Hotărârea nr. 433/2016

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic pentru Zona Construita Protejata IASI, STRADA SMARDAN NR. 60, NUMAR CADASTRAL139228 intocmit in vederea construirii unui imobil cu locuinte colective si servicii pe teren proprietate privata persoana fizica

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic pentru Zona Construita Protejata IASI, STRADA SMARDAN NR. 60, NUMAR CADASTRAL139228

intocmit in vederea construirii unui imobil cu locuinte colective si servicii pe teren proprietate privata persoana fizica

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

29.12.2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului si Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Avand in vedere certificatul de urbanism nr. 24 din 08.01.2014;

Avand in vedere cererea nr. 36765 din 22.04.2014 prin care doamna

SCHVAM HERMINA solicita avizarea si ulterior aprobarea Planului Urbanistic pentru Zona Construita Protejata - Iași, STRADA SMARDAN NR. 60;

Avand in vedere avizele obtinute si studiile intocmite: studiul geotehnic, ridicare topografica vizata de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara ;

Având în vedere avizul de oportunitate nr. 408 din 18.09.2015;

Având în vedere avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local Iasi în

sedinta din 04.02.2015;

Având in vedere avizul unic al Consiliului Judetean nr. 74/PUZ/2015 ; Având în vedere avizul Arhitectului Șef nr.75 din 16.12.2016 ;

Având în vedere Nota de Fundamentare nr.126608 din 16.12.2016

întocmită de Serviciul Urbanism;

Avand in vedere dispozitiile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii republicata cu modificarile si completarile ulterioare ;

Avand in vedere Ordinul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei nr. 839/2009 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 ;

Avand in vedere dispozitiile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul reactualizata;

Avand in vedere Ordinul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului nr.176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal ;

Avand in vedere dispozitiile Hotararii de Guvern nr. 525/1996 privind

Regulamentul General de Urbanism cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aproba Planul Urbanistic pentru Zona Construita Protejata - lasi STRADA SMARDAN NR. 60, NUMAR CADASTRAL139228, intocmit in vederea construirii unui imobil cu locuinte colective si servicii pe teren proprietate privata persoana fizica.

Suprafata terenului studiat prin PUZ este de 371,00 mp., conform titlului de proprietate nr. 185945 din 13.08.2001 si certificatului de mostenitor nr. 167 din 05.09.2001.

Indicatori urbanistici: UTR LC: POT max. =    18%; CUT= 0,36

mp.ADC/mp.teren;

Hmax.= 8,00 masurat de la CTA la coama/atic, regim de inaltime S+ P+1E;

Anexa U3 (plansa de reglementari urbanistice) face parte integrantă din prezenta hotarare.

Art. 2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Serviciului Urbanism; Consiliului Judetean Iasi, Oficiului pentru Cadastru si Publicitate Imobiliara; Doamnei SCHVAM HERMINA, cu domiciliul in Iasi,

Str. Stere Constantin nr. 3 și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 3:    (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi

asigurată de Serviciul Urbanism.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Gabriel Mihai Surdu


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 433 din 29 decembrie 2016

Total consilieri

locali

27

Prezenti

9

23

Pentru

23

Împotrivă

0

Abțineri

9

0


HCL nr. 433/2016
Legendă:

Limite:

Limită zonă studiată prin P.U Limită proprietate Schvam Hermina/ limjnă PTLre^^ Propunere limită proprietateXSchvam He Regim de -si'niere propus față de stradă,

Regim de aliniere propus față de v

ZonaedificapițărartfprrnRJ-.U. al P.

Funcțiuni:

pnstrucție loăuffiță colectiv^șrservicii - propunere,

;ie locși^ță/ Anexă - existente,

ții șiAeCese:

menajat,

TrotlSrSre, alee pietonală și auto / Propunere trotuar - pavele, Stradă - asfaltată,

Trotuar public existent / Trotuar privat existent,


Propunere acces pietonal, Măsuri de protecție: Plantație de protecție - propunere. Arbuști/ gard viu • propunere.

Indici urbanistici:


U.T.R. LC - Locuințe colective mici și servicii.

BILANȚ TERITORIAL:EAN IAȘI

SCHIMBARE ANEXA PJJD/PUZ
Proprietate Schvam Hermina.

SMM^CTI.Omp.

Existent

Propus

mp

%

mp

%

Suprafață construcții

0,0

0,0

66,8

18,0

Suprafață circulații: trotuare, alei auto și pietonale

0,0

0,0

197,0

53,1

Suprafață spații libere neamenajate/ amenajate

371,0

100

107,2

28,9

Total suprafață P.U.Z.

371,0

100

371,0

100

NOTA 3: Conform P.U.G. aprobat, pentru U.T.R. LV1, P.O.T. existent este 15%, iar C.U.T. existent este 0,3 .


VERIFICATOR:/

fy.PERT:

Nume:

Semnătura:

Cerința:

Referat nr.:    , data:

U N T E A N U 1 O A N -E&fou individual de arhitecturâ”Aut'ci.F02218

037S5s _

Beneficiar:

SCHVAM HERMINA

Proiect nr.:

42/ 2014

Sl^șjificațiQ:

Nume:

Semnătura:

Scara:

^4:200

Titlul proiectului:

P.U.Z.CP - CONSTRUIRE IMOBIL CU LOCUINȚE COLECTIVE și servicii...    Adresa: str. Smârdan, nr. 60, NC 139228, Municipiul lași, județul lași.

Faza:

P.U.Z.CP

'Ts ’&l

ȘF." PROIECT

Arh. Munteanu 1.

y

PROIECTAT

Arh. Munteanu 1. }

"Data:

14.02.2014

Titlul planșei:

PLAN DE REGLEMENTĂRI URBANISTICE

Planșa:

U3

desenat

Arh. Munteanu 1. ,MUNICIPIUL IAȘ

INSTITUȚIA

ARHIT-ECTUI-UI SEF SERVICIUL. B_0l?S8B^.ilM0S0VaB-dul Ștefan cel Mare și Sfint nr. 11, lași, RO-700064 telefon: 0232-211215; fax: 0232-211200, Web: www.primaria-iasi.ro; e-mail: cabinet.primar@primaria-iasi.ro Cod Fiscal: 4541580


Aviz Plan urbanistic zonalCa urmare a cererii adresate de SCHVAM HERMINA cu sediul in    \ȘI, STRADA

STERE CONSTANTIN NR. 3, înregistrată la nr. 36765 din 22^4,20    conformitate

cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriu luiȘkuTb    ^il, cu

modificările și completările ulterioare, se emite următorul:


AVIZ

Nr. 75 din 16.12.

pentru Planul urbanistic zonal pentru ConștHjire i servicii pe teren proprietate privata persoana'Uzic

Iași, STRADA SMARDAN NR. 60, NUMAfdSbASTR

Inițiator: SCHVAM HERMINA Proiectant: B.I.A. Munteanu Ioan;

Specialist cu drept de semnătură RUR: ur Amplasare, delimitare, suprafaț^o 60, NUMĂR CADASTRAL 13922 mp., conform titlului de p_roprieta\e moștenitor nr. 167 din Prevederi PUG - R.L.

• UTR: LV - zona locu versanti slab constru regim de

funcțiuni pnnil cu locuințe colective si

jenerat de imobilul situat in )228;


teanu Ioan

diată^ P.U.Z.: Iași, STRADA SMARDAN NR. trenului studiat prin PUZ este de 371,00 85945 din 13.08.2001 si certificatului de

erior:

viduale si colective mici si mijlocii situate pe


a\e discontinuu;

uinte individuale/colective ; de inaltime:P+E(M);


: OÎSxrnpxADC/mp.teren; a minimă^rață de aliniament: 4,0 m ;

față de limitele laterale: 3,0 m ; minime față de limitele posterioare : 5,0 m


- R.L.U. propuse:

LC -"Idcuinte colective mici; im de construire: izolat si discontinuu; ncțiuni predominante: locuințe colective, servicii;


H max = 8,Om masurat de la CTA la atic, regim de inaltime S+ P+1E; POT max = 18%;

CUT max = 0,36 mp.ADC/mp.teren;

retragerea minimă față de aliniament = 1,60 m ( de la limita de propri! 5,68 m din axul străzii Smardan; retrageri minime față de limitele laterale: 2,00 m; retrageri minime față de limitele posterioare: 2,00 m ; circulații și accese: accesul se realizează din strada Smardan; echipare tehnico-edilitară: zona este echipata cu toate utilitățile.


In urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritorii data de 16.11.2016 se avizează favorabil.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de r spre neschimbare.

Elaboratorul și beneficiarul P.U.Z. răspund pentru exactitatea datelQrși veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.Z. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu arț

63 alin. (2) lit. ș) din Legea nr. 350/2001 privind amenaj modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și po P.U.Z.

Documentația tehnică pentru autorizai; poate întocmi numai după aprobare prevederilor acestuia.


urbanismul, cu

în scopul aprobării


Prezentul aviz este valabil de la data emi certificatului de urbanism nr. 2TOtn-Q8.01.2 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI IAȘI


de construire (DTAC) se ivitatea respectării întocmai a

jle pe toată durata de valabilitate a 'valabil pina la 08.01.2017) emis de


Ârhitect-șef, CONSTANTIN CRISTIAN DUTU

s    -----------

jr*»c yț "L*    IVIunteanu loan - Birou individual de arhitectură

tA? r®t \    Autorizație O.ZK.FJ. nr.18 din 03.10.2002 C.I.F. 22887656. Tel.m 0744 687

----—-----------

CP m o-UL^SVBEINIT


SE. DBSFQZSȚI! GENERALE “ Aria de aplicare se regulamentu

Elementele de regulament ale PLANULUI URBANISTIC situat în intravilanul municipiului lași, strada Smârdan, nr. 60, benefici aplică Unității Teritoriale de Referință delimitată cu linii + puncte proprietate existente și propuse) din planșa de reglementări urba

" Art® prescripții comptementare simultan co regulamentul

Regulamentul aferent Planului Urbanistic Zonal pentru zona Cons documentația de bază în aplicare prevederilor din P.U.Z.CP, având caractercuprinde prevederi referitoare la modul de ocupare teritoriul localităților.

Prescripțiile cuprinse în Regulament sunt obliga' pe întreaga suprafață de teren ce face obiectul P.U.Z general, regulamentul constituie act de autoritațăX admini

Regulamentul de urbanism este întocmit ® Regulamentul General de Urbanism fptesi


Protejată reprezintă reglementare și care are a terenurilor și construcțiilor de peexecutării construcțiilor de aprobat, împreună cu memoriul publice locale.

uare R.G.U.) aprobat prin H.G.


525/1996 cu modificările și comletăme-Wbrioare,

© metodologie de elaborare și confinatul- caoru-aLdocumentațiilor de urbanism pentru zone construite protejate (P.U.Z.CP), aprob^J/prin Ordin M T.C.T. 562/ 2003,

• prevederilor cu caracter de reglementareXuprinse în Regulamentul General de Urbanism aferent Planului Urbanistic,General al MiMcîbiului lași, pentru zona de locuințe.


" Divizarea an untțâți    de referință (U.T.R.)

și arte    mjApă caz)

întrucât zona nu/are diferenîe de omogenitate (relief, funcțional, circulație, etc.) ea se constituie într-o singură iQrft^șie ȚeritoriâlaMe Referință, LC - locuințe colective mici și servicii.


■ Arte condiții

Nu sunt necesare i solicitate prin cei


vize suplimentare)

or alte condiționări prin avize suplimentare în afara celor șm, și incluse în documentație.

■ Definir

Pro^ntyl construită (a suprafi


C.U.T.

de'^QCdpare a terenului (P.O.T.) este definit ca raportul dintre suprafața ta laW ? clădirii sau proiecția pe sol a perimetrului etajelor superioare) și (donform anexei nr. 2 la Legea 350 din 2001 cu modificările și completările de utilizare a terenului (C.U.T.) este definit ca raportul dintre suprafața (suprafața desfășurată a tuturor planșeelor) și suprafața parcelei nitatea teritorială de referință (conform anexei nr. 2 la Legea 350 din 2001 cu ompletările ulterioare).


Prin adeadtă documentație P.U.Z. CP sunt respectate regulile de bază privind modul pare și utilizare a terenurilor conform R.G.U. aprobat prin H.G. 525/ 1996.

ISPOZIȚII APLICABILE ÎN ZONĂ tatea de referință și caracterul acesteia

'nitate Teritorială de Referință (U.T.R.): LC - locuințe colective mici și servicii.


£»it    Munteanu loan - Birou individual de arhitectură

g^Kutorizsatio O./\.R. nr.18 din 03.10.2002. C.I.F. 22887656. Telm 0744 687 31 S.«c.î.Rsiticuirsa ocupării șâ utilizării terenului:

•H. ocuparea și utilizarea tereitdc_c0-5

Terenul poate fi ocupat de construcții și amenajări.

Terenul poate fi utilizat pentru funcțiunea de locuire și servicii.

2» tipuri admiss rfe ocupare și utilizare

Sunt admise următoarele tipuri de ocupare și utilizare a terenului:

-    locuințe colective mici,

-    anexe, garaje, magazii, zid de sprijin,

-    servicii: funcțiuni comerciale, servicii profesionale și alte servicii, c liniștea, securitatea și salubritatea zonei,

-    instalații de stocare și utilizare a energiilor regenerabile peStrihuz pers disconfort.

3. tipuri interzise de ocupare și utilizare

Sunt interzise următoarele tipuri de ocupare și utilizare a terenului:

-    funcțiuni și activități ce nu sunt cuprinse la punct


4. condiționări diverse ș alte riscuri

Având în vedere situarea amplasam preconizează găsirea unor vestigii arheologice?

Pentru diminuarea poluării se p formate din arbuști și/ sau arbori.

Pentru prevenirea alunecării latura de nord a proprietății.

Se va acorda o atenție deosebită

-    ce pot afecta amenajările dirysoațiile

-    care pot să provoace s< colectarea rapidă a apelor met


de poluare și

zonei construite protejate, nu se perdelelor de aliniament/ protecție une refacerea zidului de sprijin de pede sistematizare:

nstrucțiile de pe parcelele adiacente, arcăfele vecine sau care împiedică evacuarea și


■ Condiții ea©,

1 . caracteris

Parcela va avea

-    se păstrează dimens'trapezoktale),

-    declivitatea geotehnic,

-    clădirile

sa te r© o o 1! euî 1: celelor

'cteristici:

lei, din punct de vedere al: formei (aproximativ


(maxime 16,98 x 23,6), sistematizare, cu respectarea recomandărilor din studiul


regim de construire izolat sau cupla
nt este situat astfel: limita de proprietate propusă, sau imita de proprietate existentă, sau 8 m de axul drumului (str. Smârdan).

( chstutețiile propuse se pot situa la minim distanțelâ a și la oistanțe superioare celor menționate în funcție itătile volumetrice si funcționale.

nai sus, însă se pot ■amenajările propuse și de


EB-iniipBsîrBtaiErosa construcțiilor in raport ou separatoare ale parcelelor

Față de limitele de proprietate ale parcelelor, clădirile se pot retrage

-    minim 2,0 m de la limitele laterale,

-    minim 2,0 m de la limita posterioară .


iroipBsîratsrosi coEnstrucțBăloB- unole altele pe aceeași parcelă

Distanțele între clădirile de pe aceeași parcelă trebuie permite întreținerea acestora, accesul pompierilor, accesul mijloa rezulte inconveniente legate de iluminarea naturală, înso situații de urgență. Distanțe minime conform Cod Civj, o singură clădire.

5.    F».O.T.Procent de ocupare a terenului va fi de 18%.

6.    înălțimea corastrucțiilor

înălțimea construcțiilor propuse va putea vi și nu va depăși înălțimea de 8,0 m la atic (regim de


7. aspectul exterior al cl

Aspectul clădirilor va fi reglementat as

-    se vor integra prin localizare, diminsi^ orașului,

-    se vor utiliza materiale și finisaje o


-    construcțiile vor avea acoperiș tip fi

-    anexele vizibile din circulațiile publice principale.


8. accese și circ

Parcela este construibilâ dintr-o circulație publică Jn mod

Accesele (intrar/a^bieșireaj Circulațiile în inrenbwjbșj. ext normativelor și legislațierîn'
*turi și culori armonios studiate,

gradina - inierbata si/ sau plantata), armoniza ca finisaje și arhitectură cu clădirile


S>. stațio

Stațion Pentru Primăriei și 1 loc la profeș conf>

S
rat un acces carosabil de minim 4,Om lățime


roprietate se vor realiza prin porți auto și pietonale. ul amplasamentului se vor rezolva cu respectarea


va realiza în interiorul parcelei, în afara domeniului public, i minim de locuri de parcare/ garare se va respecta H.C.L. a . 425/ 2007 (conform punct 4, spațiu comercial, cu Adc= 30,0 mp + 1 Rx3>5 angajați, rezultă minim 1+1 sau conform punct 2, birou servicii cu^^âbx30,0 mp și 1 loc la 5 angajați + spor 100 %, rezultă minim 1+1; iar f 13, Ibcuîhțe colective, cu Adc= 103,56 mp și 1 loc la 75 mp, rezultă minim 1). ide parcare în garaj (deci în clădire) și 1 loc de parcare lângă clădire.


ipare cu rețele tefrnraăco - edilitare

Clâ^irNese vor racorda/ branșa la toate rețelele existente în zonă.

Se rbsq^iandă racordarea burlanelor la canalizarea pluvială, pentru captarea și rea rapidă a apelor meteorice pe sub trotuare pentru a se evita producerea gheții, și blo către rețeaua de canalizare municipală.

Pentru toate racordurile se va ține seama de condițiile și precauțiile impuse de geotehnică a terenului.\ndlvz

\«Bnu


»    Munteanu loan - Birou individual de arhitectura

2. Autorizație O /\ R nr.18 din 03 10 2002 C I F7 22887656 Tel.m 0744 687 315.

oVfo Se interzice dispunerea antenelor TV-satelit în locuri ce pot diminua cir dispunerea vizibilă a rețelelor (acolo unde este posibil).

*! ii. sprsațsâ libere și sp>ații plantate

Terenul liber rămas după realizarea construcțiilor și a: aleilor, trotuarelor, teraselor, platformelor, etc, se va amenaja cu spații înierbat și arbori din speciile: larice, brad, pin, cu respectarea studiului geotehnic).

12. spații amenajate cu rolul de. securiza, a izola sau a racorda zo

sulul față de vecinătăți agresive

Limitele de proprietate vor fi prevăzute cu gard, dublat sau nu înălțime din care un soclu opac de 0,30 m (pe latura de sțjcISși 2,0 soclu opac de 0,30 m (pe celelalte laturi) pentru asigbrarea^ intii descurajarea intruziunilor.

Pentru creșterea gradului de intimitate și diminuarea a învecinate se propune realizarea unor perdele vegetale (gard viu).iu avand 1,7 m din care un locuințelor și

construcțiilor


împrejmuirea se execută retras față de limiț pentru realizarea între strada existentă și gardul pn 1,0 m.


- Posibilități maxime de *1 . C.U.T. admis

oprietate existentă pe latura de sud, p unui trotuar cu lățimea de minim


a terenului:Coeficientul de utilizare a terenuluLadmis 2. condiții de depăși

Coeficientul de utilizare a ten aprobat inițial prin P.U.G., conform a completările ulterioare, astfel:

„ (7) modificarea prin planufî referință, stabilite prin reglemen de persoane juridice și/ sau fi (C.U.T.) propus de nou^regleme' de 20%, o singură dat

(9)    planurile urbanistic modificate prin alte pla locale;

(10)    prin exce în baza unui ale indicatorilor u zonei

pășit decât o singură dată față de cel Legea 350/ 2001 cu modificările și


de zone ale unei unități teritoriale de rin Planul urbanistic general, poate fi finanțată situație, coeficientul de utilizare a terenului u îl va putea depăși pe cel aprobat inițial cu mai mult

ne construite protejate în integralitatea lor nu pot fi decât cele elaborate de către autoritățile publiceh. Munteanu loan.
rile alin. (9), sunt admise documentații de urbanism elaborate inițiate de persoane fizice și juridice, care conțin modificări a maximum 20% și care nu modifică caracterul general al


66