Hotărârea nr. 46/2016

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI SOSEAUA VOINESTI NR. 60B NUMĂR CADASTRAL 132662 întocmit în vederea construirii unei locuinţe pe teren proprietate privată persoane fizice

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, SOSEAUA VOINESTI NR. 60B, NUMĂR CADASTRAL 132662

întocmit în vederea construirii unei locuințe pe teren proprietate privată persoane fizice

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

29 februarie 2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în nota de fundamentare întocmită nr. 18284 din 19.02.2016 de Serviciul Urbanism ;

Avand in vedere certificatul de urbanism nr. 1746 din 16.06.2015;

Având în vedere cererea nr.80475 din 04.09.2015 prin care domnul BĂRĂGĂU

MIHAI LAURENȚIU și doamna BĂRĂGĂU LILIANA LĂCRĂMIOARA solicita avizarea si ulterior aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu —Iasi SOSEAUA VOINESTI NR. 60B, NUMĂR CADASTRAL 132662;

Având în vedere avizele obtinute si studiile intocmite: studiul geotehnic, ridicare topografica vizata de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara ;

Având în vedere dispozitiile Legii 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii republicata cu modificarile si completarile ulterioare ;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale si Locuinței nr. 839/2009 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ;

Având în vedere Avizul Comisiei de Urbanism ;

Având în vedere dispozițiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului nr.37/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic de Detaliu;

Având în vedere dispozitiile Hotărârii de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu-Iasi, SOSEAUA VOINESTI NR. 60B, NUMĂR CADASTRAL 132662, întocmit în vederea construirii unei locuințe pe teren proprietate privată persoane fizice. Suprafața terenului studiat prin PUD este de 1000,00 mp, conform contractului de vânzare cumpărare nr. 3562/22.09.2014. Indicatori urbanistici pentru locuinta (maxim 2 apartament / imobil ) : POT=40 %, CUT= 0,8mp / ADC mp, Regim de înălțime : P+1E+M, Hmax. 9,0 m ( cornisa)

Anexa planșa de reglementări urbanistice face parte integrantă din prezenta

hotărâre.

Art.2. Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 3 ani de la data aprobării;

Art.3. Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru consolidarea, extinderea si suprainaltarea constructiei existente.

Art.4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Serviciului Urbanism;Consiliului Județean Iași, domnului BĂRĂGĂU MIHAI LAURENȚIU, din Iași, strada Petre Țuțea nr. 29, bl. 917, tr.III, et. 2, ap. 5 si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Urbanism.

Aducerea la cunoștința cetățenilor a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Constantin Axinia


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu


Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

24

Pentru

22

Împotrivă

1

Abțineri

1

Nr. 46 din 29 februarie 2016

Anexa HCL nr. 46/2016


PLAN URBANISTIC DE DETALI

REGLEMENTARI URBANISTICEP+3E

40%

+12,0

0,8


regim de inaltime

POT

înălțime maxima

CUT


526

133.46 T


,11^ \so 527 133.01

\


525 133.23


_— — 630700_

LOCUINȚA COLECTIV^ MAXIM 2 APARTAMENTE

Conform HCL425/2007 necesare 4 locuri parcare Se poate construi P+E+M in limita CUT- ului aprobat • LIMITE


LIMITA PROP

’    • • •    • LIMITA P.U

• FUNCȚIUNI ALE CONSTR^TIIL^N<SI TERENURlO

ZONA DE AMPLA^E A>StADII ®Rexislent

propus

Zone funcționale

Suprafața

mp

%

din total

Suprafața

mp

%

din total

1 .Suprafața nou construita

2.$uprafata amenaiatajcirculatii-parcaie) 3.Suprafata t<^n a£aW5?7>^

0,00

0,00

1000,00

0,0

0,0

100,0

400,00

200,00

400,00

000

8 8 8

TOTAL teritofi^ zOna studiafâ

---

1000,00

100

1000,00

100INIERE LA STRADA ETRAGERE DE LA ALINIERE ALINIERE LATERALA si POSTERIOARA


BIROU ARHITECTURA 3 f/g

' arh. IOAN ANGELA aut.nr. 53/20Q^ IA%?'^%?

;b^eficiâOi

IfUJ MIHAI LAURENTIU si

4 LACRAMIOARA

pr-

54/2015

specificație

NUME

semnIAf^

PUD -â

INSTRUIRE LOCUINȚA PE TEREN

PROPRIETATE

IAȘI, sos. Voinesti nr. 60B

faza

PUD

desenat

arh. IOAN ANGELA

proiectat

arh. IOAN ANGELA

PLANȘA

^reglementari urbanistice

Pl.

U2

sef proiect

arh.IOAN ANGELA

\ "

;; "4 ? 'fim “