Hotărârea nr. 52/2016

HOTĂRÂRE privind rectificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 428 din 29.12.2015 prin care s-a aprobat Planul Urbanistic Zonal pentru Zona Construită Potejată - Iaşi bdul Carol I nr. 56A pentru investiţia “ Consolidare etajare construire subsol schimbare destinaţie din spaţiu existent în cabinete medicale amenajări interioare şi exterioare la corpul C1 si C2 “

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind rectificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 428 din 29.12.2015 prin care s-a

aprobat Planul Urbanistic Zonal pentru Zona Construită Potejată - Iași, bdul Carol I, nr. 56A pentru investiția “ Consolidare, etajare, construire subsol, schimbare destinație din spațiu existent în cabinete medicale, amenajări interioare și exterioare la corpul C1 si C2 “

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

29 februarie 2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere eroarea de redactare care s-a strecurat in textul hotărârii la articolul 1 se solicită rectificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 428 din 29.12.2015 prin care s-a aprobat Planul Urbanistic Zonal pentru Zonă Construită Protejată - Iași, bulevardul Carol I, nr.56A întocmit pentru investiția “Consolidare, etajare, construire subsol, schimbare destinație din spațiu existent în cabinete medicale, amenajări interioare și exterioare la corpul C1 si C2”, prin îndreptarea erorii materiale : adresa imobilului Bulevardul Carol nr. 56A va fi înlocuită cu Bulevardul Carol nr.56, 56A, proprietari Romanec Liviu Cristian, Romanec Daciana Elena, Romanec Simona Emilia si S.C. ROMANEC MEDICAL S.R.L. Iasi ;

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 20227 din 25.02.2016 întocmită de Serviciul Urbanism ;

Având în vedere dispozițiile nr. Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții,republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 cuprinzînd Normele metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată;

Având în vedere Ordinul M.T.C.T. nr.562/ 2003 privind Metodologia de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor de urbanism în zone construite protejate ;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr.215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă rectificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 428 din 29.12.2015 modificându-se articolul 1 in sensul corectării adresei Bulevardul Carol I nr. 56, 56A , conform actelor de proprietate : Contract de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 1740/ 21.05.2005, rectificare autentificată cu nr. 2752 /31.05.2005 , NP Blaj-Avram Iuliana, Contract de vânzare-cumpărare cu alipire și dezmembrare prealabilă autentificat sub nr. 836/24.03.2005, NP Blaj-Avram Liliana și Contract de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 299/ 8.03.2011 si extraselor de carte funciară nr. 1627/2016, nr.1628/2016, nr.162782/2015, nr.162780/2015 si nr.181074/2015.

Art.2 Copie dupa prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Serviciului Urbanism; Domnului Romanec Liviu Cristian, doamnelor Romanec Daciana Elena, Romanec Simona Emilia și S.C. ROMANEC MEDICAL S.R.L. Iasi Bld. CAROL I NR. 56A și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.3 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Urbanism.

Aducerea la cunostința cetățenilor a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Constantin Axinia


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu


Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

24

Pentru

22

Împotrivă

1

Abțineri

1

Nr. 52 din 29 februarie 2016

2 / 2 la H.C.L. nr. 52 din 29 februarie 2016