Hotărârea nr. 47/2016

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Zona Construită Potejată Iaşi strada Iancu Bacalu nr.33 nr.cad.148912 în vederea realizării investiţiei Construire imobil de locuit pe teren proprietate prin demolare construcţie existentă

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Zona Construită Potejată

Iași, strada lancu Bacalu nr.33, nr.cad.148912 în vederea realizării investiției Construire imobil de locuit pe teren proprietate prin demolare construcție existentă

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

29 februarie 2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Nota de fundamentare nr.15451 din 12.02.2016 întocmită de Serviciul Urbanism;

Având în vedere Certificatul de urbanism nr. 1112 din 21.04.2015 emis de Primăria Municipiului Iași;

Având în vedere cererea nr. 53690 din 11.06.2015 prin care doamna Pandele Oana Elena, în calitate de proprietar solicită avizarea și aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Zona Construită Potejată- Iași, strada Iancu Bacalu nr.33, nr.cad.148912 în vederea realizării investiției “ Construire imobil de locuit pe teren proprietate prin demolare construcție existentă ”;

Având în vedere Avizul de oportunitate nr. 365 din 22.05.2015 precum și toate avizele obținute și studiile întocmite: studiul geotehnic cu verificare Af, planul de situație pe suport topografic vizat de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Iași;

Având în vedere Avizul Comisiei de Urbanism din data de 7.10.2015 precum și cel din data de 28.01.2016;

Având în vedere Avizul Unic nr. 121/P.U.Z./2015 emis de Consiliul Județean Iași la data de 27.11.2015;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții ,republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 cuprinzînd Normele metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Ordinul M.T.C.T. cu privire la metodologia de elaborare și conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal pentru Zonă Construită Protejată;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr.215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal pentru Zona Construita Protejată -Iași, str.Iancu Bacalu nr.33, nr.cad. 148912, întocmit în vederea realizării investiției “Construire imobil de locuit pe teren proprietate prin demolare construcție existentă „.

Suprafața terenului studiat prin Planul Urbanistic Zonal pentru Zona Construită Protejată este de 337 mp, identificat cu număr cadastral 148912 , CF 148912 deținut de beneficiara documentației de urbanism, dna Pandele Oana Elena, conform Contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr.1027/ 19.05.2015, NP Murărașu Cozma Elena, încheiere întabulare nr. 70125/ din 20.05.2015.

Unitate Teritorială de Referință UTR CA4 « zonă centrală cu clădiri medii, situată în zona de protecție a siluetei tradiționale a localității dinspre șesul Bahlui». Utilizări admise: locuințe individuale, birouri, funcțiuni publice de interes general.

Indicatori urbanistici: POT maxim= 45%, CUT maxim= 1,35mp ADC / mp teren, regim de înălțime P+1E+M, înălțime maximă 8,0 m la streașină de la cota terenului natural.

Anexa planșa „ U3+U4 - reglementări urbanistice-circulație” face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Imobilul propus va fi racordat la rețelele tehnico-edilitare publice. Extinderile rețelelor tehnico-edilitare, dacă va fi cazul, se vor realiza anterior investiției de bază.

Art.2 Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 5 ani de la data aprobării.

Art.3 Copie dupa prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Serviciului Urbanism; Doamnei Pandele Oana Elena, Iasi, str.Măgurei nr.3, bl.621, sc.C, et.1, ap.5, Consiliului Județean Iași, Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.4 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Urbanism.

Aducerea la cunostința cetățenilor a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Constantin Axinia


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

24

Pentru

23

Împotrivă

1

Abțineri

0

Nr. 47 din 29 februarie 2016


lllll

\ L t 1

-Ril+Mj

AȘOmj


?

5

IM

3

r

M"

J

I

i

i

-s-

i

ZfiN

e

R 1

E FUNCȚIONALE

1

' - -

EXISTENT

PROPUS

Suprafața (mp)

Procent

Suprafața (mp)

Procent

*

ri

prafata construita

95.00mp

28,18%

144,54mp

42,89%

r

a

*M

2

w

2.SU

an|e

parc

prafata

najata(circuiatii, aje, platforme)

35,57mp

10,50%

91,30mp

2/,09%

>

Șs

con

ren curți itructii,agricol

206,43mp

61,17%

30,02%

TOTAL teritoriu zona studiata

337.00mp

100.00%

li*

P'*“........"..... -‘Z'Kj

■ 'fnwfi........

100.00%

-

CONSTRUIRE IMOBILDE LOCI TEREN PROPRtETATțPRINTll CONSTRUCTIEEXISTENTA STRADĂ iANCUBACALU NR.3 Beneficiar: PÂNDELE OANA ELE