Hotărârea nr. 53/2016

HOTĂRÂRE privind modificarea componenței Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind modificarea componenței Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 29 februarie

2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere Nota de fundamentare nr.21379 din data de 29.02.2016 întocmită de Serviciul Urbanism;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași cu nr. 288 din

31.08.2015;

Având în vedere dispozițiile Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

Având în vedere prevederile art.37, alin.3 din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă componența Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului si Urbanism potrivit propunerii înaintate de Primarul Municipiului Iași, conform Anexei 1 la prezenta hotărâre.

Art.2. Copie dupa prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Instituției Prefectului Județului Iași; Serviciului Urbanism; Asociațiilor Profesionale interesate.

Art.3. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Urbanism.

Aducerea la cunoștința cetățenilor a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Constantin Axinia


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

24

Pentru

22

Împotrivă

1

Abțineri

1

Nr. 53 din 29 februarie 2016

ANEXA 1

La HCl nr. 53 din 29 februarie 2016 A Consiliului Local al Municipiului Iasi

Componența Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism Modificare

1.    Arh. lon-Daniel Vișan -din partea Direcției Județene pentru Cultură Iași

2.    Arh .Mircea Grigorovschi - din partea R.U.R. Iași

3.    Arh. Mihai Corneliu Drișcu - din partea O.A.R. Iași

4.    Arh. Iulian Vagner - din partea O.A.R. Iași

5.    Arh. Alin Enver Hoblea - din partea O.A.R. Iasi

6.    Arh. Dragoș Ciolacu- din partea O.A.R. Iasi

7.    Sorin Iftimi- specialist arheolog istoric

8.    Prof.univ.dr.ing.Vasile Mușat - din partea Facultății de Construcții si Instalații

9.    Lector univ. Dr.Alexandru Rusu - din partea Facultății de Geografie și Geologie

Membri supleanti

1.    Arh. Ana Maria Zup- din partea Direcției Județene pentru Cultura Iași

2.    Arh. Sorin Nistor - din partea R.U.R. Iasi

3.    Arh. Lucian Cozma - din partea O.A.R. Iasi

4.    Arh. Constantin Medaru- din partea O.A.R. Iasi

5.    Ing. Mihai Budescu - specialist construcții

6.    Arh. Marian Jan Chiriță - din partea R.U.R.

7.    Arh. Cristina Andrei - din partea Direcției Județene pentru Cultura Iași

8.    Arh. Ionel Oancea - din partea O.A.R. Iasi

9.    Arh. Bogdan Șerbănoiu - din partea O.A.R.Iasi

Persoanele responsabile de secretariatul C.T.A.T.U. se mențin neschimbate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Constantin Axinia