Hotărârea nr. 44/2016

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI SOSEAUA NICOLINA NR. 223C NUMAR CADASTRAL 130131 întocmit in vederea construirii unei hale de depozitare profile metalice pe teren proprietate privata persoana juridica

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, SOSEAUA NICOLINA NR. 223C, NUMAR CADASTRAL 130131

întocmit in vederea construirii unei hale de depozitare profile metalice pe teren proprietate privata persoana juridica

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 29 februarie

2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Avand in vedere nota de fundamentare nr.119344/16.12.2015 întocmita de Serviciul Urbanism ;

Avand in vedere certificatul de urbanism nr. 233 din 02.02.2015;

Avand in vedere cererea nr. 44372 din 14.05.2015 prin care S.C.ACCORDING

GROUP S.R.L. prin domnul GAVRILAS BOGDAN solicita avizarea si ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Iasi SOSEAUA NICOLINA NR. 223C, NUMAR CADASTRAL

130131;

Avand in vedere avizele obtinute si studiile intocmite: studiul geotehnic, ridicare topografica vizata de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara;

Avand in vedere avizul de oportunitate nr. 346 din 01.04.2015;

Avand in vedere avizul unic al Consiliului Judetean nr. 127/PUZ/2015;

Avand in vedere avizul comisiei de urbanism ;

Avand in vedere dispozitiile Legii 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii republicata cu modificarile si completarile ulterioare ;

Avand in vedere Ordinul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei nr. 839/2009 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ;

Avand in vedere dispozitiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul reactualizata;

Avand in vedere Ordinul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului nr.176/N/2000de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal ;

Avand in vedere dispozitiile Hotararii de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul

General de Urbanism cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aproba Planul Urbanistic Zonal-Iasi, SOSEAUA NICOLINA NR. 223C, NUMAR CADASTRAL 130131 intocmit in vederea construirii unei hale de depozitare profile metalice pe teren proprietate privata persoana juridica.Suprafata terenului studiat prin PUZ este de 9757,0 mp conform contractului de vanzare cumparare nr. 1331/22.02.2005. Indicatori urbanistici: POT=36%, CUT=4,5 mc / mp teren, Regim de inaltime: PARTER, H max.7 m.

Anexa plansa de reglementari urbanistice face parte integrantă din prezenta

hotărâre.

Art.2. Valabilitatea prezentei documentatii de urbanism este de 5 ani de la data aprobarii.

Art.3. Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru construire hala depozitare profile metalice.

Art.4. Copie dupa prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Serviciului Urbanism; Consiliului Județean Iași, S.C. ACCORDING GROUP S.R.L. Prin Domnul GAVRILAS BOGDAN din Iași, SOSEAUA NICOLINA NR. 223C; Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Urbanism.

Aducerea la cunostinta cetatenilor a prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetateni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Constantin Axinia


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu


Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

24

Pentru

23

Împotrivă

1

Abțineri

0

Nr. 44 din 29 februarie 2016

Anexa HCL nr. 44/2016PLAN URBANISTIC ZONAL

HALA DEPOZITARE PROFILE METALICE PE TEREN PROPRIETATE
36

4.5


BILANȚ TERITORIAL

EXISTENT

PROPUS

mp

%

mp

%

Suprafața teren studiata

9 757,6

100,0

9 757,6

100,0

Suprafața construita

2 415,0

24,7

3 512,72

36,0

Suprafața desfasurata

2 680,0

....

3 915,0

—-

Suprafața circulații auto de incinta, circulații pietonale, platforme bet.si parcari

4 676,95

47,9

4 293,33

44,0

Suprafața spatii neamenajate

2 665,61

27,3

....

Suprafața spatii verzi

....

....

1 941,51

20,0

CUT ADC/mp TEREN

0,26

max 0,5

CUT mc/mp TEREN

1,3

max 4,5

LEGENDA: Gard din bcto


VERIFICATOR

■<.-> Z k\ i    <gsr//

praiER |

SC NEO PROIECT SRL

beneficiar

S.C. ACCORDING GROUP S.R.L. IAȘI

PROIECT NR.

IAȘI, STR. TOMA SAVESCU, NR.33A

J 22-1307/03    CIF 156 054 93

35/2015

HESS

tel: 0744 754 304 www.neoproiect.blogspot.ro dgoaga@yahoo.com

SEMNĂTURĂ

SCARA

«S    PLAN URBANISTIC ZONAL

CONSTRUIRE HALA DEPOZITARE PROFILE METALICE PE TEREN PROPRIETATE-

FAZA:

PUZ

SEF PROIECT

arh. DAN GOAGA

1/500

amplasament:

mun.lasi, sos. IASI-CIUREA, SC.69, CC1 (3759/2),CC 1(3760/1)

PROIECTAT

arh. DAN GOAGA

¥

04. 2015

REGLEMENTARI

planșa nr.

DESENAT

arh. DAN GOAGA

u

URBANISTICE

U.2.

Autodesk I VIZ 2008]