Hotărârea nr. 48/2016

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Iaşi str.Greierul nr.2A număr cadastral 139139 întocmit pentru Construire locuinţă pe teren proprietate

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Iași, str.Greierul nr.2A, număr cadastral 139139 întocmit pentru Construire locuință pe teren proprietate

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

29 februarie 2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 18084 din 19.02.2016 întocmită de Serviciul Urbanism ;

Având în vedere Certificatul de urbanism nr.3494 din 16.12.2014 emis de Primăria Municipiului Iași ;

Având în vedere cererea nr. 66765 din 21.07.2015 prin care domnul Lungu Ionel Dănuț în calitate de proprietar solicită avizarea și ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal -Iași , str.Greierul nr.2A, număr cadastral 139139 intocmit pentru “Construire locuință pe teren proprietate” ;

Având în vedere Avizul de oportunitate nr. 344 / 1.04.2015 precum și avizele obținute și studiile întocmite: studiul geotehnic și de stabilitate cu verificare la cerința Af, planul de situație pe suport topografic vizat de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Iași ;

Având în vedere Avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași din sedința din 4.11.2015 ;

Având în vedere Avizul Unic nr. 9/P.U.Z./2016 emis de Consiliul Județean Iași din data de 3.02.2016 ;

Având în vedere dispozițiile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr.839/2009 cuprinzînd Normele metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991, cu modificările și completările ulterioare ;

Având în vedere dispozițiile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată , cu modificările și completările ulterioare ;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului nr.176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare și conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism republicată ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare ;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal-Iași , str.Greierul nr.2A, număr cadastral 139139 intocmit pentru « Construire locuință pe teren proprietate”.

Suprafața terenului studiat prin P.U.Z. este de 500 mp (510mp conform măsurătorilor cadastrale) și aparține inițiatorilor documentației de urbanism familiei Lungu Ionel Dănuț și Lungu Adelina, conform Contractului de vânzare-cumpărare și constituire servitute autentificat sub nr.29/10.01.2012, NP Ioana Beldean (servitute de trecere asupra căii de acces private, identificate cu număr cadastral 139141).

UTR LV1, locuințe individuale și colective mici cu P, P+1nivel situate pe versanți, în condiții speciale de densitate foarte redusă, realizabile punctual pe bază de studii și expertize geotehnice, de reabilitare,consolidare și de stabilitate, cu avize din partea Comisiei pentru versanți.

Indicatori urbanistici - POT = 18%, CUT= 0,36 mp ADC / mp teren, regim de înălțime P+1E (două nivele supraterane), înălțime maximă admisă a clădirilor de 6m la streașină de la CTN .

Utilizări admise - locuințe individuale și colective mici , izolate și cuplate, echipamente publice de nivel rezidențial. Utilizări admise condiționat - funcțiuni comerciale și servicii profesionale cu condiția ca suprafața acestora să nu depășească 200mp ADC, să nu genereze transporturi grele și să nu afecteze liniștea , securitatea și salubritatea zonei; se recomandă ca acestea să fie dispuse la intersecții și să se considere că au arie de deservire de 250mp. Se admite mansardarea considerându-se în calcul un plus de 60% din aria nivelului curent (cu studiu geotehnic si de stabilitate favorabil, in limita CUT-ului aprobat).

Aliniamente / retrageri propuse : retragere împrejmuire la 4,5m de axul drumului (drum privat ce deservește doar trei loturi, asupra căruia beneficiarul deține servitute de trecere) , retragere clădiri la 6,50m de axul drumului, 3m față de limitele laterale ale terenului precum și față de limita posterioară

Anexa planșa reglementări urbanistice-zonificare” face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Toate clădirile vor fi racordate la rețelele tehnico-edilitare publice. Extinderile rețelelor necesare racordării la utilități a obiectivului propus se vor realiza anterior obținerii autorizației de construire pentru investiția de bază .

Art.2 Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 5 ani de la data aprobării.

Art.3 Copie dupa prezenta hotărâre va fi comunicată :Primarului Municipiului Iași; Serviciului Urbanism; Domnului Lungu Ionel Dănuț , judetul Iași, comuna Tomești , sat Tomesti , bloc 7, scara A, etaj 3, apartament 12, Consiliului Județean Iași, Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.4 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Urbanism.

Aducerea la cunostința cetățenilor a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

CONTRASEMNEAZĂ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Constantin Axinia    Denisa Liliana Ionașcu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

24

Pentru

23

Împotrivă

1

Abțineri

0

Nr. 48 din 29 februarie 2016

Anexa HCL nr. 48/2016
18%

P+E

0,36

+6,00 !


Inaltimea la streasina se masoara de la cota cea mai înalta a CTN- ului

Zone funcționale

Suprafața

Suprafața

(mp)

%

fmpj

%

1 .Suprafața nou construita

00,0

00,0

90,00

18,0

2.Suprafata amenajata(cîrculatii-parcaje)

00,0

00,0

85,00

17,0

3.$uprafaîa teren arabii

500,00

100,0

325,00

65,0

TOTAL teritoriu zona studiata

500,00

100

500,00

100


SECȚIUNEA 1-1

BIROU ARHITECTURA 3 arh. IOAN ANGELA autnr. 53/2003 IAȘI

BENEFICIAR

LUNGU IONEL DANUT si ADELINA

pr.

16/2015

specificație

NUME

SEMNĂTURA

SC,

PUZ-CONSTRUIRE LOCUINȚA

DC TPBtM DDCDDICTATC

faza

desenat

arh. IOAN ANGELA

Pw

1/200

rc lurtcN rKUrKlClAic

ÎASI, Str. Greierul, nr. 2A

PUZ

proiectat

arh. IOAN ANGELA

yVr

------ - H

TITLU PLANȘA

REGLEMENTARI URBANISTICE -ZONIFICARE

pl.

sef proiect

arh.lOAN ANGELA

U2