Hotărârea nr. 51/2016

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI SOSEAUA NICOLINA NR. 150 NUMERE CADASTRALE 146897 151558 151557 146551 şi 146752 întocmit în vederea construirii unui ansamblu rezidential - locuinte colective pe teren proprietate privată persoană juridică

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, SOSEAUA NICOLINA NR. 150,

NUMERE CADASTRALE 146897, 151558, 151557, 146551 și 146752

întocmit în vederea construirii unui ansamblu rezidential - locuinte colective pe teren proprietate privată persoană juridică

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

29 februarie 2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 19696/23.02.2016 întocmită de Serviciul Urbanism ;

Având în vedere certificatele de urbanism nr. 1365 din 20.05.2014 si nr. 142/22.01.2016;

Având în vedere cererea nr. 75550 din 19.08.2015 prin care S.C. PETRO GRUP S.R.L. prin domnul VICOL PETRU si doamna VICOL PETRONELA solicită avizarea și ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Iași, SOSEAUA NICOLINA NR. 150, NUMERE CADASTRALE 146897, 151558, 151557, 146551 și 146752;

Având în vedere avizele obținute și studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară ;

Având în vedere avizul de oportunitate nr. 286 din 05.12.2014;

Având în vedere avizulul unic al Consiliului Judetean nr. 10/PUZ/2016;

Având în vedere avizul comisiei de urbanism din sedinta din 21.10.2015;

Având în vedere dispozițiile Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată cu modificările si completările ulterioare ;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ;

Având în vedere dispozițiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrăarilor Publice si Amenajării Teritoriului nr.176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal ;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal-Iași, SOSEAUA NICOLINA NR. 150, NUMERE CADASTRALE 146897, 151558, 151557, 146551 și 146752, întocmit în vederea construirii unui ansamblu rezidential - locuinte colective pe teren proprietate privatăpersoană juridică. Suprafața terenului studiat prin PUZ este de 19639,00 mp, detinut conform contractului de vânzare nr. 1331/03.04.2014 si contractului de vânzare 5930/15.09.2015 si actului de dezmembrare nr. 5561/01.09.2015.Indicatori urbanistici:UTR -LC1: POT=50%, CUT=1,8 mp/ADCmp, Regim de înălțime:P+13E, Hmax.= 44,0 m (la atic); UTR -LC2: POT= 50%, CUT= 1,8 mp / ADC mp, Regim de înălțime:S+P+6E, Hmax.= 23,0 m (la atic).

Anexa planșa de reglementări urbanistice face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 7 ani de la data aprobării;

Art.3 Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico edilitare si a tramei stradale necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru construire ansamblu rezidential.

Art.4 Copie dupa prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Serviciului Urbanism; domnului VICOL PETRU din jud. Iasi, com. Miroslava, sat Valea Adanca; Consiliului Județean Iași, Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Urbanism.

Aducerea la cunoștința cetățenilor a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Constantin Axinia


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu


Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

24

Pentru

18

Împotrivă

1

Abțineri

5

Nr. 51 din 29 februarie 2016


Proprietate S.C.PETRO GRUP S.R.L. PRIN VICoXeTRU SI vSfc^Ejp^ELA

19 643,0 mp    X

A;«1452.87 mp    X    X

Existent

mp

% <

Suprafața construibila

1452,87

7,4

Suprafața circulații, alei, locuri de parcaje    \

561,8

2,9

Suprafața spatii libere de constructii/neam^najate^

<7J033

89,7

Total suprafața P.U.Z.    \

^^43,0

100,0

Suprafața cedata dom.public    J

-


60% 1.8 -

zlp^i44-00


BILANȚ TERITORIAL PROPUS

Proprietate S.C.PETRO GRUP S.R.L PRIN VICOL PETRU SI VICOL PETRONELA S.^.-= 19 643.0 mp

9621,5 mp. Adc= 35357,4 mp

Lc 1

Lc2

mp

%

mp

%

Suprafața construibila

3028,5

50,0

6 793,0

50,0

Suprafața circulații, alei, locuri de parcare

1380,0

22,8

4755,1

35,0

Suprafața spatii verzi/ libere

908,6

15,0

2037,9

15,0

Total suprafața P.U.Z.

6057,0

100,0

13 586,0

100,0

Suprafața cedata dom.public

739,9

12,2


Specificație:

Nume:

Semnătură:

1. 1

SEF PROIECT

Arh. Chirita M.J.

\L

PROIECTAT

Arh. Chirita M.J. i

' ( K

DESENAT

Arh. Terentiev -—--

te