Hotărârea nr. 45/2016

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA VASILE LUPU NR. 39 NUMAR CADASTRAL 144477 Intocmit in vederea construirii de locuinte colective pe teren proprietate privata persoane fizice

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA VASILE LUPU NR. 39, NUMAR CADASTRAL 144477

Intocmit in vederea construirii de locuinte colective pe teren proprietate privata persoane fizice

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

29 februarie 2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Avand in vedere Nota de fundamentare nr. 18048 din 19.02.2016 întocmita de Serviciul Urbanism ;

Avand in vedere certificatul de urbanism nr. 2267 din 06.08.2015;

Avand in vedere cererea nr. 91319 din 06.10.2015 prin care BUZDEA GHEORGHE

si BUZDEA LUMINITA, VALEANU CIPRIAN IONUT si VALEANU MIHAELA solicita avizarea si ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Iasi STRADA VASILE LUPU NR. 39, NUMAR CADASTRAL 144477;

Avand in vedere avizele obtinute si studiile intocmite: studiul geotehnic, ridicare topografica vizata de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara ;

Avand in vedere Avizul de oportunitate nr. 411 din 23.09.2015;

Avand in vedere Avizul unic al Consiliului Judetean nr. 06/PUZ/2016;

Avand in vedere Avizul Comisiei de Urbanism din sedinta din 09.12.2015;

Avand in vedere dispozitiile Legii 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii republicata cu modificarile si completarile ulterioare ;

Avand in vedere Ordinul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei nr. 839/2009 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

Avand in vedere dispozitiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul reactualizata;

Avand in vedere Ordinul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului nr.176/N/2000de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal ;

Avand in vedere dispozitiile Hotararii de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul

General de Urbanism cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aproba Planul Urbanistic Zonal-Iasi, STRADA VASILE LUPU NR. 39, NUMAR CADASTRAL 144477, intocmit in vederea construirii de locuinte colective pe teren proprietate privata persoane fizice. Suprafata terenului studiat prin PUZ este de 435,00 mp, conform contractului de vanzare cumparare nr. 353/06.02.2015. Indicatori urbanistici: POT = 45%, CUT = 1,08mp ADC / mp teren, Regim de inaltime: D+P+2E, H max.10,0m măsurată de la CTN la atic - spre strada Vasile Lupu; Utilizări admise: locuințe colective - 3 apartamente / nivel ).

Anexa planșa de reglementări urbanistice face parte integrantă din prezenta

hotărâre.

Art.2. Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 5 ani de la data aprobării.

Art.3. Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru consolidarea, extinderea si suprainaltarea constructiei existente.

Art.4. Copie dupa prezenta hotărâre va fi comunicată:Primarului Municipiului Iași; Serviciului Urbanism; Consiliului Județean Iași, domnului BUZDEA GHEORGHE, Suceava, strada Dumbrava Minunata nr. 9 și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Urbanism.

Aducerea la cunostinta cetatenilor a prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetateni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Constantin Axinia


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu


Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

24

Pentru

22

Împotrivă

1

Abțineri

1

Nr. 45 din 29 februarie 2016

Anexa HCL nr. 45/2016
45%

1,08

6,0

10,0


1

2

3

4


Proprietate Buzdea Gheorghe si Luminița, Vaieanu Ciprian lonut si Mîhaela

.435,41 mp,

Existent

Propus

1 A 2

mp

%

Suprafață construcții - locuințe colective

\ 195,93

Y 45,0

Suprafață circulații - alei auto și pietonale, trotuare

(&{/*

\74,18

40,0

-Sugrafată spații libere neamenajate*1/ amenajate*2

1Q

2

15,0

' lfoi4f^Sîsfată proprietate studiata prin P.U.Z.

--A* AS?-

ț #3^41 X

• § /

M5'41

100


i 1    toculn»

\    X '

\    \    î

1 \

:C\.LiDA^ri"    /

X V    1

L \\ )

xy

Hmrit= 10,0 m (măsurat de la CTN)


Etaj 2

j±5.6'

Etai 1

proprietate

ROTARU CONSTANTIN {)(} Aliniament posterior suprateran 2.00 Aliniament posterior sistem rJ