Hotărârea nr. 50/2016

HOTĂRÂRE privind rectificarea Hotararii Consiliului Local nr. 437 din 29 decembrie 2015 prin care s-a aprobat Planul Urbanistic Zonal IASI CALEA CHISINAULUI NR. 2A NUMERE CADASTRALE 147353 147354 146964 146965 intocmit in vederea construirii unui ansamblu comercial birouri si locuinte pe teren proprietate privata persoana juridica

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind rectificarea Hotararii Consiliului Local nr. 437 din 29 decembrie 2015 prin care s-a aprobat Planul Urbanistic Zonal IASI, CALEA CHISINAULUI NR. 2A,

NUMERE CADASTRALE 147353, 147354, 146964, 146965 intocmit in vederea construirii unui ansamblu comercial, birouri si locuinte pe teren proprietate privata persoana juridica

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

29 februarie 2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având in vedere eroarea de redactare care s-a strecurat in textul hotararii la articolul 1 - se solicita rectificarea Hotararii Consiliului Local nr. 437 din 29.12.2015 prin care s-a aprobat Planul Urbanistic Zonal - IASI, CALEA CHISINAULUI NR. 2A, NUMERE CADASTRALE 147353, 147354, 146964, 146965 intocmit in vederea construirii unui ansamblu comercial, birouri si locuinte pe teren proprietate privata persoana juridica prin îndreptarea erorii materiale: suprafata terenului studiat de 1931,00 mp va fi corectat cu 19031,00 mp detinut conform contractului de vanzare cumparare nr. 1822/30.05.2014 si contractului de vanzare cumparare nr. 1900/06.06.2014 de catre S.C. DECO DEM NATURA S.R.L. prin doamna PANAINTE IULIA.

Având in vedere Nota de Fundamentare nr. 20210 /25.02.2016 intocmita de Serviciului Urbanism;

Având in vedere dispozitiile Legii 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii republicata,cu modificarile si completarile ulterioare ;

Avand in vedere Ordinul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei nr. 839/2009 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ;

Având in vedere dispozitiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul reactualizata ;

Avand in vedere prevederile Ordinului Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului nr. 176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul - cadru al Planului Urbanistic Zonal;

Având in vedere dispozitiile Hotararii de Guvern nr.525/1996 privind

Regulamentul General de Urbanism cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aproba rectificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 437 din 29 decembrie 2015, modificându-se art. 1 in sensul corectarii: suprafata terenului studiat de 1931,00 mp va fi corectata cu 19031,00 mp.

Art.2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Serviciului Urbanism; S.C. DECO DEM NATURA S.R.L. - PANAINTE IULIA Iași, str. Leon Baliff nr.64, Consiliului Județean Iași, Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.3. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Urbanism.

Aducerea la cunostinta cetatenilor a prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetateni.

CONTRASEMNEAZĂ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Constantin Axinia    Denisa Liliana Ionașcu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

24

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 50 din 29 februarie 2016

2 / 2 la H.C.L. nr. 50 din 29 februarie 2016