Hotărârea nr. 49/2016

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM T167 NUMĂR CADASTRAL 149571 întocmit în vederea modificării P.U.Z.-ului aprobat iniţial prin H.C.L. nr. 489/2008 pentru construire locuinţe individuale pe teren proprietate privată persoane fizice

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA BUCIUM T167, NUMĂR CADASTRAL 149571,

întocmit în vederea modificării P.U.Z.-ului aprobat inițial prin H.C.L. nr. 489/2008 pentru construire locuințe individuale pe teren proprietate privată persoane fizice

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

29 februarie 2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare întocmită de Serviciul Urbanism ;

Având în vedere certificatul de urbanism nr. 556 din 25.02.2015;

Având în vedere cererea nr. 61943 din 06.07.2015 prin care domnul AGAPE

RUSALIN CORNELIU și AGAPE MARIA, NETCĂ GABRIEL PETRU și NETCĂ MIHAELA și MARTIN PASCAL FRANQOIS RENE ALAIN solicită avizarea și ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Iași, ZONA BUCIUM T167, NUMĂR CADASTRAL 149571;

Având în vedere avizele obținute și studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară ;

Având în vedere avizul de oportunitate nr.327 din 05.03.2015;

Având în vedere avizul unic al Consiliului Judetean nr. 08/PUZ/2016;

Având în vedere avizul Comisiei de Urbanism din sedinta din 04.11.2015;

Având în vedere dispozițiile Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor

de construcții republicată cu modificările si completările ulterioare ;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ;

Având în vedere dispozițiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrăarilor Publice si Amenajării Teritoriului nr.176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal ;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal-Iași, ZONA BUCIUM T167, NUMĂR CADASTRAL 149571, întocmit în vederea modificării P.U.Z.-ului aprobat inițial prin H.C.L. nr. 489/2008 pentru construire locuințe individuale pe teren proprietate privată persoane fizice.

Suprafața terenului studiat prin PUZ este de 3089,00 mp conform actului de alipire nr.1060/18.03.2015 și contractului de vânzare cumpărare nr.

1221/29.07.2014.

Indicatori urbanistici:UTR - LC: POT=35%, CUT= 0,6mp / ADC mp, Regim de înălțime: P+M (partial), H max.= 7,50 m (măsurat de la CTA la cornișă); Utilizari admise: locuinte izolate si cuplate.

Anexa planșa de reglementări urbanistice face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 5 ani de la data aprobării.

Art.3 Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru consolidarea, extinderea si suprainaltarea constructiei existente.

Art.4 Copie dupa prezenta hotărâre va fi comunicată:Primarului Municipiului Iași; Serviciului Urbanism; domnului AGAPE RUSALIN CORNELIU, IASI, strada Vitejiilor nr. 16, bl. B10, et. 4, ap. 2; Consiliului Județean Iași, Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Urbanism.

Aducerea la cunostința cetățenilor a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Constantin Axinia


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

24

Pentru

23

Împotrivă

1

Abțineri

0

Nr. 49 din 29 februarie 2016


MUNICIPIUL

IAȘI.A /

<z zX/^l5 4 izX

ZCZ^Z»Z    Ai

Zzi i i    r ZI

1 ÎS* K lZ


POT

35%

CUT

0.6

P+Mpartfal

Hmax 7,50 m


09


BILANȚ TERITORIAL 1

existent

mp

%

propus

r    mp    !

%

suprafața totala teren

3.084,00

3.084.00    ;

100.00

suprafaia intravilan

3.084,00 ț.

\ 3.084,00    '

0,00

- suprafaia construibita

493,4q\ i

15,00\

\.Q79,4Q

35,00 J

5 suprafața atei, carosabti

\    24,00 \

\^2,60 ;

15,00

13 suprafaia teren neamenajat

k 60,00

\1.5\00 f

50,00