Hotărârea nr. 5/2016

HOTĂRÂRE privind aprobarea modificarii pretului local al energiei termice facturate populatiei aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Iaşi nr.429/09.12.2011 si a diferenţei dintre preţul local al energiei termice pentru utilizatorii serviciului public de alimentare cu energie termică racordaţi la reţeaua de distribuţie si pretul local al energiei termice facturate populatiei aprobate prin Hotărârea Consiliului Local Iaşi nr.119/07.04.2015 ca urmare a modificarii cotei de TVA incepand cu 01.01.2016

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea modificarii pretului local al energiei termice facturate populatiei

aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Iași nr.429/09.12.2011 si a diferenței dintre prețul local al energiei termice pentru utilizatorii serviciului public de alimentare cu energie termică racordați la rețeaua de distribuție si pretul local al energiei termice facturate populatiei, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local Iași nr.119/07.04.2015, ca urmare a modificarii cotei de TVA incepand cu 01.01.2016

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

29.01.2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia De Munca si Protectie Sociala a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere modificarea cotelor de TVA conform art. 291 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 1034/06.01.2016 întocmit de către Direcția Generala Tehnică și Investiții;

Având în vedere prevederile Ordonantei nr. 36 din 2 august 2006 privind unele masuri pentru functionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termica a populatiei, cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere prevederile Avizului ANRSC nr. 400121/14.01.2016 inregistrat de Primaria Municipiului Iasi cu nr. 4235/15.01.2016 privind modificarea preturilor de producere, distributie si furnizare a energiei termice produsa in Centralele termice de cvartal pe baza de gaze naturale, a tarifelor locale de transport si furnizare a energiei termice produsa in cogenerare si a tarifelor locale de distributie si furnizare a energiei termice produsa in cogenerare pentru municipiul Iasi de catre SC Veolia Energie Iasi SA, judetul Iasi;

Având în vedere prevederile Legii nr. 325 din 14 iulie 2006 - Legea serviciului public de alimentare cu energie termica, cu modificarile si completarile ulterioare;

Având    în    vedere    prevederile    Hotărârii    Consiliului    Local    Iași    nr.

429/09.12.2011 privind aprobarea pretului local al energiei termice facturate populatiei ;

Având    în    vedere    prevederile    Hotărârii    Consiliului    Local    Iași    nr.

119/07.04.2015 privind aprobarea preturilor si tarifelor pentru energia termică si aprobarea Actului Aditional nr. 7 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică - productie, transport, distributie si furnizare în Municipiul Iasi nr. 61634/06.07.2012 ;

Având în vedere prevederile Legii administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în special ale art. 36 alin. (5) lit. a);

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aproba modificarea Hotărârii Consiliului Local Iași nr. 429/09.12.2011, in sensul schimbarii pretului local al energiei termice facturate populatiei de la 265,00 lei/Gcal inclusiv TVA la 256,45 lei/Gcal inclusiv TVA, ca urmare a modificarii cotei de TVA de la 24% la 20 %, in baza prevederilor art. 291 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal.

(2) Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Iași nr. 429/09.12.2011 raman neschimbate.

Art.2. (1) Se aproba modificarea articolului 4 din Hotărârea Consiliului Local Iași nr.119/07.04.2015, in sensul modificarii valorii diferenței dintre prețul local al energiei termice pentru utilizatorii serviciului public de alimentare cu energie termică racordați la rețeaua de distribuție si pretul local pentru populatie care se suporta din bugetul local, de la 80,95 lei/Gcal cu T.V.A. la 78,34 lei/Gcal cu T.V.A., ca urmare a schimbarii cotei de TVA de la 24 % la 20 %, in baza prevederilor art. 291 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal.

(2) Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Iași nr.119/07.04.2015 raman neschimbate.

Art.3. Orice dispozitie contrara prezentei isi inceteaza aplicabilitatea.

Art.4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Generale Tehnice și Investiții, Direcției Generale Economice și de Finanțe Publice Locale, S.C. Veolia Energie Romania SA, S.C. Veolia Energie Iași S.A., ANRSC și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5: Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția Generala Tehnică și Investiții, Direcția Generala Economică și de Finanțe Publice Locale, Veolia Energie Romania SA și Veolia Energie Iași S.A.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Paul Corneliu Boișteanu


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 5 din 29 ianuarie 2016

Total consilieri

locali

27

Prezenti

f

26

Pentru

24

Împotrivă

2

Abțineri

f

0

3 / 3 la H.C.L. nr. 5 din 29 ianuarie 2016