beneficiarului

Anexa nr. 4 - Model acord de parteneriat

Anexa nr. 5.1 - Format contract de finanțare pentru proiecte derulate în cursul anului în care a fost aprobat proiectul

Anexa nr. 5.2 - Format contract de finanțare pentru proiecte multianuale

Anexa nr. 6.1 - Format raport tehnic intermediar & final

Anexa nr. 6.2 - Format raport financiar intermediar & final

Anexa nr. 7 - Model Diagrama Gantt

Anexa nr. 8 - Model Cash-flow al proiectului

I. CONTEXT

Programul de finanțare nerambursabilă este un instrument de finanțare adresat organizațiilor neguvernamentale, dezvoltat și susținut financiar de Municipiul Iasi în baza Legii nr. 350/2005

privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit

de interes general, precum și al altor prevederi legale în vigoare cu referire specifică la domeniile finanțate.

Prezentul ghid are ca scop stabilirea principiilor, cadrului general si a procedurii pentru atribuirea contractelor de finantare nerambursabila din fonduri publice, precum si caile de atac ale actului sau deciziei autoritatilor finantatoare care aplica procedura de atribuire a contractelor de finantare

nerambursabila acordate din bugetul local al municipiului Iași.

Programele de finanțare, în cadrul cărora se lansează prezenta Cerere anuală de propuneri de proiecte sunt dezvoltate ca răspuns la situația și nevoile societății civile din Municipiul Iași la ora actuală, inclusiv ale comunităților locale, punând accent pe inițiativele de sănătate, sociale, educaționale, civice, de tineret și de mediu ale organizațiilor neguvernamentale.

Aceste programe vin în sprijinul dezvoltării capacității și vizibilității organizațiilor

neguvernamentale din Municipiul Iasi.

Selecția proiectelor se va face prin intermediul următoarelor comisii de analiză și evaluare:

-    Comisia de relații cu societatea civilă și evaluare a proiectelor pentru domeniile social, sănătate, educație, mediu;

-    Comisia de analiză, evaluare și selecție a proiectelor de tineret;

- Comisia de analiză, evaluare și selecție a proiectelor din domeniul cultural.

În înțelesul prezentului ghid, termenii și expresiile de mai jos au urmatoarea semnificație:

a)    activitate generatoare de profit - activitate care produce un profit in mod direct pentru o persoana fizica sau juridica;

b)    autoritate finantatoare - orice autoritate publica, astfel cum este definita aceasta în Constitutia României, inclusiv autoritatea judecatoreasca, precum și orice institutie publica

de interes general, regional sau local, care are calitatea de ordonator principal de credite, în conditiile legii;

c)    beneficiar - beneficiarul caruia i se atribuie contractul de finanțare nerambursabila in urma aplicarii procedurii selectiei publice de proiecte;

d)    cheltuieli eligibile - cheltuieli care pot fi luate in considerare pentru finantarea nerambursabila.

e)    contract de finantare nerambursabila - contract incheiat, in conditiile legii, intre

Consiliul Local al Municipiului Iași, in calitate de autoritate finantatoare și beneficiar;

f)    finantare nerambursabila - alocatie financiara directa din fonduri publice, in vederea desfasurarii de catre persoane fizice sau persoane juridice fara scop patrimonial a unor activitati nonprofit care sa contribuie la realizarea unor actiuni sau program e de interes

public la nivelul municipiului Iași;

g)    fonduri publice - sume alocate din bugetul local de catre Consiliul Local al Municipiului

Iași;

h)    beneficiar - orice persoana fizică sau juridica fara scop patrimonial care depune o propunere de proiect;

i)    cofinantare - a asigura finantare pentru un proiect impreuna cu alte institutii partenere.

Principii care stau la baza atribuirii contractului de finanțare sunt:

a)    libera concurenta, respectiv asigurarea conditiilor pentru ca persoana fizica sau juridica ce desfasoara activitati nonprofit sa aiba dreptul de a deveni, în conditiile legii, beneficiar;

b)    eficacitatea utilizarii fondurilor publice, respectiv folosirea sistemului concurențial si a criteriilor care sa faca posibila evaluarea propunerilor si a specificatiilor tehnice si financiare pentru atribuirea contractului de finantare nerambursabila;

c)    transparenta, respectiv punerea la dispozitie tuturor celor interesati a informatiilor referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de finantare nerambursabila;

d)    tratamentul egal, respectiv aplicarea în mod nediscriminatoriu a criteriilor de selectie si a criteriilor pentru atribuirea contractului de finantare nerambursabila, astfel încât orice persoana fizica sau juridica ce desfasoara activitati nonprofit sa aiba sanse egale de a i se atribui contractul respectiv;

e) excluderea cumulului, în sensul ca aceeasi activitate urmarind realizarea unui interes general, regional sau local nu poate beneficia de atribuirea mai multor contracte de finantare nerambursabila de la aceeasi autoritate finantatoare;

f) neretroactivitatea, respectiv excluderea posibilitatii destinarii fondurilor nerambursabile unei activitati a carei executare a fost deja începuta sau finalizata la data încheierii contractului de finantare;

g) cofinantarea, în sensul ca finantarile nerambursabile trebuie însotite de o contributie de minimum 10% din valoarea totala a finantarii din partea beneficiarului.

II. INFORMAȚII SPECIFICE DESPRE CEREREA DE PROPUNERI DE PROIECTE
OBIECTIV

Programul de finanțare nerambursabilă își propune să sprijine inițiative și acțiuni în domeniul sănătății, social, educațional, civic, tineret și mediu ale organizațiilor neguvernamentale din Municipiul Iași, responsabilizarea și creșterea calității serviciilor acordate cetățenilor pentru a contribui la dezvoltarea comunității.

VALOAREA FINANȚĂRILOR

5

Programele si proiectele de interes public vor fi selectionate pentru finantare in cadrul limitelor fondului anual aprobat de Consiliul local al Municipiului Iași, stabilit potrivit prevederilor legale referitoare la elaborarea, aprobarea, executarea si raportarea bugetului local.

Muncipiul Iasi va finanta proiecte, in care cofinantarea din partea ONG-urilor este de minim 10%

(minim 50% contrubutie cash si maxim 50% contributie in natura), conform art 4, punctul g) din Legea 350/2005. În cazul in care un beneficiar contractează, în cursul aceluiași an calendaristic, mai mult de o finanțare nerambursabilă pentru domenii diferite de la aceeași autoritate finanțatoare, valoarea acestuia nu poate depași o treime din totalul fondurilor publice alocate programelor aprobate anual prin decizia Consiliului Local Iași.

DURATA PROIECTELOR

Durata proiectelor poate fi de maxim 36 luni, cu contracte anuale încheiate în limita plafonului alocat în cadrul bugetului anual si a rezultatelor obtinute pe proiect.

PROMOVAREA PROIECTELOR

La întocmirea proiectelor, trebuie prevazute activitati de pomovare cu privire la scopul, obiectivele și rezultatele proiectelor.

III. CRITERII DE ELIGIBILITATE
1. Eligibilitatea solicitanților

Solicitanții eligibili sunt organizații neguvernamentale, apolitice, nonprofit recunoscute de lege, care îndeplinesc următoarele condiții:

a)    sunt constituite, organizate și administrate în conformitate cu legislația care guvernează organizațiile neguvernamentale și fără scop lucrativ din România, și anume asociație, fundație ori federație, constituită conform OG nr. 26/2000 sau Legii 21/1924 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;

b)    să aibă statut juridic și financiar-contabil actual și valid;

c)    beneficiarul să demonstreze experiență în domeniu la nivel local, național sau internațional;

d)    să nu propună spre finanțare activități care au fost subvenționate anterior de către municipalitate, în decursul aceluiași an calendaristic;

e)    să fi beneficiat de cel mult o singură finanțare nerambursabilă din partea municipalității în decursul aceluiași an fiscal; nivelul solicitat pentru subvențiile cumulate nu poate depăși 1/3 din valoarea capitolului bugetar alocat finanțării asociațiilor, fundațiilor și cultelor, aprobat prin decizia Consiliului Local Iași;

f)    să depună o declarație pe proprie răspundere care să garanteze în fața autorității finanțatoare încadrarea beneficiarului la prevederile de la litera e) din prezentul articol.

g)    sunt independente de guvern și alte autorități locale, regionale și să fie direct răspunzători pentru elaborarea și managementul proiectului împreună cu partenerul și să nu acționeze ca intermediari;

h)    au dreptul, potrivit statutului, să deruleze activitățile în domeniul abordat în proiect;

i)    criteriul specific pentru finanțarea organizațiilor nonprofit ce propun proiecte de tineret: organizația aplicantă pe fondul de tineret să aibă prevăzute în prevederile statutare activități specifice de tineret, în sensul definiției acestora din art. 2, alin 2, lit. b) din Legea tinerilor

nr. 350/2006.

2.    Solicitanți neeligibili

Solicitanți neeligibili în cadrul programelor de finanțare nerambursabilă ale Municipiului Iași sunt

persoanele juridice care:

a)    sunt în stare de insolvabilitate sau pe cale de lichidare, au activitățile administrate de către tribunal, au activitatea suspendată, sunt subiectul unor acțiuni în justiție referitoare la situația de mai sus, sau sunt în orice situație analogă provenind dintr-o procedură similară prevăzută în legislația națională și reglementările în vigoare;

b)    nu au plătit obligațiile către bugetul consolidat al statului;

c)    nu și-au îndeplinit obligațiile de plată la bugetul local;

d)    au fost condamnați definitiv pentru o infracțiune privind conduita profesională de către o instanță judecătorească;

e)    se fac vinovați de grave greșeli profesionale sau de neîndeplinirea obligațiilor contractuale într-un alt contract de finanțare nerambursabilă, fapte pe care Comisiile de analiză, evaluare și selecție pe fiecare domeniu în parte le pot dovedi;

f)    sunt subiectul unei judecăți de tip fraudă, corupție, implicare în organizații criminale sau orice alte activități ilegale, sau au fost găsiți vinovați în urma unui astfel de proces;

g)    au depus documente falsificate sau au dat în scris declarații false, dintre cele prevăzute în documentația de finanțare nerambursabilă;

h)    nu prezintă declarația pe proprie răspundere, menționată la al. (1), pct. f;

i)    sunt subiectul unui conflict de interese demonstrabil;

j) sunt partide politice, asociații profesionale, parteneri sociali (sindicate și patronate) și

cooperative distribuitoare de profit.

3.    Eligibilitatea partenerilor (dacă este cazul)

În cadrul acestei Cereri de propuneri de proiecte sunt încurajate parteneriatele între diferiți actori

sociali, în scopul de a servi mai bine obiectivelor stabilite pentru proiect. Cu toate acestea,

solicitanții pot acționa fie individual fie în parteneriat.

În cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte parteneri eligibili sunt:

a)    alte organizații de tipul celor enumerate la solicitanți eligibili;

b)    instituții de învățământ sau institute de cercetare fără scop lucrativ din România;

c)    instituții/agenții/organizații subordonate/coordonate de acesta cu atribuții în sfera de acțiune a proiectului, unități administrativ teritoriale (reprezentate prin autorități ale administrației publice locale) din România- Municipiul Iași;

d)    alte instituții publice din România care pot contribui semnificativ la implementarea și

succesul proiectului;

e)    Indiferent de tipul de organizație/instituție, partenerii trebuie să aibă personalitate juridică.

f)    Pentru depunerea unei cereri de finanțare în cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte beneficiarul poate avea parteneri naționali și/sau internaționali.

g)    Partenerii internaționali pot fi doar persoane juridice neguvernamentale, fără scop lucrativ, înregistrate în conformitate cu legile existente în țara de proveniență. Partenerii trebuie să aibă personalitate juridică în țara de origine și să desfășoare activități relevante pentru domeniul proiectului.

În cazul în care, în implementarea proiectului, Beneficiarul are partener/i este necesar un Acord de

parteneriat semnat și ștampilat de către toți cei implicați în punerea în aplicare a proiectului, arătând rolul, responsabilitățile, și sumele bugetate pentru fiecare parte. Beneficiarul poate semna câte un Acord de parteneriat cu fiecare partener în parte sau un singur Acord cu toți cei implicați.

4. Partenerii neeligibili

Partenerii neeligibili sunt partidele politice, asociațiile profesionale, partenerii sociali (sindicate și patronate) și cooperative distribuitoare de profit.

5. Eligibilitatea proiectelor

Pentru a fi considerate eligibile, proiectele primite în cadrul prezentei Cereri de propuneri de

proiecte vor răspunde obiectivului general al programului de finanțare nerambursabilă.

Toate activitățile unui proiect trebuie să se desfășoare în Municipiul Iași.

Cu toate acestea, dacă există o justificare adecvată și convergentă cu obiectivul programului, sunt permise excepții pentru anumite evenimente, cum ar fi o mică parte din activități (10% din bugetul proiectului) care implică schimbul de experiență, instruiri, vizite de studiu, participare la seminarii/conferințe etc. - toate acestea putând avea avea loc doar pe teritoriul României.

Fiecare proiect va putea avea o componentă de dezvoltare organizațională bine definită. Dimensiunile acestei componente, ca și resursele alocate, NU vor putea depăși 30% din costurile

totale eligibile ale proiectului.

Pentru evaluarea proiectelor de tineret, principalele activități eligibile (fără a se rezuma doar la acestea), în sensul Legii Tinerilor nr. 350/2006 sunt următoarele:

1.    Dezvoltarea posibilității de autoexprimare a tinerilor;

2.    Creșterea gradului de implicare a tinerilor în activități de promovare a artelor: muzică, dans, teatru, operă, arte vizuale și arte plastice;

3.    Creșterea nivelului de informare a tinerilor cu privire la valorile tradiției, istoriei, științei și artei locale, naționale și universale;

4.    Creșterea capacității de relaționare a tinerilor din instituțiile de învățământ preuniversitare și universitare;

5.    Creșterea implicării tinerilor în organizarea de proiecte și activități extracurriculare;

6.    Creșterea gradului de informare și sensibilizare asupra vieții comunității și dezvoltarea unei atitudini civice a tinerilor;

7.    Promovarea ideii de voluntariat în rândul tinerilor și creșterea numărului de voluntari;

8.    Conștientizarea necesității de implicare în procesul de luare a deciziilor în rândul tinerilor;

9.    Facilitarea accesului tinerilor la servicii de consultanță în vederea dezvoltării spiritului antreprenorial și a dezvoltării carierei;

10.    Îmbunătățirea nivelului de informare și educație a tinerilor asupra normelor și principiilor de îngrijire a sănătății, prevenirea și reducerea consumului de droguri în rândul tinerilor;

11.    Dezvoltarea parteneriatului între organizațiile de tineret la nivel local, național și internațional;

12.    Promovarea caracterului multicultural și multiconfesional al municipiului Iași și a cooperării dintre microcomunități;

13.    Dezvoltarea ofertei locale privitoare la oportunitățile de petrecere a timpului liber al tinerilor din Iași;

14.    Dezvoltarea oportunităților de învățare non-formală și informală în domeniul tineretului;

15.    Școli de vară și alte programe educaționale extracuriculare, desfășurate în Municipiul Iași;

16. Înzestrarea lucrătorilor de tineret cu competențe și metode necesare pentru transferul valorilor fundamentale comune europene în special către tineri din mediile defavorizate și pentru prevenirea radicalizării violente a tinerilor.

17. Alte activități care dovedesc că pot duce la îmbunătățirea condițiilor de integrare socială și profesională a tinerilor, conform necesităților și aspirațiilor acestora.

Pentru evaluarea proiectelor culturale, principalele activități eligibile (fără a se rezuma doar la acestea) sunt următoarele:

1.    Activități de încurajare a creației artistice;

2.    Acțiuni de sprijinire a dezvoltării sectorului cultural ieșean;

3.    Activități de dezvoltare a sinergiilor între domeniul cultural și alte domenii ale vieții publice ieșene - educație, cercetare, coeziune socială etc;

4.    Promovarea dialogului intercultural și punerea în valoare a diversității etnoculturale;

5.    Încurajarea inițiativelor experimentale, inovatoare, originale;

6.    Păstrarea și punerea în valoare a patrimoniului și a valorilor culturale tradiționale;

7.    Încurajarea schimburilor culturale, creșterea mobilității creatorilor și a produselor culturale;

8.    Dezvoltarea cooperării locale, regionale, naționale și internaționale;

9.    Dezvoltarea publicului și creșterea accesului la actul de cultură, sprijinirea educației culturale pe întreg parcursul vieții;

10.    Dezvoltarea cercetării în domeniul cultural și în domeniile de intersecție dintre cultură și alte domenii, elaborarea de studii, rapoarte și strategii în domeniul cultural;

11.    Creșterea vizibilității și notorietății orașului Iași și a scenei culturale ieșene;

12.    Creșterea expertizei și profesionalismului sectorului cultural, sprijinirea dezvoltării organizaționale;

13.    Întărirea legăturilor profesionale în cadrul unui domeniu artistic;

14.    Dialogul între profesioniștii aparținând mai multor domenii cultural.

Activitățile de dezvoltare organizațională vor putea viza de exemplu:

a)    creșterea transparenței și vizibilității organizației (organizarea de adunări generale deschise / publice, publicarea rapoartelor anuale, site -uri web, manifestări de stradă, campanii, etc.);

b)    dezvoltarea capacității organizației de participare eficientă la elaborarea și implementarea politicilor publice locale și naționale în domeniul său principal de acțiune/misiune al/a organizației (prin activități cum ar fi rapoarte și analize ale situației concrete în domeniu, campanii de presă, etc.);

c) dezvoltarea resurselor financiare ale organizației (prin activități cum ar fi campanii de

strângere de fonduri, generare de venituri, etc.).

Următoarele tipuri de proiecte nu sunt eligibile:

a)    sponsorizări individuale, cum ar fi participarea la workshop-uri, seminarii, conferințe,

congrese, etc.;

b)    burse individuale pentru studii și pentru cursuri de instruire;

c)    activități de educație formală pentru elevii și studenții incluși în sistemul de învățământ;

d)    activități comerciale sau orice altă activitate care să genereze profit;

e)    activități de acordare de finanțări nerambursabile (folosirea fondurilor proiectului pentru acordarea de finanțări nerambursabile sau împrumuturi pentru alte organizații);

f)    proiecte care se vor concentra exclusiv pe achiziționarea de echipamente sau pe îmbunătățirea infrastructurii;

g)    vizite de studii internaționale sau orice altă activitate care implică costuri internaționale de călătorie;

h)    proiecte care promovează activități politice sau ideologice;

i)    activități care s-au derulat înaintea datei înaintării propunerii de proiect sau a datei încheierii contractului de finanțare nerambursabilă;

j)    activități similare ca metodologie care au beneficiat de finanțare nerambursabilă de la municipalitatea Iași, în decursul aceluiași an calendaristic.

6. Cheltuielile eligibile

Fiecare cerere de finanțare va include și o detaliere a costurilor eligibile. Prezentarea acestor costuri se va face cu respectarea formatului atașat (Anexa nr. 2 - Bugetul proiectului).

Bugetul total al proiectului va fi exprimat în LEI și va include costuri totale (inclusiv TVA) cu condiția ca, potrivit legii, TVA -ul să nu poată fi recuperat de către Beneficiar și/sau partener/i.

Bugetul cuprinde atât costurile ce urmează a fi acoperite din finanțarea nerambursabilă cât și cele care reprezintă contribuția proprie a beneficiarului și/ sau partenerului/ilor la proiect.

Pentru a fi eligibile costurile proiectului trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a) să fie necesare pentru realizarea proiectului;

b) să utilizeze eficient banii pe baza unui raport optim cost/eficacitate;

c) să fie efectuate în perioada de implementare a proiectului de către beneficiar sau de către

partenerii acestuia, indiferent de momentul plății;

d)    să fie înregistrate în contabilitatea beneficiarului sau a partenerilor beneficiarului sau în documentele lor fiscale, să fie identificabile și verificabile și să fie dovedite prin documente

originale;

e)    costurile suportate din contribuția finanțatorului să nu depășească ca valoare totală 1/3 din bugetul total alocat de către Consiliul Local spre finanțarea nerambursabilă a asociațiilor, fundațiilor și cultelor - pentru subvențiile cumulate;

f)    să fie corelate cu activitățile proiectului și să fie prevăzute în bugetul general estimat al

proiectului;

g)    să respecte prevederile specifice ale legislatiei în vigoare.

Principalele costuri eligibile sunt următoarele:

a)    costuri de personal alocat pentru proiect (includ taxele cu asigurările sociale și ale costuri

aferente salariilor);

b)    transport și diurne pentru experții internaționali care sunt invitați în cadrul proiectelor;

c)    costuri de achiziție echipamente (noi) și servicii, dacă acestea corespund prețurilor pieței și dacă sunt necesare implementării activităților propuse, fără a depăși 40% din valoarea totală a proiectului cu excepția cazului în care există prevederi legale temporar aflate în vigoare;

d)    consumabile și alte materiale;

e)    costuri de subcontractare (nu se acceptă subcontractarea în totalitate);

f)    costuri referitoare la autorizări;

g)    costuri pentru servicii necesare derulării activităților proiectului.

Următoarele costuri NU vor fi considerate eligibile:

a)    salariile angajaților administrației publice locale;

b)    orice cost anterior semnării contractului de finanțare;

c)    datorii sau alte provizioane bancare;

d) dobânzi datorate;

e)    articole deja finanțate printr-o altă finanțare;

f)    cumpărări de terenuri și clădiri;

g)    pierderi de schimb valutar;

h)    nu sunt eligibile diurnele și transportul experților locali/personalului implicat în derularea proiectului care participă la întâlniri/workshop-uri/conferințe etc. care se desfășoară în altă parte decât pe teritoriul Municipiului Iași;

i)    fonduri de premii;

j)    costurile aferente componentei de dezvoltare organizațională care exced 30% din costurile

totale eligibile ale proiectului.

IV. CONTRIBUȚIA BENEFICIARULUI

Beneficiarul și partenerii vor putea asigura cofinanțarea proiectului printr-o contribuție proprie care poate fi în numerar și în natură. Contribuția în numerar și în natură poate fi adusă de către beneficiar și/sau de partenerii acestuia. Contribuția în natură poate fi și sub formă de muncă voluntară și nu poate depăși maxim 50% din valoarea totală a contribuției. Pentru a determina valoarea muncii voluntare, se va ține cont de timpul dedicat implementării proiectului (în ore/zile) și venitul pe care l-ar realiza o persoană angajată pe un post similar (de preferat în aceeași organizație), conform legislației în vigoare.

Valoarea cofinanțării din partea beneficiarului, va fi de minimum 10% din valoarea totală a finanțării

V. ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA COMISIILOR DE EVALUARE ȘI SELECȚIE

5    5    5    5

A PROIECTELOR

a)    Evaluarea si selectionarea beneficiarilor se va face de catre una dintre cele trei comisii de

analiză, evaluare si selecționare, stabilite prin prezentul regulament;

b)    Scopul pentru care se organizează comisiile este realizarea unei mai bune cooperări între autoritățile administrației publice locale și societatea civilă pentru rezolvarea problemelor orașului;

c)    Comisiile vor fi organizate după cum urmează:

- Comisia de relații cu societatea civilă și evaluare a proiectelor va fi formată din 7 membri numiți prin hotărâre a Consiliului Local Iași;

- Comisia de analiză, evaluare și selecție a proiectelor de tineret va fi formată din 5 membri, numiți prin hotărâre a Consiliului Local Iași, dintre care doi cu experiență dovedită în domeniul activităților de gen;

- Comisia de analiză, evaluare și selecție a proiectelor din domeniul cultural va fi formată din 5 membri, numiți prin hotărâre a Consiliului Local Iași, dintre care doi cu experientă recunoscută și dovedită în domeniul acțiunilor culturale.

d) Sedintele comisiilor sunt conduse de un presedinte, ales dintre membrii comisiilor prin vot deschis;

e) Președinții comisiilor vor asigura convocarea membrilor acestora. Comisiile se convoacă in termen de 5 zile de la data comunicarii de catre secretarul fiecărei comisii în parte a problemelor a caror rezolvare sunt de competenta acestora.

f)    Comisiile sunt constituite legal dacă la ședință participă:

-    cel puțin 5 membri în cazul Comisiei de relații cu societatea civilă și evaluare a

proiectelor;

-    cel puțin 4 membri în cazul celorlalte două comisii prevăzute de prezentul regulament.

g)    Comunicarile secretarilor fiecărei comisii vor fi inaintate in scris si pe mail la adresele

stabilite de comun acord cu presedintele comisiei.

h)    Secretarii comisiilor sunt desemnați din cadrul executivului Municipiului Iași și nu au drept

de vot.

i)    Fiecare membru din fiecare comisie va semna o declaratie de impartialitate, potrivit modelului prevazut in anexa la Legea nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general.

j)    Comisiile hotărăsc prin votul majoritatii membrilor.

k)    Ședințele de evaluare a proiectelor și atribuire a contractelor de finanțare ale comisiilor au

caracter public, în conformitate cu art. 5 din Legea 350/2005.

l)    Comisiile de evaluare si selectie de proiecte, pot invita in calitate de obsevatori, fara drept de vot, consultanti, experti sau reprezentanti ai Societatii Civile.

VI. ETAPELE PROCESULUI DE APLICARE ȘI SELECȚIE A PROIECTELOR

9    9

ETAPA 1. Solicitarea Finanțării

9

1) Atribuirea finanțarii nerambursabila se face pe baza selectiei publice de proiecte, procedură ce permite atribuirea unui contract de finantare nerambursabila din fonduri publice;

2) Un aplicant poate solicita finanțare / cofinantare nerambursabilă pentru un proiect anual sau multianual, dar nu cu o perioadă de implementare mai mare de 36 de luni.

3) Procedura de selecție de proiecte pentru care se acordă finanțare, organizată de Municipiul Iași, cuprinde urmatoarele :

a. publicarea programului anual pentru acordarea finanțărilor nerambursabile;

b. publicarea anuntului de participare;

c. înscrierea potențialilor beneficiari in termenul prevazut de procedura;

d. transmiterea eventualelor solicitări de clarificări și a răspunsurilor la acestea;

e. prezentarea propunerilor de proiecte;

f. verificarea eligibilitatii, înregistrarii si a îndeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea tehnica si financiara;

g. evaluarea tehnică și financiară propunerilor de proiecte;

h. comunicarea rezultatelor beneficiarilor;

i. încheierea contractului sau contractelor de finantare nerambursabila;

j. publicarea anuntului de atribuire a contractului sau contractelor de finantare

nerambursabila (hotărârea de adjudecare).

4) Promovarea programului de finanțare dedicat aplicanților organizațiilor neguvernamentale (cu toată documentația aferentă, de la regulament, metodologie, anexe) va fi realizată

utilizând toate mijloacele media pe care municipalitatea ieșeană le are la dispoziție -publicarea în Monitorul Oficial precum și în presa locală, website, pagina facebook, emailuri către reprezentanții ONG-urilor care au solicitat expres să fie informați cu privire la acest aspect, precum și prin alte mijloace care se încadrează în reglementările impuse de legislația în vigoare);

5) Autoritatea finanțatoare va stabili și va include în anuntul de participare data limita pentru depunerea propunerilor. Aceasta nu trebuie sa fie mai devreme de 30 de zile de la data publicarii anuntului de participare.

6) Documentatia de solicitare a finanțării se va depune la registratura municipiului Iași, din cadrul Centrului de Informații pentru Cetățeni, în plic închis, pe care se vor menționa următoarele informații:

Numele/denumirea și adresa completă a beneficiarului;

Sesiunea pentru care se solicită finanțare nerambursabilă;

Adresa Autorității Finanțatoare la care este depusă documentația;

Mențiunea „A nu se deschide înainte de ședința din data de .........a Comisiei de Relații cu

Societatea Civilă și Evaluarea Proiectelor”.

7) Documentatia va fi intocmita in limba romana.

8) Propunerea de proiect are caracter ferm si obligatoriu din punct de vedere al continutului si trebuie sa fie semnata, pe propria raspundere, de catre beneficiar sau de catre o persoana imputernicita legal de acesta.

9)    Bugetul proiectului va fi prezentat exclusiv in LEI si va ramane ferm pe toată durata de indeplinire a contractului de finanțare nerambursabilă.

10)    In vederea organizarii competitiei de selectionare, pentru a primi finantare, documentatiile prevazute la pct. 9 si 10 din prezentul capitol se vor depune in termenul stabilit de catre autoritatea finantatoare prin anuntul de participare.

11) Documentatia beneficiarilor va contine actele prevazute mai jos:

a. cererea de finantare (Anexa nr. 1) in 3 exemplare original;

b. bugetul de venituri si cheltuieli al proiectului (Anexa nr. 2) in 3 exemplare in

original;

c. declaratia beneficiarului (Anexa nr. 3) in 3 exemplare original;

d. diagrama Gantt (Anexa nr. 7) în 3 exemplare;

e. cash-flow-ul proiectului (Anexa nr. 8) în 3 exemplare;

f. acordul de parteneriat (Anexa nr. 4) semnat in original pentru implementarea

proiectului - 1 exemplar (daca este cazul);

g.    copie conform cu originalul dupa statutul valabil insotit de hotararea judecatoreasca definitiva si irevocabila - 1 exemplar;

h.    copie conform cu originalul dupa certificatul de inregistrare fiscala - 1 exemplar;

i.    copie conform cu originalul după hotărârea judecătorească de înființare - 1 exemplar;

j. copie conform cu originalul după Certificatul de Înscriere în Registrul Asociațiilor

și Fundațiilor / Registrul Persoanelor Juridice fără scop patrimonial - 1 exemplar;

k. CV-urile echipei de implementare a proiectului, semnate de membri - 1 exemplar.

12)    Semnarea contractului de finanțare este conditionata de lipsa datoriilor la bugetul local si de stat, beneficiarii fiind obligati sa prezente în original certificate fiscale emise de Administratia Fiscala Locala si de Stat.

13)    Pentru clarificari, beneficiarii se pot adresata prin telefon: 0232 267 582 sau pe e-mail: finantari@primaria-iasi.ro

nu mai târziu de 6 zile înainte de termenul limită pentru primirea propunerilor de finanțare. Beneficiarii se vor adresa catre departamentul de specialitate din cadrul Municipiului Iasi prevazut in procedura de selectie. Raspunsurile la solicitarile de clarificari, va fi transmisa in maxim 4 zile înainte de termenul limită pentru primirea propunerilor din partea beneficiarilor. De asemenea, vor fi publicate pe site-ul www.primaria-iasi.ro la sectiunea ”Relația cu societatea civilă”.
ETAPA 2. Evaluarea tehnică și financiară

5

1.    Documentatiile de solicitare a finantarii vor fi comunicate de urgenta, pe masura inregistrarii, secretariatului fiecăreia dintre comisiile de analiză, evaluare și selecționare, prevăzute în prezentul regulament. Secretariatul comisiei nu va accepta documentatiile inregistrate dupa termenul limita corespunzator sesiunii de finantare. Acestea vor fi returnate beneficiarului cu prioritate.

2.    Documentatia de solicitare a finantarii este analizata de catre membrii fiecărei comisii de analiză, evaluare și selecționare, in termenul stabilit prin anuntul de participare si va fi notat potrivit criteriilor de evaluare.

3.    Fiecare comisie de analiză, evaluare si selectionare inainteaza procesul verbal al ședinței de analiză și evaluare a proiectelor castigatoare a procedurii de selectie Biroului Relații cu Societatea Civilă/structura de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Iași în vederea intocmirii proiectului de hotarare de consiliu privind alocarea sumelor din bugetul local.

4.    In termen de 10 zile de la data incheierii lucrarilor, secretarul comisiei comunica in scris aplicanților, rezultatul selectiei, precum si fondurile propuse a fi alocate.

5.    Toate cererile de finanțare primite în termenul limită vor fi verificate de către comisia de evaluare din punct de vedere al conformității administrative și al eligibilității. Se va

verifica dacă cererea îndeplinește condițiile și cerințele impuse și prevăzute în prezentul Ghid al solicitanților.

În acest scop, o grilă dihotomică (Da/Nu) va fi completată pentru fiecare cerere de finanțare (vezi tabelul de mai jos).

1. Formularul Cererii de finanțare (Anexa nr. 1), este completat în limba română și este complet    (toate câmpurile obligatorii sunt

completate) - 3 exemplare in original;

2. Bugetul proiectului este completat respectând formatul Anexa nr. 2 - 3 exemplare in original;

3. Declarația beneficiarului (Anexa nr. 3) este completată în limba română, semnată și ștampilată (document digital) - 3 exemplare original;

4. Diagrama Gantt (Anexa nr. 7) este completată în limba română - 3 exemplare în original;

5. Cash-flow-ul proiectului (Anexa nr. 8) - în cazul proiectelor care depășesc anul calendaristic în cursul căruia se face atribuirea, completat în limba română - 3 exemplare în original;

6. Acord/uri de parteneriat semnat/e de toate organizațiile implicate în proiect (Anexa nr. 4) este depus in original - 1 exemplar (daca este cazul);

7. Copie conform cu originalul dupa statutul beneficiarului - 1 exemplar;

8. Copie conform cu originalul dupa certificatul de inregistrare fiscala - 1 exemplar;

9. Copie conform cu originalul după hotărârea judecătorească de înființare -1 exemplar;

10. Copie conform cu originalul după Certificatul de Înscriere în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor/Registrul Persoanelor Juridice fără scop patrimonial - 1 exemplar;

11. CV-urile echipei de implementare a proiectului, semnate de membri - 1 exemplar;

După analiza documentației de proiect, în cazul în care aceasta este incompletă, Comisia poate solicita completarea cu documentele lipsa în termen de 3 zile.

Cererile care nu îndeplinesc toate criteriile referitoare la conformitatea administrativă și eligibilitate vor fi excluse din procesul de evaluare. Solicitanții vor fi informați pe e-mail cu privire la rezultatele verificării conformității administrative și eligibilității.

6. Evaluarea calității cererilor de finanțare (incluzând bugetul propus) și a capacității beneficiarului și a partenerilor săi (dacă este cazul) va fi efectuată în conformitate cu criteriile de evaluare stabilite în Grila de Evaluare inclusă mai jos.

Nr.

Secțiunea

Punctaj

maxim

Punctaj

obținut

1.

Relevanța

30

1.1

Cât de relevantă este propunerea pentru nevoile identificate?

2x5=10

1.1.1

Proiectul identifică în mod clar nevoile relevante din municipiul Iași (propunerea se încadrează în strategia generală la nivel local, dar nu copie inițiative similare ale municipalității).

5

1.1.2

Proiectul propune un plan de activități care aduce o contribuție semnificativă și măsurabilă la rezolvarea problemei identificate.

5

1.2

Cât de clar definite și strategic alese sunt grupurile țintă?

2+3=5

1.2.1

Grupurile țintă și beneficiarii sunt net definiți (localizare, număr, structură, nevoi comune).

2

1.2.2

Selectarea grupurilor țintă corespunde contrângerilor identificate la nivel municipal (trimiteri la studii/statistici sociale oficiale, la strategii locale sau regionale, etc.)

3

1.3

Cât de relevantă este propunerea pentru nevoile grupurilor țintă alese?

2x5=10

1.3.1

Propunerea identifică și prezintă explicit nevoile grupurilor țintă și ale beneficiarilor finali.

5

1.3.2

Planul de activități al proiectului este necesar și adecvat pentru rezolvarea problemei grupurilor țintă.

5

1.4

În ce măsură propunerea conține elemente de valoare adăugată (abordări inovatoare, modele de bună practică, promovarea egalității de gen și/sau de șanse, etc)?

5

2.

Metodologie

30

2.1

Cât de coerente, practice și adecvate sunt activitățile propuse?

2+3=5

2.1.1

Structura și descrierea planului de activități este clară, adecvată obiectivelor proiectului și corespunde graficului Gantt.

2

2.1.2

Activitățile propuse sunt realiste, realizabile și pot conduce la îndeplinirea rezultatelor scontate.

3

2.2

Cât este de coerentă, în ansamblu, prezentarea proiectului?

2x5=10

2.2.1

Structura echipei de implementare a proiectului este adecvată proiectului și responsabilitățile persoanelor sunt

5

descrise defalcat pe activități.

2.2.2

Procedurile de implementare a activităților, respectiv de monitorizare și evaluare internă, sunt descrise clar și sunt justificate.

5

2.3

Cât de satisfăcător este nivelul de implicare și activitatea partenerilor beneficiarului, astfel încât să fie atinse obiectivele proiectului, respectând metodologia propusă?*

*Notă: În cazul în care proiectul nu implică un

parteneriat, punctajul din oficiu va fi de 1 pct.

2+3=5

2.3.1

Parteneriatul este real și este justificat prin prisma descrierii rolului/ rolurilor jucat/jucate de fiecare partener în proiect.

2

2.3.2

Partenerul este integrat efectiv în implementarea activităților, în monitorizarea și evaluarea internă, asigurarea calității proiectului, etc.

3

2.4

Cât de clar și de fezabil este planul de acțiune?

2+3=5

2.4.1

Durata și succesiunea activităților sunt estimate realist relativ la resursele alocate (Diagrama Gantt)

2

2.4.2

Planul de activități este clar și cuprinde toate activitățile reprezentative necesare proiectului. Alocarea resurselor per activitate este realizabilă și realistă.

3

2.5

În ce măsură propunerea conține indicatori de verificare obiectivi pentru rezultatele proiectului?

3+2=5

2.5.1

Proiectul conține indicatori verificabili obiectiv, măsurabili și corepunzători cu activitățile propuse și rezultatele scontate.

3

2.5.2

Sursele și metodele de verificare pentru indicatori sunt relevante și accesibile.

2

3.

Sustenabilitate

15

3.1

În ce măsură se estimează că proiectul va avea un impact concret asupra grupurilor țintă?

2+3=5

3.1.1

Impactul preconizat este prezentat clar și este în strânsă legătură cu nevoile identificate ale grupurilor țintă

2

3.1.2

Rezultatele proiectului conduc la dezvoltarea capacităților tehnice/manageriale ale grupurilor țintă și/sau ale partenerilor, pe termen mediu sau lung

3

3.2

În ce măsură propunerea poate genera efecte de multiplicare (replicare și extinderea rezultatelor proiectului, diseminarea informațiilor etc.)?

3+2=5

3.2.1

Proiectul prezintă explicit elementele ce pot fi replicate sau extinse după terminarea proiectului, relativ la nevoile grupurilor țintă selectate și la nevoile comunității locale.

3

3.2.2

Proiectul cuprinde activități de diseminare a informațiilor.

2

3.3

În ce măsură sînt rezultatele proiectului sustenabile

din punct de vedere financiar, instituțional și

2X2+1=

5

structural?

3.3.1

Cum vor fi finanțate activitățile după încheierea finanțării nerambursabile de la Primăria Iași?

2

3.3.2

Vor mai exista structurile care să permită continuarea activităților și după încheierea finanțării de la municipalitate?

2

3.3.3

Există impact structural al proiectului, la nivel de politică urbană a municipiului Iași? Care este acesta?

1

4.

Buget și eficiența costurilor

10

4.1

În ce măsură bugetul este clar și detaliat?

2+3=5

4.1.1

Bugetul total estimat de beneficiar este prezentat clar, pe categorii de cheltuieli.

2

4.1.2

Contribuțiile beneficiarului și a partenerilor pe de o parte, respectiv contribuția solicitată de la autoritatea finanțatoare, sunt prezentate clar și diferențiat.

3

4.2

În ce măsură cheltuielile propuse sunt necesare la implementarea proiectului?

2X2+1=

5

4.2.1

Bugetul conține doar costuri eligibile și este corelat cu nevoile de implementare ale proiectului și cu sursele de finanțare estimate.

2

4.2.2

Costurile trecute în buget reflectă activitățile propuse de proiect.

2

4.2.3

Nivelul costurilor este realist relativ atât la necesitățile activităților propuse spre finanțare, cât și la prețurile pieței.

1

5.

Capacitatea de management și experiența beneficiarului

15

5.1

Cît de satisfăcătoare este experiența anterioară a beneficiarului în managementul de proiect?

3+2=5

5.1.1

Beneficiarul și/sau partenerii au mai fost implicați în implementarea unor proiecte de complexitate comparabilă.

3

5.1.2

Proiectele finalizate anterior de către beneficiar și/sau partener au fost implementate corespunzător.

2

5.2

Cît de satisfăcătoare este calificarea beneficiarului?

2+3=5

5.2.1

Beneficiarul și/sau partenerii au experiență anterioară în implementarea de proiecte de interes comunitar.

2

5.2.2

Beneficiarul și/sau partenerii au personal calificat pentru derularea activităților din proiect.

3

5.3

Cît de satisfăcătoare este capacitatea de management a beneficiarului (personal, echipamente/dotări, capacitatea de a administra bugetul proiectului)?

2X2+1=

5

5.3.1

Beneficiarul și/sau partenerii prezintă personalul necesar managementului de proiect, implicit necesar gestionării corecte a bugetului.

2

5.3.2

Beneficiarul și/sau partenerii au acces la echipamente, spații sau orice alte resurse relelvante, necesare

2

managementului de proiect.

5.3.3

Beneficiarul și/sau partenerii dețin persoane competente care au operat anterior cu bugete similare.

1

Punctaj maxim total

100

Notă: În etapa de evaluare nu vor intra acele cereri de finanțare care nu au toate secțiunile completate la încheierea termenului limită.

7. Beneficiarul poate depune contestații în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data aducerii la cunoștința aplicanților a rezultatului selecției, la Registratura Municipiului Iași, conform reglementărilor prezentului regulament. Comisia de soluționare a contestațiilor se constituie după aceleași reguli ca și comisia de selecție. În componența comisiei de soluționare a contestațiilor nu pot fi numiți cei care au făcut parte din comisia de selecție. Contestațiile se soluționează în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data expirării termenului pentru depunerea contestațiilor.

Contestația se formulează în scris și va conține următoarele:

a)    datele de identificare ale contestatarului;

b)    numărul de înregistrare al cererii de finanțare și titlul proiectului;

c)    motivele contestației și argumentele / probele pe care își întemeiază contestația;

d)    semnătura contestatarului sau a împuternicitului acestuia, precum și ștampila.

ETAPA 3. Încheierea contractului de finanțare

5

1.    Contractul se incheie intre Municipiul Iași si beneficiarul selectionat, in termen de maxim 30 de zile de la data indeplinirii tuturor conditiilor pentru contractare (anexa 5).

2.    Fac parte integrata din contractul de finanțare urmatoarele documente:

-    ANEXA I - cererea de finanțare reprezintă Anexa nr. 1 a Regulamentului privind finanțarea proiectelor societății civile din Iași, în baza Legii nr. 350/2005, privind finanțările nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general;

-    ANEXA II - bugetul proiectului reprezintă Anexa nr. 2 a Regulamentului privind finanțarea proiectelor societății civile din Iași, în baza Legii nr. 350/2005, privind finanțările nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general;

-    ANEXA III - cererea de plată;

-    ANEXA IV - declarația pe propria răspundere a beneficiarului;

-    ANEXA V - diagrama Gantt reprezintă Anexa nr. 7 a Regulamentului privind

finanțarea proiectelor societății civile din Iași, în baza Legii nr. 350/2005, privind

finanțările nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de

interes general (în cazul proiectelor multianuale);

-    ANEXA VI - cash-flow-ul proiectului reprezintă Anexa nr. 8 a Regulamentului privind finanțarea proiectelor societății civile din Iași, în baza Legii nr. 350/2005, privind finanțările nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general (în cazul proiectelor multianuale).

VII. REGULI DE RAPORTARE ȘI PLĂȚI APLICABILE ÎN PERIOADA DE IMPLEMENTARE A PROIECTELOR

RAPORTARE

În functie de durata proiectului, beneficiarul poate opta pentru frecventa depunerii rapoartelor

tehnico - financiare, conform unui grafic estimativ, anexa la contractual de finanțare. Raportul va fi depus în termen de 45 de zile de la data finalizării perioadei raportate.

Raportul va fi intocmit in conformitate cu anexa 6 si va fi depus pe suport de hartie însoțit de documentele justificative pentru cheltuielile efectuate la registratura Primariei Iași.

Proiectele pentru care nu s-au depus rapoartele in termenul stabilit prin contract nu vor obține decontarea transei finale si vor urma procedurile specifice.

PLATI

În cadrul Contractului de finanțare nerambursabilă, Municipiul Iasi va realiza plățile către beneficiar, după cum urmează:

A. În cazul proiectelor derulate în cadrul unui an calendaristic:

•    Plata prefinantare reprezentând maxim 20% din suma finanțării nerambursabile se va face în maxim 20 de zile de la semnarea contractului și după depunerea cererii de plată în conformitate cu formatul inclus în contract (ANEXA III la contract). În toate cazurile, plata prefinanțării nu se va face înainte de data începerii proiectului;

•    Plata primei tranșe, reprezentând 30% din suma finanțării nerambursabile sau

procentul rezultat din diferența dintre 50% din suma finanțării nerambursabile și prefinanțarea plătită, se va realiza pe baza următoarelor documente: Cererea de plată din partea a beneficiarului în conformitate cu formatul inclus în contract (ANEXA III la contract), și Declarația financiară depusă de către beneficiar (anexa IV la contract), care atestă cheltuirea integrală a prefinanțării primite;

•    Plata tranșei a doua în valoare de 45% din suma finanțării nerambursabile se va realiza pe baza următoarelor documente: Cererea de plată din partea a beneficiarului în conformitate cu formatul inclus în contract, și Declarația financiară depusă de către beneficiar;

•    Plata finală reprezentând 5% din suma finanțării nerambursabile sau balanța (suma) rezultată din rapoartele finale (tehnic, financiar) în termen de maxim 30 de zile de la depunerea documentelor.

B. În cazul proiectelor multianuale

Pentru contractele de finanțare multianuală, se va încheia un contract de finanțare pentru toată

perioada de implementare a proiectului, având o valoare fixată pentru anul în curs în conformitate

cu bugetul și cash-flow-ul anexate la contract, din valoarea totala a proiectului. Pentru anii următori, contractul se prelungește prin act adițional, fiecare act adițional având de asemenea o valoare fixată corespunzătoare bugetului și cash-flow-ului acelui an.

Plățile aferente contractelor și actelor adiționale anuale se efectuează conform „Metodologiei de

cofinanțare a proiectelor depuse de către aplicant ONG către alte instituții finanțatoare, decât autoritatea locală/județeană”.

Toate plățile se vor efectua de către Municipiul Iasi în contul bancar în lei specificat de beneficiar.

Pentru justificarea cheltuielilor efectuate, se vor prezenta urmatoarele documente:

•    pentru decontarea cheltuielilor de personal: stat de plată însoțit de ordin de plată aferent;

•    pentru decontarea cheltuielilor administrative si a cheltuielilor ocazionate de achizitionarea de bunuri si servicii: factura fiscala, insotita de chitanta/ordin de plata/bon fiscal, cu evidentierea tipurilor de produse;

•    pentru decontarea cheltuielilor de inchiriere: contract de inchiriere, factura fiscala, chitanta/ordin de plata/dispozitie de plata;

pentru decontarea cheltuielilor care se inscriu in categoria alte cheltuieli: orice document fiscal care corespunde legislatiei aflate in vigoare.

Data documentelor justificative trebuie sa fie in concordanta cu perioada desfasurarii actiunii.

Nu se acceptă la decont produse considerate din categoria de lux, alcool, țigări.

Autoritatea finantatoare isi rezerva dreptul de a face verificari, atat in perioada derularii contractului de finantare nerambursabila, cat si ulterior validarii raportului final.

Contractele de finantare nerambursabile vor prevedea, sub sanctiunea nulitatii, calitatea Biroului Audit din cadrul Primariei de a exercita controlul financiar asupra derularii activitatilor nonprofit finantate din fondurile publice.

Regimul de gestionare a sumelor finantate si controlul financiar se realizeaza in conditiile legii. Auditarea sumelor utilizate se va face de catre compartimentele de specialitate/auditorii independenti/comisii de evaluare.

Dosarul complet continand raportul final al proiectului trebuie pastrat timp de cinci ani in arhiva aplicantului pentru un eventual audit ulterior.

METODOLOGIE DE COFINANȚARE A PROIECTELOR DEPUSE DE CĂTRE APLICANT ONG CĂTRE ALTE

INSTITUȚII FINANȚATOARE, DECÂT AUTORITATEA

>    9    7

LOCALĂ/JUDEȚEANĂ

Pentru a atrage fonduri nerambursabile in comunitate si a utiliza aceasta sursa de finantare pentru dezvoltarea municipiului Iasi in acord cu liniile strategice planificate pentru perioada 20152020, Consiliul Local al Municipiului Iasi avizează o metodologie de susținere financiară a proiectelor cu finanțare externă cu aplicant ONG-uri din municipiul Iași sau cu punct de lucru deschis în Iași.

Suma alocata pentru confinanțare este individualizată pentru fiecare proiect în parte în funcție de activitățile și bugetul acestuia, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Cofinantarea municipiului Iasi nu va putea depasi 50% din contribuția cash impusa pe proiect de catre finantator, diferenta fiind asigurata de catre aplicant sau consortiul de parteneri pe proiect. Pentru a putea asigura cofinantarea cash pe proiect, Municipiul Iași va avea, în mod obligatoriu, calitatea de partener în proiect. Cofinantarea va fi asigurata in baza acordului de parteneriat care va fi semnat cu aplicantul pe proiect.

În acest sens, ONG-urile care doresc sa utilizeze acest fond de cofinantare, vor urma urmatorii pasi:

1. Depunerea la registratura Primariei Iasi a unei scrisori de intenție in care este prezentantă pe scurt ideea de proiect, autoritatea finantatoare si linia de finantare pe care se intentioneaza depunerea proiectului, procentul de cofinantare solicitat de catre finanțator si suma aproximativa care va face obiectul solicitarii de cofinantare. Scrisoarea de intenție se depune la registratura Municipiului Iași cu cel puțin 45 de zile înainte de termenul

de depunere a proiectului în cadrul competiției la care ONG-ul e aplicant.

2. Scrisoarea va fi analizată de către Comisia de Relații cu Societatea Civilă și Evaluare a Proiectelor, urmărind dacă proiectul propus este relevant pentru nevoile comunității și se încadrează în planul strategic de măsuri a Municipiului. În maxim 7 zile lucrătoare de la depunerea scrisorii de intenție, Comisia va comunica un răspuns oficial către solicitant. Acest răspuns va conține poziția Comisiei, în sensul respingerii sau agreării propunerii de parteneriat.

3.    În cazul in care răspunsul Comisiei de Relații cu Societatea Civila si Evaluare a Proiectelor este pozitiv, solicitantul va depune la Registratura Municipiului Iași într-un termen de 3 zile următoarele documente necesare in luarea deciziei finale de cofinantare a proiectului:

a) Rezumatul proiectului (scop, obiective, activitati principale, rezultate asteptate, durata

de implementare si bugetul total al proiectului însoțit de alte informații relevante dupa

caz). De asemenea se va preciza perioada estimativa de începere a proiectului in cazul

in care acesta va fi finanțat;

b) Bugetul general al proiectului;

c) Diagrama Gantt a proiectului;

d) Cash-flow-ul estimat al proiectului - în cazul proiectelor cu buget multianual;

4.    Comisia de Relații cu Societatea Civilă și Evaluarea Proiectelor propune Consiliului local aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat cu ONG-ul solicitant, inclusiv alocarea unei sume pentru cofinanțarea proiectului, utilizând grila de evaluare din metodologia aferentă Programului de Finanțare din bugetul local a Proiectelor Societății Civile.

5.    Acordul de parteneriat va conține obligațiile si responsabilitățile părților implicate atât din punct de vedere tehnic cât si financiar. In acordul de parteneriat, se va regasi in mod obligatoriu suma aprobata de catre Municipiul Iasi pentru cofinanțarea cash a proiectului.

6.    În cazul in care proiectul nu este aprobat de catre finanțator, acest lucru va fi adus la cunoștința Municipiului Iași printr-o adresă oficială depusă la Registratură în maxim 3 zile lucrătoare de la primirea răspunsului oficial de la finanțator. Termenul acesta este prevăzut a fi cât mai redus, deoarece fondurile publice alocate pentru această destinație trebuie disponibilizate în timp util. În cazul în care Primăria Municipiului Iași nu primește adresa prin care i se comunică că proiectul nu a fost aprobat de finanțator, municipalitatea ieșeană are dreptul de a se sesiza din oficiu și de a disponibiliza sumele alocate proiectului.

7.    In situația în care proiectul este aprobat, la semnarea contractului, aplicantul ONG va depune la registratura Municipiului Iasi o copie conform cu originalul dupa contractul de finantare, cererea de finantare integrala, bugetul proiectului varianta finala aprobata, diagrama Gantt, precum si alte documente din care sa rezulte modul in care contribuția Municipiului Iași va fi utilizată (cash-flow in cazul proiectelor multianuale). În cazul în care apar modificări în urma evaluării și aprobării proiectului de către finanțator, acestea se aduc la cunoștința Comisiei de Relații cu Societatea Civilă și a Proiectului, precum și executivului, spre a fi introduse în dezbaterea Consiliului Local spre aprobare.

8. În baza acordului de parteneriat si a unor cereri de plată, Municipiul Iași va vira cofinanțarea conform prevederilor contractului de finanțare aferent implementării proiectului, în contul bancar precizat de catre aplicant;

9.    Aplicantul are obligația de a transmite Municipiului Iași, înainte de desfășurarea proiectului cu 10 zile lucratoare, o informare - comunicat de presain format scris si electronic privind desfășurarea proiectului.

10.    La finalizarea proiectului, aplicantul ONG va depune la Registratura Municipiului Iași o copie după raportul tehnico - financiar final înaintat finanțatorului.

11.    Aplicantul răspunde de păstrarea documentelor care au stat la baza încheierii contractului pe o perioadă de minimum 5 ani de la data încetării raporturilor contractuale.

12.    Decizia de cofinanțare precum și un scurt rezumat al impactului proiectului în comunitate vor fi publicate pe pagina oficială a Primăriei Municipiului Iași.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Constantin Axinia

nexa nr. 1

I

1.    INFORMAȚII GENERALE DESPRE PROIECT

1.1. Titlul proiectului

1.2. Solicitant

1.3. Reprezentant legal

1.4. Date de contact ale persoanei responsabile de implementarea proiectului

1.5. Partener (daca este cazul)

1.6. Reprezentant legal

1.7. Date de contact

1.8. Durata proiectului

1.9. Loc de desfășurare

1.10. Valoare totala proiect si suma solicitată de la Consiliul Local

2.    REZUMATUL PROIECTULUI

3.    DESCRIEREA PROIECTULUI

3.1. Descrierea problemei identificate

3.2. Scopul și obiectivele proiectului

3.3. Beneficiari

3.4. Activități și rezultate

3.5. Graficul activităților proiectului (Diagrama Gantt)

3.6. Impact

3.7. Riscuri

3.8. Promovare și vizibilitate

3.9. Sustenabilitate/potențial de reaplicare

3.10. Echipa de proiect

4.    DESCRIEREA SOLICITANTULUI ȘI A PARTENERILOR (daca este cazul)

4.1. Denumirea legală completă

4.2. Forma de organizare

4.3. Date de contact

4.4. Data la care a fost înființată organizația

4.5. Scopul, principalele activități

4.6.    Lista membrilor Consiliului Director - cu precizarea organizației/instituției din care provin

4.7.    Buget anual (n-1, n-2, n-3)

4.8.    Experiența în proiecte similare

4.9.    Numărul membrilor (angajați și/sau voluntari)

H.C.L. nr 54 din 07.03.2016

Anexa nr. 2 - BUGETUL PROIECTULUI (LEI)

CAPITOLE DE BUGET

Unitatea de măsură

Număr de unități

Costul

unitar

Costuri totale ale proiectului

din care aferente componentei de dezvoltare organizational a

din care contribuție:

CL

proprie

beneficiar

și/sau

partener/i

0

1

2

3

4 (2 x 3);(

6+7)

5

6

7

1. Echipa de proiect și experți

2. Costuri de deplasare

3. Echipamente și bunuri

4. Costuri pentru locația proiectului

5. Consumabile

6. Tipărituri

7. Alte costuri și servicii specifice implementării proiectului

8. TOTAL COSTURI PROIECT

nexa r. 3

I I I I

Subsemnatul <nume și prenume>, în calitate de persoană cu drept de reprezentare a <denumirea organizației>, certific următoarele:

-    Informațiile conținute în prezenta Declarație, precum și în Cererea de finanțare și anexele sale sunt reale, complete și corecte și pot fi demonstrate cu documente oficiale care pot fi puse la dispoziția Primăriei municipiului Iași și

-    Beneficiarul și partenerii îndeplinesc toate criteriile de eligibilitate detaliate și definite în cadrul Ghidul Solicitanților și

-    Beneficiarul și partenerii dispun de resursele financiare și de competențele profesionale și calificările necesare pentru implementarea proiectului cuprins în prezenta Cerere de finanțare și

-    Beneficiarul și partenerii vor lua toate măsurile necesare pentru a evita și a pune capăt oricărei situații de conflict de interese care ar putea compromite implementarea imparțială și obiectivă a proiectului. Reprezintă conflict de interese orice situație care îl împiedică pe beneficiar în orice moment să acționeze în conformitate cu obiectivele autorității finanțatoare, precum și situația în care executarea obiectivă și imparțială a funcțiilor oricărei persoane implicate în implementarea proiectului poate fi compromisă din motive familiale, politice, economice sau orice alte interese comune cu o altă persoană. Subsemnatul, ca persoană fizică sau ca persoană cu drept de reprezentare a organizației beneficiare în ceea ce privește implementarea proiectului, mă oblig să iau toate măsurile preventive necesare pentru a evita orice conflict de interese, așa cum este acesta definit mai sus, și, de asemenea, mă oblig să informez autoritatea finanțatoare despre orice situație ce generează sau ar putea genera un asemenea conflict și

-    Beneficiarul este direct răspunzător, împreună cu partenerii (dacă este cazul), pentru elaborarea și managementul proiectului și nu acționează ca intermediar și

-    Beneficiarul și partenerii nu inregistreaza datorii la bugetul local și la bugetul de stat și

-    Beneficiarul și partenerii își asumă obiectivele generale și rezultatele Apelului pentru Cereri de finanțare și se angajează să contribuie la realizarea acestora așa cum a menționat în Cererea de finanțare

Această declarație este anexată Cererii de finanțare cu titlul <titlul proiectului> înaintată de către <denumirea organizației> în cadrul Apelului pentru Cereri de propuneri de finanțare lansat de Municipiul Iași

Denumirea organizației Beneficiare1

Numele și prenumele

persoanei autorizate să semneze

Funcție

Semnătura și ștampila organizației beneficiare

Data și locul

Se va trece denumirea oficială, așa cum apare aceasta în hotărârea judecătorească de înființare / Registrul Asociațiilor și Fundațiilor

exa nr. 4

ACORD DE PARTENERIAT (model orientativ)

Părțile

[Denumirea Beneficiarului] cu sediul în [adresa sediului: țara, cod poștal, oraș, strada,

număr], cod fiscal [cod fiscal], reprezentat de către [numele reprezentantului legal], în calitate de Beneficiar

pe de o parte,

Și

[denumirea partenerului] cu sediul în [adresa sediului: țara, cod poștal, oraș, strada, număr], cod fiscal [cod fiscal], reprezentat de către [numele reprezentantului legal], în

calitate de Partener

(Se inserează rânduri separate în funcție de numărul de parteneri SAU se poate încheia câte un acord cu fiecare dintre parteneri)

de cealaltă parte,

au convenit următoarele:

Articolul 1 - Scopul

1.1    Scopul acestui acord este implementarea în parteneriat a proiectului

„........................................”, pentru care se solicită finanțare nerambursabilă de la

Municipiul Iași.

1.2    Acest acord reglementează împărțirea responsabilităților și aspecte financiare între Beneficiar și Partener/i, în contextul implementării proiectului, în situația în care proiectul este propus spre finanțare și se încheie un contract cu Municipiul Iași în acest sens.

1.3    În situația în care Beneficiarului i se va acorda finanțarea nerambursabilă și acesta va accepta termenii și condițiile finanțării nerambursabile, Beneficiarul este responsabil pentru implementarea proiectului, împreună cu partenerii, în condițiile specificate mai jos.

Articolul 2 - Principiile de bună practică ale parteneriatului

2.1    Toți partenerii trebuie să contribuie la realizarea proiectului în modalitățile precizate în Cererea de finanțare Și prezentul Acord de parteneriat.

2.2    În situația în care Beneficiarului i se va acorda finanțarea nerambursabilă partenerii autorizează Beneficiarul să semneze contractul Și să-i reprezinte în toate relațiile cu Municipiul Iași, în contextul implementării proiectului.

2.3    Beneficiarul trebuie să se consulte regulat cu partenerii săi Și să-i informeze asupra tuturor aspectelor privind evoluția proiectului.

2.4    Toți partenerii trebuie să implementeze activitățile cu respectarea standardelor profesionale Și de etică cele mai înalte.

2.5    Partenerii sunt obligați să respecte toate regulile Și cerințele Contractului de finanțare care va fi semnat de Beneficiar.

Articolul 3 - Durata acordului

(Precizați durata acordului de parteneriat, menționând data de începere și de încheiere a acestuia)

Articolul 4 - Rolurile și responsabilitățile fiecărei organizații implicate în parteneriat

(Descrieți rolurile și responsabilitățile fiecărei organizații implicate în proiect făcând referire la activitățile proiectului așa cum au fost denumite în Cererea de finanțare)

Articolul 5 - Aspecte financiare, inclusiv costurile alocate fiecărui partener din bugetul proiectului și alte informații relevante și proceduri de raportare în cadrul parteneriatului

(Descrieți modul în care se vor aloca fondurile între parteneri, sumele estimate care vor fi

alocate fiecărui partener și sumele asumate ca și contribuție la cofinanțare de către

parteneri. De asemenea, includeți informațiile legate de procedurile de raportare/decontare a costurilor efectuate în cadrul proiectului de către parteneri)

Articolul 6 - Costuri indirecte

(Precizați suma maximă estimată pe fiecare partener în parte)

Articolul 7 - Litigii

(Descrieți procedurile pe care le aveți în vedere privind rezolvarea eventualelor conflicte)

Prezentul Acord a fost întocmit și semnat la [locația] în [precizați numărul] exemplare originale în limba română1, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

Pentru Beneficiar    [denumirea    întreagă a

Beneficiarului]

[numele și funcția persoanei autorizate să semneze]

[Semnătura]

[data]

Pentru    Partener    [denumirea    întreagă a

Partenerului]

[numele și funcția persoanei autorizate să

semneze]

[Semnătura]

[data]

(Repetați această secțiune de câte ori este nevoie, în funcție de numărul de parteneri care semnează Acordul)

nexa nr. 5.1

- CONTRACT DE FINANȚARE PENTRU PROIECTE DERULATE ÎN CURSUL

5

ANULUI ÎN CARE A FOST APROBAT PROIECTUL

I

9

Nr. ____________ din data de _____________

Părțile contractante

Municipiul Iași, cu sediul administrativ în Iasi, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 11, tel: 0232

267.582, reprezentat prin ......................, în calitate de Primar, denumit în continuare

finanțator,

și

................................................, cu sediul în ................................., str......................................., nr.

............. înregistrată în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor nr.........................., codul fiscal

..................., având contul bancar ......................................, deschis la ................................,

reprezentată de .............................., cu funcția de ............................., având calitatea

de reprezentant legal, denumită în continuare beneficiar.

Articolul 1 - Obiectul contractului

1.1.    Obiectul acestui contract este acordarea unei finanțări nerambursabile de către Municipiul

Iași pentru implementarea proiectului intitulat: „..........................................” (denumit în

continuare „Proiect”), în baza prevederilor Legii 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general.

1.2.    Beneficiarul acceptă finanțarea nerambursabilă în conformitate cu termenii și condițiile prezentului contract și anexele lui și se obligă să implementeze Proiectul așa cum este descris în ANEXA I a prezentului contract de finanțare - cererea de finanțare, fiind singurul răspunzător pentru realizarea acestuia

Articolul 2 - Durata contractului și perioada de implementare a Proiectului

2.1    Acest contract începe să producă efecte de la data semnării sale de către ultima dintre cele două părți.

2.2    Implementarea proiectului va începe la data de...............................și se va finaliza la data

de ......................... Perioada de implementare a proiectului este de ................. luni.

2.3    Prezentul contract se încheie cel mai târziu în momentul plății finale către Beneficiar sau, după caz, după recuperarea sumelor ce trebuie restituite din finanțarea nerambursabilă de la Beneficiar.

2.4    Beneficiarul rămâne responsabil de îndeplinirea tuturor obligațiilor ce decurg sau au legătură cu prezentul contract. În acest sens, ca și în cazul perioadei de implementare, Beneficiarul va păstra documentele aferente finanțării proiectului timp de minim 5 ani de la încheierea raporturilor contractuale și va pune la dispoziție finanțatorului orice informații suplimentare și/sau documente justificative și va permite accesul persoanelor împuternicite să realizeze monitorizarea, auditurile sau verificările la fața locului în conformitate cu prezentul contract și anexele sale și va oferi, la cerere, organelor abilitate, accesul prompt, complet, nestingherit la toate informațiile, documentele, persoanele, amplasamentele și unitățile relevante.

Articolul 3 - Valoarea contractului de finanțare

3.1    Costul total eligibil estimat al proiectului este de .................... lei, așa cum este menționat în

ANEXA II - Bugetul proiectului.

3.2    Valoarea maximă a finanțării nerambursabile ce va fi plătită Beneficiarului este de ................... lei, echivalentul a 90% din costul total eligibil estimat al proiectului.

3.3    Pentru contractele de finanțare multianuală, se va încheia un contract de finanțare pentru toată perioada de implementare a proiectului, având o valoare fixată pentru anul în curs în conformitate cu bugetul și cash-flow-ul anexate la contract, din valoarea totala a proiectului. Pentru anii următori, contractul se prelungește prin act adițional, fiecare act adițional având de asemenea o valoare fixată corespunzătoare bugetului și cash-flow-ului acelui an.

rticolul 4 - odalitățile de plată și efectuarea plăților

4.1 Plățile către Beneficiarul de Proiect se vor efectua după cum urmează:

A. În cazul proiectelor cu o durată de pana la 12 luni:

•    Plata prefinanțării, reprezentând maxim 20% din suma finanțării nerambursabile se va face în maxim 20 de zile de la semnarea contractului și după depunerea cererii de plată în conformitate cu formatul inclus în contract (ANEXA III la contract). În toate cazurile, plata prefinanțării nu se va face înainte de data începerii proiectului;

•    Plata primei tranșe, reprezentând 30% din suma finanțării nerambursabile sau procentul rezultat din diferența dintre 50% din suma finanțării nerambursabile și prefinanțarea plătită, se va realiza pe baza următoarelor documente: Cererea de plată din partea beneficiarului în conformitate cu formatul inclus în contract (ANEXA III la contract), și Declarația financiară depusă de către beneficiar (ANEXA IV la contract), care atestă că cel puțin 70% din prefinanțarea primită a fost cheltuită;

•    Plata tranșei a doua în valoare de 45% din suma finanțării nerambursabile se va realiza pe baza următoarelor documente: Cererea de plată din partea a beneficiarului în conformitate cu formatul inclus în contract (ANEXA III la contract), și Declarația financiară depusă de către beneficiar (ANEXA IV la contract);

•    Plata finală reprezentând aproximativ 5% din suma finanțării nerambursabile sau balanța (suma) rezultată din rapoartele finale (tehnic, financiar).

4.2 Plățile vor fi realizate în lei în următorul cont bancar:

Denumirea băncii: ..................

Sucursala băncii: ........................

Adresa băncii: .............................................

Numele titularului de cont: ........................

IBAN: .........................................................

4.3.    Verificarea rapoartelor înaintate de către Beneficiarul se va face de către Municipiul Iași, în termen de maxim 30 zile de la data depunerii. Municipiul Iași poate suspenda termenul, notificând Beneficiarul că raportul nu poate fi aprobat în lipsa unor verificări sau clarificări suplimentare. În astfel de cazuri, Municipiul Iași, poate solicita clarificări, modificări sau informații suplimentare/documente care trebuie trimise în termen de maxim 10 zile calendaristice. Termenul limită pentru verificarea raportului va fi reluat de la data primirii informațiilor solicitate.

4.4.    Orice plată efectuată de către Operator se va realiza în termen de 10 zile calendaristice de la aprobarea rapoartelor intermediare și final.

4.5. În cazul în care Beneficiarul nu reușește să pună la dispoziția Municipiului Iași, rapoartele în termenele prevăzute în Articolul 4.1., acesta din urmă are dreptul de a rezilia contractul de finanțare nerambursabilă; Beneficiarul se obligă în termen de maxim 30 de zile de la rezilierea contractului de finanțare să restituie sumele deja plătite de Finanțator și care nu pot fi justificate.

Articolul 5 - Costuri eligibile

5.1. Pentru a fi considerate eligibile drept costuri directe pentru proiect, acestea trebuie să îndeplinească următoarele condiții

a)    Să fie angajate, plătite și bunurile să fie livrate, serviciile să fie prestate în perioada

de implementare a proiectului, așa cum este aceasta definită în contractul de finanțare;

b)    Să aibă legătură cu obiectul contractului de finanțare și sa fie prevăzute în bugetul

estimat al proiectului;

c)    Să fie realiste și necesare pentru implementare proiectului;

d)    Să fie utilizate pentru unicul scop de a atinge obiectivele proiectului și rezultatele

preconizate, într-o manieră conformă cu principiile economiei, eficienței și eficacității;

e)    Să fie identificabile și verificabile, să fie înregistrate în contabilitatea Beneficiarului

și / sau partenerilor în conformitate cu standardele contabile aplicabile în țara de unde Beneficiarul și / sau partenerii provin și în concordanță cu principiile contabile general acceptate;

f)    Să respecte cerințele legislației în vigoare.

5.2.    În mod excepțional, costurile aferente facturilor emise în ultima lună de proiect sunt considerate a fi efectuate, dacă sunt plătite în termen de 30 de zile de la data de finalizare a implementării proiectului.

5.3.    Costurile directe eligibile pentru un proiect sunt acele cheltuieli care sunt identificate de către Beneficiar și / sau parteneri, în concordanță cu principiile contabile și regulile interne utilizate, ca și cheltuieli specifice direct legate de implementarea proiectului și care sunt atribuite direct acestuia.

5.4.    Cofinanțarea Beneficiarului (și/sau partenerului/ilor săi) trebuie sa reprezinte cel puțin 10% din totalul costurilor eligibile și este formată din contribuție în bani sau în natură.

5.5.    Contribuția în natură poate fi doar sub formă de muncă voluntară și poate reprezenta maxim 50% din cofinanțarea obligatorie pentru implementarea proiectului. Pentru aprecierea muncii efectuate pe bază de voluntariat trebuie luat în calcul timpul efectiv alocat pentru

implementarea proiectului (în ore / luna) și salariul mediu brut stabilit de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat, la care se adaugă contribuțiile sociale aferente.

5.6. Următoarele cheltuieli nu sunt considerate eligibile:

•    dobânzi datorate, costuri aferente datoriilor și penalități de întârziere;

•    taxe pentru tranzacții financiare și alte costuri clar financiare, excepție făcând

costurile generate de conturile solicitate de către finanțator sau de către legea aplicabilă și costurile serviciilor financiare impuse de către contractul de finanțare;

•    provizioane pentru pierderi sau datorii viitoare;

•    taxa pe valoarea adăugată care poate fi recuperată, conform reglementărilor legale în

vigoare;

•    costuri finanțate din alte surse;

•    amenzi, penalități și costuri aferente litigiilor;

•    acordarea de ajutoare, premii, burse etc. în bani;

•    cheltuieli excesive și nejustificate;

•    costuri aferente achiziționării de terenuri și clădiri.

5.7. Costurile neeligibile dar care sunt necesare pentru implementarea proiectului, precum și alte costuri suplimentare intervenite în timpul implementării proiectului, vor fi suportate de către Beneficiar și/sau partener/i.

Articolul 6 - Conflict de interese

6.1.    Conflictul de interese ar putea interveni în special ca rezultat al interesului economic, afinităților politice sau de naționalitate, legăturilor familiale sau afective sau a oricăror alte legături relevante sau interese împărtășite. Orice conflict de interese care ar putea interveni în timpul realizării acestui contract de finanțare nerambursabilă trebuie să fie notificat, în scris, Municipiului Iași, respectiv Partenerului său, fără cea mai mică întârziere.

6.2.    Beneficiarul este obligat să ia toate măsurile necesare pentru a preveni sau a pune capăt oricărei situații care ar putea compromite realizarea imparțială și obiectivă a contractului de finanțare nerambursabilă.

6.3.    Municipiul Iași, respectiv Partenerul său are dreptul de a verifica dacă aceste măsuri sunt corespunzătoare și poate cere aplicarea unor măsuri corespunzătoare dacă este cazul. Beneficiarul se va asigura că personalul său, inclusiv echipa de conducere, nu se află într-o situație care ar putea duce la vreun conflict de interese și dacă se va constata aceasta, se vor lua măsuri pentru înlocuirea imediată a oricărei persoane expuse unei asemenea situații, cu respectarea drepturilor legale ale angajaților.

6.4. Beneficiarul se va abține de la orice act sau acțiune care i-ar compromite independența sau cea a personalului său, inclusiv a persoanelor din echipa de implementare cu care nu se află în relații de muncă. În situații contrare, Municipiul Iași poate decide încetarea imediată a prezentului contract de finanțare, fără o notificare prealabilă și fără ca acesta să poată fi obligat la acordarea de despăgubiri.

Articolul 7 - Modificări ale Contractului de finanțare nerambursabilă

7.1.    Orice modificare adusă contractului sau anexelor sale trebuie făcută în scris, printr-un act adițional, înainte ca aceasta să înceapă să își producă efectele. Modificările propuse astfel spre aprobare Municipiului Iași de către Beneficiar trebuie făcute cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte de data la care se dorește intrarea în vigoare a modificării.

7.2.    Este posibil ca modificările în interiorul unui capitol bugetar sau între capitole bugetare, altele decât cele de costuri indirecte, să aibă ca efect depăsirea valorii maxime aprobate a costurilor indirecte / și / sau a procentului maxim admis pentru aceste costuri. Pentru efecuarea corecțiilor bugetare necesare remedierii acestei situații va fi utilizată procedura actului adițional.

7.3.    Prin derogare de la procedura stabilită în articolul 7.1., Beneficiarul poate efectua modificarea și va informa Municipiul Iași în termen de 5 zile lucrătoare, în scris, după ce aceasta a început deja să își producă efectele, printr-o notificare. Procedura notificării poate fi utilizată în cel puțin unul din următoarele cazuri:

a)    modificarea nu afectează scopul și obiectivele proiectului;

b)    impactul financiar este limitat la realocări în cadrul aceluiași capitol de buget;

c)    impactul financiar este limitat la realocări între capitole de buget, care presupun o

variație mai mică sau egală cu 20% din suma prevăzută la momentul semnării contractului de finanțare nerambursabilă la fiecare dintre capitolele respective;

d)    modificarea vizează schimbarea adresei, a datelor de contact sau schimbarea contului

bancar.

Articolul 8 - Încetarea Contractului de finanțare nerambursabilă

5

8.1. Dacă una dintre părți consideră că prezentul Contract de finanțare nu mai poate fi executat, aceasta se va consulta cu cealaltă parte. Dacă nu se poate ajunge la un acord asupra unei soluții, oricare dintre părți poate înceta Contractul de finanțare prin notificare, în scris, cu o lună înainte de data la care se dorește încetarea contractului, fără a i se cere să plătească compensații.

8.2. Municipiul Iași are dreptul de a înceta înceta Contractul de finanțare, fără notificare

prealabilă și fără plata vreunei compensații, atunci când Beneficiarul:

a)    nu reușește, fără justificare, să îndeplinească oricare dintre obligațiile asumate și, după ce a fost informat în scris în legătură cu aceasta, continuă să nu ia măsuri pentru remedierea lor sau nu prezintă explicații satisfăcătoare în termen de 30 de zile calendaristice de la transmiterea informării;

b)    este în stare de faliment, este în administrare judiciară sau este în curs de lichidare, și-a suspendat activitățile, este subiect al unei proceduri referitoare la aceste aspecte sau se află în orice altă situație similară care rezultă dintr-o procedură similară prevăzută în legislația sau reglementările naționale în vigoare;

c)    este vinovat de grave erori profesionale care pot fi dovedite prin orice mijloace legale;

d)    este obiectul unei hotărâri judecătorești rămasă definitivă (res judicata) pentru fraudă sau corupție, este implicată într-o organizație criminală sau orice altă activitate ilegală în detrimentul intereselor financiare; acestea sunt valabile, de asemenea, pentru partener/i, contractori și agenți ai Beneficiarul;

e)    își schimbă natura juridică, cu excepția cazului în care se întocmește un act adițional cu privire la această modificare și cu respectarea criteriilor de eligibilitate inițiale;

f)    face declarații false sau incomplete pentru a obține finanțarea nerambursabilă prevăzută în Contractul de finanțare sau întocmește rapoarte care nu reflectă realitatea;

g)    utilizează finanțarea nerambursabilă în alte scopuri decât cele prevăzute în contractul de finanțare nerambursabilă.

8.3.    În cazul încetării contractului de finanțare nerambursabilă, Beneficiarul va avea dreptul la plata finanțării nerambursabile numai pentru acea parte a proiectului care a fost implementată, excluzând costurile legate de angajamentele curente care se vor implementa după încetarea contractului de finanțare. În acest scop, Beneficiarul va înainta o cerere de plată și un raport final.

8.4.    Dacă suma care a fost înaintată ca pefinanțare pentru implementarea proiectului a fost complet neutilizată, părțile pot decide încetarea contractului de finanțare fără nicio obligație de raportare. Beneficiarul se obligă să restituie Finanțatorului suma primită ca prefinanțare în termen de 20 de zile de la încetarea contractului de finanțare.

Dacă suma care a fost înaintată ca prefinanțare pentru implementarea proiectului a fost parțial utilizată, Beneficiarul va avea dreptul la finanțare nerambursabilă numai pentru acea parte a proiectului care a fost implementată, proporțional cu activitățile desfășurate și în acord cu obiectivul respectiv rezultatele proiectului, până la data agreată de încetare a contractului, excluzând costurile legate de angajamentele curente care se vor implementa după încetarea

contractului de finanțare. Beneficiarul va înainta un raport tehnico - financiar final pentru perioada corespunzătoare. Finanțatorul va aproba în termen de 10 zile cheltuielile realizate de Beneficiar, în baza raporturilor primite, iar diferența de bani va fi restituită de Beneficiar, în termen de 20 de zile de la formularea acordului cu privire la sumele cheltuite din prefinanțare.

8.6.    Municipiul Iași are dreptul să respingă costurile considerate nejustificate și pentru care nu se poate face dovada implementării corespunzatoare în interesul proiectului. Suma de bani rămasă neutilizată va fi restituită în termen de 20 zile lucrătoare de la data aprobării raportului tehnico-financiar final.

8.7.    Cu toate acestea, în cazul încetării contractului de finanțare la inițiativa Beneficiarului sau din culpa acestuia, Municipiul Iași poate solicita restituirea parțială sau integrală a sumelor deja plătite din finanțarea nerambursabilă, proporțional cu gravitatea faptelor în cauză și după ce i s-a permis Beneficiarului să transmită observațiile sale. În acest caz, Municipiul Iași poate suspenda plățile, ca măsură de precauție, fără notificare prealabilă.

8.8.    Executarea Contractului va fi suspendată de la data apariției cazului de forță majoră pe perioada de acțiune a acesteia, fără a prejudicia drepturile ce se cuvin părților.

8.9.    În cazul în care forța majoră și/sau efectele acesteia obligă la suspendarea executării contractului de finanțare pe o perioadă mai mare de 10 de zile calendaristice, părțile se vor întâlni într-un termen de cel mult 5 zile calendaristice de la expirarea acestei perioade, pentru a conveni asupra modului de continuare, modificare sau reziliere a contractului de finanțare nerambursabilă.

Articolul 9 - Forța majoră

9.1. Prin forță majoră se înțelege acel eveniment imprevizibil, insurmontabil și imposibil de înlăturat, independent de voința părților, intervenit după data semnării Contractului, care împiedică executarea în tot sau în parte a Contractului și care exonerează de răspundere partea care o invocă. Pot constitui cauze de forță majoră, dar fără a se limita la acestea evenimente cum ar fi: calamitățile naturale, greve, închideri sau alte tulburări industriale, acțiuni ale inamicului public, războaie, declarate sau nu, blocaje, insurecții, revolte, epidemii, alunecări de teren, cutremure, furtuni, fulgere, inundații, perioade washout, tulburări civile, explozii și orice alte evenimente similare imprevizibile, care nu pot fi controlate de niciuna din părți și care, prin depunerea tuturor eforturilor, nu poate fi depășită de niciuna dintre părți. Pentru evitarea dubiului, incapacitatea de plată a oricărei sume de bani nu va fi considerată forță majoră.

9.2. Partea care se confruntă cu forța majoră va informa cealaltă parte, fără întârziere, menționând natura, durata probabilă și efectele previzibile ale problemei și va lua toate măsurile posible pentru reducerea posibilelor prejudicii și pentru a putea îndepărta incapacitatea de a-și îndeplini obligațiile din prezentul contract cu o întârziere minima.

Articolul 10 - Reglementări legale aplicabile și soluționarea litigiilor

10.1.    Acest contract de finanțare nerambursabilă se supune legislației române.

10.2.    Părțile vor face tot posibilul pentru a soluționa pe cale amiabilă orice litigiu apărut între ele în cursul implementării acestui contract de finanțare nerambursabilă. În acest scop, își vor comunica în scris pozițiile lor precum și orice soluție pe care o consideră posibilă și se vor întâlni, la cererea oricăreia dintre părți. Părțile trebuie să răspundă cererii făcute în vederea soluționării amiabile, în termen de 20 de zile lucrătoare. După expirarea acestui termen sau dacă încercarea de a ajunge la o soluție pe cale amiabilă nu a dus la un acord în termen de 60 de zile calendaristice de la prima solicitare, oricare dintre părți poate notifica celeilalte faptul că ea consideră că procedura a eșuat și poate iniția o procedură judiciară.

10.3.    Contractul de finanțare nerambursabilă, precum și toate comunicările scrise se vor realiza în limba română.

Articolul 11 - Restituirea finanțării nerambursabile

11.1.    Beneficiarul se obligă să ramburseze orice sume plătite în plus de către Municipiul Iași, față de suma finală datorată, în termen de 30 de zile de finalizarea proiectului.

11.2.    În cazul în care Beneficiarul nu va reuși să ramburseze sumele la care face referire art. 11.1. până la data limită stabilită de Municipiul Iași, acesta din urmă are dreptul să majoreze sumele datorate adăugând penalități de întârziere de 0,02% pe zi. Penalitățile de întârziere se aplică pe perioada cuprinsă între data expirării termenului limită stabilit de Municipiul Iași (exclusiv) și data plății efective (inclusiv). Orice plăți parțiale vor acoperi în primul rând majorările astfel stabilite.

11.3.    Comisioanele și taxele bancare generate de rambursarea sumelor datorate Municipiului Iași vor fi exclusiv în sarcina Beneficiarului.

Articolul 12 - Comunicarea între părți

12.1. Pe parcursul implementării proiectului, comunicarea periodică se va face prin e-mail, telefon sau poștă între persoanele nominalizate atât din partea Municipiului Iași, cât și din partea Beneficiarului.

12.2.    Din partea Municipiului Iași, persoana de contact este: ........................................., tel.

..............., fax. ................................, mail ....................................., adresa postala ..........................

12.3.    Din partea Beneficiarului de proiect, persoana de contact este: .........................................,

tel................, fax. ................................, mail ....................................., adresa postala .....................

Articolul 13 - Anexe

13.1. Următoarele documente sunt ANEXA te prezentului Contract de finanțare nerambursabilă și reprezintă parte integrantă a acestuia:

ANEXA I: Cererea de finanțare

ANEXA II: Bugetul proiectului

ANEXA III: Cererea de plată (formular standard)

ANEXA IV: Declarația financiară a beneficiarului cu privire la procentul de cheltuire al prefinanțării

ANEXA V: Diagrama Gantt

ANEXA VI: Cash-flow-ul proiectului (pentru proiecte cu perioada de implementare mai mare de 12 luni)

În ceea ce privește anexele prezentului contract de finanțare, facem următoarele precizări:

-    ANEXA I a prezentului contract de finanțare (cererea de finanțare) reprezintă Anexa

nr. 1 a Regulamentului privind finanțarea proiectelor societății civile din Iași, în baza Legii nr. 350/2005, privind finanțările nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general

-    ANEXA II a prezentului contract de finanțare (bugetul proiectului) reprezintă Anexa

nr. 2 a Regulamentului privind finanțarea proiectelor societății civile din Iași, în baza Legii nr. 350/2005, privind finanțările nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general

-    ANEXA V a prezentului contract de finanțare (diagrama Gantt) reprezintă Anexa nr. 7 a Regulamentului privind finanțarea proiectelor societății civile din Iași, în baza Legii nr. 350/2005, privind finanțările nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general

-    ANEXA VI a prezentului contract de finanțare (cash-flow-ul proiectului) reprezintă Anexa nr. 8 a Regulamentului privind finanțarea proiectelor societății civile din Iași, în baza Legii nr. 350/2005, privind finanțările nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general

În acest sens, pentru completarea ANEXELOR II, V, VI, vă rugăm să utilizați formatul excel.

Prezentul contract de finanțare a fost încheiat în două exemplare originale, în limba română, câte un original pentru fiecare parte semnatară.

Pentru Beneficiar,

Pentru Municipiul Iași,

Funcția

Nume și prenume

Funcția

Nume și prenume

Data

Data

I I

- CEREREA DE FINANȚARE -

1

1.    INFORMAȚII GENERALE DESPRE PROIECT

1.1. Titlul proiectului

1.2. Solicitant

1.3. Reprezentant legal

1.4. Date de contact ale persoanei responsabile de implementarea proiectului

1.5. Partener (daca este cazul)

1.6. Reprezentant legal

1.7. Date de contact

1.8. Durata proiectului

1.9. Loc de desfășurare

1.10. Valoare totala proiect si suma solicitată de la Consiliul Local

2.    REZUMATUL PROIECTULUI

3.    DESCRIEREA PROIECTULUI

3.1. Descrierea problemei identificate

3.2. Scopul și obiectivele proiectului

3.3. Beneficiari

3.4. Activități și rezultate

3.5. Graficul activităților proiectului (Diagrama Gantt)

3.6. Impact

3.7. Riscuri

3.8. Promovare și vizibilitate

3.9. Sustenabilitate/potențial de reaplicare

3.10. Echipa de proiect

4.    DESCRIEREA SOLICITANTULUI ȘI A PARTENERILOR (daca este cazul)

4.1. Denumirea legală completă

4.2. Forma de organizare

4.3. Date de contact

4.4. Data la care a fost înființată organizația

4.5. Scopul, principalele activități

4.6.    Lista membrilor Consiliului Director - cu precizarea organizației/instituției din care provin

4.7.    Buget anual (n-1, n-2, n-3)

4.8.    Experiența în proiecte similare

4.9.    Numărul membrilor (angajați și/sau voluntari)

II I - BUGETUL PROIECTULUI (LEI) -

CAPITOLE DE BUGET

Unitatea

de

măsură

Număr

de

unități

Costul

unitar

Costuri totale ale proiectului

din care aferente componentei de dezvoltare organizationala

din care contribuție:

CL

proprie

beneficiar

și/sau

partener/i

0

1

2

3

4 (2 x 3);

( 6+7)

5

6

7

1. Echipa de proiect și experți

2. Costuri de deplasare

3. Echipamente și bunuri

4. Costuri pentru locația proiectului

5. Consumabile

6. Tipărituri

7. Alte costuri și servicii specifice implementării proiectului

8. TOTAL COSTURI PROIECT

ANEXA III LA CONTRACTUL DE FINANȚARE - CEREREA DE PLATĂ

9

erere de plată

aferentă Contractului de finanțare nerambursabilă Nr.... / data.....

Data cererii de plată : <data>

În atenția: Municipiului Iași Titlul proiectului: <titlul>

Denumirea și adresa Beneficiarului (conform Contractului de finanțare nerambursabilă): <denumirea și adresa>

9

În baza Articolului 4.1 din Contractul de finanțare nerambursabilă cu numărul de referință mai sus menționat, solicităm prin prezenta plata prefinanțării/ primei tranșe/ tranșei a doua/ tranșei a treia/ tranșei finale (notă: vă rugăm să ștergeți elementele care nu se aplică).

Suma solicitată este de .............. LEI.

Plata va fi efectuată în următorul cont bancar / Codul IBAN al contului: ...................................

Numele băncii, inclusiv agenția/ sucursala (dacă e cazul): ..........................................................

Adresa Băncii: ................................................................................................................................

Subsemnatul/a.................................................................. prin prezenta certific că

informațiile furnizate în această Cerere de plată sunt complete, corecte și reale, iar costurile care decurg din acestea sunt eligibile și în concordanță cu Contractul de finanțare nerambursabilă. Cererea de plată este susținută de documente suport adecvate ce pot fi verificate.

Reprezentant legal

Ștampila

I I

- DECLARAȚIA BENEFICIARULUI -

9

Declarație pe proprie răspundere

Subsemnata/ul ..............................., în calitate de persoană cu drept de reprezentare a

.............................................. și beneficiar de proiect, declar pe poprie răspundere că a

fost cheltuită în perioada..........................., suma de..........................., reprezentând un

procent de ................. din total prefinanțare primită conform art.4.1. din contractul de

finanțare.

Denumirea organizației2

Numele, prenumele și funcția în organizație a persoanei cu drept de reprezentare

Semnătura și ștampila organizației

Data

ANEXA V LA CONTRACTUL DE FINANȚARE - Diagrama Gantt


Titlul proiectului:


Poziția/    Anul 1

persoana

Activitate/    ,

,    . .    responsabila cu

subactivitate    .    ,

implementarea

activității


Anul 2


Anul....


H.C.L. nr54 din 07.03.2016


s

S

s


A22

A2.3

A2..

A...


Vă rugăm să inserați câte rânduri aveți nevoie, in funcție de specificul proiectului.ANEXA VI A CONTRACTULUI DE FINANȚARE - CASH-FLOW ESTIMAT AL PROIECTULUI

Cheltuieli lunare per activitate

An

Luna

Activitatea 1

Acivitatea 2

Activitatea 3

Activitatea "n)

Total

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Total 2016

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Total 2017

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Total 2018

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Total 2019

Va rugam sa adaptati prezentul tabel in functie de proiectul dvs.

Anexa nr. 5.2 - CONTRACT DE FINANȚARE PENTRU PROIECTE MULTIANUALE

5

I

9

Nr. ____________ din data de _____________

Părțile contractante

Municipiul Iași, cu sediul administrativ în Iasi, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 11, tel: 0232 267.582, reprezentat prin ......................, în calitate de Primar, denumit în continuare

finanțator,

și

................................................, cu sediul în ................................., str......................................., nr.

............. înregistrată în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor nr.........................., codul fiscal

..................., având contul bancar ......................................, deschis la ................................,

reprezentată de .............................., cu funcția de ............................., având calitatea

de reprezentant legal, denumită în continuare beneficiar.

Articolul 1 - Obiectul contractului

1.1.    Obiectul acestui contract este acordarea unei finanțări nerambursabile de către Municipiul

Iași pentru implementarea proiectului intitulat: „..........................................” (denumit în

continuare „Proiect”), în baza prevederilor Legii 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general.

1.2.    Beneficiarul acceptă finanțarea nerambursabilă în conformitate cu termenii și condițiile prezentului contract și anexele lui și se obligă să implementeze Proiectul așa cum este descris în cererea de finanțare (ANEXA I a prezentului contract), fiind singurul răspunzător pentru realizarea acestuia.

Articolul 2 - Durata contractului și perioada de implementare a Proiectului

2.1 Acest contract începe să producă efecte de la data semnării sale de către ultima dintre cele două părți.

2.2    Implementarea proiectului va începe la data de...............................și se va finaliza la data

de ......................... Perioada de implementare a proiectului este de ................. luni.

2.3    Prezentul contract se încheie cel mai târziu în momentul plății finale către Beneficiar sau, după caz, după recuperarea sumelor ce trebuie restituite din finanțarea nerambursabilă de la Beneficiar.

2.4    Beneficiarul rămâne responsabil de îndeplinirea tuturor obligațiilor ce decurg sau au legătură cu prezentul contract. În acest sens, ca și în cazul perioadei de implementare, Beneficiarul va păstra documentele aferente finanțării proiectului timp de minim 5 ani de la încheierea raporturilor contractuale și va pune la dispoziție finanțatorului orice informații suplimentare și/sau documente justificative și va permite accesul persoanelor împuternicite să realizeze monitorizarea, auditurile sau verificările la fața locului în conformitate cu prezentul contract și anexele sale și va oferi, la cerere, organelor abilitate, accesul prompt, complet, nestingherit la toate informațiile, documentele, persoanele, amplasamentele și unitățile relevante.

Articolul 3 - Valoarea contractului de finanțare

3.1    Valoarea totală eligibilă a proiectului este de .................... lei, în conformitate cu Bugetul și

Cash flow-ul anexate.

3.2    Valoarea maximă a finanțării nerambursabile ce va fi plătită Beneficiarului este de ................... lei, echivalentul a 90% din costul total eligibil estimat al proiectului.

3.3    Valoarea contractului pentru anul.............. este de .................lei, din valoarea totală

eligibilă stipulată la art.3.1., în conformitate cu Bugetul și Cash flow-ul anexate. Contractul poate fi prelungit prin act adițional corespunzător fiecăruia dintre anii următori (conform Diagramei Gantt anexate), valorile acestora fiind aferente sumelor din bugetul și cash-flow-ul anexate.

Articolul 4 - Modalitățile de plată și efectuarea plăților

4.1 Plățile către Beneficiarul de Proiect se vor efectua după cum urmează:

A. În cazul proiectelor cu o durată de pana la 12 luni:

• Plata prefinanțării reprezentând maxim 20% din suma finanțării nerambursabile se va face în maxim 20 de zile de la semnarea contractului și după depunerea cererii de plată în conformitate cu formatul inclus în contract (ANEXA III la contract). În toate

cazurile, plata prefinanțării nu se va face înainte de data începerii proiectului;

•    Plata primei tranșe, reprezentând 30% din suma finanțării nerambursabile sau procentul rezultat din diferența dintre 50% din suma finanțării nerambursabile și prefinanțarea plătită, se va realiza pe baza următoarelor documente: Cererea de plată din partea beneficiarului în conformitate cu formatul inclus în contract (ANEXA III la contract), și Declarația financiară depusă de către beneficiar (ANEXA IV la contract), care atestă că cel puțin 70% din prefinanțarea primită a fost cheltuită;

•    Plata tranșei a doua în valoare de 45% din suma finanțării nerambursabile se va realiza pe baza următoarelor documente: Cererea de plată din partea a beneficiarului în conformitate cu formatul inclus în contract (ANEXA III la contract), și Declarația financiară depusă de către beneficiar (ANEXA IV la contract);

•    Plata finală reprezentând aproximativ 5% din suma finanțării nerambursabile sau balanța (suma) rezultată din rapoartele finale (tehnic, financiar).

B. În cazul proiectelor cu o durată de peste 12 luni și până la 36 de luni, se vor avea în vedere

Diagrama Gantt (ANEXA V) și Cash-flow-ul (ANEXA VI) aferente proiectului:

•    Plata prefinanțării, reprezentând 20% din suma finanțării nerambursabile, se va face în maxim 20 de zile de la semnarea contractului și după depunerea cererii de plată în conformitate cu formatul inclus în contract (ANEXA III la contract). În toate cazurile, plata prefinanțării nu se va face înainte de data începerii proiectului;

•    Plata primei tranșe, reprezentând 30% din suma finanțării nerambursabile sau procentul rezultat din diferența dintre 50% din suma finanțării nerambursabile și prefinanțarea plătită, se va realiza pe baza următoarelor documente: Cererea de plată din partea a beneficiarului în conformitate cu formatul inclus în contract (ANEXA III la contract), și Declarația financiară depusă de către beneficiar, care atestă că cel puțin 70% din prefinanțarea primită a fost cheltuită (ANEXA IV la contract);

•    Plata tranșei a doua în valoare de 30% din suma finanțării nerambursabile se va realiza pe baza următoarelor documente: Cererea de plată din partea beneficiarului în conformitate cu formatul inclus în contract (ANEXA III la contract), și Raportul intermediar tehnico-financiar a perioadei de implementare (ANEXA 6 la regulamentul de finantare).

•    Plata tranșei a treia de maxim 15% din suma finanțării nerambursabile se va realiza pe

baza următoarelor documente: Cererea de plată din partea beneficiarului în conformitate

cu formatul inclus în contract (ANEXA III la contract), și Declarația financiară (ANEXA IV la contract) depusă de către beneficiar, care atestă că cel puțin 90% din prefinanțare, prima și a doua tranșă primite au fost cheltuite.

• Plata finală reprezentând aproximativ 5% din suma finanțării nerambursabile sau balanța (suma) rezultată din raportul final.

4.2 Plățile vor fi realizate în lei în următorul cont bancar:

Denumirea băncii: ..................

Sucursala băncii: ........................

Adresa băncii: .............................................

Numele titularului de cont: ........................

IBAN: .........................................................

4.3.    Verificarea rapoartelor înaintate de către Beneficiarul se va face de către Municipiul Iași, în termen de maxim 30 zile de la data depunerii. Municipiul Iași poate suspenda termenul, notificând Beneficiarul că raportul nu poate fi aprobat în lipsa unor verificări sau clarificări suplimentare. În astfel de cazuri, Municipiul Iași, poate solicita clarificări, modificări sau informații suplimentare/documente care trebuie trimise în termen de maxim 10 zile calendaristice. Termenul limită pentru verificarea raportului va fi reluat de la data primirii informațiilor solicitate.

4.4.    Orice plată efectuată de către Beneficiar se va realiza în termen de 10 zile calendaristice de la aprobarea rapoartelor intermediare și final.

4.5.    În cazul în care Beneficiarul nu reușește să pună la dispoziția Municipiului Iași, rapoartele în termenele prevăzute în Articolul 4.1., acesta din urmă are dreptul de a rezilia contractul de finanțare nerambursabilă; Beneficiarul se obligă în termen de maxim 30 de zile de la rezilierea contractului de finanțare să restituie sumele deja plătite de Finanțator și care nu pot fi justificate.

Articolul 5 - Costuri eligibile

5.1. Pentru a fi considerate eligibile drept costuri directe pentru proiect, acestea trebuie să îndeplinească următoarele condiții

a)    Să fie angajate, plătite și bunurile să fie livrate, serviciile să fie prestate în perioada

de implementare a proiectului, așa cum este aceasta definită în contractul de finanțare;

b)    Să aibă legătură cu obiectul contractului de finanțare și sa fie prevăzute în bugetul

estimat al proiectului;

c)    Să fie realiste și necesare pentru implementare proiectului;

d)    Să fie utilizate pentru unicul scop de a atinge obiectivele proiectului și rezultatele

preconizate, într-o manieră conformă cu principiile economiei, eficienței și eficacității;

e)    Să fie identificabile și verificabile, să fie înregistrate în contabilitatea Beneficiarului

și / sau partenerilor în conformitate cu standardele contabile aplicabile în țara de unde Beneficiarul și / sau partenerii provin și în concordanță cu principiile contabile general acceptate;

f)    Să respecte cerințele legislației în vigoare.

5.2.    În mod excepțional, costurile aferente facturilor emise în ultima lună de proiect sunt considerate a fi efectuate, dacă sunt plătite în termen de 30 de zile de la data de finalizare a implementării proiectului.

5.3.    Costurile directe eligibile pentru un proiect sunt acele cheltuieli care sunt identificate de către Beneficiar și / sau parteneri, în concordanță cu principiile contabile și regulile interne utilizate, ca și cheltuieli specifice direct legate de implementarea proiectului și care sunt atribuite direct acestuia.

5.4.    Cofinanțarea Beneficiarului (și/sau partenerului/ilor săi) trebuie sa reprezinte cel puțin 10% din totalul costurilor eligibile și este formată din contribuție în bani sau în natură.

5.5.    Contribuția în natură poate fi doar sub formă de muncă voluntară și poate reprezenta maxim 50% din cofinanțarea obligatorie pentru implementarea proiectului. Pentru aprecierea muncii efectuate pe bază de voluntariat trebuie luat în calcul timpul efectiv alocat pentru implementarea proiectului (în ore / luna) și salariul mediu brut stabilit de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat, la care se adaugă contribuțiile sociale aferente.

5.6.    Următoarele cheltuieli nu sunt considerate eligibile:

a)    dobânzi datorate, costuri aferente datoriilor și penalități de întârziere;

b)    taxe pentru tranzacții financiare și alte costuri clar financiare, excepție făcând costurile generate de conturile solicitate de către finanțator sau de către legea aplicabilă și costurile serviciilor financiare impuse de către contractul de finanțare;

c)    provizioane pentru pierderi sau datorii viitoare;

d)    taxa pe valoarea adăugată care poate fi recuperată, conform reglementărilor legale în vigoare;

e)    costuri finanțate din alte surse;

f)    amenzi, penalități și costuri aferente litigiilor;

g)    acordarea de ajutoare, premii, burse etc. în bani;

h)    cheltuieli excesive și nejustificate;

i)    costuri aferente achiziționării de terenuri și clădiri.

5.7. Costurile neeligibile dar care sunt necesare pentru implementarea proiectului, precum și alte costuri suplimentare intervenite în timpul implementării proiectului, vor fi suportate de către Beneficiar și/sau partener/i.

Articolul 6 - Conflict de interese

6.1.    Conflictul de interese ar putea interveni în special ca rezultat al interesului economic, afinităților politice sau de naționalitate, legăturilor familiale sau afective sau a oricăror alte legături relevante sau interese împărtășite. Orice conflict de interese care ar putea interveni în timpul realizării acestui contract de finanțare nerambursabilă trebuie să fie notificat, în scris, Municipiului Iași, respectiv Partenerului său, fără cea mai mică întârziere.

6.2.    Beneficiarul este obligat să ia toate măsurile necesare pentru a preveni sau a pune capăt oricărei situații care ar putea compromite realizarea imparțială și obiectivă a contractului de finanțare nerambursabilă.

6.3.    Municipiul Iași, respectiv Partenerul său are dreptul de a verifica dacă aceste măsuri sunt corespunzătoare și poate cere aplicarea unor măsuri corespunzătoare dacă este cazul. Beneficiarul se va asigura că personalul său, inclusiv echipa de conducere, nu se află într-o situație care ar putea duce la vreun conflict de interese și dacă se va constata aceasta, se vor lua măsuri pentru înlocuirea imediată a oricărei persoane expuse unei asemenea situații, cu respectarea drepturilor legale ale angajaților.

6.4.    Beneficiarul se va abține de la orice act sau acțiune care i-ar compromite independența sau cea a personalului său, inclusiv a persoanelor din echipa de implementare cu care nu se află în relații de muncă. În situații contrare, Municipiul Iași poate decide încetarea imediată a prezentului contract de finanțare, fără o notificare prealabilă și fără ca acesta să poată fi obligat la acordarea de despăgubiri.

Articolul 7 - Modificări ale Contractului de finanțare nerambursabilă

7.1.    Orice modificare adusă contractului sau anexelor sale trebuie făcută în scris, printr-un act adițional, înainte ca aceasta să înceapă să își producă efectele. Modificările propuse astfel spre aprobare Municipiului Iași de către Beneficiar trebuie făcute cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte de data la care se dorește intrarea în vigoare a modificării.

7.2.    Este posibil ca modificările în interiorul unui capitol bugetar sau între capitole bugetare, altele decât cele de costuri indirecte, să aibă ca efect depăsirea valorii maxime aprobate a costurilor indirecte / și / sau a procentului maxim admis pentru aceste costuri. Pentru efecuarea corecțiilor bugetare necesare remedierii acestei situații va fi utilizată procedura actului adițional.

7.3. Prin derogare de la procedura stabilită în articolul 7.1., Beneficiarul poate efectua

modificarea și va informa Municipiul Iași în termen de 5 zile lucrătoare, în scris, după ce aceasta a început deja să își producă efectele, printr-o notificare. Procedura notificării poate fi utilizată în cel puțin unul din următoarele cazuri:

a)    modificarea nu afectează scopul și obiectivele proiectului;

b)    impactul financiar este limitat la realocări în cadrul aceluiași capitol de buget;

c)    impactul financiar este limitat la realocări între capitole de buget, care presupun o

variație mai mică sau egală cu 20% din suma prevăzută la momentul semnării contractului de finanțare nerambursabilă la fiecare dintre capitolele respective;

d)    modificarea vizează schimbarea adresei, a datelor de contact sau schimbarea contului

bancar.

Articolul 8 - Încetarea Contractului de finanțare nerambursabilă

5

8.1.    Dacă una dintre părți consideră că prezentul Contract de finanțare nu mai poate fi executat, aceasta se va consulta cu cealaltă parte. Dacă nu se poate ajunge la un acord asupra unei soluții, oricare dintre părți poate înceta Contractul de finanțare prin notificare, în scris, cu o lună înainte de data la care se dorește încetarea contractului, fără a i se cere să plătească compensații.

8.2.    Municipiul Iași are dreptul de a înceta Contractul de finanțare, fără notificare prealabilă și fără plata vreunei compensații, atunci când Beneficiarul:

a)    nu reușește, fără justificare, să îndeplinească oricare dintre obligațiile asumate și, după ce a fost informat în scris în legătură cu aceasta, continuă să nu ia măsuri pentru remedierea lor sau nu prezintă explicații satisfăcătoare în termen de 30 de zile calendaristice de la transmiterea informării;

b)    este în stare de faliment, este în administrare judiciară sau este în curs de lichidare, și-a suspendat activitățile, este subiect al unei proceduri referitoare la aceste aspecte sau se află în orice altă situație similară care rezultă dintr-o procedură similară prevăzută în legislația sau reglementările naționale în vigoare;

c)    este vinovat de grave erori profesionale care pot fi dovedite prin orice mijloace legale;

d)    este obiectul unei hotărâri judecătorești rămasă definitivă (res judicata) pentru fraudă sau corupție, este implicată într-o organizație criminală sau orice altă activitate ilegală în

detrimentul intereselor financiare; acestea sunt valabile, de asemenea, pentru partener/i,

contractori și agenți ai Beneficiarul;

e)    își schimbă natura juridică, cu excepția cazului în care se întocmește un act adițional cu privire la această modificare și cu respectarea criteriilor de eligibilitate inițiale;

f)    face declarații false sau incomplete pentru a obține finanțarea nerambursabilă prevăzută în Contractul de finanțare sau întocmește rapoarte care nu reflectă realitatea;

g)    utilizează finanțarea nerambursabilă în alte scopuri decât cele prevăzute în contractul de finanțare nerambursabilă.

8.3.    În cazul încetării contractului de finanțare nerambursabilă, Beneficiarul va avea dreptul la plata finanțării nerambursabile numai pentru acea parte a proiectului care a fost implementată, excluzând costurile legate de angajamentele curente care se vor implementa după încetarea contractului de finanțare. În acest scop, Beneficiarul va înainta o cerere de plată și un raport final.

8.4.    Dacă suma care a fost înaintată ca pefinanțare pentru implementarea proiectului a fost complet neutilizată, părțile pot decide încetarea contractului de finanțare fără nicio obligație de raportare. Beneficiarul se obligă să restituie Finanțatorului suma primită ca prefinanțare în termen de 20 de zile de la încetarea contractului de finanțare.

8.5.    Dacă suma care a fost înaintată ca prefinanțare pentru implementarea proiectului a fost parțial utilizată, Beneficiarul va avea dreptul la finanțare nerambursabilă numai pentru acea parte a proiectului care a fost implementată, proporțional cu activitățile desfășurate și în acord cu obiectivul respectiv rezultatele proiectului, până la data agreată de încetare a contractului, excluzând costurile legate de angajamentele curente care se vor implementa după încetarea contractului de finanțare. Beneficiarul va înainta un raport tehnico - financiar final pentru perioada corespunzătoare. Finanțatorul va aproba în termen de 10 zile cheltuielile realizate de Beneficiar, în baza raporturilor primite, iar diferența de bani va fi restituită de Beneficiar, în termen de 20 de zile de la formularea acordului cu privire la sumele cheltuite din prefinanțare.

8.6.    Municipiul Iași are dreptul să respingă costurile considerate nejustificate și pentru care nu se poate face dovada implementării corespunzatoare în interesul proiectului. Suma de bani rămasă neutilizată va fi restituită în termen de 20 zile lucrătoare de la data aprobării raportului tehnico-financiar final.

8.7.    Cu toate acestea, în cazul încetării contractului de finanțare la inițiativa Beneficiarului sau din culpa acestuia, Municipiul Iași poate solicita restituirea parțială sau integrală a sumelor deja plătite din finanțarea nerambursabilă, proporțional cu gravitatea faptelor în cauză și după ce i s-a permis Beneficiarului să transmită observațiile sale. În acest caz, Municipiul Iași poate suspenda plățile, ca măsură de precauție, fără notificare prealabilă.

8.8.    Executarea Contractului va fi suspendată de la data apariției cazului de forță majoră pe perioada de acțiune a acesteia, fără a prejudicia drepturile ce se cuvin părților.

8.9.    In cazul în care forța majoră și/sau efectele acesteia obligă la suspendarea executării contractului de finanțare pe o perioadă mai mare de 10 de zile calendaristice, părțile se vor întâlni într-un termen de cel mult 5 zile calendaristice de la expirarea acestei perioade, pentru a conveni asupra modului de continuare, modificare sau reziliere a contractului de finanțare nerambursabilă.

Articolul 9 - Forța majoră

9.1.    Prin forță majoră se înțelege acel eveniment imprevizibil, insurmontabil și imposibil de înlăturat, independent de voința părților, intervenit după data semnării Contractului, care împiedică executarea în tot sau în parte a Contractului și care exonerează de răspundere partea care o invocă. Pot constitui cauze de forță majoră, dar fără a se limita la acestea evenimente cum ar fi: calamitățile naturale, greve, închideri sau alte tulburări industriale, acțiuni ale inamicului public, războaie, declarate sau nu, blocaje, insurecții, revolte, epidemii, alunecări de teren, cutremure, furtuni, fulgere, inundații, perioade washout, tulburări civile, explozii și orice alte evenimente similare imprevizibile, care nu pot fi controlate de niciuna din părți și care, prin depunerea tuturor eforturilor, nu poate fi depășită de niciuna dintre părți. Pentru evitarea dubiului, incapacitatea de plată a oricărei sume de bani nu va fi considerată forță majoră.

9.2.    Partea care se confruntă cu forța majoră va informa cealaltă parte, fără întârziere, menționând natura, durata probabilă și efectele previzibile ale problemei și va lua toate măsurile posible pentru reducerea posibilelor prejudicii și pentru a putea îndepărta incapacitatea de a-și îndeplini obligațiile din prezentul contract cu o întârziere minima.

Articolul 10 - Reglementări legale aplicabile și soluționarea litigiilor

10.1.    Acest contract de finanțare nerambursabilă se supune legislației române.

10.2.    Părțile vor face tot posibilul pentru a soluționa pe cale amiabilă orice litigiu apărut între ele în cursul implementării acestui contract de finanțare nerambursabilă. În acest scop, își vor comunica în scris pozițiile lor precum și orice soluție pe care o consideră posibilă și se vor întâlni, la cererea oricăreia dintre părți. Părțile trebuie să răspundă cererii făcute în vederea soluționării amiabile, în termen de 20 de zile lucrătoare. După expirarea acestui termen sau dacă încercarea de a ajunge la o soluție pe cale amiabilă nu a dus la un acord în termen de 60 de zile calendaristice de la prima solicitare, oricare dintre părți poate notifica celeilalte faptul că ea consideră că procedura a eșuat și poate iniția o procedură judiciară.

10.3. Contractul de finanțare nerambursabilă, precum și toate comunicările scrise se vor realiza în limba română.

Articolul 11 - Restituirea finanțării nerambursabile

11.1.    Beneficiarul se obligă să ramburseze orice sume plătite în plus de către Municipiul Iași, față de suma finală datorată, în termen de 30 de zile de finalizarea proiectului.

11.2.    În cazul în care Beneficiarul nu va reuși să ramburseze sumele la care face referire art. 11.1. până la data limită stabilită de Municipiul Iași, acesta din urmă are dreptul să majoreze sumele datorate adăugând penalități de întârziere de 0,02% pe zi. Penalitățile de întârziere se aplică pe perioada cuprinsă între data expirării termenului limită stabilit de Municipiul Iași (exclusiv) și data plății efective (inclusiv). Orice plăți parțiale vor acoperi în primul rând majorările astfel stabilite.

11.3.    Comisioanele și taxele bancare generate de rambursarea sumelor datorate Municipiului Iași vor fi exclusiv în sarcina Beneficiarului.

Articolul 12 - Comunicarea între părți

12.1.    Pe parcursul implementării proiectului, comunicarea periodică se va face prin e-mail, telefon sau poștă între persoanele nominalizate atât din partea Municipiului Iași, cât și din partea Beneficiarului.

12.2.    Din partea Municipiului Iași, persoana de contact este: ........................................., tel.

..............., fax................................., mail ....................................., adresa postala ..........................

12.3.    Din partea Beneficiarului de proiect, persoana de contact este: .........................................,

tel................, fax................................., mail ....................................., adresa postala .....................

Articolul 13 - Anexe

13.1. Următoarele documente sunt ANEXAte prezentului Contract de finanțare nerambursabilă și reprezintă parte integrantă a acestuia:

ANEXA I: Cererea de finanțare

ANEXA II: Bugetul proiectului

ANEXA III: Cererea de plată (formular standard)

ANEXA IV: Declarația financiară a beneficiarului cu privire la procentul de cheltuire al prefinanțării

ANEXA V: Diagrama Gantt

ANEXA VI: Cash-flow-ul proiectului (pentru proiecte cu perioada de implementare mai mare de 12 luni)

În ceea ce privește anexele prezentului contract de finanțare, facem următoarele precizări:

- ANEXA I a prezentului contract de finanțare (cererea de finanțare) reprezintă Anexa nr. 1 a Regulamentului privind finanțarea proiectelor societății civile din Iași, în baza

Legii nr. 350/2005, privind finanțările nerambursabile din fonduri publice alocate pentru

activități nonprofit de interes general

-    ANEXA II a prezentului contract de finanțare (bugetul proiectului) reprezintă Anexa

nr. 2 a Regulamentului privind finanțarea proiectelor societății civile din Iași, în baza Legii nr. 350/2005, privind finanțările nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general

-    ANEXA V a prezentului contract de finanțare (diagrama Gantt) reprezintă Anexa nr.

7 a Regulamentului privind finanțarea proiectelor societății civile din Iași, în baza Legii nr. 350/2005, privind finanțările nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general

-    ANEXA VI a prezentului contract de finanțare (cash-flow-ul proiectului) reprezintă

Anexa nr. 8 a Regulamentului privind finanțarea proiectelor societății civile din Iași, în baza Legii nr. 350/2005, privind finanțările nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general

În acest sens, pentru completarea ANEXELOR II, V, VI, vă rugăm să utilizați formatul excel.

Prezentul contract de finanțare a fost încheiat în două exemplare originale, în limba română, câte un original pentru fiecare parte semnatară.

Pentru Beneficiar,


Pentru Municipiul Iași,

uncția

uncția

Nume și prenume


ata


Nume și prenume

ata

I I
- CEREREA DE FINANȚARE -

1

1.    INFORMAȚII GENERALE DESPRE PRO^ I

1.1. Titlul proiectului

1.2. Solicitant

1.3. Reprezentant legal

1.4. Date de contact ale persoanei responsabile de implementarea proiectului

1.5. Partener (daca este cazul)

1.6. Reprezentant legal

1.7. Date de contact

1.8. Durata proiectului

1.9. Loc de desfășurare

1.10. Valoare totala proiect si suma solicitată de la Consiliul Local

2.    REZUMATUL PROIECTULUI

3.    DESCRIEREA PROIECTULUI

3.1. Descrierea problemei identificate

3.2. Scopul și obiectivele proiectului

3.3. Beneficiari

3.4. Activități și rezultate

3.5. Graficul activităților proiectului (Diagrama Gantt)

3.6. Impact

3.7. Riscuri

3.8. Promovare și vizibilitate

3.9. Sustenabilitate/potențial de reaplicare

3.10. Echipa de proiect

4.    DESCRIEREA SOLICITANTULUI ȘI A PARTENERILOR (daca este cazul)

4.1. Denumirea legală completă

4.2. Forma de organizare

4.3. Date de contact

4.4. Data la care a fost înființată organizația

4.5. Scopul, principalele activități

4.6.    Lista membrilor Consiliului Director - cu precizarea organizației/instituției din care provin

4.7.    Buget anual (n-1, n-2, n-3)

4.8.    Experiența în proiecte similare

4.9.    Numărul membrilor (angajați și/sau voluntari)

II I - BUGETUL PROIECTULUI (LEI) -

CAPITOLE DE BUGET

Unitatea

de

măsură

Număr

de

unități

Costul

unitar

Costuri totale ale proiectului

din care aferente componentei de dezvoltare organizationala

din care contribuție:

CL

proprie

beneficiar

și/sau

partener/i

0

1

2

3

4 (2 x 3);

( 6+7)

5

6

7

1. Echipa de proiect și experți

2. Costuri de deplasare

3. Echipamente și bunuri

4. Costuri pentru locația proiectului

5. Consumabile

6. Tipărituri

7. Alte costuri și servicii specifice

implementării

proiectului

8. TOTAL COSTURI PROIECT

ANEXA III LA CONTRACTUL DE FINANȚARE - CEREREA DE PLATA
9

Cerere de plată

aferentă Contractului de finanțare nerambursabilă Nr.... / data.....

Data cererii de plată : <data>

În atenția: Municipiului Iași Titlul proiectului: <titlul>

Denumirea și adresa Beneficiarului (conform Contractului de finanțare nerambursabilă): <denumirea și adresa>

În baza Articolului 4.1 din Contractul de finanțare nerambursabilă cu numărul de referință mai sus menționat, solicităm prin prezenta plata prefinanțării/ primei tranșe/ tranșei a doua/ tranșei a treia/ tranșei finale (notă: vă rugăm să ștergeți elementele care nu se aplică).

Suma solicitată este de .............. LEI.

Plata va fi efectuată în următorul cont bancar / Codul IBAN al contului: ...................................

Numele băncii, inclusiv agenția/ sucursala (dacă e cazul): ..........................................................

Adresa Băncii: ................................................................................................................................

Subsemnatul/a.................................................................. prin prezenta certific că

informațiile furnizate în această Cerere de plată sunt complete, corecte și reale, iar costurile care decurg din acestea sunt eligibile și în concordanță cu Contractul de finanțare nerambursabilă. Cererea de plată este susținută de documente suport adecvate ce pot fi verificate.

Reprezentant legal

Ștampila

I I
- DECLARAȚIA BENEFICIARULUI -
9

Declarație pe proprie răspundere

Subsemnata/ul ..............................., în calitate de persoană cu drept de reprezentare a

.............................................. și beneficiar de proiect, declar pe poprie răspundere că a

fost cheltuită în perioada..........................., suma de..........................., reprezentând un

procent de ................. din total prefinanțare primită conform art.4.1. din contractul de

finanțare.

Denumirea organizației3

Numele, prenumele și funcția în organizație a persoanei cu drept de reprezentare

Semnătura și ștampila organizației

Data

ANEXA V LA CONTRACTUL DE FINANȚARE - Diagrama Gantt


Titlul proiectului:


Poziția/    Anul 1

persoana

Activitate/    ,

,    . .    responsabila cu

subactivitate    .    ,

implementarea

activității


Anul 2


Anul....


H.C.L. nr54 din 07.03.2016

Luna 1

Luna 2

Luna 3

Luna 4

Luna 5

Luna 6

Luna 7

Luna 8

Al.

Al.l

Al .2

Al. 3

Al..

A2.

A2.1

A2.2

A2.3

A2..

A...

Vă rugăm să inserați câte rânduri aveți nevoie, în funcție de specificul proiectului.ANEXA VI A CONTRACTULUI DE FINANȚARE - CASH-FLOW ESTIMAT AL PROIECTULUI

Cheltuieli lunare per activitate

An

Luna

Activitatea 1

Acivitatea 2

Activitatea 3

Activitatea "n)

Total

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Total 2016

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Total 2017

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Total 2018

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Total 2019

Va rugam sa adaptati prezentul tabel in functie de proiectul dvs.

exa r. 6.1

I
INTERMEDIAR / FINAL

Contract de finanțare nr.:

Beneficiar:

Titlul proiectului:

Perioada de implementare a proiectului:

Tip raport: intermediar 1, 2.. / final (se va selecta varianta potrivita): Perioada de activitate raportată:

Dată întocmire raport: 1. Stadiul implementării proiectului

Vă rugăm să descrieți stadiul implementării activităților descrise în cererea de finanțare (anexa 1 la contract) și rezultatele atinse în perioada de raportare aferentă, completând tabelul de mai jos:

Număr și titlu

activitate

Descriere activitate realizată în perioada de raportare

Rezultate

preconizate

Rezultate

atinse

Stadiul (început, în curs, realizat) și, după caz, comentarii cu privire la motivele abaterilor,

constrângeri și riscuri

2. Vizibilitate acțiuni și rezultate proiect

Descrieți activitățile și măsurile de informare și publicitate desfășurate în cadrul proiectului în perioada de raportare.

3. Situația financiară a proiectului

•    Prefinanțare primită: valoare si procent din total finanțare nerambursabilă:...........

•    Valoare și procent finanțare nerambursabilă cheltuită în perioada anterioară de

raportare (dacă este cazul) care a fost decontată de municipiul Iași: ..............

•    Valoare și procent finanțare nerambursabilă cheltuită în perioada de raportare aferentă

prezentului raport și cerută spre decontare: ......................

Avizat,

Nume si prenume Președinte / Director Semnatură și stampilă


Întocmit,

Nume și prenume

Manager / coordonator proiect Semnatură

H.C.L. nr 54 din 07.03.2016

Anexa nr. 6.2 - RAPORT FINANCIAR (LEI)

Contract de finanțare nr.:

Beneficiar:

Titlul proiectului:

Perioada de implementare a proiectului:

Tip raport: intermediar 1, 2.. / final (se va selecta varianta potrivita):

Perioada de activitate raportată:

Dată întocmire raport:

Bugetul proiectului

În conformitate cu bugetul inițial sau, dacă este cazul, cu ultima Notificare/ Act adițional

Cheltuieli pentru perioada raportată

Suma rămasă necheltuită

Cheltuieli

Unitatea de măsură

Număr de unități

Cost unitar

(lei)

Cost total (lei)

din care

Cost total

din care

suma de grant

Contribuție proprie cash

Total

Costuri dezv. organizațională

LEI

Costuri dezv. organizațională

LEI

LEI

LEI

1

2

3

4

5 = 3x4

6

7 = 9+10

8

9

10

11 = 5 - 7

1. Echipa de proiect și experți

2. Costuri de deplasare

3. Echipamente și bunuri

4. Costuri pentru locația proiectului

5. Consumabile

6. Tipărituri

7. Alte costuri și servicii specifice implementării proiectului

8. TOTAL COSTURI PROIECT

H.C.L. nr 54 din 07.03.2016

Anexa nr. 7 - Diagrama Gantt Titlul proiectului:

Nr. crt.

Activitate/

subactivitate

Poziția/ persoana

responsabilă cu

implementarea

activității

Anul 1

Anul 2

Luna 1

Luna 2

Luna 3

Luna 4

Luna 5

Luna 6

Luna 7

Luna 8

Luna 9

Luna 10

Luna 11

Luna 12

Luna 1

Luna 2

Luna 3

Luna 4

Luna 5

Luna 6

Luna 7

Luna 8

Luna 9

Luna 10

Luna 11

Luna 12

A1.

A1.1

A1.2

A1.3

A1..

A2.

A2.1

A2.2

A2.3

A2..

A....

Anul

H.C.L. nr 54 din 07.03.2016

Anexa nr. 8 - Cash-flow-ul estimat al proiectului

Cheltuieli lunare per activitate

An

Luna

Activitatea 1

Acivitatea 2

Activitatea 3

Activitatea "n)

Total

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Total 2016

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Total 2017

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Total 2018

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Total 2019

Va rugam sa adaptati prezentul tabel in functie de proiectul dvs.

1

n cazul în care aveți parteneri din alte țări decât România, acest Acord va fi încheiat în limba engleză.

2

Se va trece denumirea oficială, așa cum apare aceasta în hotărârea judecătorească de înființare / Registrul Asociațiilor și Fundațiilor

3

Se va trece denumirea oficială, așa cum apare aceasta în hotărârea judecătorească de înființare / Registrul Asociațiilor și Fundațiilor